دکتر محمد امیر مشهدی

دکتر محمد امیر مشهدی استادگروه زبان و ادبیات فارسی  دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر محمد امیر مشهدی

Dr. Mohammad Amir Mashhadi

استادگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 از اسطوره فر تا انرژی کیهانی در شاهنامه فردوسی (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 12، شماره: 2
2 ایماژهای ابهام آفرین در اشعار اسیر شهرستانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های دستوری و بلاغی دوره: 12، شماره: 22
3 ایهام آفرینی ناصر بخارایی (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 10، شماره: 3
4 بازتاب ادب تعلیمی در شعر غنی کشمیری و شاپور تهرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 13، شماره: 40
5 بازتاب عناصر اقلیمی در داستان های ابراهیم یونسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادب فارسی دوره: 73، شماره: 241
6 بررسی ارجاع مشارکین در هشت باب از کلیله و دمنه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 15، شماره: 44
7 بررسی تطبیقی دو چامه تازی از خاقانی و بحتری علمی- پژوهشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 6، شماره: 11
8 بررسی نمودهای رمانتیسم درشهرآشوب های امیرخسرو دهلوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 12، شماره: 39
9 بررسی و تحلیل کارکرد پادگفتمانی نامه های نیما یوشیج (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 25، شماره: 82
10 بررسی و مقایسه ساختاری دو غزل از حافظ و نشاط اصفهانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 16، شماره: 31
11 بررسی و مقایسه گونه های آیرونی در گلستان سعدی و اخلاق الاشراف عبید زاکانی (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 14، شماره: 3
12 بلاغت استفهام در بوستان سعدی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 10، شماره: 4
13 تاثیرپذیری سبکی نظیری از حافظ (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 2، شماره: 2
14 تحلیل استعاره های بوستان سعدی بر اساس نظریه آمیزه مفهومی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علم زبان دوره: 7، شماره: 12
15 تحلیل انتقادی و بازنمایی کارگزاران اجتماعی در داستان بیژن و منیژه: الگوی جامعه شناختی معنایی ون لیوون (۲۰۰۸) (دریافت مقاله) دوفصلنامه علم زبان دوره: 10، شماره: 17
16 تحلیل ساختار اسطوره ی «باد» در شاهنامه (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 7، شماره: 3
17 تحلیل ساختار روایتی داستان بهرام و گل اندام برپایه نظریه گریماس (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 18، شماره: 61
18 تحلیل سبکی زبانی و فکری غزلهای سالک قزوینی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 15، شماره: 45
19 تحلیل عناصر داستان در منظومه های خسرو و شیرین نظامی و شیرین و خسرو هاتفی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های دستوری و بلاغی دوره: 8، شماره: 13
20 تحلیل گفتمان انتقادی برخی مولفه های اظهار و بازنمایی کنش گران اجتماعی در داستان بیژن و منیژه (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 15، شماره: 47
21 تحلیل مولفه های مدرنیسم در شعر موج نو و حجم (با تکیه بر اشعار احمدرضا احمدی و یدالله رویایی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 18، شماره: 34
22 تحلیل نمایه و تطبیق آن با براعت استهلال در "خسرو و شیرین" و "لیلی و مجنون" نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 8، شماره: 3
23 حافظ و غالب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 2، شماره: 5
24 ردیف و کارکردهای آن در غزل های سلطان ولد (دریافت مقاله) فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون (قندپارسی سابق) دوره: 2، شماره: 3
25 رویکرد تحلیلی به عناصر داستانی سندبادنامه (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 6، شماره: 1
26 رویکردی به مدرنیته در شعر منوچهر آتشی (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 3، شماره: 3
27 ریخت شناسی حکایت های عاشقانه بخش «مکر زنان» در «هزار و یک شب» برپایه نظریه روایی پراپ (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 6، شماره: 3
28 زندگی عقلانی و معنوی براساس آموزه های مولوی در مثنوی معنوی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 14، شماره: 26
29 صفای عشق (بررسی مولفه های مکتب وقوع در شعر فروغ فرخزاد) (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 20، شماره: 39
30 صهبای جور (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 15، شماره: 29
31 طنزپردازی صائب تبریزی در معرفی شخصیت زاهد (دریافت مقاله) فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 13، شماره: 12
32 عنصر کشمکش در منظومه ی خسرو و شیرین نظامی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 11، شماره: 21
33 محورهای عشق زنان به مردان در قصه های ادبی و عامیانه فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 48، شماره: 4
34 مدح در بدیع (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 14، شماره: 1
35 مرشدیه و بازتاب آن در شبه قاره (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 7، شماره: 23
36 معرفی نسخه خطی منظومه گل افشان اثر کاهی کابلی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 11، شماره: 36
37 مقایسه ی سیر روایی منظومه های خسرو و شیرین نامی اصفهانی و نظامی گنجوی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 13، شماره: 24
38 موسیقی بیرونی و پیوند آن با محتوا در غزل های سلطان ولد (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 11، شماره: 2
39 مولفه های ادب غنایی در تاریخ بیهقی (دریافت مقاله) فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون (قندپارسی سابق) دوره: 1، شماره: 1
40 مولفه های جامعه شناختی داستان بهرام گور و شنگل هند در شاهنامه فردوسی (بر اساس الگوی گفتمان شناسی انتقادی ون لیوون) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 10، شماره: 34
41 نقـد و بـررسی تشبیـه در قصـاید سیف فرغـانی (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 5، شماره: 2
42 نقد سوررئالیستی هفت پیکر (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 14، شماره: 45
43 نقد و تحلیل تشبیه در نفثه المصدور (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 4، شماره: 1
44 نقد و تحلیل تصویر استعاری در اشعار عربی سعدی (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 7، شماره: 1
45 نقش پادگفتمانی استعاره زبانی در ترمیم فرایند ارتباطی در نامه های نیما یوشیج (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 7، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشنایی زدایی در دیوان اقبال لاهوری (دریافت مقاله) همایش ادبیات فارسی معاصر
2 بررسی ارزشها و ضد ارزشها در خمسه نظامی گنجوی (دریافت مقاله) هجدهمین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی
3 بررسی تطبیقی آرمانشهر ابوالفضل بیهقی با یوتوپیای تامس مور (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران
4 بررسی تطبیقی سیمای معشوق در ترجیع بند سعدی و برخی از مقلدان وی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
5 بررسی عنصر عاطفه در اشعار ژاله قایم مقامی و ژاله اصفهانی (دریافت مقاله) همایش ادبیات فارسی معاصر
6 بررسی مختصات سبکی(ویژگی زبانی) در داستان معشوق بنارس از خطای شوشتری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به ادبیات داستانی معاصر
7 بررسی مشخصه های رئالیسم جادویی در رمان رژه برخاک پوک (شمس لنگرودی) (دریافت مقاله) نخستین همایش هم سنجی ادبی (ادبیات تطبیقی) پارسی، عربی و انگلیسی
8 بررسی موسیقی بیرونی در دیوان اوحدی مراغه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی
9 بررسی موسیقی بیرونی در غزلیات وحشتی کاشانی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات
10 بررسی نمادین پرندگان و حیوانات در آثار مولانا و سهراب سپهری (دریافت مقاله) سومین همایش متن پژوهی ادبی (نگاهی تازه به آثار مولانا)
11 تاویل گرایی در اندیشه مولانا و مقایسه با تاویل گرایی ناصر خسرو (دریافت مقاله) سومین همایش متن پژوهی ادبی (نگاهی تازه به آثار مولانا)
12 تصویر و تحلیل واژه طفل در غزل های کلیم همدانی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی با عنوان نگاهی تازه به ادبیات کودک و نوجوان
13 جایگاه تشبیه پربسامدترین عنصر خیال در اشعار عبدالباقی مجددی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی فرهنگ و ادبیات فارسی
14 جایگاه نهضت حسینی در بیداری شبه قاره هند (در منظومه فکری محمد اقبال لاهوری) (دریافت مقاله) همایش بین المللی اقبال و دنیای ما
15 جستاری در اشعار اقبال لاهوری از منظر هنجار گریزی (دریافت مقاله) همایش بین المللی اقبال و دنیای ما
16 جلوه های عرفان در اشعار عبدالباقی مجدد ی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل
17 جلوه های عرفان در اشعار عبدالباقی مجددی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، فرهنگ و تاریخ
18 خوانش فمنیستی «قطار در حال حرکت است» از میترا داور (دریافت مقاله) نخستین همایش هم سنجی ادبی (ادبیات تطبیقی) پارسی، عربی و انگلیسی
19 صور خیال در اشعار عبدالباقی مجددی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات
20 عرصه های مدارای عارفانه در آثار سعدی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
21 عشق و راه عاشقی در اندیشه عبدالباقی مجددی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی ادبیات، زبان شناسی و علوم انسانی
22 کرامات عارفان و صوفیان در تذکره الاولیای عطار نیشابوری (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی فرهنگ و ادبیات فارسی
23 متن پژوهی ادبی بررسی سبک شناسانه ی (ادبی، فکری و زبانی) بحر وصال از ملا محمد خطای شوشتری (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
24 مقامات عرفانی در اشعار عبدالباقی مجددی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در فرهنگ، زبان و ادبیات فارسی
25 مقایسه بن مایه های عرفانی در اشعار دریایی صائب و عبد الباقی مجددی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل
26 مقایسه سیمای مرگ در شعری از رابرت فراست و سهراب سپهری (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات،فرهنگ و تاریخ
27 مقایسه سیمای مرگ در شعری از رابرت فراست و سهراب سپهری (دریافت مقاله) نخستین همایش هم سنجی ادبی (ادبیات تطبیقی) پارسی، عربی و انگلیسی
28 مقایسه ی مختصات سبکی دو قصیده از میرزا محسن تاثیر تبریزی وخاقانی شروانی (دریافت مقاله) پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی
29 مناقب علوی در شعر وحشی بافقی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
30 نقد فرمالیستی دوغزل ازعبدالمجید تبریزی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در فرهنگ، زبان و ادبیات فارسی
31 نقد و تحلیل روانشناختی رمان پاییزدرقطار (دریافت مقاله) پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی
32 واکاوی سبک و اهداف تربیت دینی مولانا در مثنوی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی