دکتر علی اکبر نجفی کانی

دکتر علی اکبر نجفی کانی دانشیار گروه آموزشی جغرافیا دانشگاه گلستان

دکتر علی اکبر نجفی کانی

Dr. ali akbar najafi kani

دانشیار گروه آموزشی جغرافیا دانشگاه گلستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی آبیاری تحت فشار در توسعه کشاورزی و نواحی روستایی مطالعه موردی: بخش بهاران شهرستان گرگان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 18، شماره: 60
2 بررسی توسعه کالبدی فضایی شهرهای ساحلی با تاکید بر توسعه پایدار مطالعه موردی: شهر بندرترکمن (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 6، شماره: 19
3 بررسی چالش ها و فرصت ها فراروی توسعه توریسم در روستاهای ساحلی (نمونه موردی: روستاهای شهرستان بابلسر) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 8، شماره: 27
4 بررسی راه کارهای بومی مدیریت مخاطرات طبیعی فعالیت های زراعی روستایی با تاکید بر سرمازدگی، سیل و خشکسالی مطالعه موردی: شهرستان رازوجرگلان (دریافت مقاله) نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه دوره: 2، شماره: 3
5 بررسی عوامل موثر بر آگاهی های زیست محیطی روستاییان (مطالعه موردی: دهستان جاغرق در شهرستان بینالود) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 4، شماره: 1
6 بررسی متغیرهای اثرگذار بر تاب آوری مساکن روستایی در برابر مخاطرات در مناطق دشتی و کوهستانی (مورد شناسی: روستاهای بخش مرکزی قوچان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 10، شماره: 37
7 بررسی موانع توسعۀ گردشگری روستاهای کوهستانی با تأکید بر آب درمانی. مطالعه موردی: روستاهای بخش لاریجان شهرستان آمل (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 10، شماره: 37
8 بررسی میزان مشارکت شهروندان حاشیه شهرهای میانی در مدیریت شهری (مطالعه موردی: شهر بابل) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 4، شماره: 12
9 تحلیلی بر چالش ها و فرصت های پیش روی توسعه یافتگی پایدار روستاهای نواحی کوهستانی و جلگه ای شهرستان گرگان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 18، شماره: 61
10 سنجش شاخصهای توسعه در مناطق شهری با تاکید بر کیفیت زندگی. مطالعه موردی: شهر کاشان (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 5، شماره: 16
11 نقش خانه های دوم در توسعه کالبدی - فضایی سکونتگاه های روستایی بر مبنای رویکرد معیشت پایدار (مطالعه موردی روستاهای کوهستانی شهرستان علی آباد کتول) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 2، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی رضایت گردشگران از خدمات گردشگری ساحلی (مطالعه موردی: شهرستان بندر گز استان گلستان) (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
2 ارزیابی کارایی الگوریتم ماشین بردار پشتیبان در طبقه بندی پوشش زمینمطالعه موردی منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ در استان ایلام (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
3 ارزیابی و تحلیل نقش شهرداری در ارتقای شاخص های اجتماعی زندگی شهروندان نمونه موردی شهر کاشان (دریافت مقاله) جایگاه ورزش همگانی در سلامت و شادی شهروندان منطقه ۲ شهر تهران
4 ارزیابی و تحلیل نقش گردشگری روستایی در توسعه کارآفرینی زنان (مطالعه موردی: روستای زیارت، شهرستان گرگان) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی
5 امکان سنجی توسعه گردشگری تاریخی مطالعه موردی شهرستان قوچان (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
6 بررسی تطبیقی شاخصهای توسعه یافتگی در روستاهای دارا و فاقد گردشگری با تاکید بر آبدرمانی نمونه موردی: روستاهای بخش لاریجان شهرستان آمل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی
7 بررسی توسعه کالبدی فضایی شهرهای ساحلی با تأکید بر توسعه پایدارمطالعه موردی: شهر بندرترکمن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
8 بررسی چالش ها و تنگناهای پیش روی توسعه اقتصادی در نواحی روستایی با تاکید بر اقتصاد مقاومتی شهرستان گنبدکاووس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران
9 بررسی چالش ها و راهبردهای توسعه سکونتگاه های غیررسمی (نمونه موردی: شهر بابل) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
10 بررسی چالشها وراهبردهای توسعه سکونتگاه های غیررسمی نمونه موردی: شهربابل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
11 بررسی چالشها وفرصتها، فراروی توسعه گردشگری مطالعه موردی: روستای زیارت ازتوابع استان گلستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری،درآمد وفرصت
12 بررسی رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری در حاشیه شهرهای میانی مطالعه موردی: شهر بابل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری
13 بررسی سیاست های دولت دربهبودبافت فرسوده شهری درایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
14 بررسی عوامل تعیین کننده ی مدیریت ریسک در بخش کشاورزی: مطالعه موردی گندم کاران و سویاکاران دهستان کنگور، شهرستان کلاله (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
15 بررسی موانع توسعه فضایی بافت های فرسوده شهری (نمونه موردی: شهر گرگان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
16 بررسی میزان اثرات شهرک اثرات صنعتی در توسعه پایدار شهری مورد شهر مهریز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
17 بررسی نقش سلسله زندیه درتوسعه کالبدی - فضایی شهرشیراز (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری
18 بررسی نقش مدیریت شهری در توسعه شهرهای کوچک (موردی: شهر بندرترکمن) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
19 بهره وری ازپساب فاضلاب درکشاورزی به منظور مقابله با کم آبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
20 تحلیلی بر تابآوری سکونتگاه های مناطق روستایی در برابر زمین لرزه (مطالعه موردی: روستاهای بخش لاریجان آمل) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی
21 نقش مدیریت منابع آب در تغییر الگوی کشت و تغییر کاربری اراضی مورد: شهرستان میاندورود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران