دکتر محمود بیجن خان

دکتر محمود بیجن خان استاد زبان شناسی ، دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی ، دانشگاه تهران ،

دکتر محمود بیجن خان

Dr. Mahmoud Bijankhan

استاد زبان شناسی ، دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی ، دانشگاه تهران ،

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Corpus-Based Analysis for Multi-Token Units in Persian (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 1، شماره: 3
2 آواشناسی و واج شناسی دره زیروبمی در آهنگ گفتار فارسی (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 15، شماره: 1
3 بازنگری ساخت هجایی در زبان کردی مرکزی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های زبانی دوره: 11، شماره: 2
4 بررسی فرایندهای شناختی کودکان فارسی زبان در بازشناسی کلمات گفتار (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 3، شماره: 1
5 بررسی کاهش واکه ای در زبان فارسی محاوره ای (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 2، شماره: 2
6 بررسی ماهیت صوت شناختی واکه‎های فارسی در هجا های CVگفتار اظهاری (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 4، شماره: 8
7 بررسیتاثیر الگوی تکیهی واژگانی بر دستیابی به واژگان ذهنی در فارسی ز بانان (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 5، شماره: 8
8 پردازش شنیداری واژه ها، شبه واژه ها و ناواژه ها در مغز فارسی زبانان (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 13، شماره: 1
9 پیرامون واج شناسی فعل درکردی: نگاه بهینگی به تنوع گویشی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 7
10 تاثیر شباهت ظاهری حروف الفبای فارسی بر بازشناسی دیداری حروف (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 15، شماره: 30
11 تجزیه و تحلیل صوت شناختی سایشی شدگی انسایشی های /ʤ/ و /ʧ/: فرضیه جوازدهی سرنخی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 6، شماره: 11
12 تحلیل بهینگی فرایندهای وقف قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 12، شماره: 2
13 تحلیل رسایی- بنیاد کاهش خوشه های همخوانی در تلفظ کودکان فارسی زبان (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 4، شماره: 6
14 تحلیل نوایی ساخت اضافه در چهارچوب واجشناسی نوایی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 11، شماره: 31
15 تظاهر آهنگی تکیه دومین در زبان فارسی معاصر (دریافت مقاله) مجله پژوهش های زبانی دوره: 2، شماره: 2
16 توصیف فضای درک واکه در زبان فارسی معیار (دریافت مقاله) مجله پژوهش های زبانی دوره: 8، شماره: 2
17 خوشه های صامت پایانی در فارسی میانه و فارسی نو: قیاسی با سنجه محدودیت توالی رسایی (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 2، شماره: 3
18 درک زمان شروع واک (وی اتی) در انسدادهای آغازین فارسی معیار (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 1، شماره: 2
19 دیر کرد قله هجا در ساخت نوایی واژه بست های زبان فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 3، شماره: 5
20 شناسایی سازوکارهای عصبی در تحلیل ابهام در ارجاع ضمیری در زبان فارسی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های زبانی دوره: 10، شماره: 2
21 شواهد واجی برای گروه واژه بست در سلسله مراتب نوایی زبان فارسی امروز (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 8، شماره: 15
22 عمق خط فارسی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های زبانی دوره: 4، شماره: 1
23 فرایند حذف همخوان /ʁ/ در زبان ترکی آذربایجانی بر پایه نظریه بهینگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبانشناسی گویشهای ایرانی دوره: 5، شماره: 2
24 فرایند درج همخوان در گویش تبریزی بر پایه نظریه بهینگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 11، شماره: 1
25 کاربست رویکرد پیکره بنیاد تحلیل الگوی استعاری در زبان فارسی: مطالعه حوزه مقصد خشم (دریافت مقاله) مجله پژوهش های زبانی دوره: 6، شماره: 1
26 کاهش واکه ای در زبان فارسی بر اساس انگاره [AIU] (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 6، شماره: 10
27 مقایسه صوت شناختی زمان شروع واک همخوان های انفجاری دهانی آغاز کلمه در تولید گفتار کودکان کاشت حلزون شنوایی شده و کودکان شنوا (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 4، شماره: 7
28 مقایسه صوت شناختی همخوانهای انفجاری در تولید گفتار کودکان با کاشت حلزون و کودکان شنوا (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 9، شماره: 4
29 میزان تقابل واجی در زبان فارسی امروز (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 12، شماره: 1
30 نقدی بر تمایز مضاف‌الیه اسمی و مضاف‌الیه وصفی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 8، شماره: 4
31 نقش تقابلی مشخصه های حنجره در انفجاری های زبان فارسی معیار (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 7، شماره: 13
32 نقش واژگان بسامدی در ارزیابی مهارت واژگانی فارسی آموزان (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 3، شماره: 2
33 واج شناسی وقف در قرآن (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 11، شماره: 6
34 همنوایی در ترکی آذربایجانی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های زبانی دوره: 3، شماره: 2
35 یادگیری واکه های زبان بر اساس یک مدل شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 1، شماره: 1
36 یک انگاره شناختی از واژگان ذهنی گویشور فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بازشناسی گفتار پیوسته فارسی بر مبنای مدل سازی وقایع گسسته صوتی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
2 بررسی ویژگی های آکوستیکی کودکان دارای سندرم داون 3 الی 8 ساله در شهر اصفهان (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران
3 تکیه واژگانی در زبان فارسی : از نظریه واج شناسی نوایی تا بهینگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مطالعات زبان انگلیسی
4 خط و زبان فارسی در فضای مجازی (دریافت مقاله) همایش محتوای ملی در فضای مجازی
5 شناسایی محل کسره اضافه در زبان فارسی با استفاده از گرامر مستقل از متن احتمالاتی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
6 مدلسازی گونه های تلفظی کلمات در سیستم بازشناسی اتوماتیک گفتار پیوسته فارسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش