دکتر حامد نجفی علمدارلو

دکتر حامد نجفی علمدارلو دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حامد نجفی علمدارلو

Dr. Hamed najafi alamdarlo

دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون ارتباطات پیشین و پسین رشد کشاورزی و فشار برمنابع طبیعی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 9، شماره: 3
2 آسیب شناسی سیاست های حمایت از بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 28، شماره: 108
3 آیا پیشرفت اقتصاد دانش بنیان منجر به رشد اقتصادی سبز خواهد شد؟ (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و بازار کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
4 اثرات تغییراقلیم و خشکسالی روی ریسک درآمدی و الگوی کشت زراعی در شبکه آبیاری دشت قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 33، شماره: 2
5 اثرات خشکسالی بر الگوی کشت زراعی و رفاه کشاورزان دشت مهیار جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 34، شماره: 3
6 اثرات رقابت بین بخش های کشاورزی و شرب بر روی ارزش اقتصادی منابع آب زیرزمینی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 17، شماره: 1
7 ارزیابی آثار تغییرات و نوسانات اقلیمی بر مازاد اقتصادی تولید کنندگان و مصرف کنندگان بخش کشاورزی در دشت همدان- بهار (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 54، شماره: 1
8 ارزیابی آثار رفاهی محدودیت کاشت برنج در ایران (دریافت مقاله) مجله سیاست گذاری اقتصادی دوره: 14، شماره: 28
9 ارزیابی اقتصادی الگوی بهینه کشت در راستای کاهش استفاده از منابع آب زیرزمینی دشت دهگلان (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 50، شماره: 1
10 ارزیابی اقتصادی سیاست قیمت گذاری آب زیرزمینی در دشت ورامین (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 5، شماره: 0
11 ارزیابی هزینه- اثربخشی سیاست اعطای کمک بلاعوض سامانه‌های آبیاری تحت فشار در حفاظت از منابع آب زیرزمینی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 33، شماره: 2
12 برآورد ارزش تفرجی روستای بند ارومیه به روش ارزشگذاری مشروط (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 2، شماره: 8
13 برآورد ارزش سایه ای و هزینه های جانبی شوری آب زیرزمینی در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 8
14 برآورد ارزش کل اقتصادی کارکردهای اکوسیستمی بخش شمالی منطقه حفاظت شده البرز مرکزی (دریافت مقاله) نشریه مدیریت اکوسیستم دوره: 1، شماره: 4
15 برآورد تقاضای آب صنعت تعیین رابطه آن با سایر نهاده ها و بررسی اثر تکنولوژی بر مصرف آب در استان قزوین (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 25، شماره: 97
16 برآورد قیمت سایه ای انتشار آلودگی در زنجیره تولید و توزیع گندم ایران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 44، شماره: 1
17 بررسی اثر خشکسالی بر روی کیفیت آب و ارزش زمین های کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 19، شماره: 63
18 بررسی اثر سیاست ارزی بر مازاد رفاه صادرکنندگان پسته ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 4، شماره: 13
19 بررسی اثرات سیاست های کاهش مصرف منابع آب بر توسعه پایدار کشاورزی در دشت قروه استان کردستان (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 2
20 بررسی اثرات سیاست های مالیاتی و یارانه ای در راستای حفظ و پایداری منابع آب دشت کبودرآهنگ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 3
21 بررسی تاثیر افزایش قیمت مواد غذایی بر هزینه زندگی خانوارهای ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 56، شماره: 4
22 بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر چرخه های تجاری در ایران، رهیافت مدل مارکوف-سویچینگ (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 5، شماره: 4
23 بررسی رابطه بین ارزش افزوده زیربخش های کشاورزی و نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 9، شماره: 1
24 بررسی راهبردهای مدیریتی مقابله با تغییرات اقلیم جهت کاهش فقر خانوارهای کشاورز دشت همدان-بهار (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 16، شماره: 4
25 بررسی مزیتنسبی تولید ، صادرات و شناسایی بازارهای هدف زیره سبز (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 1، شماره: 3
26 پراکنش مکانی ناامنی غذایی در منطقه های شهری و روستایی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 16، شماره: 1
27 تاثیر انتشار مکانی و زمانی بر انتخاب مسیر بازاریابی توسط باغداران مرکبات شهرستان بابل (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 30، شماره: 1
28 تاثیر قیمت و سهمیه بندی آب در راستای مدیریت منابع آب زیرزمینی دشت کبودرآهنگ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 32، شماره: 2
29 تحلیل اثرات مدیریت ریسک خشکسالی با استفاده از شاخص های بهره وری آب (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 10، شماره: 27
30 تحلیل کارایی اقتصادی تولید ماهیان سردآبی بر اساس خود اتکایی بر تولید تخم چشم زده داخلی یا واردات آن (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 13، شماره: 0
31 تخمین هزینه سایه ای شوری آب زیرزمینی مورد استفاده در تولید گندم آبی (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 49، شماره: 2
32 تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی در کشت گلخانه‌ای دشت قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 10، شماره: 2
33 عوامل موثر بر صادرات محصولات کشاورزی در کشورهای حوزه اکو (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 6، شماره: 19
34 کارایی فنی و عوامل تعیین کننده آن: مزارع پرورش مرغ گوشتی آرین در استان کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 25، شماره: 2
35 کاهش ضایعات محصول های کشاورزی؛ راهبرد بهینه ی ارتقاء امنیت غذایی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 17، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آیا پیشرفت اقتصاد دانش بنیان منجر به رشد اقتصادی سبز خواهد شد؟ (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی دانش بنیان و کارآفرین
2 اثر سیاستهای پولی و مالی بر تورم و رشد تولید با استفاده از مدل خودتوضیحبرداری ساختاری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
3 اثر سیاستهای مالی و پولی بر بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری
4 ارزیابی مدلهای شبکه عصبی مصنوعی و عصبی فازی در پیشبینیرشد اقتصادی بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
5 انواع روشهای ارزش گذاری اقتصادی آب (مطالعه موردی: آب های زیر زمینی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
6 برآورد ارزش حفاظتی آب های زیرزمینی دشت قزوین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
7 برآورد کشش و عوامل موثر بر عرضه و تقاضای محصول برنج در ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
8 بررسی مزیت ‌نسبی‌صادرات و منطقه‌ای کاشت گوجه‌فرنگی در استان فارس (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی
9 بررسی اثرات سیاستهای قیمت گذاری آب در بخش کشاورزی دشت کبودرآهنگ (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
10 بررسی اقتصادی اثرات ناشی از تغییرعوامل اقلیمی بر روی عملکرد گندم دیم (مطالعه موردی: مراغه) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
11 بررسی تمایل به دریافت کشاورزان عوامل موثر بر پذیرش تولید هلوی سالم در ارومیه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
12 بررسی رفتار گلخانه داران دشت قزوین بر اثر اعمال سیاست غیرقیمتی آب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی
13 بررسی ساختار بازارهای صادرات و واردات گوجه‌فرنگی در جهان و تعیین چرخه‌حیات آن‌ها (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی
14 بررسی سیاستهای حمایتی دولت و بازار جهانی زعفران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
15 بررسی عوامل اقتصادی موثر بر پذیرش روش های بیولوژیک در دفع آفات محصول برنج(مطالعه موردی: شالیکاران روستایی شهرستان نور) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
16 بررسی نقش بخش کشاورزی در باز توزیع آب میان سایر بخش ها (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس تخصصی ملی اقتصاد کشاورزی
17 پیشبینی رشد اقتصادی بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
18 تحلیل اقتصادی تولید ماهیان سردآبی بر اساس خود اتکایی بر تولید تخم چشم زده داخلی یا واردات آ ن (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس تخصصی ملی اقتصاد کشاورزی
19 تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی در کشت گلخانه ای دشت قزوین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی
20 تعیین کارایی مزارع برنج استان مازندران با استفاده از رهیافت تحلیل پوششی دادههامطالعه موردی شالیکاران شهرستان نور (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی