دکتر جعفر عبادی

دکتر جعفر عبادی استاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

دکتر جعفر عبادی

Dr. Jafar Ebadi

استاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمایش انتخاب گسسته، رویکردی کارا در ارزشگذاری اقتصادی منافع پروژهها و سیاستهای سلامت (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 21، شماره: 80
2 آیا دموکراسی برای کشورهای در حال توسعه خوب است؟ (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 24، شماره: 4
3 اشتغال، بیکاری وتوسعه در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 31، شماره: 39
4 اقتصاد ارتدکس مطالعه ای در معنا، مفهوم و ویژگی های آن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 46، شماره: 4
5 الگوسازی مداخله ی ارزی در بازار ارز ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 47، شماره: 3
6 انتخاب مدل بهینه تنظیم قیمت انگیزشی با درنظر گرفتن آثار خارجی برای توزیع برق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 1، شماره: 1
7 Evaluation of Technological Changes’ Impact on Scarcity of Minerals by a Value Chain Approach: Introducing a Conceptual Model (دریافت مقاله) مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین دوره: 48، شماره: 1
8 Is Friedman Still Right? (دریافت مقاله) مطالعات بین المللی اقتصاد دوره: 51، شماره: 1
9 بررسی روند تمرکز بازارهای جهانی محصولات منتخب کشاورزی و تاثیر آن بر درآمد ارزی غیرنفتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 39، شماره: 4
10 بررسی ساختار بازارهای اینترنتی با تاکید بر اثرات خارجی شبکه‎ای (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 42، شماره: 2
11 بررسی کارایی فنی و بازدهی نسبت به مقیاس منتخبی از شرکت‎های بیمه دولتی و خصوصی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 43، شماره: 3
12 بررسی مولفه های اثرگذار بر تصمیم پزشکان عمومی جهت ورود به طرح پزشک خانواده؛ مطالعه موردی: شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 7، شماره: 26
13 بررسی نابرابری جریان های تجاری، سرمایه گذاری و درآمد در جهان به روش ناپارماتیک و دلایل آن(۱۹۶۰-۲۰۰۰) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 41، شماره: 1
14 بسط مدل اطلاعات محور مبتنی بر اطلاعات نهانی درون و برون شرکتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 56، شماره: 2
15 تبیین تابع تقاضای بیمه عمر و پسانداز (با رویکرد نظری) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 31، شماره: 2
16 تحلیل زمینه ها و دلایل بروز و نیاز به پردازش مزد منصفانه (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 20، شماره: 1
17 چارچوبی تلفیقی برای تحلیل تشکیل احزاب سیاسی به روش اقتصاد هزینه‎ی مبادله (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 48، شماره: 1
18 رویکردی نوین به کانال سرمایه ی بانکی: نقش روش رتبه بندی اعتباری در مکانیزم انتقال پولی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 46، شماره: 2
19 ریسک سیستمی و صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 7، شماره: 2
20 شناسایی و ارزش گذاری عوامل موثر بر تصمیم شهروندان تهرانی جهت ورود به طرح پزشک خانواده؛ با استفاده از آزمایش انتخاب گسسته (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 50، شماره: 2
21 طراحی الگوی نظری تعیین حد بهینه ی مداخله در بازار ارز ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 45، شماره: 4
22 طراحی مکانیسم سیاست پولی مبتنی بر شهرت سیاستگذار و قدرت کارگزار عقلایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های برنامه و توسعه دوره: 1، شماره: 3
23 کاربردی از فرضیه درآمد انتظاری تودارو (بیکاری شهری و مهاجرت روستا به شهر در ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 31، شماره: 45
24 مدل‎سازی بازار بخش خصوصی صنعت بیمه‎ی ایران با استفاده از تئوری بازی ها (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 45، شماره: 1
25 مکانیسم بازار و دموکراسی: تقدم با کدام است؟ (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 19، شماره: 1
26 منابع طبیعی، نهادها، رشد اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 17، شماره: 4
27 مهم ترین عوامل موثر در مزد منصفانه، آزمون نظریه آکرلوف در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 48، شماره: 4
28 هدفمند سازی یارانه دارو، از دو منظر عدالت و کارایی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 44، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تغییرات قیمت بنزین بر مصارف غیرشخصی حمل و نقل با استفاده از برآورد تقاضا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
2 بررسی رابطه بین دموکراسی و توزیع درآمد (شواهدی از 142 کشور دنیا) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها
3 تاثیر تکانه قیمت بنزین بر صدک های میانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری