دکتر عبدالمجید حاجی مرادلو

دکتر عبدالمجید حاجی مرادلو عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دکتر عبدالمجید حاجی مرادلو

عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر آب حاوی Lactobacillus rhamnosus PTCC ۱۶۳۷ بر بازماندگی و کیفیت آب بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) فصلنامه تغذیه آبزیان دوره: 8، شماره: 4
2 اثر آب حاوی Lactobacillus rhamnosus PTCC ۱۶۳۷ بر بافت روده بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) فصلنامه تغذیه آبزیان دوره: 8، شماره: 1
3 اثر استفاده از پودر جلبک قرمز بر شاخص های رشد، برخی از شاخص های سرم و موکوس و الگوی پروتئینی موکوس در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) (دریافت مقاله) فصلنامه تغذیه آبزیان دوره: 9، شماره: 3
4 اثر پودر کلم بروکلی (Brassica oleracea var. gemmifera L. ) بر برخی شاخص های موکوس ماهی کپور معمولی (Cyprinous carpio ) (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 5، شماره: 3
5 اثر سطوح مختلف سرکه سیب بر برخی پارامترهای سیستم ایمنی غیراختصاصی سرم خون در بچه ماهیان کپورمعمولی (Cyprinus carpio) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 12، شماره: 3
6 اثر مکمل های گیاهی زیره سیاه (Carum carvi) و شنبلیله (Trigonella foenum graecum) بر فعالیت ضدباکتریایی و پروتئین محلول موکوس در بچه ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio) (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 6، شماره: 1
7 اثرات پروبیوتیک باکتوسل و پربیوتیک گالاکتوالیگوساکارید بر رشد، بازماندگی، پارامترهای خونی و مقاومت در برابر استرس شوری ماهی گورامی سه خال (Trichogaster trichopterus) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 8، شماره: 3
8 اثرات رژیم غذایی حاوی اسیدآلی و سرکه سیب بر یک پارچگی هپاتوپانکراس و فلور باکتریایی روده در میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 9، شماره: 3
9 اثرات سطوح مختلف پربیوتیک جیره بر شاخص های رشد و برخی شاخص های ایمنی غیر اختصاصی در ماهی دانیو گورخری (Danio rerio) (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 7، شماره: 2
10 اثرات سطوح مختلف پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (Lactobacillus acidophilus) بر فعالیت ضدباکتریایی و برخی شاخص های ایمنی موکوسی ماهی تایگر بارب (Puntius tetrazona) (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 3، شماره: 2
11 اثرات سطوح مختلف لایزوزیم جیره غذایی بر فاکتورهای رشد، شاخص های خون شناسی و بیوشیمیایی سرمی در ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 12، شماره: 1
12 ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی و مقایسه فراسنجه های ایمنی موکوس پوست و پلاسمای تاس ماهی ایرانی(Acipenser persicus) و روسی (Acipenser gueldenstaedtii) (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 5، شماره: 4
13 ارزیابی وضعیت سلامت رودخانه زیارت در استان گلستان بر اساس شاخص کیفی NSFWQI (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 4، شماره: 2
14 اولین گزارش آلودگی به گلوشیدیا در جمعیت ماهی خیاطه Alburnoides eichwaldii (De Filippi, ۱۸۶۳) رودخانه سفیدرود (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 6، شماره: 2
15 بررسی اثر جایگزینی پودر ماهی با آکوپرو ( کنجاله سویای فرآوری شده) بر عملکرد رشد و فعالیت آنزیم های گوارشی در بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 27، شماره: 2
16 بررسی اثر سطوح مختلف سرکه سیب بر شاخص های همولنف و بار باکتریایی Vibrio در روده میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان دوره: 5، شماره: 2
17 بررسی اثر کلم بروکلی (Brassica oleracea gemmifera L.) در جیره غذایی بر عملکرد رشد و برخی پارامترهای خونی کپورمعمولی ( Cyprinous carpio) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 7، شماره: 1
18 بررسی برخی شاخص های ایمنی ذاتی سرم و موکوس پوست ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 13، شماره: 1
19 بررسی پارامترهای خونی سیاه ماهیان (Capoeta capoeta gracilis) آلوده به انگل پوستودیپلوستومم کوتیکولا (Posthodiplostomum cuticola) نهر زرین گل استان گلستان (دریافت مقاله) مجله زیست شناسی جانوری تجربی دوره: 6، شماره: 1
20 بررسی پویایی نیتریفیکاسیون و نقش فرایندهای مختلف تصفیه زیستی در بیوفیلترهای هوازی (دریافت مقاله) مجله زیست شناسی جانوری تجربی دوره: 5، شماره: 3
21 بررسی تاثیر برخی میکروالمنت ها بر سطح فعالیت آنزیمهای پروتئولیتیک و آنزیم فسفاتاز قلیایی در دستگاه گوارش بچه فیل ماهی (Huso huso) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 12، شماره: 4
22 بررسی عوامل محیطی موثر بر روند مهاجرت تولیدمثلی دهان گرد دریای خزر (Caspiomyzon wagneri Kessler, ۱۸۷۰) در رودخانه شیرود، استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 7، شماره: 2
23 بررسی کارایی ساقه گندم در کاهش میزان آمونیاک محلول (NH۳) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 10
24 بررسی کیفیت آب و رشد بچه ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) تحت تغذیه با جیره های حاوی سطوح مختلف پروتئین در سیستم بیوفلوک (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 10، شماره: 3
25 بررسی وضعیت آلودگی ماهی سیم ,Abramis brama, دو ساله به انگل لیگولا اینتستینالیس ,Ligula intestinalis, در دریاچه آلاگل و رودخانه گرگانرود استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 17، شماره: 3
26 تاثیر استفاده از لاکتوفرین و Lactobacillus rhamnosus PTCC ۱۶۳۷ در جیره غذایی بر برخی از شاخص های فیزیولوژیک و بافت روده و تخمدان ماهی مولد ماده کاراس طلایی (Carassius auratus) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 9، شماره: 2
27 تاثیر جایگزینی پودر ریزجلبک های اسپیرولینا Spriulina platensis و کلرلا Chlorella vulgaris با پودر ماهی بر عملکرد رشد، ترکیبات لاشه و پروفیل اسیدهای چرب میگوی وانامی Litopenaeus vannamei (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 10، شماره: 1
28 تاثیر رژیم های غذایی حاوی مکمل های روی (Zn) و ویتامین E بر نرخ سوخت و ساز و برخی شاخص های رشد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با کمبود مزمن اکسیژن محلول در آب (دریافت مقاله) فصلنامه تغذیه آبزیان دوره: 8، شماره: 3
29 تاثیر سطوح متفاوت ملاس چغندر جیره غذایی بر برخی پارامترهای ایمنی موکوس و شاخص های بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 11، شماره: 2
30 تاثیر سطوح متفاوت ملاس چغندر جیره غذایی بر ترکیب لاشه وآنزیم های کبدی ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 12، شماره: 3
31 تاثیر سطوح مختلف پودر پوست پرتقال (Citrus sinensis) در جیره بر عملکرد رشد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 7، شماره: 4
32 تاثیر سطوح مختلف پودر نعناع بر بیان ژن های درگیر در رشد (IGF, GH) و برخی فاکتورهای خونی و بیوشیمیایی ماهی کلمه (Rutilus caspius) (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 8، شماره: 4
33 تاثیر سطوح مختلف دیازینون بر مقادیر LC۵۰، هماتوکریت و علائم بالینی در بچه ماهی کلمه ترکمنی (Rutilus rutilus caspius)(استان گلستان) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 20، شماره: 3
34 تاثیر سطوح مختلف کولین کلراید بر فلور باکتریایی روده بچه ماهی قزلذآلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) فصلنامه تغذیه آبزیان دوره: 9، شماره: 2
35 تاثیر سطوح مختلف ملاس چغندر جیره غذایی بر شاخص های خونی ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 11، شماره: 3
36 تاثیر سطوح مختلف ملاس چغندر جیره غذایی بر شاخص های رشد و بقا، فلورباکتریایی روده و طول پرز روده ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 13، شماره: 1
37 تاثیر شوری به عنوان عامل محیطی بر رشد و بافت روده ماهی سفید دریای خزر (Cyprinidae:Rutilus frisii kutum) (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 3، شماره: 2
38 تاثیر هورمون تیروکسین در مراحل اولیه رشد بر شاخص های رشد قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus myksis) (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 12، شماره: 4
39 تعیین آلودگی انگل نماتد Rhabdochona denudata در گاوماهی شنی (۱۹۱۶ Neogobius Pallasi Berg,) نهرهای کبودوال، زرین گل و شیرآباد- استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 7، شماره: 1
40 توانائی تنظیم یونی– اسمزی و تحمل شوری دربچه تاسماهی ایرانی Acipenser persicus Borodin, 1897 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 25، شماره: 2
