دکتر علیرضا فرخی لاشیدانی

دکتر علیرضا فرخی لاشیدانی استادیار گروه علوم دانشگاه بیرجند

دکتر علیرضا فرخی لاشیدانی

Dr. Alireza Farrokhi lashidani

استادیار گروه علوم دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.