دکتر محمد بارانی

دکتر محمد بارانی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر محمد بارانی

Dr. Mohammad Barani

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط برون متنی و درون متنی غزلیات سعدی و عماد فقیه کرمانی (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 2، شماره: 4
2 استعاره شناختی عشق در کاش حرفی بزنی از مصطفی رحماندوست ) بر اساس نظریه جورج لیکاف و مارک جانسون( (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 18، شماره: 34
3 بر رسی تطبیقی ساختار روایی خویش کاری ها در دو نبرد بزرگ دریای اسمار و شاهنامه بر اساس نظریه ی روایتی پراپ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 9، شماره: 32
4 بررسی جناس در غزل های فروغی بسطامی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 12، شماره: 22
5 بررسی ساختار روایی خورشید و مهپاره براساس دیدگاه پراپ (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 13، شماره: 25
6 تجربه عرفانی در وکروم اروشی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 16، شماره: 31
7 تحلیل ساختار داستان های پهلوانی بهمن نامه بر اساس نظریه گرینتسر و گریماس (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 13، شماره: 2
8 تحلیل ساختار داستان های پهلوانی- حماسی ایران بر اساس نظریه اسطوره های تقویمی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های دستوری و بلاغی دوره: 7، شماره: 11
9 شگردهای هنری کتاب نیستان ادیب قاسمی کرمانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 17، شماره: 33
10 عشق هدایتگر و ماورایی در رمان عاشقانه های یونس در شکم ماهی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 18، شماره: 35
11 علل و عوامل فرار دختران از منزل(مطالعه موردی شهر آمل) (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 13، شماره: 48
12 عملیه المفارقه الادبیه فی شعر مشفق کاشانی ومحمود درویش (دراسه مقارنه) (دریافت مقاله) کاوش نامه ادبیات تطبیقی دوره: 6، شماره: 22
13 کاربرد استعاره مفهومی در قصاید ناصرخسرو (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 15، شماره: 28
14 مسئلة دیوِ گاوپای و دانای دینیِ مرزبان‌نامه (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 53، شماره: 2
15 معرفی و تحلیل ساختی اختتام مثنوی، اثر مفتی الهی بخش کاندهلوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 9، شماره: 33
16 مقایسه توازن موسیقایی و معنایی ردیف در غزلیات سعدی و عماد فقیه (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 2، شماره: 1
17 مقایسه ساختار مرزبان نامه و کلیله ودمنه (با تکیه بر نمود اندیشه هند و ایران باستان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 12، شماره: 38
18 نقد ساختارگرایانۀ رمان «دشتبان» بر پایۀ نظریۀ کلود برمون (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 12، شماره: 44
19 نقد محققان بر شاهنامه ی فردوسی و پاسخ بدان (با تکیه بر آرای طه ندا) (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 5، شماره: 2
20 وجودشناسی عرفانی شیخ سرهندی و بازتعریف وی از مرتبه وهم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 14، شماره: 43
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ادبیات پایداری افغانستان در شعر سید علی صالحی (دریافت مقاله) ششمین همایش پژوهشهای ادبی
2 بررسی مقایسه ای موسیقی بیرونی دیوان فرخی سیستانی و قاآنی شیرازی (دریافت مقاله) همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی
3 تحلیل استعاری مقوله فرنگ در کلیات اقبال (دریافت مقاله) همایش بین المللی اقبال و دنیای ما