دکتر امیرحسین مختاری

دکتر امیرحسین مختاری استادیار گروه دانشکده فنی فردوس دانشگاه بیرجند

دکتر امیرحسین مختاری

Dr. Amirhossein Mokhtari

استادیار گروه دانشکده فنی فردوس دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.