دکتر اسدا... محمود زاده وزیری

دکتر اسدا... محمود زاده وزیری استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند

دکتر اسدا... محمود زاده وزیری

Dr. Asadolah Mahmoodzadeh Vaziri

استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.