دکتر محمد ضابط

دکتر محمد ضابط دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

دکتر محمد ضابط

Dr. Mohammad Zabet

دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد 10 ژنوتیپ کلزا در شرایط آب وهوایی بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 9، شماره: 2
2 اثر نانو کلات آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 5، شماره: 1
3 ارزیابی تحمل به تنش شوری اکوتیپ های مختلف رازیانه (.Foeniculum vulgare Mill) (دریافت مقاله) دوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره: 3، شماره: 1
4 ارزیابی خصوصیات مورفو-فنولوژیکی و کمّی اکوتیپ‌های رازیانه تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 3
5 بررسی تحمل به تنش شوری اکوتیپ های زیره سبز در مرحله جوانه زنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره: 4، شماره: 1
6 بررسی ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی و تجزیه ژنتیکی صفات مختلف گندم نان در دو شرایط بدون تنش و تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی دوره: 6، شماره: 2
7 بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های رازیانه با استفاده از نشانگرهای ISSR و RAPD (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 7، شماره: 4
8 بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های مختلف رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) براساس خصوصیات مورفو-فنولوژیکی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 33، شماره: 5
9 بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‎های زیره‎سبز (Cuminum cyminum) خراسان با استفاده از نشانگرهای رپید و آی اس اس آر (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 11، شماره: 1
10 بررسی ژنتیکی عملکرد گندم و صفات وابسته به آن بااستفاده از تجزیه دای آلل تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 8، شماره: 4
11 تاثیر کم آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد کمی بخش های هوایی ارزن علوفه ای در بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 7، شماره: 2
12 تجزیه ژنتیکی مقاومت به سن گندم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 43، شماره: 3
13 تجزیه ژنتیکی مقاومت به سن گندم با استفاده از روش دای آلل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 46
14 تجزیه ژنتیکی مقاومت به سن گندم با استفاده از روش دای آلل (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 47
15 تعیین مه مترین صفات موثر بر عملکرد ماش Vigna radiata L. Wilczek با استفاده ازروش های آماری چند متغیره در شرایط تنش خشکی و بدون تنش (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 2، شماره: 1
16 شناسایی آلل های موثر در سختی دانه ی ارقام مختلف گندم نان به کمک نشانگرهای مولکولی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 21
17 شناسایی ارقام برتر پنبه (Gossypiumhirsutum L.) در شرایط آبیاری نرمال و تنش با استفاده از تجزیه گرافیکی GGEBiplot و GTBiplot در بیرجند (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 19
18 شناسایی ژنوتیپ های برتر کلزا در دو محیط عادی و تنش خشکی با استفاده از نمودار دووجهی ژنوتیپ×صفت و نمودار دووجهی ژنوتیپ×محیط (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 1
19 گزینش مهم ترین صفات موثر بر عملکرد آفتابگردان در دو شرایط آبیاری نرمال و تنش در منطقه بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 8، شماره: 2
20 گزینش مهم ترین صفات موثر بر عملکرد ژنوتیپ های کنجد (.Sesumum indicum L) (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 18
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد 14 ژنوتیپ پنبه (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
2 اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد در 10 رقم کلزا در شرایط آب و هوایی شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
3 ارزیابی تحمل به تنش شوری اکوتیپ های مختلف رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) در شرایط کنترل شده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
4 ارزیابی تنوع ژنتیکی 32 اکوتیپ رازیانه با نشانگر RAPD و ISSR (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
5 ارزیابی تنوع ژنتیکی 32 اکوتیپ رازیانه با نشانگر رپید (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
6 ارزیابی تنوع ژنتیکی 32 اکوتیپ رازیانه با نشانگرISSR (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
7 ارزیابی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های خارشتر در سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطی
8 ارزیابی تنوع ژنتیکی اکوتیپهای خارشتر در سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی با استفاده از نشانگر مولکولی اسکات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطی
9 ارزیابی خصوصیات مورفو-فنولوژیکی و کمی اکوتیپ های مختلف رازیانه در شرایط اقلیمی بیرجند (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
10 ارزیابی مقاومت به سرمای اکوتیپ های مختلف گل نرگس (Narcissus tazetta) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
11 بررسی اثر متقابل ژنوتیپ و صفت در کلزا با استفاده از روش بایپلات (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
12 بررسی اثرآللوپاتی عصاره آبی علفهای هرز سلمهتره (.Chenopodium album L) و تلخه (.Acrptilon repens L) بر شاخص های جوانه زنی گیاه دارویی زیره سبز (.Cuminum cyminum L) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
13 بررسی اثرات متقابل ژنوتیپ در محیط از روش GGE بای پلات برای عملکرد دانه زیره سبز در دو محیط معمول و تنش خشکی (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
14 بررسی تاثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر خصوصیات کمی و مرفولوژیکی چهار رقم آفتابگردان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
15 بررسی تحمل به تنش شوری در ارقام کلزا با استفاده از شاخص های تحمل به تنش شوری در شرایط آزمایشگاه (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
16 بررسی ترکیب پذیری عمومی و خصوصی در گندم نان با استفاده از روش GGE bi-plot (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
17 بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپهای مختلف زیره سبز Cumminum cyminum L در سطوح مختلف شوری (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
18 بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپهای مختلف زیره سبز خراسان (شمالی، رضوی ، جنوبی) با استفاده از نشانگر PAPD (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
19 بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپهای مختلف زیره سبز خراسان (شمالی، رضوی ، جنوبی) با استفاده از نشانگر پروتئینی (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
20 بررسی تنوع ژنتیکی و روابط عملکرد و اجزای عملکرد در ده رقم کلزا در منطقه بیرجند (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
21 بررسی تنوع ژنتیکی و مقایسه میانگین ژنوتیپ های مختلف کنجد در دو شرایط نرمال و تنش (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
22 بررسی عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیکی در بیست رقم کنجد در منطقه بیرجند (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
23 بررسی مقاومت به شوری اکوتیپهای مختلف زیره سبز Cumminum cyminum .L در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
24 بررسی مقاومت به کاهش دما در اکوتیپ های مختلف گل نرگس (Narcissus tazetta) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
25 تجزیه QTL برای مقاومت به سن گندم با استفاده ازنشانگرهای AFLP,SSR (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
26 تجزیه ژنتیکی صفات کمی گندم نان با استفاده از روش دای آلل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
27 تجزیه ژنتیکی عملکرد و اجزای عملکرد در گندم نان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
28 تجزیه و تحلیل کاریوتیپی ژنوتیپ های بومادران با استفاده از روش های آماری (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
29 ثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد 20 رقم کنجد (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
30 شناسایی ارقام برتر پنبه در شرایط آبیاری نرمال و تنش با استفاده از تجزیه گرافیکی GGBiplotوGTBiplot (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
31 شناسایی برخی مکان های ژنی کنترل کننده مقاومت به سن گندم (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
32 شناسایی مهمترین صفات مؤثر بر عملکرد وش 14 ژنوتیپ پنبه در دو شرایط آبیاری نرمال و تنش (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
33 مطالعه پاسخ ارقام ذرت به تنش خشکی با استفاده ازشاخصهای تحمل به تنش (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
34 مطالعه روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد در ارقام تجاری ذرت دانه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
35 مطالعه ژنتیکی مقاومت به سن در گندم نان با استفاده از تجزیه میانگین نسل ها (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
36 مطالعه ژنتیکی مقاومت به سن گندم با استفاده ازروش تجزیه میانگین نسل ها (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
37 مطالعه ژنتیکی مقاومت به سن گندم با استفاده ازروش دای آلل (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
38 مطالعه سیتوژنتیکی شش اکوتیپ از دو گونه بومادرانA. millefolium و A. Santolina (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
39 مطالعه سیتوژنتیکی گونه های مختلف گیاهان دارویی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
40 مطالعه کاریوتیپی دو اکوتیپ از گیاه بومادران (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
41 نحوه توارث عملکرد و صفات مرتبط با آن در جو از طریق تجزیه میانگین نسل ها (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
42 نقشه یابی برخی QTL های کنترل کننده صفات مورفولوژیک در گندم (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
43 واکنش اکوتیپ های مختلف رازیانه تحت تنش کم آبی براساس خصوصیات مورفو-فنولوژیکی و کمی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
44 های مختلف کنجد در شرایط آب و هوایی بیرجندهای تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپبررسی شاخص (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران