دکتر حاجی محمد محمدی نژاد

دکتر حاجی محمد محمدی نژاد دانشیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند

دکتر حاجی محمد محمدی نژاد

Dr. Haji Mohammad Mohammadinejad

دانشیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.