دکتر محمد آشوری

دکتر محمد آشوری استاد دانشگاه تهران

دکتر محمد آشوری

Dr. Mohammad Ashouri

استاد دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابعاد حقوقی تیراندازی پلیس به اشخاص غیر مظنون از منظر دکترین قصد انتقالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 21، شماره: 4
2 استانداردهای حداقل بازداشت پیش از محاکمه در اسناد بین المللی و حقوق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 24، شماره: 86
3 اعتبار شهادت در محاکم بین المللی کیفری (دریافت مقاله) فصلنامه فقه جزای تطبیقی دوره: 2، شماره: 3
4 اعتبارسنجی و ارزش گذاری شهادت شهود گمنام در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 26، شماره: 95
5 افتراقی شدن دادرسی کیفری جرایم اشخاص حقوقی؛ مبانی، ضرورت و ضوابط (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 86، شماره: 119
6 الزامات اصل بی طرفی در تحقیقات مقدماتی با چالش ها و راهکارها در نظام دادرسی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 10، شماره: 39
7 الگوی جرم شناسی کرامت مدار بازداشت موقت افتراقی بیماران در آیین دادرسی کیفری 1378 و 1392 (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 11، شماره: 7
8 بررسی بزه دیدگی اطفال معارض با قانون با رویکرد اتخاذ تدابیر حمایتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 13، شماره: 49
9 بررسی تاثیر قرارهای فرعی انگلستان در پیشگیری از جرم و اختیار پلیس در صدور آن ها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 13، شماره: 47
10 بررسی تطبیقی امر آمر قانونی در ترازوی قابلیت سرزنش اخلاقی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 7، شماره: 1
11 بررسی تطبیقی مرحله تحت نظر در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 10، شماره: 6
12 بررسی جبران خسارت ناشی از بازداشت غیرقانونی در نظام کیفری ایران و جمهوری خلق چین (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 25، شماره: 89
13 تاثیر سن بلوغ شرعی دختران ۹ تا ۱۵ سال تمام شمسی بر صلاحیت مراجع قضایی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی جنایات ارتکابی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده دوره: 27، شماره: 77
14 تاثیر متقابل آرای دادگاه های کیفری ملی و محاکم کیفری بین المللی در پرتو قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 49، شماره: 3
15 تبیین جرم شناختی تاثیر تجربه های زیسته بر تقویت کشش های مجرمانه در فضای سایبر مورد مطالعه: زندان تهران بزرگ (فشافویه) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوقی فضای مجازی دوره: 2، شماره: 1
16 تحول‌گرایی مرحله تحت‌نظر پلیسی در فرایند دادرسی کیفری ایران در چشم­انداز تطبیقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 21، شماره: 1
17 تروریسم محیط زیستی با محوریت مخاصمات مسلحانه در پرتو حقوق کیفری بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 25، شماره: 1
18 جرم اسیدپاشی در بستر تحولات قانونی با نگاهی به « قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن مصوب ۱۳۹۸» (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 9، شماره: 35
19 جلوه های الگوی دادرسی کنترل جرم در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 14، شماره: 2
20 حقوق بنیادین بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 8، شماره: 2
21 حقوق کیفری و توسعه اقتصادی صنعتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 9، شماره: 4
22 درآمدی بر اخلاق باور در نظام عدالت کیفری (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 28، شماره: 107
23 دیوان کیفری بین المللی در آستانه دو دهه فعالیت: چالش ها و دستاوردها (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 16، شماره: 18
24 شاخص های کنش قضایی در نظام عدالت کیفری ایران با تکیه بر آموزه های فقهی (دریافت مقاله) فصلنامه فقه جزای تطبیقی دوره: 2، شماره: 2
25 طریقیت یا موضوعیت روش دادرسی مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق اروپایی و حقوق موضوعه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 5، شماره: 16
26 عوامل افزایش جمعیت کیفری ناشی از بازداشت‎های پیش از محاکمه (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 82، شماره: 102
27 فلسفه سلب حیات با نگاهی بر حقوق کیفری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 8، شماره: 30
28 کارکرد کیفر در جرایم زیست محیطی در پرتو مداخلات پلیسی با تأکید بر تحریق جنگل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 21، شماره: 3
29 نظام حقوقی جبران خسارت ناشی از بازداشت متهمان بیگناه؛ پژوهشی در حقوق ایران و حقوق تطبیقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 6، شماره: 23
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 پیشگیری کنشی و واکنشی علیه تولید و توزیع مواد غذایی غیر استاندارد در حقوق ایران (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی
2 حمایت کیفری از صغار در برابر جرائم جنسی در قانون ایران و فرانسه (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)
3 ضرورت جرم انگاری مداخله کنندگان متخطی در تولید مواد غذایی غیراستاندارد در حقوق ایران (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی
4 قرار های نظارت قضائی (تأمین کیفری)در حقوق ایران و فرانسه (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری
5 نقش پلیس ویژه اطفال در پیشگیری از جرائم جنسی اطفال (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی
6 وجوه اشتراک و افتراق قرارهای تأمین کیفری در حقوق ایران و فرانسه (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری