دکتر علی درزی

دکتر علی درزی استاد، دانشگاه تهران

دکتر علی درزی

Dr. Ali Darzi

استاد، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی جایگاه روساختى فاعل در زبان فارسی برپایه شواهد روان زبان شناختی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 9، شماره: 3
2 بررسی جایگاه مبتدا درفارسی برپایه برنامه کمینه گرا (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 2، شماره: 2
3 بررسی ساختهای سببی ساخت¬واژی زبان فارسی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های زبانی دوره: 3، شماره: 2
4 بررسی سطح فرافکن وابسته های پسین هسته اسمی فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 3، شماره: 5
5 بررسی فرآیند ارتقاء اسم ملکی در زبان فارسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 4، شماره: 2
6 بررسی ماضی بعید در دامنهٔ آینده (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 10، شماره: 19
7 بررسی مشخصه واژگانی و جایگاه نحوی قید اجباری در زبان فارسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 7، شماره: 2
8 بررسی مقوله های نمود و زمانِ فارسی در قالب هندسۀ مشخصه ها (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 11، شماره: 2
9 بند متممی اسم در زبان فارسی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های زبانی دوره: 11، شماره: 2
10 پدیده انجماد و جایگاه فاعل در زبان فارسی (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 6، شماره: 10
11 پردازش شنیداری واژه ها، شبه واژه ها و ناواژه ها در مغز فارسی زبانان (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 13، شماره: 1
12 پوچ واژه در زبان فارسی (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 2، شماره: 3
13 تامین مالی فاکتورینگ (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 12، شماره: 66
14 تحلیل فاز بنیاد از پدیده خروج در زبان فارسی: شواهدی از گروه های اسمی و صفتی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 11، شماره: 6
15 تطابق زمان دستوری در دامنهٔ آینده (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 7، شماره: 2
16 جایگاه ادغام سور شناور «همه» در زبان فارسی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های زبانی دوره: 12، شماره: 2
17 جایگاه ساختاری «چرا» در زبان فارسی (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 6، شماره: 11
18 جایگاه هسته گروه تصریف زبان فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 1، شماره: 1
19 جملات شرطی رویدادی در زبان فارسی (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 7، شماره: 1
20 حذف حروف اضافه قبل از عناصر مکان نما (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 3، شماره: 4
21 حرکت فعل اصلی در فارسی(رویکردی کمینه گرا) (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 2، شماره: 3
22 دانش زبان از دیدگاه چامسکی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 1، شماره: 1
23 ساخت غیر شخصی در گیلکی شهرستان لنگرود (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 7، شماره: 5
24 صفت تفضیلی در حوزهی کسرهی اضافه (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 5، شماره: 9
25 کارکرد مهار سازه ای در فراگیری زبان اول در کودکان فارسی زبان (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 2، شماره: 3
26 کانونی سازی در زبان فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 6، شماره: 12
27 کمیت نمایی نشانه جمع«ها» درفارسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 2، شماره: 1
28 گروه حرف تعریف شکافته در زبان فارسی- رویکردی کمینه گرا (دریافت مقاله) مجله پژوهش های زبانی دوره: 10، شماره: 2
29 گروه سور و گروه ممیز در بلوچی سرحدی، تحلیلی کمینه گرا (دریافت مقاله) مجله پژوهش های زبانی دوره: 2، شماره: 2
30 نحو مرکزی: رویکردی کمینه گرا، دیوید اجر، انتشارات دانشگاه آکسفورد، آکسفورد،۲۰۰۳، ۴۲۴ صفحه (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 3، شماره: 6
31 نگاهی به جایگاه نحوی «باید» و «شاید» (دریافت مقاله) مجله پژوهش های زبانی دوره: 5، شماره: 2