دکتر ابراهیم غلامی

دکتر ابراهیم غلامی دانشیار گروه علوم دانشگاه بیرجند

دکتر ابراهیم غلامی

Dr. Ibrahim Gholami

دانشیار گروه علوم دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی پویایی گسل شکرآب (شمال بیرجند) بر مبنای شاخص های ریخت زمین ساختی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 4، شماره: 2
2 ارزیابی مهاجرت پرتگاه های گسلی شکرآب، یکی از سرچشمه های لرزه زای شهر بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه زمین ساخت دوره: 1، شماره: 2
3 بازسازی مراحل اعمال تنش دیرین درکوه های شکراب واقع درزون زمین درز سیستان (دریافت مقاله) فصلنامه زمین ساخت دوره: 3، شماره: 10
4 بررسی تغییرات دگرشکلی در پهنه ای گوه ای شاه آباد (شمال خاوری بیرجند) (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 6، شماره: 12
5 تحلیل زمین ساخت فعال پهنه گسلی چاهک (شمال باختری بیرجند- خاور ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه زمین ساخت دوره: 4، شماره: 14
6 تحلیل یافته های مقدماتی پارینه لرزه شناسی و لرزه زمین ساختی گسل قلعه سرخ، خاور ایران (دریافت مقاله) فصلنامه زمین ساخت دوره: 1، شماره: 3
7 چین خوردگی واحدهای نئوژن؛ شاهدی بر تکتونیک فعال در شمال غرب بیرجند (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 12، شماره: 24
8 زمین ساخت پویا و شواهد تغییرآهنگ لغزش راست بر در امتداد گسل گیلاتو-سیه چشمه-خوی (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 4، شماره: 1
9 منطق فازی و زاویه سنجی به عنوان ابزارهایی در معنادار کردن داده های ورودی در مدلسازی رگه های معدنی: مطالعه موردی از معدن کوه سفید، خراسان جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین ساخت دوره: 4، شماره: 13
10 نقش رژیم تکتونیکی ترافشارشی در شکل گیری منطقه بی بی مریم در بخش شمالی زمیندرزسیستان، شرق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه زمین ساخت دوره: 2، شماره: 8
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزبست در شرق ایران، خاستگاه و نحوه تشکیل (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
2 اثر جایگاه ساختاری در هندسه ناودیس زهاب در پهنه گسلی نهبندان (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
3 ارائه الگوی جنبشی و ارتباط آن را لرزه زمین ساخت منطقه قاین (با نگرشی ویژه به ناحیه جنوب غربی قاین) (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
4 ارزیابی جنبایی گسل نوغان بکمک شاخصهای ریخت زمین ساختی جنوب خاوری خوسف (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
5 ارزیابی زمین لغزش در محدوده روستای هاونان جنوب بیرجند، شرق ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اکوتوریسم و مدیریت مخاطرات محیطی
6 ارزیابی فعالیت قطعات پهنه ی گسلی پنورگ بر اساس شاخص های مورفونیک (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
7 ارزیابی فعالیت گسل شکرآب با استفاده از داده های ریخت زمینساختی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
8 برآورد پارامترهای لرزه ای و خطر زمین لرزه با استفاده از تحلیل آماری و GIS در منطقه حوض سفید (جنوب غرب سربیشه ،خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
9 برآورد دوره بازگشت زلزله درگستره شهر اسدیه (خاورایران) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
10 برآورد نرخ گشتاور های لرزه ای، زمین شناسی و ژئودتیک در شرق ایران (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
11 بررسی پدیده های ریخت زمین ساختی در قطعه گسلی اسفندیار (بخش شمالی گسل نایبند) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
12 بررسی تاثیر ساختهای زمین شناسی و خصوصیات کانی شناسی مجموعه سنگی بر تشدید زمین لغزش در جنوب بیرجند (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
13 بررسی خطر زمین لرزه سد سیاهو به روش قطعی (خاور ایران) (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
14 بررسی زمان تشکیل حوضه رسوبی لوت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
15 بررسی شاخص های مورفوتکتونیکی در راستای پهنه گسلی دهنو (جنوب باختر بیرجند) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
16 بررسی شواهد ریخت زمین ساختی درپهنه گسلی سربیشه خاور ایران (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
17 بررسی عوامل مسبب و عناصر و ناشی از زمین لغزش در جنوب بیرجند (هاونان) (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
18 بررسی مهاجرت پرتگاه های گسلی در پهنه شکرآب(شمال بیرجند) (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
19 بررسی همخوانی بین الگوی جنبشی، لرزه زمین ساخت و نتایج حاصل از مطالعات ریخت زمینساختی منطقه جنوب غربی قاین (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
20 پهنه بندی خطر زمین لرزه در گستره شهر سربیشه به روش درون یابی با استفاده از مدل کریجینگ (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
21 پهنه بندی خطر زمین لرزه سد سیاهو (خراسان جنوبی - خاور ایران) (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
22 تحلیل چین خوردگی مرتبط با گسلش در جنوب بیرجند (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
23 تحلیل چین خوردگی مرتبط با گسلش در منطقه اسفهرود – سورگ (جنوب بیرجند) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
24 تحلیل دگرشکلی در منطقه چهکند، بخش شمالی مجموعه افیولیتی بیرجند (خاور ایران) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
25 تحلیل ژئودینامیکی ناحیه جنوب باختری قاین (دریافت مقاله) پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
26 تحلیل سازوکار گسل چهکند بر اساس رگه ها در جنوب بیرجند (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
27 تحلیل کمی و آماری خطر لرزه ای در منطقه حوض سفید (جنوب غرب شهرستان سربیشه) (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
28 تحلیل هندسی جنبشی چی ن خوردگ یهای منطقه چلونک (شما ل باختری بیرجند) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
29 تحلیل هندسی جنبشی و بررسی جهت برش در پهنه برشی گرانیت جنوب مشهد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
30 تحلیل هندسی ناودیس معلق حامی شمال باختری بیرجند (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
31 تحلیل هندسی و جنبشی چینخوردگی مرتبط با گسلش در اسفهرود (جنوب بیرجند) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
32 تحلیل هندسی-جنبشی چین خوردگی های منطقه آرک(شمال غرب بیرجند) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
33 تعیین موقعیت محورهای استرین بر اساس مطالعات ساختاری در منطقه قائن (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
34 تغییرات استرین در راستای پهنه گسلی نوزاد- پرنگ (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
35 تغییرات استرین و تاثیر آن بر توسعه رگه های کوارتزی در منطقه فورگ – خاور بیرجند (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران
36 حرکات تکتىنیکی وفعالیت های رسوبی ونقش آن در شوریجه در روستای بقمچ (چناران) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
37 شناسایی چشمه های لرزه ای و فعالیت لرزه زمین ساختی در گستره شهرستان بشرویه (خاور ایران) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
38 محاسبه نسبت کوتاه شدگی در پهنه ی گوه ای شاه آباد (شمال خاوری بیرجند- خاور ایران) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
39 مطالعه زمین شناسی و پتروگرافی اندیس های معدنی سرب و روی در منطقه سه چنگی - حوض رئیس (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
40 مطالعه زمین شناسی، مینرالوگرافی و پتروگرافی اندیس های معدنی Pb-Zn منطقه گرماب خوسف (جنوب غربی بیرجند) (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
41 مقایسهی مدل ساختاری با الگوی تجربی در پهنه گسلی دهنو (جنوب باختر بیرجند) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
42 نقش کنترل کننده های ساختاری برکانی سازی در جنوب خاور سربیشه (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران
43 نقش کنترل کننده های ساختاری برکانی سازی سرب و روی در منطقه اکتشافی نیگنان - بشرویه (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران