آقای دکتر علی سلیمانی

دکتر علی سلیمانی دانشیار، گروه زراعت ، اصفهان (خوراسگان) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران

آقای دکتر علی سلیمانی

Dr. Ali Soleymani

دانشیار، گروه زراعت ، اصفهان (خوراسگان) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی سلیمانی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A study about drought stress effects on grain yield components of three sunflower cultivars (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته بیولوژی و پزشکی دوره: 2، شماره: 3
2 A Study about Some Physiological Indices of Sunflower Growth Under Drought Stress (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته بیولوژی و پزشکی دوره: 2، شماره: 3
3 اثر کاربرد اسانس های میخک و دارچین بر حفظ کیفیت پس از برداشت میوه انار رقم ‘پوست قرمز طارم’ (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 18، شماره: 2
4 اثر محلو لپاشی برگی با اسید هیومیک بر ترکیب معدنی برگ، عملکرد و کیفیت میوه سیب رقم ’گران یاسمیت‘( Malus domestica L. cv. Granny Smith ) (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 17، شماره: 2
5 اثر منگنز بر عملکرد، اجزاء عملکرد و کیفیت دانه ارقام گندم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 4
6 ارزیابی صفات زراعی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) وشنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) در کشت مخلوط (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 45، شماره: 4
7 ارزیابی عملکرد اسانس و شاخص های سودمندی در کشت مخلوط رازیانه و شنبلیله (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 16، شماره: 4
8 Changes in yield and yield components of four cultivars of Barley under different Nitrogen Levels in Isfahan region (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته بیولوژی و پزشکی دوره: 2، شماره: 3
9 Effect of different amounts of nitrogen fertilizer on grain yield of forage corn cultivars in Isfahan (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته بیولوژی و پزشکی دوره: 2، شماره: 3
10 Effect of Plant Populations on Content of Nitrogen, Phosphorous, Potassium and Oil Yield of Different Rapeseed Cultivars (دریافت مقاله) دوفصلنامه مزرعه تغذیه دام و فیزیولوژی دوره: 8، شماره: 2
11 Evaluation of maximum light absorption and light extinction coefficient in different levels of nitrogen and wheat cultivars (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته بیولوژی و پزشکی دوره: 1، شماره: 11
12 بررسی اثر کود نیتروژن بر میزان جذب و ضریب استهلاک نور در ارقام مختلف گندم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 14، شماره: 1
13 بررسی شاخصهای فیزیولوژیکی مرتبط با رشد رقم های مختلف جو تحت تاثیر تاریخ کاشت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 1
14 تاثیر تیمار آب گرم و بستهبندی نانو بر خواص کیفی میوه شلیل رقم سانگلو در طول انبارداری (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 18، شماره: 4
15 تاثیر محلول پاشی عناصر کم مصرف بر برخی از شاخص های فیزیولوژیکی موثر بر رشد و عملکرد ماده خشک گیاه ذرت علوفه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 3
16 جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی: گسترش فضای هنجاری و تهدیدات ارزشی متقابل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 2، شماره: 7
17 مشکلات رفتاری و درمان های روان شناختی، اثربخشی درمان تعاملی والد-کودک بر پرخاشگری کودکان، یک کارآزمایی کنترل شده تصادفی مقدماتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 7، شماره: 27
18 ویژگی های زیستی و پارامترهای جدول زندگی شب پره جوانه خوارزیتون Palpita unionalis روی سه رقم رایج زیتون در ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 44، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز پاسخ هارمونیک بلوکه موتور GM 16-645E3به روش المان محدود (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران
2 اثر ارتفاع بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه بومادران دماوندی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
3 اثر تیمارهای کم آبیاری بر سرعت رشد دانه و طول موثر دوره پر شدن دانه ارقام گندم (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
4 اثر درمان مدیریت مشروط مبتنی بر کوپن بر کاهش میزان مصرف در افراد وابسته به اکستازی (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
5 اثر عصاره های معمولی و نانو کپسوله شده آلوئه ورا، شوید و ریشه گزنه در جیره غذایی بر عملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
6 اثر فاضلاب تصفیه شده شهری بر شاخص عملکرد دانه و اجزای آن در گیاه آفتابگردان تحت شرایط تیمارهای آبیاری زیرسطحی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
7 اثر کاشت تأخیری بر روی خصوصیات مورفولوژیکی و شاخص های رشد ارقام مختلف گونه زراعی جنس براسیکا (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
8 اثر کم آبیاری بر تجمع پرولین، قندهای آزاد محلول و پتاسیم در ارقام گندم نان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
9 اثر کم آبیاری بر حرکت مجدد ماده خشک و نیتروژن در ارقام گندم نان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
10 اثر کود ورمی کمپوست بر برخی خصوصیات کمی و کیفی نعناع فلفلی ( Mentha piperita L) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار
11 اثر مدت زمان هیدروپرایمینگ بر درصد جوانه زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه گوجه فرنگی Lycopersicon esculentum L در تنش شوری (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
12 اثرات افزایش نیتروژن و تراکم های مختلف کاشت بر عملکرد دانه و خصوصیات کمی سورگوم علوفه ای در شرایط آب و هوایی اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
13 اثرات برخی ازتیمارهای پیش رویشی برشکستن خواب جوانه زنی بذور و رشد گیاهچه های دو توده زیرسیاه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
14 اثرات پیش تیمارهای آماده سازی و برخی از ترکیبات شیمیایی بر شکستن خواب، جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه های دو توده زیره سیاه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
15 اثرات سرمادهی مرطوب و برخی از تیمارهای پیش رویشی بر شکستن خواب، جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه های دو توده زیره سیاه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
16 اثرات سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و غلظت نیترات چهار ژنوتیپ بهاره پیاز (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
17 اثرات سولفات منگنز بر رشد و وزن خشک 3 رقم گندم در مرحله گرده افشانی و رسیدگی فیزیولوژیکی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
18 اثرات سولفات منگنز برخصوصیات کمی و کیفی دانه ارقام گندم درمنطقه آباده (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
19 اثرات سولفات منگنز برعملکردواجزاء عملکردسه رقم گندم پائیزه درمنطقه آباده (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
20 اثرتاریخ کاشت برروی رسیدگی فیزیولوژیک و عملکرد دانه هیبریدهای مختلف ذرت درمنطقه اصفهان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
21 اثرتنش شوری بر الگوی پروتئینی دانه گرده زیتون (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
22 اثرسولفات روی برعملکرد و کیفیت دانه سه رقم گندم پاییزه درمنطقه سردسیر شمال فارس (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
23 ارزیابی تاثیر سرمادهی مرطوب و تیمارهایه ورمونی بر شکست خواب و القا جوانه زنی بذر زیره سیاه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
24 ارزیابی رشد سه رقم گلابی در شرایط کشت درون شیشه ای (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
25 ارزیابی شاخص های برآورد تحمل به تنش خشکی با استفاده از خصوصیات فیزیولوژیکی در ژنوتیپ های مختلف جو (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
26 ارزیابی طول دوره های رشد لاین های گندم دوروم در شرایط آب و هوایی اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
27 ارزیابی عملکرد دانه و اجزای عملکرد ژنوتیپ های جو در دو شرایط تنش و عدم تنش خشکی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
28 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام و لاین های گندم نان در مناطق سرد غرب استان اصفهان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
29 استفاده از تکنیک زمین آمار به منظور مدیریت کودی بخشی از باغ های پسته ی شهرستان انار در استان کرمان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
30 الگوریتم تکاملی در هوش مصنوعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات
31 DROUGHT STRESS EFFECTS ON SEED YIELD AND YIELD COMPONENTS OF BARLEY CULTIVARS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
32 EVALUATION OF DROUGHT TOLERANCE INDICES OF PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS IN BARLEY GENOTYPES (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
33 EVALUATION OF FORAGE YIELD AND COMPONENTS FOR FORAGE CORN CULTIVARS UNDER THE DIFFERENT NITROGEN FERTILIZER TREATMENTS IN ISFAHAN REGION (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
34 RFID-based Object Detection System in IoT (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی درمهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال
35 SURVEY THE INFLUENCE OF SOWING DATES AND ROW DISTANCE ON SUGAR CONTENT, ROOT YIELD AND SOLAR RADIATION ABSORPTION OF SUGAR BEET IN DIFFERENT PLANT POPULATIONS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
36 THE EFFECT OF GROWTH BY POLYETHYLENE WITH DIFFERENT TREATMENTS ON SEED DORMANCY AND PROVOCATIVE BIOTIC OF TWO SPECIES IN FENEL (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
37 THE EFFECT OF STRATIFICATION WITH DIFFERENT TREATMENTS ON SEED DORMANCY AND PROVOCATIVE BIOTIC OF TWO SPECIES IN FENEL (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
38 بررسی اثر اسموپرایمینگ بر جوانه زنی و صفات گیاهچه ای بذر گیاه نخود (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
39 بررسی اثر تراکم بذر و تاریخ کاشت بر عملکرد دانه لاین ها وارقام جو در اصفهان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
40 بررسی اثر جذب برگی عناصر میکرو بر رشد و عملکرد ذرت علوفه ای (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
41 بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد ذرت سیلویی رقم سینگل کراس 540 دراصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
42 بررسی اثرات آللوپاتیک کنجد بر رشد و جوانه زنی کانولا در خوزستان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
43 بررسی اثرات متقابل شوری و استعمال گلایسین بتائین بر جوانه زنی و رشد گیاهچه سورگوم علوفه ای (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
44 بررسی اثرافزایش تراکم گیاهی و نیتروژن برعملکرد اجزای عملکرد سورگوم دانه ای (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
45 بررسی ارزیابی مدل ET-HS درتعیین نیاز ابی محصول چغندرقند درمنطقه اصفهان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
46 بررسی امکان بهبود ویژگی های کلاسه بندی الیاف خمیر کاغذ CMP داخلی با استفاده از سطوح مختلف اختلاط صنوبر و غان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فن آوری های نوین در صنایع چوب و کاغذ
47 بررسی انگیزه های پرسش از معناداری زندگی از دیدگاه علامه محمد تقی جعفری (رض) (دریافت مقاله) همایش ملی معناداری زندگی
48 بررسی پتانسیل رشدرویشی وعملکرددانه هیبریدهای مختلف ذرت درسه تاریخ کاشت دراصفهان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
49 بررسی تاثیر افزایش تراکم گیاهی و نیتروژن برعملکرد و اجزای عملکرد سورگوم علوفه ای بعدازجو درکشت دوم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
50 بررسی تاثیر بسته بندی نانو و تیمار آب گرم بر خصوصیات کیفی میوه شلیل رقم سانگلو در طول انبارداری (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
51 بررسی تاثیر پرتو گاما و کلشی سین بر امکان سنجی اصلاح طول عمر زنبق Iris persica (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
52 بررسی تاثیر تاریخ کاشت و مقادیر مختلف نیتروژن برعملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ پس ازبرداشت ذرت سینگل کراس 301 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
53 بررسی تاثیر تراکم گیاهی بر روی ذرت علوفه ای سینگل کراس 045 و همبستگی بین صفات در شرایط آب و هوایی اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
54 بررسی تاثیر تیمارهای کم آبیاری بر عملکرد دانه، اجزای عملکر دانه و شاخصهای مقاومت به خشکی سه رقم گندم نان (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
55 بررسی تاثیر میزان Gap بین کلید برشی و عرضه تحت بار زلزله در پلهای جداسازی شده با الاستومرها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
56 بررسی تاثیر نسبتهای مختلف نیترات به آمونیوم و تنش شوری بر عملکرد گیاه دارویی اسفرزه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
57 بررسی تاثیر و روش کاشت معمول و کپهای دو بوتهای بر جهتگیری برگ رقمهای ذرت Zp633, Sc704 در مرحله شش برگی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
58 بررسی تأثیر دور آبیاری و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد 4 رقم رازیانه (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
59 بررسی تأثیر روشهای طبقه بندی بر میزان تشخیص صفحات وب اسپم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات
60 بررسی تأثیر عوامل مختلف در سختی و در صد فازهای حاصل از عملیات حرارتی فولاد 1٬030 با استفاده از نرم افزار AC3 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
61 بررسی تنش تماسی- ضربه ای جوش ترمیت ریل به روش المان محدود دینامیکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
62 بررسی خصوصیات خاکهای انتخابی حوزه آبخیز هلیل رود استان کرمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
63 بررسی خصوصیات کمی و کیفی میوه ژنوتیپ های انار در استان زنجان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
64 بررسی دقت مدل نواری در مدلسازی عددی رفتار دیوار برشی فولادی جدار نازک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
65 بررسی دقت مدل نواری در مدلسازی عددی رفتار دیوار برشی فولادی جدار نازک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی در عمران، معماری و شهرسازی
66 بررسی رابطه بین استرس شغلی و سلامت روانی در بین کارکنان شرکت پتروشیمی بندر امام (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE
67 بررسی رابطه میان تعارض زناشویی و کیفیت رابطه والد-کودک (دریافت مقاله) همایش سلامت اخلاقی و رفتاری کودک و نوجوان در خانواده ، مدرسه و جامعه
68 بررسی روابط ژنوتیپ ها و گروه های زیتون (Olea europaea L.) به کمک نشانگرهای مرفولوژیکی و معرفی صفات مهم در گروه بندی ارقام زیتون (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
69 بررسی روند رشد و محاسبه شاخص های رشد در سه رقم آفتابگردان تحت تیمارهای مختلف کود نیتروژن در منطقه اصفهان (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
70 بررسی صفات مورفولوژیک در ارقام مختلف سویا در تاریخ های مختلف کاشت در منطقه شهرکرد (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
71 بررسی طول دوره رشد مراحل مختلف رویشی و زایشی ارقام مختلف کانولا در تراکم های مختلف کاشت و استفاده از کود گوگرد در شرایط آب و هوایی گرگان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
72 بررسی عوامل سازمانی موثر برای ایجاد برند در بنگاههای کوچک و متوسط SMEs مورد مطالعه: خوشه کسب و کار فرش دستباف و گلیم نقش برجسته استان ایلام (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کسب و کار
73 بررسی محتوای پروتئین، گلوتن، حجم رسوب و عملکرد دانه در 20 لاین گندم دوروم (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
74 بررسی مقادیر مختلف کود نیتروژنه بر روی خصوصیات زراعی مرتبط با کیفیت علوفه ذرت سیلویی SC.540 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
75 بررسی موانع تجارت الکترونیک در حوزه صنایع دستی مطالعه موردی بافته های داری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری مهندسی برق و علوم کامپیوتر
76 بررسی میزان اثربخشی مکانیزه شدن سیستم نگهداری و تعمیرات (نت) (مطالعه موردی: شرکت پتروشیمی نوری) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر
77 بررسی و تحلیل رابطه بین مدیریت دانش بانوآوری سازمانی ازدیدگاه کارکنان شرکت سهامی آب منطقه ای کرمانشاه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
78 بررسی ویژگی های کمی وکیفی بافت تاریخی اردکان با هدف امکان سنجی احیاء آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری
79 بررسیافزایش عملکرد سیبزمینی با تغییرآرایشکاشت وسطوح فسفر درمنطقه فریدن (اصفهان) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
80 بهبود هویت در امنیت مسیریابی AODV برای شبکه های موردی بیسیم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چشم انداز های نو در مهندسی برق و کامپیوتر
81 پشتیبانی فناوری اطلاعات در تامین سلامت از راه دور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر
82 پیش بینی دما در سیستم های چند هسته ای با استفاده ازخوشه بندی عامل های موثر بر دما (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات
83 پیش بینی ضریب عملکرد توربین بادی محور افقی با استفاده از تحلیل دوبعدی پروفیل پره (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی های نو و پاک
84 پیش بینی کننده های روانشناختی رضایت از زندگی در دانش آموزان (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
85 پیش بینی کننده های روانشناختی رضایت از زندگی در والدین دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
86 پیش بیىی لینک در شبک های اجتماعی با استفاده ازsvm مبتىی بر فازی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری مهندسی برق و علوم کامپیوتر
87 پیشنهاد روشی نوین در مسیریابی داده ها در شبکه های حسگر بی سیم زیر آب مبتنی بر الگوریتم پرندگان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات
88 تاثیر آلودگی هوا بر بیماری های قلبی ، تنفسی ، فوت و تصادفات در شهرستان شیراز( دوره ی مطالعاتی 01/07/ 1390 لغایت 30 /07/1391 ) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
89 تاثیر برخی تیمارهای فیزیکی بر خواص کیفی پس ازبرداشت میوه شلیل رقم سانگلو (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
90 تاثیر بسته بندی نانو و تیمار آب گرم بر خواص کیفی میوه شلیل رقم سانگلو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
91 تاثیر تاریخ کاشت وارقام برعملکرد و اجزای عملکرد دانه رازیانه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
92 تاثیر تاریخ کاشت ونیتروژن برعملکرد دانه و اجزای عملکرد آفتابگردان آجیلی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
93 تاثیر تراکم گیاهی بر مدل درصد جذب ، استهلاک نوری، شاخص سطح برگ و سرعت رشد محصول د ر کانوپی گیاهی ارقام آفتابگردان (Helianthus annus L.) در شرایط اب و هوایی اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
94 تاثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم با استفاده از مدل ET-HS در شرایط آب و هوایی اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
95 تاثیر تنش خشکی برعملکرددانه عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت ارقام جو (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
96 تاثیر خاکورزی و مدیریت بقایای جو بر رشد اولیه و نهایی ذرت علوفهای (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
97 تاثیر روش کاشت کپه ای برافزایش احتمال ورس با کاهش زاویه ساقه ذرت با زمین (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
98 تاثیر سطوح مختلف اختلاط غان بر پالایش پذیری خمیر کاغذ CMP داخلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فن آوری های نوین در صنایع چوب و کاغذ
99 تاثیر سیستم یکپارچه بانکی core banking system بر نظام بانکداری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
100 تاثیر فرآیند اکستروژن در کانال های همسان مارپیچ با سطح مقطع بیضوی ECSEE بر خواس میکرو ساختاری و سختی مس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
101 تاثیر کپه کاری برعملکرد دانه هیبریدهای ذرت (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
102 تاثیر مدیریت بقایا و خاکورزی برعملکرد و اجزاء عملکرد ذرت علوفه ای درکشت دوم بعدازجو (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
103 تاثیر مهار مکانیکی بررفتار بیرون کشیدگی الیاف فولادی مجعد مدفون درماتریس پایه سیمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
104 تاثیر نیتروژن و رقم برعملکرد و اجزای عملکرد دانه رازیانه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
105 تاثیراسترس خشکی و قطع آبیاری درمراحل مختلف رشدبرعملکرددانه و درصد روغن ارقام کلزای زمستانه درمنطقه مهیاراصفهان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
106 تاثیرتراکم بر روند رشد و عملکرد ذرت علوفه ای هیبرید سینگل کراس 540 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
107 تاثیرسولفات روی برخصوصیات رویشی و زایشی ارقام گندم درمنطقه اقلیدفارس (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
108 تأثیر تاریخ های مختلف کاشت، تراکم گیاهی و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج بر روی لاین 7602در استان مازندران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
109 تأثیر تراکم های مختلف گیاهی و کود گوگرد بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف کانولا (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
110 تأثیر تیمار پسازبرداشت دی فنیل آمین بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و کنترل سوختگی سطحی سیب رقم گرانی اسمیت (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
111 تأثیر فرسودگی بذر بر جوانه زنی و سایر مولفه های رشد گیاهچه 2 رقم گلرنگ (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
112 تأثیر قطع آبیاری در انتهای فصل رشد بر طول دوره رشد و عملکرد ژنوتیپ های جو (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
113 تأثیر قطع آبیاری و تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد واریته های مختلف رازیانه (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
114 تأثیر نوع ازدواج(سنتی- مدرن) بر رضایت زناشویی زوجین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده
115 تأثیر نیتروژن و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم علوفه ای در کشت دوم بعد از گندم در منطقه محمود آباد اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
116 تجزیه رگرسیون و علیت اجزاء عملکرد در 20 رقم زیتون (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
117 تخمین نیاز آبی و تجمع ماده خشک در مراحل مهم رشد و اندامهای مختلف گیاهی گندم با استفاده از مدل ET-HSدر اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
118 تشخیص عیب در توربین آبی با استفاده از پردازش سیگنال و ماشین های بردار پشتیبان (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
119 تشخیص عیوب چرخ دنده با استفاده از پردازش سیگنال ارتعاشی و ANFIS (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
120 تعیین بهترین تاریخ کاشت و تراکم گیاهی در واریته های مختلف جو در شرایط نیمه خشک فارس (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
121 تعیین خوشه های با آرایش هندسی نامنظم در داده های مکانی: مقایسه روشهای خوشه بندی کرنل و چگالی - مبنا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس داده کاوی ایران
122 تعیین سطوح مناسب پلی اتیلن گلیکول به منظور اعمال تنش خشکی در محیط کشت درون شیشه ای گلابی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
123 تعیین مناسب ترین زمان کاشت و رقم گلرنگ پاییزه تحت شرایط اقلیم اصفهان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
124 تغییرات اجزای عملکرد 3 رقم کلزای بهاره درجمعیت های مختلف گیاهی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
125 تغییرات تعداد دانه و عملکرد دانه ژنوتیپ های مختلف جو در شرایط تنش و عدم تنش خشکی در شرایط آب و هوایی اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
126 تغییرات خصوصیات مورفولوژیکی ارقام جو در تیمارهای مختلف آبیاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
127 تغییرات عملکرد بیولوژیک درصد روغن و وزن هزاردانه ارقام مختلف کلزای بهاره درتراکم های مختلف کاشت درمنطقه شهرکرد (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
128 تکنولوژی نانوالیاف و کاربرد آن در ساخت نانوکاغذ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
129 تناوب باردهی در زیتون Olea europaea L (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
130 جدا و همسانهسازی ژن اسکوالن سنتازSQS از یکی از ارقام ایرانی زیتون(Olea europaea L.) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
131 راهکارهای ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز در مراکز علمی - دانشگاهی (دریافت مقاله) همایش رسالت دانشگاهیان در ترویج و توسعه فرهنگ نماز
132 روند تغییرات درصد جوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت براساس اثرات متقابل شوری و استعمال خارجی گلایسین بتائین (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
133 سدهای دو مخزنی (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران
134 شناسایی آلل های خودناسازگاری در زردآلو با استفاده از پی سی آر و روش توالی یابی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
135 شناسایی نوع و مدل وسیله نقلیه با ترکیبی از مدل های مبتنی بر بخش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند
136 شناسایی و ارزیابی ارقام محلی انگور با استفاده از صفات مورفولوژیکی در منطقه ابهر (استان زنجان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
137 شناسایی هوشمند شکستگی ها در چاههای کربناته با استفاده از چاه نمودارهای تصویری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
138 غربالگری گامتوفیتیکی تحمل به تنش خشکی در برخی از ارقام زیتون (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
139 کاربرد پس از برداشت اسانس نعناع بر عمر انبارمانی و کیفیت میوه انار (رقم پوست قرمز طارم) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
140 کاربرد پس از برداشت اسانس های میخک و دارچین بر کیفیت و عمر انبارمانی انار رقم ‘پوست قرمز طارم (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
141 کاربرد پسازبرداشت اسانس میخک بر عمر انبارمانی و کیفیت میوه انار (رقم پوست قرمز طارم) (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
142 کنترل فازی سرعت یک توربین گازی در حالت راه اندازی با در نظر گرفتن اثر بار (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
143 گروهبندی ارقام زیتون از لحاظ خصوصیات عملکردی گل و میوه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
144 متابولیت های موثربرفرایند ازدیاد برداشت نفت به روش میکروبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
145 مدل شبیه سازی دو رقم گلرنگ بهاره با استفاده از درجه حرارت و طول روز در 3 مرحله از سبز شدن تا رسیدگی، 10 درصد گلدهی تا رسیدگی و از تکمه دهی تا رسیدگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
146 مدل شبیه سازی مراحل مختلف نموی دو رقم گلرنگ بهاره با استفاده از درجه حرارت و طول روز در دو مرحله از کاشت تا سبز شدن و از سبز شدن تا تکمه دهی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
147 مدیریت بهینه منابع آب با استفاده از تکنیک RS&GIS (مطالعه موردی بخشی از منطقه لنجانات اصفهان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آب
148 مطالعه اثر تنش خشکی بر خصوصیات فیزیولوژیکی دو رقم زیتون (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
149 مطالعه رشد لوله گرده درون خامه با استفاده از میکروسکوپ فلورسنت در چند ژنوتیپ زردآلو (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
150 مطالعه شاخ صهای فیزیولوژیکی سورگوم علوفه ای در کشت دوم بعد از جو تحت تأثیر تراکم گیاهی و مقادیر مختلف نیتروژن (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
151 مطالعه شاخص های رشدی ذرت علوفه ای سینگل کراس 540 در مقادیرمختلف کود نیتروژن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
152 معماری مدرن و پست مدرن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری
153 مقایسه خواص کمی لاین های گندم دوروم در شرایط آب و هوایی اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
154 مقایسه روش های عددی تحلیل آیرودینامیکی ایرفویل توربین های بادی برای محاسبه ی ضریب برا (دریافت مقاله) همایش ملی تولید و بهره برداری از انرژی های نو سازگار با محیط زیست
155 نقش مدیریت ارتباط با مشتری در توسعه کسب و کار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
156 نقش نماز در سالم سازی فضای دانشگاهی (دریافت مقاله) همایش رسالت دانشگاهیان در ترویج و توسعه فرهنگ نماز
157 واکنش ارقام مختلف گلرنگ بهاره به تاریخ های مختلف کاشت بهاره در منطقه اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
158 واکنش گیاه دارویی نعناع فلفلی ( Mentha piperita. L ) به تنش شوری کلرید سدیم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار