دکتر حمید مرعشی زاده

دکتر حمید مرعشی زاده Associate Professor, Department of English Language, Islamic Azad university, Central Tehran ,Iran

دکتر حمید مرعشی زاده

Dr. Hamid Marashi

Associate Professor, Department of English Language, Islamic Azad university, Central Tehran ,Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ADHD and Adolescent EFL Learners’ Speaking Complexity, Accuracy, and Fluency in English (دریافت مقاله) مجله ایرانی تحقیق در آموزش زبان دوره: 4، شماره: 2
2 Adversity Quotient and Classroom Management among Iranian EFL Teachers: An Analysis of Personality Styles (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای نوین در مطالعات زبان انگلیسی دوره: 7، شماره: 4
3 Applying Cooperative and Individual Offline Planning in Speaking Classes: A Comparison of Impulsive and Reflective EFL Learners (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 39، شماره: 3
4 Comparing Competitive and Cooperative Content-Based Instruction in Reading and Writing Classes (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات یادگیری و آموزش زبان انگلیسی دوره: 4، شماره: 2
5 EFL Learners’ Language Aptitude, Foreign Language Anxiety, and Willingness to Communicate (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 8، شماره: 30
6 EFL Teachers’ Adversity Quotient, Personal Growth Initiative, and Pedagogical Success (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 37، شماره: 3
7 EFL Teachers’ Beliefs and Motivational Strategies (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 5، شماره: 19
8 EFL Teachers’ Effective Classroom Management and Learners’ Anxiety and Learning Strategies (دریافت مقاله) مجله ایرانی تحقیق در آموزش زبان دوره: 7، شماره: 2
9 EFL Teachers’ Language Proficiency, Classroom Management, and Self-Efficacy (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 6، شماره: 22
10 Perfectionism and Professional Development: Cross-Examining Experienced and Novice EFL Practitioners (دریافت مقاله) تحقیق در آموزش زبان انگلیسی دوره: 8، شماره: 2
11 Student Teams Achievement Divisions and Think-Pair-Share: Which Works Better for Listening? (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 7، شماره: 26
12 Using Clinical Supervision to Lower EFL Teachers’ Burnout (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل آموزش زبان انگلیسی دوره: 6، شماره: 2
13 Using Convergent and Divergent Tasks through Critical Thinking in Writing Classes (دریافت مقاله) تحقیق در آموزش زبان انگلیسی دوره: 7، شماره: 2
14 Using convergent and divergent tasks to improve writing and language learning motivation (دریافت مقاله) مجله ایرانی تحقیق در آموزش زبان دوره: 3، شماره: 1
15 Using Critical Discourse Analysis Instruction in Argumentative and Descriptive Writing Classes (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل آموزش زبان انگلیسی دوره: 3، شماره: 2
16 Using Information Gap and Opinion Gap Tasks to Improve Introvert and Extrovert Learners’ Speaking (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 8، شماره: 2
17 Using Information-Gap Tasks to Improve Reading: An Analysis of Cognitive Styles (دریافت مقاله) مجله افق های زبان دوره: 2، شماره: 1
18 تاثیر روش آموزش داگمه بر خواندن زبان آموزان (دریافت مقاله) مجله افق های زبان دوره: 3، شماره: 1