41 جایگزینی پودر ماهی با درصدهای مختلف سیلاژ تخمیری حاصل از پودر ماهی کیلکا آنچوی بر فاکتور رشد و قابلیت هضم پروتئین خوراک قزل آلای رنگین کمان (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 28، شماره: 1
42 ساختار میکروسکوپی روده فیل ماهی (Huso huso) از مرحله تفریخ تا زمان رهاسازی به دریا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 11، شماره: 2
43 مطالعه بافت شناسی مراحل مختلف رسیدگی تخمدان ماهی اسبله (Silurus glanis.L., ۱۷۵۸) در تالاب بین المللی انزلی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 20، شماره: 4
44 مقاله علمی-ترویجی: بررسی بیماری ایک (Ichthyophthiriasis) (دریافت مقاله) مجله آبزیان زینتی دوره: 8، شماره: 3
45 مقایسه تاثیر سیلاژ ماهی کیلکا آنچوی (Clupeonella engrauliformis Svetovidov, ۱۹۴۱) با تخمیر در ماده زمینه جامد با شش نوع میکروارگانیسم بر خصوصیات کیفی، فعالیت آنزیمی و قابلیت هضم مواد مغذی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 20، شماره: 3
46 نقش کلینوپتیلولیت در حذف غلظت کشنده آمونیاک کل در قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 20، شماره: 1
47 یافته علمی کوتاه: تاثیر آلودگی به انگل (Posthodiplostomum cuticola (Nordmann, ۱۸۳۲ برنرخ رشد ماهیان نهر زرین گل- استان گلستان (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 22، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر استفاده از سطوح مختلف پروبیوآنزیم در جیره بر بازماندگی پست لارومیگوی وانامی (Litopenaeus vannamei (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
2 اثرات پودر زنجلبیل (Zingiber officinale) بر برخی از پارامترهای بیوشیمیایی خون و فاکتورهای ایمنی موکوسی در ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
3 اثرات پودر زنجلبیل (Zingiber officinale) بر برخی از پارامترهای خونی و رشد در ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
4 اثرات زیستمحیطی ناشی از بهرهبرداری شن و ماسه رودخانه بر جمعیت کفزیان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
5 اثرات سطوح مختلف اسیدآمینه ال_تریپتوفان بر فعالیت ضد باکتریایی موکوس، رشد و بقا در ماهی کپورمعمولی ( Cyprinus carpio ) (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
6 اثرات ضدمیکروبی افزودن روغن های اسانسی بر فرآورده های غذایی و دریایی (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
7 ارزیابی میزان مقاومت میگوی پاسفید غربی(Boone, 1931 Litopemeaus vannamei) در مقابل استرس شوری پایین، تغذیه شده با جیره حاوی پروبیوتیک پریمالاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
8 اندازه گیری فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی و لیزوزیم در موکوس اپیدرم ماهی کپور معمولی(Cyprinus carpio) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی
9 بررسی اثر سطوح مختلف عصاره کاسنی( Cichorium intybus ) در جیره غذایی ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus) بر برخی شاخص های رشد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
10 بررسی اثرات زیست محیطی ناشی برداشت شن و ماسه بستر رودخانه بر ماهیها وپیامدهای ناشی از آن بر اکوسیستم رودخانه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
11 بررسی امکان به کارگیری روشهای نوین تعیین جنسیت در صنعت تکثیر و پرورش ماهیان با تاکید بر تاسماهیان جوان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
12 بررسی برخی عوامل فیزیکوشیمیایی و آلودگی آب و ارتباط آن با فراوانی ماهیان درنهر گرمابدشت استان گلستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
13 بررسی تاثیر استفاده از مکمل پروبیوآنزیم بر شاخص های رشد در پست لارومیگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
14 بررسی خصوصیات تغذیه ای پودر ماهی کیلکا آنچوی طی 14 روز فرایند تخمیر با باکتری Lactobacillus plantarum (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
15 مقایسه پوشش های ژئوسنتتیک بابتون و رس متراکم درآب بندی بسترلاگونهای تخلیه پساب استخرهای آبزی پروری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
16 مقایسه خصوصیات ریخت شناسی سگ ماهی جویباری paracobitis Malapterur دردو فصل پاییز و تابستان درنهرگرمابدشت استان گلستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست