دکتر محمد جعفر ملکوتی

دکتر محمد جعفر ملکوتی استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمد جعفر ملکوتی

Dr. Mohammad jafar Malakoti

استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز کمی جذب سطحی فسفات بر روی هیدروکسید آهن گئوتایت (α-FeOOH): اثر pH و سطح ویژه (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
2 اثر استفاده از باکتری های افزاینده رشد گیاه (PGPR) بر فنولوژی دورگ های دیررس ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 11، شماره: 3
3 اثر اسیدهای آلی ریشه در قابلیت جذب عناصر غذایی در ریزوسفر (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 21، شماره: 2
4 اثر پرتو گاما بر افزایش طول عمر انباری سیب زمینی در شرایط بهینه ی مصرف کود (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 36، شماره: 4
5 اثر روی و کادمیم بر رشد، مقدار کلروفیل، فتوسنتز و غلظت کادمیم در چغندر لبویی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 24، شماره: 1
6 اثر طیف نور و فیلترهای مختلف رنگی بر غلظت نیترات و رشد و نمو کاهو در روش آبکشت (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 20، شماره: 1
7 اثر کادمیم وسیلیسیم بر رشد و برخی ویژگی های فیزیولوژیکی چغندر لبویی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 20، شماره: 1
8 اثر کاربرد آب مغناطیسی بر جذب عناصر غذایی به وسیله گیاه لوبیا در شرایط شور (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 49، شماره: 6
9 اثر کربنات کلسیم و قدرت یونی بر جذب سطحی بور در خاک های آهکی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 24، شماره: 2
10 اثر محلول پاشی کلسیم ، روی ، بورو زمان برداشت بر فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز درمیوه دورقم گلابی آسیایی در زمان انبارداری (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 12، شماره: 2
11 اثر مصرف کودهای پتاسیم و روی بر عملکرد گل و کلاله زعفران ) sativus L. (Crocus در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 2، شماره: 1
12 اثر منابع و سطوح پتاسیم در کمیت و کیفیت برگ توت در گیلان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 19، شماره: 1
13 اثرات اصلی خاک فسفات، گوگرد و باکتری تیوباسیلوس بر شاخص های عملکرد محصول ذرت و اثرات باقیمانده آن بر عملکرد محصول جو (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 21، شماره: 2
14 ارزیابی جذب، انتقال و تجمع نانوذرات مگنتیت از محلول غذایی با پردازش سیگنال های مغناطیسی در سویا (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 5، شماره: 4
15 ارزیابی زیست محیطی و سنجش برخی شاخص های مهم آلودگی نفتی در اراضی محدوده پالایشگاه گاز سرخون بندرعباس (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 37، شماره: 57
16 ارزیابی عملکرد، کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی به لیمو (Lippia citriodora H. B. et K.) تحت استفاده مصرف متعادل کود و پلیمر سوپرجاذب (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 30، شماره: 6
17 انجام توصیه کودی پتاسیم با استفاده از معادله میچرلیخ– بری در برخی از مزارع گندم آبی استان کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 42، شماره: 1
18 Investigation of the Role of Potassium Sulfate Solution Containing Zinc Chelate in Increasing Yield and Decreasing Water Consumption in Wheat in Kahnooj Region (Kerman) (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 11، شماره: 49
19 بررسی اثر اسید هیومیک و اسید فولویک بر روی عملکرد گندم و کارایی مصرف آب تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 32، شماره: 5
20 بررسی اثر باقیمانده سولفات منگنز بر رشد، عملکرد و جذب منگنز توسط سویا (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 42، شماره: 1
21 بررسی اثر کاربرد باکتری های افزاینده رشد گیاه بر ظهور و استقرار گیاهچه و عملکرد دانه دورگ های دیررس ذرت در مزرعه (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 25، شماره: 2
22 بررسی اثرات باقیمانده سولفات روی بر رشد، عملکرد و جذب روی توسط سویا (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 22، شماره: 1
23 بررسی پراکنش مکانی عنصر روی و تعیین حد بحرانی آن برای سویا در شرق استان مازندران (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 25، شماره: 3
24 بررسی تاثیر سیلیسیم بر عملکرد گندم و کارایی مصرف آب در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 36، شماره: 4
25 بررسی تاثیر منابع و مقادیر مختلف نیتروژن بر خواص کمی و کیفی دو رقم پیاز (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 19، شماره: 2
26 بررسی تراکم جمعیت و شناسایی سودوموناس های فلورسنت در ریزوسفر گندم مناطق مختلف ایران (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 19، شماره: 2
27 بررسی چند عامل سرخشکیدگی پسته و کنترل آن با تغذیه بهینه (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 19، شماره: 2
28 بررسی کارایی ارقام مختلف غلات از لحاظ جذب فسفر (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 23، شماره: 2
29 بررسی کاربرد کودهای ریزو باکتریایی افزاینده رشد گیاه(PGPR) در زراعت ذرت با نهاده کافی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 4، شماره: 4
30 بررسی نقش اسیدهای آلی در جذب فسفر و روی به وسیله ی گیاه ذرت در خاک های آهکی با استفاده از رادیوایزوتوپ های P۳۲ و Zn۶۵ (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 35، شماره: 2
31 بررسی نقش باکتری های حل کننده ی ترکیب های کم محلول روی در کشت متوالی گندم و ذرت با استفاده از روی- ۶۵ (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 33، شماره: 3
32 بررسی و پیشبینی تغییرات مکانی ماده آلی و عناصر فسفر و پتاسیم خاک، مطالعه موردی: دشت شمالی ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 20، شماره: 76
33 بررسی وضعیت فسفر خاک در اراضی کشاورزی پارس آباد مغان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 32، شماره: 3
34 بررسی وضعیت نسبت کلسیم به منیزیم در برخی از آب های آبیاری کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 26، شماره: 1
35 برهمکنش پتاسیم وکلسیم بر تغییرات نسبت پتاسیم به کلسیم (K/Ca) و بهبود کیفیت میوه های سیب در شهرستان نقده (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 5، شماره: 3
36 برهمکنش پتاسیم وکلسیم بر تغییرات نسبت پتاسیم به کلسیم (K/Ca) و بهبود کیفیت میوه های سیب در شهرستان نقده۱ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 5، شماره: 3
37 برهمکنش عناصر روی، آهن و منگنز در اندام های مختلف گندم (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 24، شماره: 1
38 بهبود خصوصیات کیفی دو رقم لوبیا با مصرف تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی فسفاتی و روی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 8، شماره: 2
39 بهینه سازی توصیه کودهای شیمیایی برای گندم با استفاده از برنامه کامپیوتری (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 20، شماره: 2
40 پهنه بندی پیوسته هدایت الکتریکی- اسیدیته خاک بر اساس خوشه بندی فازی برای دشت قم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 15، شماره: 57
41 تاثیر پتاسیم و عناصر کم مصرف بر عملکرد کمی و کیفی درختان پرتقال در شمال خوزستان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 20، شماره: 2
42 تاثیر پتاسیم و کلسیم در محلول غذایی بر حساسیت گل بریده رز به بیماری کپک خاکستری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 14، شماره: 51
43 تاثیر تلقیح ریزجانداران حل کننده فسفات در افزایش کارایی و درصد بازیافت کودهای فسفاتی در کلزا (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 27، شماره: 4
44 تاثیر تیمارهای زیستی فسفاتی و روی بر جزء بندی فسفرمعدنی در خاک ناحیه ریشه دو رقم لوبیا (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 33، شماره: 2
45 تاثیر زئولیت در کاهش آبشوئی نیتروژن در یک خاک شنی تحت کشت کلزای علوفه ای (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 23، شماره: 1
46 تاثیر سطوح مختلف روی لجن فاضلاب بر کاهش خسارت اکسیداتیو ناشی از سمیت کادمیم در کاهو (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 7، شماره: 27
47 تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و زئولیت بر عملکرد کمی و کیفی علوفه کلزای پاییزه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 45
48 تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و زئولیت بر عملکرد کمی و کیفی علوفه کلزای پاییزه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 45
49 تاثیر کاربرد باکتری های افزاینده رشد گیاه (PGPR) بر تسهیم ماده خشک و برخی ویژگی های رشد ذرت در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 24، شماره: 1
50 تاثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی فسفاتی و روی بر عملکرد و اجزاء عملکرددو رقم لوبیا چیتی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 1
51 تاثیر محلول پاشی کلسیم، روی و بور بر ریزش قبل از برداشت و میزان قندها، عناصر غذایی و برخی صفات کمی و کیفی میوه در ارقامی از گلابی آسیایی (Pyrus serotina Rehd.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 44، شماره: 2
52 تاثیر مدیریت مصرف منابع پتاسیمی بر برخی ویژگی های کمی و کیفی گندم پائیزه (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 33، شماره: 4
53 تاثیر مصرف چهار ساله سولفات روی بر عملکرد و کیفیت پرتقال سانگین (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 42، شماره: 1
54 تاثیر مصرف متعادل کود برویژگی های کمی و کیفی گیاه دارویی به لیمو ((Lippia citriodora (دریافت مقاله) دوفصلنامه تغذیه گیاهان باغی دوره: 1، شماره: 1
55 تاثیر مقدار و روش مصرف سولفات روی بر عملکرد و کیفیت نارنگی انشو (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 21، شماره: 1
56 تاثیر منابع مختلف کود های محتوی نتیروژن پایه برعملکرد، کارایی و درصد بازیافت نیتروژن در گندم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 49
57 تاثیر نسبت های مختلف آمونیوم به نیترات و سطوح کلسیم بر رشد، غلظت عناصر غذایی و کیفیت گل رز (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 23، شماره: 1
58 تأثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی فسفاتی و روی بر عملکرد، غلظت عناصر غذایی و نسبت مولی اسید فیتیک به روی دردانه دو رقم لوبیا چیتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 2، شماره: 2
59 تأثیر کاربرد همزمان باکتری سودوموناس فلوروسنس و کودهای فسفاتی بر عملکرد و جذب فسفر و عناصر کم‌مصرف در کلزا (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 3، شماره: 1
60 تأثیر گوگرد در شرایط رطوبتی مختلف بر اکسیداسیون گوگرد و برخی از خصوصیات شیمیایی خاک (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 6، شماره: 2
61 تعیین حد بحرانی پتاسیم با عصاره گیر استات آمونیوم در شالیزارهای گیلان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 37
62 تعیین حد بحرانی پتاسیم با عصاره گیر استات آمونیوم در شالیزارهای گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 3
63 تغییرات قندها و اسید های آلی در حین رشد و انبارمانی و اثر آن بر ماندگاری، خصوصیات کیفی و عارضه قهوه ای شدن داخلی میوه در دو رقم گلابی آسیایی(. Pyrus serotina Rehd) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 45
64 تغییرات قندها و اسید های آلی در حین رشد و انبارمانی و اثر آن بر ماندگاری، خصوصیات کیفی و عارضه قهوه ای شدن داخلی میوه در دو رقم گلابی آسیایی(. Pyrus serotina Rehd) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 45
65 تکثیر Glomus intraradices و تهیه مایه تلقیح آن قارچ به روش کشت درون شیشه ای (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 20، شماره: 2
66 روند توسعه شوری و تخریب اراضی کشاورزی در منطقه شمس آباد استان قم (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 46
67 روند توسعه شوری و تخریب اراضی کشاورزی در منطقه شمس آباد استان قم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 461
68 کینتیک تجزیه و ایزوترم های جذب سطحی و رهاسازی تیوبنکارب در خاک های شالیزاری (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 3
69 لحاظ آزمون خاک و شاخص محیط زیستی در مدیریت مصرف کودهای فسفاتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت اراضی دوره: 7، شماره: 1
70 محاسبه دوره رشد و تخمین تولید خالص بیوماس چغندرقند به روش فائو در دشت سیلاخور لرستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 19، شماره: 1
71 مطالعه دو ساله تاثیر تغذیه متعادل بر عملکرد، کیفیت و تحمل به تنش سرما در میوه پرتقال (دریافت مقاله) دوفصلنامه تغذیه گیاهان باغی دوره: 4، شماره: 2
72 مقایسه کارایی برخی روش های زمین آماری به منظور بررسی پراکنش مکانی عناصر ریزمغذی در اراضی کشاورزی، مطالعه موردی: استان همدان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 1
73 نقش اسیدهای آلی در آزاد سازی عناصر فسفر و روی از یک خاک آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 3
74 نقش باکتری های مفید خاکزی در افزایش کارایی پالایش سبز یک خاک آلوده به کادمیوم (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 26، شماره: 2
75 نقش سیدروفور سودوموناسهای فلورسنت در جذب روی توسط گندم با استفاده از ایزوتوپ ۶۵Zn (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 29، شماره: 1
76 هم بستگی پارامترهای Q/I با بعضی ویژگی های خاک و جذب پتاسیم به وسیله گندم در تعدادی از خاک های منطقه آبیک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 49
77 هم دماهای جذب سطحی و رهاسازی بور روی کلسایت: اثر قدرت یونی و pH محلول (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 45، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اسیدهای آلی با وزن مولکولی کم برفاکتور pH در دو خاک آهکی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
2 اثر افزودنی های ملاس و خاک فسفات توام با فعال کننده های زیستی برفرایند کمپوست باگاس نیشکر (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
3 اثر بقایای خاکی دوزهای افزایش یافته علف کش های تیوبنکارب و اگزادیارژیل روی کاهو درمزارع شالیزاری (دریافت مقاله) چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران
4 اثر پتاسیم بر عملکرد و خواص کیفی پرتقال تامسون ناول (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
5 اثر سطوح مختلف پتاسیم در عملکرد کمی و کیفی انگور در کرج (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
6 اثر سطوح مختلف پتاسیم همراه با عناصر ریز متغذی بر روی عملکرد ارقام پیشرفته گندم نام (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 اثر شوری بر استخراج پذیری و شکل های شیمیایی روی در خاکهای آهکی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
8 اثر مصرف سرک پتاسیم در خاکهای متوسط بافت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در گندم آبی در آذربایجان غربی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 اثر منابع و سطوح پتاسیم در کمیت و کیفیت برگ توت در گیلان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
10 اثرات اصلی خاک فسفات، گوگرد و ماده آلی بر عملکرد ذرت علوفه ای و تعیین قابلیت جذب فسفر با استفاده فسفر نشان دار (32P) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
11 اثرات باقیمانده خاک فسفات، گوگرد و ماده آلی بر شاخص های عملکرد محصول جو (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
12 اثرات پتاسیم و عناصر کم مصرف بر عملکرد درختان پرتقال رقم مارس (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
13 اثرات تغذیه ای روی و بور بر درصد جوانه زنی و رشد لوله گرده گندم (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
14 اثرات کودهای یبولوژیک نیتراسین و بیوازت بر کیفیت محصول انگور کشمشی بیدانه (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
15 اثرات مقادیر و منابع پتاسیم بر خصوصیات کمی و کیفی انگور کشمشی بیدانه در آذربایجان غربی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
16 اثرات مقادیر و منابع گوگرد در باغ های سیب استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
17 اثرات مقادیر، منابع و زمان مصرف بر عملکرد و کیفیت محصول آفتابگردان رقم آذرگل (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
18 ارائه روشی ساده برای افزایش کارایی کودهای نیتروژنه در گندم (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
19 ارزیابی تأثیر قارچ میکوریزا و سطوح کودهای فسفره بر برخی از خصوصیات سویا ( Glycine max (L.) Merr ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
20 ارزیابی رفتار پتاسیم خاک با استفاده از ویژگیهای شیمیایی وکانی شناسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
21 ارزیابی ریسک کاربرد نانو ذرات و مدیریت محیطی آنها (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
22 ارزیابی قدرت بافری پتاسیم خاک در برخی خاکهای آهکی استانهای مختلف کشور (دریافت مقاله) همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار
23 ارزیابی کاربرد عناصر غذایی در کنترل تنش های زنده گندم به ویژه پاخوره (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
24 ارزیابی مدل رایانه ای توصیه کودی دز مزارعه گندم جنوب خوزستان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
25 استفاده از آب دریای خزر برای آبیاری تکمیلی و تولید جو درشمال ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
26 استفاده از قارچهای میکوریزی آربسکولار جهت بهبودشرایط رشد ذرت در یک خاک متراکم (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
27 اصلاح روش اندازه گیری سرب موجود در گیاه بوسیله دستگاه جذب اتمی با نانو ترکیب متخلخلSBA-15 عامل دار شده با دندریمرهای پلی آمید و آمینی G1.5 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاه پالایی
28 افزایش سرعت تجزیه باگاس نیشکر توسط قارچ تجزیه کننده و باکتری کمکی ازتوباکتر (دریافت مقاله) اولین همایش علمی کاربردی مدیریت بقایای گیاهی
29 افزایش کارایی کودهای نیتروژنه گامی مثبت در راستای تولید پایدار و حفظ محیط زیست (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
30 افزایش کارایی مصرف نیتر وژن و کاهش هدررفت کودهای نیترو ژنه در دو خاک آهکی با بافت متفاوت در اراضی گندم منطقه کرج (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
31 افزایش مقاومت گیاه گندم به شوری از طریق تلقیح با قارچهای میکوریز - آربسکولار (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
32 اهمیت کودهای زیستی در کشاورزی پایدار و تاثیر آن بر روی گیاهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
33 برتری غنی سازی گندم در مزرعه بر غنی سازی آرد در کارخانه در ارتقاء سطح سلامت جامعه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
34 بررسی اثر چند ماده شیمیایی بر افزایش عملکرد و وزن میوه پرتقال رقم تامسون خونی (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
35 بررسی اثر چند ماده شیمیایی بر افزایش عملکرد و وزن میوه پرتقال رقم تامسون خونی (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
36 بررسی اثر کربنات کلسیم بر پتاسیم قابل جذب دربرخی خاکهای آهکی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار
37 بررسی اثر محلول پاشی سولفات منیزیم واوره بر عملکرد محصول پنبه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
38 بررسی اثرات روی و آهن بر عملکرد ارقام مختلف گندم (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
39 بررسی اثرات شوری در رشد قره داغ و مقایسه آن با آتریپلکس در کویر میغان اراک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان زایی و روشهای مختلف بیابان زدایی
40 بررسی اثرات مقادیر و منابع مختلف پتاسیم بر عملکرد و رشد رویشی پنبه (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
41 بررسی امکان جایگزینی اوره با اوره با پوشش گوگردی (SCU) برای تولید سیب زمینی عاری از نیترات (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
42 بررسی بعضی از خصوصیات ریزوسفر ارقام فسفر کارا و فسفر ناکارا غلات در مقایسه با لوپین (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
43 بررسی تاثیر سیلیسیم (Si) بر عملکرد و میزان پروتئین گندم (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
44 بررسی تاثیر مدیریت تغذیه گیاه بر غلظت کادمیم غده سیب زمینی و نقش آن در سلامت انسان (مطالعه مروری) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
45 بررسی تاثیر مصرف کودهای پتاسیمی در کمیت و کیفیت محصول گندم (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
46 بررسی تاثیر مصرف گوگرد و مایه تلقیح باکتری های تیوباسیلوس بر درصد کلنیزاسیون ریشه گندم توسط قارچ های میکوریز Glomus mosseae و Glomus intraradices (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
47 بررسی تاثیر مصرف گوگرد و منیزیم بر عملکرد و جذب عناصر غذایی در ذرت (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
48 بررسی تاثیر مقادیر پتاسیم و منیزیم بر عملکرد و درصد روغن دانه کلزای بهاره (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
49 بررسی تاثیر منابع مختلف کود آلی بر کمیت و کیفیت پیاز (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
50 بررسی تاثیر منابع مختلف کودهای نیتروژنه بر عملکرد و کارایی کود های نیتروژنه در گندم (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
51 بررسی تاثیر مولیبدن بر عملکرد و میزان پروتئین گندم (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
52 بررسی تأثیر مولیبدن (Mo) و سیلیسیم (Si) بر عملکرد و میزان پروتئین گندم (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
53 بررسی تحول باکتری های ریزوبیوم همزیست لوبیا نسبت به pH (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
54 بررسی ترشح فیتوسیدروفورها توسط گیاهان استراتژی II در شرایط کمبود آهن و روی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
55 بررسی تغییر کاربری اراضی منطقه شمس آباد استان قم و تأثیر آن بر شوری خاک (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
56 بررسی تنوع و جمعیت سودوموناس های فلورسنت در برخی از خاکهای ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
57 بررسی جذب عناصر معدنی توسط دو رقم نیمه مقاوم و مقاوم گندم تلقیح شده با قارچهای میکوریزی در سطوح مختلف شوری (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
58 بررسی روابط بین خصوصیات خاک و ریزجانداران حل کننده فسفات در خاک های استان گیلان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
59 بررسی روشهای مدیریت مصزف عناصز غذایی به منظور غنی سازی دانه گندم در مزرعه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
60 بررسی شکلهای شیمیایی روی باقی مانده ناشی ازکاربردکودسولفات روی درتعدادی از خاکهای مازندران (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
61 بررسی عملکرد و کیفیت دانه سویا تحت تاثیر کودهای گوگردی و منیزیمی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
62 بررسی غلظت نیترات در خیارهای تولیدی به رو شهای آبکشت و سنتی (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
63 بررسی کارآیی کودهای نیتروژنه و تعیین بازده اقتصادی ریالی آنها در مزارع گندم آذربایجانشرقی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
64 بررسی کارایی ارقام مختلف غلات از لحاظ جذب فسفر (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
65 بررسی کارایی دستگاه گوگرد سوز در اصلاح آبهای با کیفیت پایین برای آبیاری فضای سبز (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
66 بررسی کارایی منابع مختلف کودهای پتاسیمی و تاثیر آن ها بر عمکلرد شلتوک برنج رقم طارم در شالیزاری با پتاسیم قابل جذب بالا (دریافت مقاله) هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
67 بررسی کلونیزاسیون قارچهای میکوریزا وزیکولار آربوسکولار درهمزیستی با گیاه شبدر (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
68 بررسی میزان دفع مواد معدنی خاک از طریق برداشت میوه گلابی آسیایی (Pyrus serotina Rehd) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
69 بررسی نقش تغذیه متعادل برغلظت عناصردربرگ سیردراستان مازندران (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
70 بررسی نقش کود های بیولوژیک، گوگرد و منیزیم در افزایش عملکرد گندم (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
71 بررسی نقش مصرف بهینه کود بردرصد رطوبت و عملکرد اقتصادی سیردراستان مازندران (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
72 بررسی و پهن هبندی غلظت فلزات سنگین(روی، آهن، مس) در اراضی کشاورزی استان همدان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
73 بررسی و پهنه بندی غلظت فلزات سنگین(روی، آهن، مس) در اراضی کشاورزی استان همدان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
74 بررسی وجود و چگونگی احتمال نشر آلودگی هیدروکربنی در خاک محدوده پالایشگاه سرخون (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
75 بزرسی کارایی منابع مختلف کودهای پتاسیمی و تاثیر آن ها بر عملکرد شلتوک برنج رقم طارم در شالیزاری با پتاسیم قابل جذف بالا (دریافت مقاله) هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
76 به کارگیری عنصرروی رادیواکتیو65Zn دربررسی توانایی باکتریهای حل کننده ترکیبات روی کم محلول (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
77 پهنه بندی عنصر روی به منظور مدیریت بهینه کودی با استفاده از روش های زمین آماری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
78 پهنه بندی غلظت عناصر روی آ]ن و مس در رااضی کشاورزی به منظور مدیریت تغذیه ای خاک در سطحی وسیع (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
79 پهنه بندی غلظت مس به وسیله خوشه بندی فازی با دو روش C-means و GK در اراضی کشاورزی در محیط GIS (مطالعه موردی استان همدان) (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
80 تاثر مصرف روی در رشد و عملکرد سویا و تعیین حد بحرانی آن تحت شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
81 تاثیر بافت خاک در افزایش کارایی زراعی و درصد بازیافت ظاهری کودهای نیتروژنه در گندم (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
82 تاثیر باکتری های افزاینده رشد گیاه (PGPR) بر فنولوژی دورگ های دیررس ذرت (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
83 تاثیر باکتری های حل کننده فسفات و ماده آلی بر قابلیت جذب فسفر از منبع خاک فسفات با استفاده از تکنیک رقت ایزوتوپی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
84 تاثیر بهینه سازی مصرف کود با استفاده از رایانه در کاهش اسید فیتیک گندم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
85 تاثیر روی و کادمیوم بر رشد و جذب روی و کادمیوم توسط گیاه برنج 1- مرحله رویشی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
86 تاثیر سطوح مختلف نیکل بر پاسخهای گیاهی ذرت رقم 704 در دو محیط رشد اوره و نیترات آمونیم (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
87 تاثیر عناصر ریزمغذی در افزایش عملکرد ارقام پیشرفته جو (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
88 تاثیر کاربرد سطوح مختلف پتاسیم و کلسیم بر عکس العمل گل بریده رز به بیماری کپک خاکستری (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
89 تاثیر کود آبیاری بر عملکرد و برخی خصوصیات کیفی پرتقال سانگین (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
90 تاثیر مدیریت بهینه کودی بر انباشتگی نیترات در سیب زمینی کشت شده در استان اصفهان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
91 تاثیر مصرف توام سولفات روی و سولفات منگنز بر عملکرد و برخی خصوصیات کیفی سویا در مزارع شرق مازندران (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
92 تاثیر مصرف منابع مختلف پتاسیمی بر جذب و غلظت پتاسیم و روی دانه گندم پائیزه (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
93 تاثیر مقادیر و منابع مختلف مواد آلی بر عملکرد محصول و خواص خاک در آذربایجان غربی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
94 تاثیر منابع مختلف کود نیتروژنی بر عملکرد و غلظت نیترات در خیار گلخانه ای تولید شده به روش آبکشت و خاکی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
95 تأثیر رابطه همزیستی میکوریزی در عملکرد و اجزاء عملکرد و بهبود خصوصیات فیزیولوژیکی دو رقم نیمه مقاوم و مقاوم گندم در سطوح مختلف شوری (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
96 تأثیر کاربرد روی و پتاسیم بر غلظت عناصر غذایی دانه گندم در خاکهای آهکی (دریافت مقاله) همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار
97 تعیین حد بحرانی آهن، روی، مس، منگنز و بور بر اساس روش کیت ـ تلسون در خاک های تحت کشت گندم ٍابی کردستان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
98 تعیین روش مدیریتی مناسب برای افزایش تولید و بهبود کارایی کود های نیتروژنه در گندم (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
99 تعیین ضریب C1 معادله میچرلیخ - بری برای پتاسیم در برخی از مزارع گندم استان کرمشاه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
100 تعیین معادل کودی پتاسیم در خاکهای زراعی اصفهان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
101 تعیین معیارهای کیفی میوه سیب در منطقه سمیرم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
102 تغییرات پتاسیم محلول در اثر مصرف پتاسیم و کانی شناسی برخی خاک های زیر کشت گندم در استان آذربایجان غربی با XRD (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
103 تغییرات غلظت عناصر غذایی درختان پسته در پاسخ به دو روش چالکود و محلول پاشی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
104 جذب و واجذب سطحی بور در بعضی از خاکهای آهکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
105 خطر پذیری عناصر سنگین در اراضی کشاورزی جنوب تهران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
106 رابطه بین مصرف بهینه کود و تولید پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
107 رفتار اسیدهای آلی در خاکهای آهکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
108 روش های نوین مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک در راستای نیل به توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
109 ساخت و بررسی کارایی کود کندرهای اوره زئولیتی در رشد ذرت (دریافت مقاله) اولین کنگره چالشهای کود در ایران
110 سوزاندن بقایای گیاهی تهدیدی جدی برای پایداری در تولیدات کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی کاربردی مدیریت بقایای گیاهی
111 سینتیک آزاد شدن پتاسیم غیر تبادلی در خاک های انتخابی منطقه ارومیه (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
112 ضرورت تبدیل ضایعات کشاورزی به کمپوست جهت افزایش مواد آلی خاک های زراعی به منظور افزایش عملکرد گندم و ذرت در خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی کاربردی مدیریت بقایای گیاهی
113 ضرورت تغییر جایگاه یارانه ای کودها در راستای نیل به تولید پایدار (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
114 ضرورت مصرف کودهای حاوی روی در غلات و شیوه های تسهیل جذب آن (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
115 ضرورت مصرف کودهای حاوی روی در غلات و شیوه های تسهیل جذب آن (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
116 عرفی مدل جذب عناصر غذایی (NST.3) و بررسی کارایی آن در پیش بینی جذب پتاسیم توسط گندم (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
117 غربال کردن ارقام مختلف گندم نان و دوروم از نظر کارایی روی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
118 غنی سازی دانه های غلات با روی : غنی سازی کشاورزی یا ژنتیکی؟ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
119 غنی سازی گندم با مصرف بهینه کودهای شیمیایی و اثر آن در بهبود سلامتی جامعه (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
120 غنی سازی محصولات کشاورزی ضرورتی برای حل مشکل گرسنگی سلولی جامعه (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
121 کارائی زئولیت درکاهش آبشوئی نیتروژن و افزایش عملکرد دانه کلزا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
122 کارایی مصرف فسفر در ژنوتیپهای غلات (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
123 کاربرد کودهای زیستی (بیولوژیک)، راهبردی بوم شناختی برای مدیریت پایدار بوم نظام های زراعی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
124 کالیبراسیون منگنز برای سویا تحت شرایط مزرعه ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
125 کاهش غلظت کادمیم (Cd) در پیاز از طریق مصرف روی (Zn) (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
126 کوددهی باغات پسته با استفاده از سیستم آبیاری قطره ای و مقایسه آن با روش سنتی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
127 محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- رابطه فسفرکل خاک با فسفر قابل استفاده در برخی از خاک های زراعی کشور (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
128 مدیریت زیست محیطی فسفر و کادمیوم در شالیزارهای شمال کشور با توجه به کودهای شیمیایی مورد مصرف (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بهداشت محیط
129 مروری بر تنش سرمازدگی و اثرات آن بر درختان مرکبات و میوه آنها و راهکارهای مقابله با این تنش (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
130 مروری بر تنش سرمازدگی و اثرات آن بر درختان مرکبات و میوه آنها و راهکارهای مقابله با این تنش (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
131 مصرف بهینه کود و پایداری حاصلخیزی خاک، کلید دستیابی به افزایش عملکرد هکتاری، حفظ محیط زیست، ارتقاء سطح سلامت جامعه و تأمین امنیت غذایی (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
132 مصرف کود کمپوست راهکاری مدیریتی بقایای گیاهی، جذب عناصرغ ذایی و افزایش عملکرد محصول ذرت (دریافت مقاله) اولین همایش علمی کاربردی مدیریت بقایای گیاهی
133 مطالعه کاربرد مقادیر مختلف نیکل بر پاسخهای گیاهی گندم رقم پیشتاز در دو محیط رشد اوره و نیترات آمونیم (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
134 مطالعه نقش سیدروفورهای باکتریایی در جذب آهن و روی با ردیابی ایزوتوپ های 59 Fe و 65 Zn (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
135 مطالعة ظرفیت خاک برای تثبیت پتاسیم و کانی شناسی جزء رس، سیلت و شن خاک های زیر کشت انگور منطقة ارومیه با XRD (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
136 مقایسه درصد نیتروژن، گوگرد و سرعت آزادسازی نیتروژن (R.R 1) اوره با پوشش گوگردی ( SCU ) داخلی و خارجی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
137 مقایسه دو منبع کودی اوره و اوره با پوشش گوگردی (SCU) از نظر افزایش کارآیی نیتروژن در خاکهای بافت سبک کرج (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
138 مقایسه روشهای مصرف سولفات روی در گندم آبی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
139 ممانعت سوزاندن بقایای گیاهی راهکاری در جهت پایداری شاخص سلامت خاک (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
140 نشت حلالا لهای شیمیایی و هیدروکربنی در خاک محدوده کارخانه آنتی بیوتیک سازی ساری (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
141 نقش تغذیه بهینه در کاهش عارضه سرخشکیدگی پسته (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
142 نقش سولفات روی در ارتقا کیفیت نان (مصرف نان سبوس دار) از طریق اصلاح نسبت مولی اسید فیتیک به روی گندم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
143 نقش غنی سازی و افزایش عملکرد و ارتقاء سلامت جامعه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
144 نقش قارچ های مایکوریز در زیست پالایی اراضی کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
145 نقش گوگرد و حل کننده های فسفات در انحلال فسفر تجمع یافته در خاک های آهکی (دریافت مقاله) همایش ملی دانشجویی علوم خاک و آمایش سرزمین
146 نقش مصرف بهینه کود در افزایش آنتی اکسیدانتها در محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
147 واکنش کلزا نسبت به مقادیر مختلف فسفر و روش مصرف آن (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
148 همبستگی پارامترهای کمیت - شدت پتاسیم خاک (Q/I) با شاخص های گیاهی گندم در منطقه آبیک (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
149 یارانه نامتعادل کودی، عدم مصرف بهینه و آلودگی ناشی از ازدیاد مصرف کود (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست