دکتر مسعود حسین چاری

دکتر مسعود حسین چاری عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

دکتر مسعود حسین چاری

Dr. Massoud Hosseinchari

عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آیا افراد کمرو فاقد مهارتهای ارتباطی اند؟ (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 3، شماره: 10
2 اثربخشی آموزش مبتنی بر رویکردهای نظریه انتخاب و رفتاردرمانی عقلانی هیجانی بر انگیزش پیشرفت تحصیلی و دشواری تنظیم هیجان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 18، شماره: 2
3 انطباق و بررسی شاخص های روان سنجی پرسشنامه راهبردهای فراشناختی خواندن در میان دانش آموزان دوره متوسطه (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 6، شماره: 1
4 Emotion Regulation and Action Control as Predictors for Decision Making Style (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم رفتاری دوره: 14، شماره: 1
5 Factor structure and psychometric properties of difficulties in emotional regulation scale (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم رفتاری دوره: 6، شماره: 1
6 Lived Experiences of Dropout University Students: A Qualitative Content Analysis (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم رفتاری دوره: 15، شماره: 1
7 بررسی تاثیر دانشگاه بر مهارت های ارتباطی براساس مقایسه دانش آموزان و دانشجویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 3، شماره: 2
8 بررسی تاثیر سوادآموزی برکاهش آسیب های اجتماعی و توسعه اقتصادی (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 11، شماره: 45
9 بررسی جو روانی - اجتماعی کلاس به عنوان یکی از مولفه های فرهنگ مدرسه (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 9، شماره: 2
10 بررسی رابطه اضطراب اجتماعی و جو روانی - اجتماعی کلاس با خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان دوره راهنمایی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 7، شماره: 20
11 بررسی زمینه های خشونت (علیه زنان) در خانواده (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 8، شماره: 1
12 بررسی شواهد مرتبط با روایی و پایایی مقیاس تاب آوری خانواده (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 3، شماره: 2
13 بررسی مفهوم و مدلول شرم: مقایسه ی برخی از مهمترین دیدگاه های روان شناختی با یک دیدگاه الهیاتی-اخلاقی (دریافت مقاله) دو فصلنامه تاملات فلسفی دوره: 8، شماره: 20
14 بررسی نقش واسطه ای ارزش تکلیف در رابطه بین کمال گرایی مثبت و منفی و اهمالکاری تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 7، شماره: 21
15 بررسی نقش واسطه ای تنظیم شناختی هیجان در رابطه ی میان والدگری و سازگاری تحصیلی در دانشجویان (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 3، شماره: 11
16 بررسی نقش واسطه گری سبک های یادگیری در رابطه بین ویژگی های شخصیتی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 7، شماره: 2
17 بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 5، شماره: 19
18 پیش بینی سبک های هویت بر اساس جهت گیری های مذهبی «در میان دانشجویان دانشگاه شیراز» (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 6، شماره: 1
19 پیش بینی ابعاد بهزیستی روان شناختی دانشجویان بر اساس ابعاد سبک دلبستگی و عزت نفس (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 11، شماره: 20
20 پیش بینی رفتارهای خودشکن توسط جهت گیری هدف: نقش واسطه گری احساسات شرم و گناه (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 11، شماره: 41
21 پیش بینی سازگاری تحصیلی بر اساس مهارت های ارتباطی با واسطه باورهای خودکارآمدی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 6، شماره: 17
22 پیش بینی گرایش به تفکر انتقادی بر اساس تعامل معلم- دانش آموز و تاب آوری تحصیلی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 5، شماره: 54
23 پیش بینی مسئولیت پذیری اجتماعی بر اساس سبک های هویت در دانشجویان دانشگاه شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 4، شماره: 10
24 پیش بینی میزان اهمال کاری تحصیلی براساس راهبردهای خود تنظیمی در یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 2، شماره: 4
25 تاب آوری روان شناختی و انگیزش درونی-بیرونی: نقش واسطه ای خودکارآمدی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 9، شماره: 33
26 تاثیر ادراک دشواری کار بر کیفیت زندگی پرستاران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 7، شماره: 1
27 تاثیر دشواری کار زنان شاغل و هم کاری همسران در امور منزل بر رضایت از روابط زناشویی و اختلال های رفتاری فرزندان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 6، شماره: 1
28 تاثیرزمینه های تحصیلی دانشگاهی،علوم دینی وهنری برهوش معنوی؛کوششی درراستای رواسازی و پایایی سنجی مقیاس هوش معنوی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 1، شماره: 1
29 تبیین اهمال کاری تحصیلی دانشجویان بر اساس باورهای مذهبی و هسته کنترل (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 8، شماره: 14
30 تبیین دلزدگی تحصیلی بر مبنای ویژگی های شخصیتی و راهبردهای مقابله ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 9، شماره: 31
31 تعامل معلم- دانش آموز و خودکارآمدی با سرزندگی تحصیلی: نقش واسطه گری جهت گیری هدف (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 15، شماره: 52
32 تفاوتهای جنس، سن و وضعیت اقتصادی اجتماعی در باورهای مذهبی کودکان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 4، شماره: 13
33 دانش فراشناخت و بهزیستی مدرسه: نقش واسطه ای کمک طلبی تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 16، شماره: 61
34 رابطه خودارزیابی مرکزی و خودناتوان سازی تحصیلی با واسطه هیجان های تحصیلی: مدل یابی ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 16، شماره: 62
35 رابطه سوگیری های خودکارآمدی ریاضی با انگیزش، عواطف و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دوره راهنمایی شهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 8، شماره: 24
36 رابطه فرزندپروری ذهن آگاهانه و سرزندگی تحصیلی: نقش واسطه ای راهبردهای شناختی تنظیم هیجان (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 14، شماره: 51
37 رابطه وضعیت های هویت و مهارت های ارتباطی در دانش آموزان دبیرستانی عشایری و شهری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 4، شماره: 9
38 رابطه هوش عمومی و استدلال اخلاقی: نقش واسطه‎گری ابعاد هویت اخلاقی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 14، شماره: 27
39 رابطهء ابعاد الگوهای ارتباطات ادراک شده در خانواده و جهت گیری مذهبی در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 6، شماره: 3
40 ساخت و اعتباریابی مقیاس فراحافظه برای نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی شناختی دوره: 6، شماره: 3
41 سرزندگی تحصیلی و ادراک از الگوهای ارتباطات خانواده و ساختار کلاس؛ نقش واسطه ای ابعاد خودکارآمدی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 10، شماره: 32
42 سوء مصرف مواد مخدر و پایگاه هویت در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 5، شماره: 20
43 شاخص های روان سنجی مقیاس خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 6، شماره: 22
44 شاخص های روانسنجی مقیاس نگرش به خواندن برای دانش آموزان استعداد درخشان و عادی دوره ی راهنمایی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 11، شماره: 38
45 طراحی بسته آموزشی رشد عزت نفس بهینه مبتنی بر ذهن آگاهی و تاثیر آن برکاهش خشم و نشخوار خشم (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 5
46 مقایسه خود - کارآمدی ادراک شده در تعامل اجتماعی با همسالان در بین گروهی از دانش آموزان دختر و پسر دوره راهنمایی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 3، شماره: 4
47 نسخه ای کوتاه شده و ایرانی ازآزمون شخصیتی چندوجهی مینه سوتا -2 (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 1، شماره: 3
48 نقش واسطه ای تحول مثبت نوجوانی در رابطه بین جو اخلاقی مدرسه و رفتارهای آسیب زای تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 17، شماره: 62
49 نقش واسطه ای خودناتوان سازی در رابطه بین احساسات شرم و گناه و سازگاری تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 7، شماره: 3
50 ویژگیهای روان سنجی مقیاس کنترل عمل (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 5، شماره: 17
51 ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه سرمایه روانشناختی تحصیلی در نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 10، شماره: 40
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی تعلیم و تربیت اسلامی با تکیه بر نگاه شهید بهشتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اسلام و سلامت روان
2 ارتقاء سلامت روان: پیش بینی خودکنترلی براساس نگرش مذهبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اسلام و سلامت روان
3 بررسی ادراک دانشجویان متاهل از مشکلات زندگی، با نگاهی به ازدواج های دانشجویی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده
4 بررسی شاخص های روان سنجی مقیاس ادراک از جو مدرسه (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
5 پیش بینی شادی براساس مولفه های هوش معنوی (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
6 پیش بینی نگرش ها در باب کودک آزاری با توجه به جنسیت ،سن،درآمد و تحصیلات (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی توانمندسازی فردی اجتماعی افراد با نیازهای ویژه
7 پیشبینی تابآوری خانواده بر اساس خودتنظیمی عمومی و رضایت زناشویی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
8 تاثیر الگوهای ارتباطی خانواده براعتیاد براینترنت دردانشجویاندانشگاه شیراز (دریافت مقاله) اولین همایش خانواده، دانشجو، دانشگاه
9 تاثیر رشته تحصیلی بردیدگاه دانشجویان پیرامون رابطه خانواده ودانشگاه (دریافت مقاله) اولین همایش خانواده، دانشجو، دانشگاه
10 تحلیل نامه 31 نهج البلاغه با رویکرد استنتاجی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
11 جهت گیری درونی بیرونی مذهبی و تاب آوری روانشناختی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اسلام و سلامت روان
12 خود کنترلی و رضایت زناشویی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
13 خودتنظیمی در هیجان، نمود خودکنترلی؛ آیا تحصیل در دانشگاه نقش دارد؟ (دریافت مقاله) کنفرانس ویژگی های ملی ۵ گانه تحول در شخصیت ایرانیان و پیشرفت ایران
14 دانشجویان، عقلانیت و گرایش به خرافات؛ کوششی در راستای رواسازی و پایایی سنجی یک ابزار (دریافت مقاله) کنفرانس ویژگی های ملی ۵ گانه تحول در شخصیت ایرانیان و پیشرفت ایران
15 دیدگاه والدین درباره چیستی، علل، کارآمدی و راهکارهای جایگزین تنبیه درتربیت فرزندان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده
16 رابطه الگوهای ارتباطی خانواده با اهمالکاری تحصیلی (دریافت مقاله) اولین همایش خانواده، دانشجو، دانشگاه
17 رابطه خودهای ممکن و تعهد تحصیلی: بررسی نقش واسطه ای امید تحصیلی (دریافت مقاله) سومین دوره همایش ملی روان شناسی و سلامت از سازگاری تا بهزیستی
18 عقلانیت در آینه مرگ اندیشی: نگاهی به معارف اسلامی و کوششی برای سنجش تجربی (دریافت مقاله) کنفرانس ویژگی های ملی ۵ گانه تحول در شخصیت ایرانیان و پیشرفت ایران
19 مسئولیت پذیری اجتماعی به منزله جلوه ای ازعقلانیت: تلاشی برای کنکاش درنقش دانشگاه (دریافت مقاله) کنفرانس ویژگی های ملی ۵ گانه تحول در شخصیت ایرانیان و پیشرفت ایران
20 معنای زندگی، ملال تحصیلی و بحران هویت (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی روان شناسی مدرسه
21 مقایسه میزان تمایل به اعتیاد در دانشجویان پسر با هسته کنترل درونی و بیرونی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
22 نسبت تعلیم و تربیت با آزادی در اسلام (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
23 نقش تدریس تحول آفرین در سرمایه روان شناختی تحصیلی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی روان شناسی مدرسه