دکتر اصغر رحیمی

دکتر اصغر رحیمی هیات علمی گروه ژنتیک و تولید گیاهی دانشگاه ولی عصر رفسنجان

دکتر اصغر رحیمی

Dr. Asghar Rahimi

هیات علمی گروه ژنتیک و تولید گیاهی دانشگاه ولی عصر رفسنجان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر اسموپرایمینگ بذر و دور آبیاری بر عملکرد کمی و میزان اسانس زیره سبز (Cuminum ciminum L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 28، شماره: 1
2 اثر اصلاحی کلسیم و پتاسیم بر محتوای پرولین، کلروفیل، پروتئین و رشد گیاه دارویی زنیان (Carum copticum L.) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 29، شماره: 2
3 اثر پرایمینگ بذر بر رشد رویشی و برخی ویژگی های فیزیولوژیکی گیاه کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط شوری حاصل از نمک های قلیایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 4
4 اثر تاریخ کاشت و تراکم بر سرعت تولید و زوال برگ گلرنگ (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 27، شماره: 1
5 اثر تراکم و زمان سبز تاج خروس (Amaranthus retroflexus L.) در رقابت با ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 5، شماره: 3
6 اثر تلقیح با میکوریزا و سطوح ورمی کمپوست بر برخی عناصر برگ و خصوصیات بنه زعفران زراعی (Crocus sativus L.) در شرایط آب و هوایی کرمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 7، شماره: 2
7 اثر تنش خشکی بر خصوصیات فتوسنتزی دو گونه بارهنگ (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 11، شماره: 2
8 اثر تنش شوری بر برخی شاخص های جوانه زنی و رشد رویشی ژنوتیپ های عدس Lens culinaris Medik (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 15، شماره: 4
9 اثر تنش شوری بر برخی شاخص های رشد در سه گونه دارویی اسفرزه اواتا، پسیلیوم و بارهنگ کبیر (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 2، شماره: 4
10 اثر قارچ میکوریز توام با برخی میکروارگانیسم ها و ترکیبات شیمیایی بر عملکرد شاخص های رشدی و فتوسنتزی ذرت (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 10، شماره: 1
11 اثر کاربرد کود بیولوژیک بر رشد و عملکرد ارزن پروسو (Panicum miliaceum) در شرایط شور (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 3
12 ارزیابی اکوتیپ های گاودانه از نظر تحمل به خشکی در شرایط آب و هوایی رفسنجان (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 32
13 ارزیابی برخی از شاخص های رشد گلرنگ با استفاده از آنالیز رگرسیون (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 14، شماره: 4
14 ارزیابی تعدیل تنش شوری با استفاده از کلسیم و پتاسیم در گیاه دارویی زنیان(Carum copticum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 1
15 ارزیابی تنوع ژنتیکی و تفکیک متجاوز عملکرد و اجزای عملکرد لاین های F۶ حاصل از تلاقی KO۳۷×CAN۱۰۶۶ بزرک (Linum usitatissimum L.) (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 32
16 ارزیابی صفات کیفی دانه ی اسفرزه (Plantago ovata Forsk.) تحت رژیم های کم آبیاری و تیمارهای مختلف کودی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 30، شماره: 3
17 ارزیابی ضریب خاموشی و کارایی مصرف نور در ارقام مختلف گلرنگ تحت سطوح مختلف کود نیتروژن (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 3
18 استفاده از تکنیک افزودن نسبی (RAR) نیتروژن برای کاهش سمیت آمونیوم در گیاه خیار (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 24، شماره: 1
19 بررسی اثر تاریخ کاشت بر رشد و عملکرد دانه ارقام گلرنگ در شرایط آب و هوایی رفسنجان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 2
20 پارامتر های فیزیولوژیک گیاه کنجد تحت تاثیر تنش شوری و افزایش غلظت دی اکسید کربن (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 26، شماره: 2
21 پاسخ های فیزیولوژیک گیاه کینوا به کاربرد نیتروژن در شرایط شور (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 11، شماره: 4
22 تاثیر پرایمینگ بذر بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیک رقم گلدشت گلرنگ در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 2، شماره: 3
23 تاثیر پرایمینگ بذر بر رشد رویشی، محتوای کلروفیل، محتوای آب نسبی و توزیع ماده خشک در رقم گلدشت گلرنگ در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 2، شماره: 5
24 تاثیر تنش خشکی و تراکم بر صفات کمی و کیفی دوگونه دارویی اسفرزه اواتا (Plantago ovata Forssk) و اسفرزه پسیلیوم (Plantago psyllium L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 4، شماره: 12
25 تاثیر خشکی و نیتروژن بر تسهیم ماده خشک اسفرزه (Plantago ovate Forsk) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 29، شماره: 4
26 تاثیر دی کلروفنیل دی متیل اوره (DCMU) بر توان منبع و انتقال دوباره کربوهیدرات های محلول ساقه گندم رقم پیشتاز در شرایط خشکی آخر فصل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 46، شماره: 3
27 تاثیر رژیم های کم آبیاری و تیمارهای کودی بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه اسفرزه گوش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 27، شماره: 102
28 تاثیر کاربرد تلفیقی ورمی کمپوست و باکتریهای محرک رشد بر شاخص های رشد و جذب عناصر غذایی گیاهچه های کنجد (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 3
29 تاثیر کاربرد خاکی هیومیک اسید و محلول پاشی برگی بر عملکرد، اجزای عملکرد و میزان روغن گلرنگ ((Carthamus tinctorius L. (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 1
30 تاثیر کاربرد قارچ های میکوریز آربوسکولار همراه با برخی ریزجانداران و ترکیبات شیمیایی بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و ترکیبات فنلی گیاه ذرت در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 13، شماره: 2
31 تاثیر کاربرد کود هیومیک اسید، محلول پاشی برگی چای کمپوست و ورمی واش بر شاخص های رشد گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 5، شماره: 17
32 تاثیر کاربرد ورمی کمپوست و محلول پاشی چای کمپوست بر خصوصیات رشدی گیاه ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 14، شماره: 1
33 تاثیر محلو لپاشی نیترا ت کلسیم، پتاسیم دی هیدروژن فسفات و سولفات منگنز بر تجمع یونی و ویژگ یهای فیزیولوژیک گلرنگ در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 28، شماره: 107
34 تاثیر محلول پاشی کلات آهن و روی بر صفات رشدی، بازده اسانس و شیرابه آنغوزه (Ferula assa-foetida L.) تحت شرایط آبیاری تکمیلی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 37، شماره: 4
35 تاثیر محلول پاشی کلسیم، پتاسیم و منگنز بر برخی شاخص های رشد گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 3
36 تاثیر هالو پرایمینگ بذر بر برخی خصوصیات جوانه زنی، مورفولوژیک و فیزیولوژیک کنجد (Sesamum indicum L.) تحت تنش قلیائیت (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 22، شماره: 2
37 تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و محلول‌پاشی برگی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 9، شماره: 3
38 تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست، محلول‌پاشی برگی چای‌کمپوست و اسید هیومیک بر شاخص‌های رشد گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 9، شماره: 3
39 تعیین خلأ عملکرد سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) در استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 12، شماره: 4
40 تنوع اکوتیپی منداب (Eruca sativa L.‎) در تحمل به شوری کلرید سدیم در مرحله جوانه زنی وگیاه کامل (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 13، شماره: 3
41 کمی کردن واکنش سبزشدن گلرنگ نسبت به دما (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تاریخ کاشت و کود نیتروژن بر برخی صفات رویشی چهار رقن سورگوم دانه ای (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
2 اثر تغییر نسبت منبع به مخزن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط خشکی آخر فصل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
3 اثر سطوح مختلف اکسیژن بر میزان فلورسانس کلروفیل گیاه خیار در سیستم آبکشت (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
4 اثر کود نیتروژن بر ضریب خاموشی نور و کارایی استفاه از تشعشع در گلرنگ (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
5 اثر محیطهای مختلف کشت بر میزان ریشهزایی قلمهها، رشد و نمو و خصوصیات اکوفیزیولوژیکی گیاه فیلودندرون Philodendron scandens) در محیط هیدروپونیک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
6 اثرات تنش شوری بر جوانه زنی، رشد گیاهچه و تجمع یونهای معدنی در سیاه دانه (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
7 اثرات تنش شوری بر رشد رویشی و برخی خصوصیات فیزیولوژیک گیاه گلرنگ در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
8 اثرات محلول پاشی اسید سالیسیلیک بررشدرویشی ذرت سینگل کراس 704درشرایط شور (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 اثراصلاحی کلسیم و پتاسیم برخصوصیات مورفولوژیک گیاه دارویی زنیان تحت تنش شوری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 اثرتنظیم کننده های رشدگیاهی بربرخی صفات رویشی گیاهچه های آفتابگردان درشرایط سرما (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 اثرتنظیم کننده های رشدگیاهی بربرخی صفات فیزیولوژیکی گیاهچه های آفتابگردان درشرایط سرما (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 اثرنور نیتروژن و سیتوکینین برفعالیت نیترات ریداکتاز گیاهچه جو (Hordeum vulgare L.) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
13 اثرنیتروژن ودورآبیاری برعملکرد اجزای عملکردومحتوای پرولین گلرنگ درمنطقه رفسنجان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
14 ارزیابی علف کش های مختلف در کنترل علف هرز پنجه مرغی (Cynodon dactylon) در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
15 ارزیابی کارایی استفاده از نور در شرایط رقابت ذرت با تاج خروس (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 بررسی اثر افزایش غلظتCO 2 بر میزان تعدادی از شاخص های رشد در گیاه گلرنگ تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
17 بررسی اثر تنش خشکی بر برخی صفات رویشی گیاه خرفه (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
18 بررسی اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر خصوصیات جوانه زنی خرفه (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
19 بررسی اثرنوع کود ورژیم های مختلف آبیاری بربرخی خصوصیات زیره سبز (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
20 بررسی اسموپرایمینگ و سطوح مختلف خشکی روی خصوصیات جوانه زنی زیره سبز (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
21 بررسی بستر مناسب رشد و تکثیر کرم خاکی Eisenia fetida و تولید ورمی کمپوست (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
22 بررسی پتانسیل آللوپاتیک غلظت‌های مختلف عصاره آبی حاصل از اندام هوایی اویارسلام و تاج‌خروس بر جوانه‌زنی و رشد کلزا (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
23 بررسی پرایمینگ شوری و سطوح مختلف شوری روی رشدوتجمع یونها درزیره سبز (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
24 بررسی تاثیر تیمار اسموپرایمینگ دو رقم نخود بر الگوی توزیع یونی در ضرایط تنش شوری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
25 بررسی تاثیر تیمارهای مختلف کودی برعملکردواجزاء عملکرد دانه اسفرزه تحت رژیمهای مختلف آبیاری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
26 بررسی تاثیر شوری بر جوانه زنی بذر گیاه درمنه Artemisia (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
27 بررسی تأثیر تیمارهای مختلف کودی (آلی، شیمیایی و تلفیقی)، بر شاخص سطح برگ و زیست توده اسفرزه (Plantago ovata Forsk)، تحت رژیم های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
28 بررسی تنوع ژنتیکی برخی صفات فنولوژیک لای نهای F5 بزرک حاصل از تلاقی لاین KO37 و CAN1066 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات
29 بررسی تنوع فیتوشیمیایی و هفده توده شیرین بیان (.Glycyrrhizaglabra L) جمع آوری شده از مناطق مختلف استان فارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
30 بررسی تنوع مورفولوژیکی جمعیتهای مختلف گیاه شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra L.) مناطق مختلف استان فارس (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
31 بررسی راهکارهایی برای ایجاد مدیریت واحد (یکپارچه) شهری (مطالعه موردی شهر اصفهان) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، علوم تربیتی و روانشناسی
32 بررسی سطوح مختلف چینه سرمایی و برخی تنظیم‌کننده های رشد گیاهی بر شکست خواب بذر باریجه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
33 بررسی سطوح مختلف چینه سرمایی و نیترات پتاسیم روی شکست خواب بذر باریجه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
34 بررسی ضریب خاموشی نور و کارایی مصرف نور در ارقام مختلف گلرنگ (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
35 بررسی مصرف سطوح مختلف مایکوریزا و ورمی کمپوست بر برخی عناصر پر مصرف و کم مصرف برگ زعفران زراعی (.Crocus sativus L) در شرایط آب و هوایی کرمان در سال دوم آزمایش (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
36 بررسی مصرف سطوح مختلف مایکوریزا و ورمی کمپوست بر خصوصیات عملکردی بنه زعفران زراعی (.Crocus sativus. L) در شرایط آب و هوایی کرمان در سال دوم آزمایش (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
37 بررسی مصرف سطوح مختلف مایکوریزا و ورمی کمپوست بر عملکرد کیفی و کمی کلاله زعفران زراعی crocus sativus. L در شرایط آب و هوایی کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
38 بررسی مصرف سطوح مختلف میکوریزا و ورمی کمپوست بر عملکرد کمی گل زعفران زراعی Crocus sativus. L در شرایط آب وهوایی کرمان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زعفران
39 بررسی مصرف سطوح مختلف میکوریزا و ورمی کمپوست بر عملکرد کیفی و کمی برگ زعفران زراعی Crocus sativus. L در شرایط آب وهوایی کرمان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زعفران
40 بررسی مصرف کود دامی بر عملکرد کمی و کیفی و شاخص های شیمیایی اسانس زیره سبز (.Cuminum cyminum L) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
41 بررسی موانع ایجاد مدیریت واحد (یکپارچه) شهری (مطالعه موردی شهر اصفهان) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، علوم تربیتی و روانشناسی
42 برسی چگونگی پاسخ علف هرز پنجه مرغی (Cynodon dactylon) به علف کش های مختلف در شرایط شبه مزرعه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
43 پیش بینی تولید برگ در گیاه گلرنگ رقم محلی اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
44 پیش بینی زوال برگ در گیاه گلرنگ رقم محلی اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
45 تاثیر افزایش غلظت (co(2 بر پارامترهای فیزیولوژیک گیاه کنجد در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
46 تاثیر پیش تیمار بذر بر مقاومت به خشکی بذور گیاه دارویی زنیان در مرحله جوانه زنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
47 تاثیر تیمارهای مختلف حاصلخیزی خاک بر عملکرد ،اجزای عملکرد و موسیلاژ اسفرزه اواتا plantago ovate (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
48 تاثیر تیمارهای مختلف حاصلخیزی خاک بر عملکرد دانه و محتوای موسیلاژ اسفرزه اواتا Plantago ovate L (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
49 تاثیر تیمارهای مختلف حاصلخیزی خاک بر موسیلاژ، وزن هزاردانه، سطح برگ و تعداد بذر اسفرزه اواتا (plantago ovate) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
50 تاثیر تیمارهای مختلف حاصلخیزی خاک بر موسیلاژ،وزن هزار دانه،سطح برگ و تعداد بذر اسفرزه اواتا plantago ovate (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
51 تاثیر خشکی و قارچ تریکودرما بر برخی شاخص های رشدی زنیان (Carum copticum L.) (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
52 تاثیر خشکی و قارچ تریکودرما بر برخی صفات رویشی زنیان (Carum copticum L.) (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
53 تاثیر رژیم های آبیاری و سامانه های مختلف تغذیه بر محتوای عناصر غذایی در اندام های هوایی اسفرزه (Plantago ovata Forsk) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
54 تاثیر رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و روغن در دو رقم گلرنگ در منطقه اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
55 تاثیر عناصر ریز مغذی و آبیاری تکمیلی بر تولید زیست توده و پارامترهای رشدی گیاه آنغوره (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
56 تاثیر کاربرد ورمی کمپوست و محلول پاشی چای کمپوست بر تولید زیست توده در ذرت و فراهمی برخی عناصر پرمصرف خاک (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
57 تاثیر کودهای بیولوژیک بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی لاین KS21191 در منطقه سمیرم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
58 تاثیر کودهای بیولوژیک، ارگانیک، شیمیایی و تلفیق ارگانیک شیمیایی بر برخی صفات کمی -و کیفی اسفرزه اواتا Plantago ovate L. (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
59 تاثیر محلول پاشی اسپرمیدین بر تعدیل تنش شوری در سیاه دانه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
60 تاثیر محلول پاشی عناصر آهن و روی و آبیاری تکمیلی بر تولید شیرابه و بازده اسانس آنغوزه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
61 تاثیر مقدار کود نیتروژن بر طول ساقه، وزن ساقه، طول گل آذین و وزن گل آذین در زمان رسیدگی ارقام سورگوم (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
62 تاثیر مناطق مختلف رویش بر خواص کمی و کیفی هندوانه ابوجهل (L. (Citrullu colocynthis در جنوب استان کرمان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
63 تاثیر ورمی کمپوست و محلول پاشی چای کمپوست بر شاخص کلروفیل برگ ذرت و فراهمی برخی عناصر کم مصرف خاک (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
64 تاثیراصلاحی کاربرد کلسیم، پتاسیم ومنگنز روی رشدگلرنگ تحت شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
65 تاثیرپرایمینگ شوری و سطوح مختلف شوری روی خصوصیات جوانه زنی زیره سبز (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
66 تاثیرپیش تیماربذربرروی برخی خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی زنیان تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
67 تاثیرکوددامی شیمیایی و تلفیق کودهای دامی و شیمیایی برعملکردواجزای عملکرد اسفرزه گوش اسبی (Plantago Ovata Forsk (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
68 تاثیرکوددامی، شیمیایی و تلفیقی برعملکرددانه و اجزای عملکردزیره سبز دررژیم های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
69 تاثیرکودهای بیولوژیک بررشد، عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی لاین 21191ks در منطقه سمیرم (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
70 تاریخ کاشت و اهمیت آن دربهبود کارایی تولید زیره سبزCuminum cyminum L (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
71 تأثیر غلظت های مختلف سیلیس و عصاره گیاه آویشن بر عمر گل بریده مریم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
72 تأثیر غلظت های مختلف شوری و اسیدآمینه بر خصوصیات رشد و نموی گل رز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
73 تأثیر کاربرد ورمی کمپوست و محلول پاشی چای کمپوست بر رشد ذرت (Zea mays) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
74 تأثیر محلول پاشی اسپرمیدین بر تعدیل تنش شوری در سیاهدانه (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
75 تثبیت سازی لجن فاضلاب کارخانه شیر و لجن فاضلاب شهری طی فرایند تولید ورمی کمپوست (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
76 تجزیه عاملی و همبستگی عملکرد دانه و صفات مرتبط با آن در اکوتیپ های گاودانه در شرایط بدون تنش و تنش خشکی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
77 تعدیل تنش شوری با محلول پاشی اسپرمیدین در گیاه سیاهدانه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
78 تعیین بهترین ارقام و لاینهای لوبیا قرمز Phaseolus vulgaris در شرایط آب و هوایی شهرستان سمیرم (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
79 توزیع فراوانی برخی صفات مرفوفنولوژیک در لاین های F6 بزرک حاصل از تلاقی CAN1066 × KO37 نسبت به والدین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات
80 تولید توت فرنگی ارگانیک متناسب با الگوی توسعه پایدار و با راندمان 800 درصد بیشتر از الگوهای کشت رایج هیدروپونیک درایران اولین باردرخاورمیانه (دریافت مقاله) همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی
81 کاهش آلایندگی پوست نرم پسته، ضایعات کمپوست قارچ و لجن فعال فاضلاب شهری با تبدیل کردن آنها به ورمی کمپوست (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
82 محور مقاله: تنش کم آبی گیاه و روش های نگهداری آب در خاک- تاثیر تنش خشکی بر بنیه بذر و رشد گیاهچه کنجد (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
83 مروری بر مقایسه اهمیت کاربرد کودهای دامی و بیولوژیک با کودهای شیمیایی بر عملکرد و درصد اسانس زیره سبز Cuminum cyminum L. (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
84 مطالعه اثر دزهای مختلف علفکش جدید مایسترپاور بر علفهای هرز تاج خروس و سوروف در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
85 مقایسه عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام پر محصول لوبیا سفید . vulgarisLPhaseolus در منطقه سمیرم استان اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
86 مهم ترین گونه های علف های هرز میزبان نماتد مولد غده ریشه (Meloidogyne javanica) در زراعت لوبیا (Vigna sinesis) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
87 واکنش اجزای جوانه زنی سیاه دانه به تنش خشکی تحت شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران