دکتر سید مصطفی شهرآیینی

دکتر سید مصطفی شهرآیینی دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تبریز

دکتر سید مصطفی شهرآیینی

Dr. Mostafa Shahraeeni

دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ادراک حسی،تخیل و حافظه در نظام فکری آگوستین (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های معرفت شناختی دوره: 1، شماره: 2
2 ارتباط اخلاق و زیبایی شناسی در فلسفه هیوم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 13، شماره: 26
3 امکان فهم باورهای دینی با توجه به «قاعده‌مندیِ» معنا نزد ویتگنشتاین دوم (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 8، شماره: 2
4 Spinoza on Method (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 12، شماره: 24
5 بررسی ارزش اخلاقی عدالت از نظر هیوم (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت دوره: 9، شماره: 2
6 بررسی ارزیابی اسپینوزا از اراده آزاد دکارت (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت دوره: 11، شماره: 2
7 بررسی انتقادی کتاب Hume’s Aesthetic Theory, Taste and Sentiment (نظریه زیبایی شناسی هیوم، ذوق و عاطفه) (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 21، شماره: 11
8 بررسی کتاب فلسفه، الهیات و سیاست: خوانشی از رسالۀ الهیاتی ـ سیاسی اسپینوزانگاشتۀ پُل بَگلی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 20، شماره: 3
9 بررسی مساله صدق در معرفت شناسی دکارت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 15، شماره: 34
10 بررسی مفهوم اضطراب از دیدگاه کی یرکه گور و ژان پل سارتر (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت دوره: 7، شماره: 1
11 بررسی و نقد جلد چهارم کتاب تاریخ فلسفه راتلج (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 17، شماره: 5
12 پیوند میان اندیشه پیشرفت و تفکر فلسفی در غرب، مطالعه موردی: نظام فکری دکارت (دریافت مقاله) دوفصلنامه متافیزیک دوره: 7، شماره: 19
13 تبیین معرفت شناختی تجربه در اندیشه دکارت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 17، شماره: 43
14 تحویل گرایی اخلاق نسبت به دین در فلسفه دیوید هیوم: کوششی برای شفاف سازی نسبت دین و اخلاق در فلسفه دیوید هیوم (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 17، شماره: 1
15 تصور خدا در تاملات در فلسفه اولی دکارت (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های معرفت شناختی دوره: 12، شماره: 25
16 تفسیر هابز از سرشت انسان و تاثیر آن در شکل گیری فلسفه سیاسی او (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 12، شماره: 22
17 تناسب سبک ادبی مدیتیشن با روش تحلیلی دکارتی در تأملات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 4، شماره: 6
18 جایگاه احساس و تخیل در نظام فکری دکارت (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 10، شماره: 40
19 جایگاه سبک مدیتیشن در نگارش تاملات دکارت (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت دوره: 8، شماره: 2
20 جایگاه شک در تاسیس نظام فکری دکارت (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 10، شماره: 37
21 خوانش آیزیا برلین و دیوید وست در باب مبانی هستی شناختی آزادی مثبت در اندیشه اسپینوزا (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 10، شماره: 20
22 دگرگونی معنای دین تحت رهبری امام خمینی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی) دوره: 5، شماره: 19
23 رابطه طبیعت با خدا در دستگاه فکری اسپینوزا (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 5، شماره: 10
24 رهیافتی به ابعاد ناآشنای نظام فلسفی هیوم در باب تاسیس جهان بینی بدون خدا (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 15، شماره: 1
25 شکاکیت هیوم؛ در راستای شک دکارت یا در تقابل با آن (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 21، شماره: 82
26 فرض ا ریمه بداودیش ی طرح فلسفی دمارت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 7، شماره: 13
27 قرائتی نو (غیرارسطویی) از انسان، خدا و جهان در نظام فکری دکارت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 11، شماره: 20
28 گسست معرفت شناختی و واسازی سوبژکتیویسم در فلسفه نیچه (دریافت مقاله) دوفصلنامه غرب شناسی بنیادی دوره: 11، شماره: 1
29 مبانی مابعدالطبیعی برتری دموکراسی در فلسفه اسپینوزا (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 14، شماره: 53
30 معرفی، نقد و ارزیابی کتاب اسپینوزا در فلسفه ی شوروی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 22، شماره: 4
31 معرفی، نقد، و بررسی کتاب فرهنگ فلسفه دکارت (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 14، شماره: 31
32 مقدمه ای بر مبحث روش در فلسفه دکارت (دریافت مقاله) دوفصلنامه هستی و شناخت دوره: 0، شماره: 14
33 نسبت میان مابعدالطبیعه و اخلاق در اندیشه دکارت (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های مابعدالطبیعی دوره: 4، شماره: 1
34 نظام فلسفی بابا افضل: طرحی نو در فلسفه اسلامی - ایرانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه دوره: 9، شماره: 1
35 نقد کتاب Descartes Embodied: Reading Cartesian Philosophy through Cartesian Science (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 18، شماره: 7
36 نقد و بررسی کتاب بن‌مایه‌های یهودی در فلسفة اسپینوزا (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 19، شماره: 1
37 نقش خدا در نظام معرفت شناسی دکارت و اوگوستینوس (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های معرفت شناختی دوره: 5، شماره: 11
38 نقش فرضیه در علم دکارتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه علم دوره: 13، شماره: 1
39 وجود برای دیگری از دیدگاه سارتر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 5، شماره: 9
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 رویکردی انتقادی به جایگاه اخلاقی حیوانات درنظام فکری دکارت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی
2 شک، امکانی بر امتناع جوهر روحانی در فلسفهی هیوم (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
3 نسبت میان اخلاق و سیاست اسپینوزایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی
4 نقدی بر موضع هیوم در قبال برهان معجزه با تکیه بر اصول فلسفی ابنرشد (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات