دکتر محمدعلی صاحبکاران

دکتر محمدعلی صاحبکاران استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند

دکتر محمدعلی صاحبکاران

Dr. Mohammad ali Sahebkaran

استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Comparing Brand Communication Model in Sports Shoes and Sports Clothing Industries (دریافت مقاله) مجله مطالعات نوین در مدیریت ورزشی دوره: 2، شماره: 1
2 Identifying Effective Drivers in the Future of Sports Businesses in Khorasan Razavi Province (دریافت مقاله) مجله مطالعات نوین در مدیریت ورزشی دوره: 3، شماره: 3
3 بررسی عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی در صنعت ورزش ایران: فراتحلیل مطالعات موجود (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 10، شماره: 48
4 بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر نهادینه سازی ورزش در بین دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 4، شماره: 11
5 شاخص های ارزیابی عملکرد سرمربیان حرفه ای لیگ برتر والیبال ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 7، شماره: 33
6 شناسایی و مدل سازی راهکارهای توسعه ورزش های همگانی دربین دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 6، شماره: 14
7 مقایسه و رابطه هوش هیجانی و بهزیستی روان شناختی در کارکنان نظامی ورزشکار و غیرورزشکار: توسعه یک مدل معادلات ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم حرکتی و رفتاری دوره: 5، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 The effect of market orientation on loyalty and trust from the perspective of customers of bodybuilding clubs in South Khorasan province (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
2 The Role of Human Resource Management on Organizational Performance mediated by Intellectual Capital and OrganizationalEntrepreneurship of South Khorasan Sports and Youth Administration Staf (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
3 بررسی تاثیر شخصیت و هویت برند بر وفاداری برند طرفداران تیم های فوتبال (دریافت مقاله) کنفرانس پارادایم های نوین مدیریت و علوم رفتاری
4 بررسی عوامل موثر بر رفتارشهروندی سازمانی در صنعت ورزش ایران: فراتحلیل مطالعات موجود (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
5 بررسی نقش عوامل فردی و فناوری اطلاعات بر تسهیم دانش معلمان تربیت بدنی خراسان شمالی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
6 بررسی وضعیت تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی شهر مشهد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
7 رابطه رضایت مندی و رفتار شهروندی سازمانی بازیکنان لیگ برتر بسکتبال ایران (دریافت مقاله) کنفرانس پارادایم های نوین مدیریت و علوم رفتاری
8 ررسی رابطه بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی(مطالعه موردی: معلمان تربیت بدنی مشهد) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
9 شناسایی ابعاد و مولفه های تاثیرگذار بر آینده ورزش همگانی استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی نوین در علوم ورزشی و سلامت
10 شناسایی شاخص های ارزیابی عملکرد مربیان ایروبیک استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی نوین در علوم ورزشی و سلامت
11 طراحی برنامه راهبردی هیئت استانی دو و میدانی خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی نوین در علوم ورزشی و سلامت
12 مقایسه وضعیت تاب آوری و سبک های مقابله با تنیدگی دردانشجویان ورزشکار و دانشجویان غیرورزشکار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران