دکتر سید سعید محمدی

دکتر سید سعید محمدی استاد گروه علوم دانشگاه بیرجند

دکتر سید سعید محمدی

Dr. S.Saeid Mohammadi

استاد گروه علوم دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی زمین شناسی، سنگ نگاری، شیمی کانی ها و سیالات درگیر اسکارن آهن کلاته شب (شرق سربیشه، خراسان جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 12، شماره: 4
2 پتروگرافی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی پلیو-کواترنری منطقه ناسفنده، شمال شرق نهبندان (شرق ایرن) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 4، شماره: 1
3 دما- فشارسنجی توده های کوارتزدیوریت پورفیری و بررسی چگونگی پیدایش اسکارن وابسته با به کارگیری داده های شیمی کانی در منطقه تیغناب، جنوب خاوری سربیشه (خاور ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 11، شماره: 4
4 دما-فشارسنجی و خاستگاه گدازه های آندزیتی منطقه زولسک (شمال شرق سربیشه، شرق ایران) بر پایه شیمی کانی ها (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 29، شماره: 2
5 ژیوشیمی و جایگاه تکتونوماگمایی سنگ های آتشفشانی ترشیری منطقه کنگان، شمال شرق سربیشه، خراسان جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 8، شماره: 2
6 سنگ شناسی و جایگاه زمین ساختی سنگهای آتشفشانی و نیمهعمیق شرق خوسف (جنوب غرب بیرجند) (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 10، شماره: 1
7 سنگ شناسی، ژئوشیمی و جایگاه زمین ساختی توده های آداکیتی منطقه تیغناب و ارتباط آنها با کانه زایی اسکارن آهن (جنوب خاور سربیشه-خاور ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 12، شماره: 4
8 سنگ نگاری، شیمی کانی ها و ژیوشیمی سنگ های آتشفشانی پسا افیولیتی در منطقه راتوک (جنوب گزیک، شرق ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 9، شماره: 2
9 سنگنگاری، ژئوشیمی و جایگاه تکتونوماگمایی سنگهای آتشفشانی ترشیری منطقهی ابراهیم آباد (جنوب باختر گزیک)، خراسان جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 10، شماره: 1
10 محیط تکتونوماگمایی سنگ های آتشفشانی کرتاسه در شمال درح (جنوب خاوری سربیشه)، خاور ایران (دریافت مقاله) فصلنامه زمین ساخت دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزبست در شرق ایران، خاستگاه و نحوه تشکیل (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
2 ارزیابی و تحلیل کانسارهای کرومیت شرق ایران (از پاگدار تا بندان) (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
3 اسکان زایی در منطقه شمال کلاته شب ( شمال درح، شرق سربیشه ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
4 بررسی پتانسیل اقتصادی مگنتیت در الیوین بازالت های جنوب گزیک (شرق و ایران) (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
5 بررسی پتانسیل های معدنی در گدازه های آلکالن جوان شمال شرق نهبندان (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران
6 بررسی تاثیر ساختهای زمین شناسی و خصوصیات کانی شناسی مجموعه سنگی بر تشدید زمین لغزش در جنوب بیرجند (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
7 بررسی ترکیب کانی شناسی، شیمیایی و جایگاه زمین شناسی پرلیت منطقه سربیشه (جنوب شرق بیرجند) (دریافت مقاله) پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
8 بررسی دگرسانی در سنگ های آتشفشانی و نیمه آتشفشانی منطقه گیوشاد(جنوب باختری بیرجند، خاور ایران) (دریافت مقاله) نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
9 بررسی زونهای آلتراسیون درسنگهای ولکانیکی شمال شرق سلم آباد شرق سربیشه، خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
10 بررسی ژیوشیمیایی و نحوه تشکیل منیزیت های منطقه هنگران (جنوب بیرجند) (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
11 بررسی ساخت و بافت در کانسارهای کرومیت خاور ایران (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
12 بررسی سنگ نگاری و پتانسیل معدنی توده های مافیک سیاه کوه (جنوب غرب خوسف) (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
13 بررسی نحوه تشکیل، ترکیب کانی شناسی و شیمیایی بنتونیت سلم آباد (جنوب شرق سربیشه، خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
14 بررسی نحوه تشکیل، ترکیب کانی شناسی و شیمیایی معادن بنتونیت چاه کشمیر، گریمنج و کرغند ( محدوده چهارگوش قاین ) (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
15 پتروگرافی گدازه های بازالتی بالشی شمال آرین شهر (شمال بیرجند) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
16 پتروگرافی و ژئوشیمی بخش گوشته ای افیولیت ملانژ شمال غرب بیرجند (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
17 پتروگرافی و ژئوشیمی سنگ های آذرین ترشیری باختر دهشک، خراسان جنوبی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
18 پتروگرافی و ژئوشیمی سنگ های ساب ولکانیک ترشیری منطقه زرگر (جنوب بیرجند) (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
19 پتروگرافی و ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی منطقه اردستان ( ایران مرکزی ) (دریافت مقاله) اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران
20 پتروگرافی و ژئوشیمی مجموعه نیمه عمیق منطقه فریزنوک (شمال باختر بیرجند) و مقایسه آن با منطقه رچ (جنوب باختر بیرجند) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
21 پتروگرافی و ژیوشیمی پرلیت های منطقه کوه سیاه) شمال دیهوک( (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
22 پتروگرافی و ژیوشیمی سنگ های آتشفشانی پلیو کواترنری در مجموعه افیولیتی را توک(شرق ایران) (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
23 پتروگرافی و ژیوشیمی واحدهای مافیک - اولترامافیک در مجموعه افیولیتی راتوک (شرق ایران) (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
24 پتروگرافی و شیمی کانیها در توده گرانیتوئیدی رودره(جنوب شرق بیرجند) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
25 پتروگرافی، دگرسانی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی ترشیری منطقه گلاب (سربیشه، خاور ایران) (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران
26 پتروگرافی، دگرسانی و ژیوشیمی سنگ های آتشفشانی شمال غرب دهمیر جنوب غرب بیرجند) (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
27 پتروگرافی، ژیوشیمی و محی تکتونیکی سنگ های آتشفشانی- نیمه عمیق ترشیری منطقه پیرنج (شمال بیرجند) (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
28 پتروگرافی، ژیوشیمی وجایگاه تکتونیکی سنگھای آتتشفشانی- نیمھ عمیق گرونگ(غرب بیرجند) (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
29 پترولوژی سنگ های آتشفشانی جنوب گرونک(شمال غرب خوسف)، استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
30 پترولوژی گدازههای پلیو- کواترنری منطقه ناسفنده واقع در شمال شرق نهبندان(شرق ایران) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
31 پترولوژی گنبدهای آتشفشانی آداکیتی ترشیری منطقه گارجگان(جنوب غرب بیرجند) (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
32 پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی ترشیری شرق مود (شرق ایران) (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران
33 تحلیل چین خوردگی مرتبط با گسلش در جنوب بیرجند (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
34 تحلیل دگرشکلی در منطقه چهکند، بخش شمالی مجموعه افیولیتی بیرجند (خاور ایران) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
35 تحلیل سازوکار گسل چهکند بر اساس رگه ها در جنوب بیرجند (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
36 تحلیل فرکتالی بر هم کنش شکستگیها و تشکیل رگههای لیستونیت در افیولیت ملانژ جنوب بیرجند (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران
37 تروگرافی و ژیوشیمی سنگ های آتشفشانی ناحیه ی کلاته قصاب (شمال غرب خوسف)، شرق ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
38 دما- فشار سنجی توده گرانیتوئیدی بیبی مریم(افضل آباد-نهبندان) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
39 ژیوشیمی و محیط تکتونوماگمایی ولکانیک های کرتاسه، منطقه گازک(درح، خاور ایران) (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
40 ساخت و بافت آگات های منطقه چشمه خوری (شمال غرب بیرجند) (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران
41 سن سنجی و ژئوشیمی ماگماتیسم کالک آلکالن دربخش شمالی زون لوت - سیستان درخاور ایران (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
42 سن سنجی، پتروگرافی و ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی فنود(جنوب خاوری بیرجند) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
43 سنگ شناسی توده گرانیتوییدی بی بی مریم وبرونبوم های آن ،شمال خاورنهبندان،خاورایران (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
44 سنگ شناسی و کانی شناسی توده های نفوذی و نیمه نفوذی مرتبط با اسکارن منطقه شمال کلاته شب (شمال درح، جنوب گزیک) (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
45 شواهد اختلاط ماگمایی در مطانعات پتروگرافی ولکانیک های سلم آباد (جنوب شرق سربیشه، خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
46 شواهد ژئوشیمیایی عدم تعادل ماگمایی مجموعه ولکانیسم ترشیری شمال آرین شهر (شمال بیرجند) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
47 کانی شناسی و پتانسیل اقتصادی لیستونیت های مجموعه افیولیتی راتوک، جنوب گزیک - شرق ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
48 کانی شناسی و ترموبارومتری سنگ های الترامافیک در مجموعه افیولیت ملانژ فریزنوک (شمال غرب بیرجند) (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
49 کانی شناسی و ژنز زئولیت در سنگ های آذرین ترشیری منطقه رچ (جنوب غرب بیرجند) (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران
50 مطالعات ژئوشیمیایی سنگهای آتشفشانی منطقه چشمه خوری (شمال غرب بیرجند) (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران
51 مطالعھ سنگ شناسی، ژیوشیمی و جایگاه زمین ساختی سنگ ھای آتشفشانی نیمھ عمیق ترشیری منطقھ ماھکان (جنوب بیرجند) (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
52 مطالعه زمین شناسی ، دگرسانی و ژیوشیمی سنگ های آذرین ترشیری شوراب غرب خوسف) ، خراسان جنوبی (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
53 مطالعه زمین شناسی و دگرسانی توده های گرانیتوییدی منطقه هنگران (جنوب بیرجند) (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
54 مطالعه زمین شناسی و دگرسانی سنگ های آذرین ترشیری شمال باختر گزنشک خراسان جنوبی (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران
55 مطالعه زمین شناسی، پترو گرافی و دگرسانی سنگ های آتشفشانی و نیمه عمیق جنوب شرق نالینو (جنوب غرب خوسف ،خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
56 مطالعه زمین شناسی، پتروگرافی و دگرسانی سنگ های آتشفشانی شرق سربیشه (شرق ایران) با نگرشی بر پتانسیل اقتصادی آنها (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران
57 مطالعه زمین شناسی، پتروگرافی و دگرسانی سنگهای آتشفشانی– نیمه عمیق ترشیری شمال شرق نالینو جنوب غرب خوسف، خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
58 مطالعه زمین شناسی، سنگ نگاری و دگرسانی در سنگ های ترشیری جنوب غرب قلعه زری (کوه سفید) (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
59 مقایسه مطالعات دورسنجی رگه ی معدنی مس کوه سفید(بختان) با معدن قلعه زری (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
60 نتایج مقدماتی پی جویی بنتونیت در منطقه سربیشه (استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران