دکتر علی درزی

دکتر علی درزی استاد، دانشگاه تهران

دکتر علی درزی

Dr. Ali Darzi

استاد، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی جایگاه روساختى فاعل در زبان فارسی برپایه شواهد روان زبان شناختی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 9، شماره: 3
2 بررسی ساختهای سببی ساخت¬واژی زبان فارسی (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 3، شماره: 2
3 بررسی سطح فرافکن وابسته های پسین هسته اسمی فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 3، شماره: 5
4 بررسی فرآیند ارتقاء اسم ملکی در زبان فارسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 4، شماره: 2
5 بررسی ماضی بعید در دامنهٔ آینده (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 10، شماره: 19
6 بررسی مشخصه واژگانی و جایگاه نحوی قید اجباری در زبان فارسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 7، شماره: 2
7 بررسی مقوله های نمود و زمانِ فارسی در قالب هندسۀ مشخصه ها (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 11، شماره: 2
8 بند متممی اسم در زبان فارسی (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 11، شماره: 2
9 تحلیل فاز بنیاد از پدیده خروج در زبان فارسی: شواهدی از گروه های اسمی و صفتی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 11، شماره: 6
10 تطابق زمان دستوری در دامنهٔ آینده (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 7، شماره: 2
11 جایگاه هسته گروه تصریف زبان فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 1، شماره: 1
12 حرکت فعل اصلی در فارسی(رویکردی کمینه گرا) (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 2، شماره: 3
13 ساخت غیر شخصی در گیلکی شهرستان لنگرود (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 7، شماره: 5
14 کارکرد مهار سازه ای در فراگیری زبان اول در کودکان فارسی زبان (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 2، شماره: 3
15 کمیت نمایی نشانه جمع«ها» درفارسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 2، شماره: 1
16 گروه حرف تعریف شکافته در زبان فارسی- رویکردی کمینه گرا (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 10، شماره: 2
17 نگاهی به جایگاه نحوی «باید» و «شاید» (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 5، شماره: 2