دکتر حبیب اله قاسمی

دکتر حبیب اله قاسمی استاد، دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر حبیب اله قاسمی

Dr. Habibollah Ghasemi

استاد، دانشگاه صنعتی شاهرود

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی ژئوشیمیایی و زیست محیطی فلزات سنگین در خاک های حاصل از شیست های گرگان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 22، شماره: 86
2 بافتهای اسکلتی، میکرواسپینیفکس و هاریسیت در سیلها و گدازه های کماته ایتی پالیوزوییک بالایی مشهد- ویرانی، شمال خاوری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 11، شماره: 2
3 بررسی ژیوشیمی و ایزوتوپهای پایدار اکسیژن آگاتهای رضاآباد، جنوب شرق شاهرود، ایران مرکزی: رهیافتی بر دما و فرایند تشکیل (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 11، شماره: 3
4 پتروژنز سنگ های آذرین پالئوزوئیک زیرین جنوب بهاباد (بافق، ایران مرکزی) (شاهدی بر کافت زایی) (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 1، شماره: 4
5 پتروژنز گنبدهای آداکیتی کم سیلیس سهل (جنوب شاهرود، جنوب خاوری استان سمنان) (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 7، شماره: 28
6 پترولوژی، ترموبارومتری و سن سنجی U-Pb سنگ های متاپلیتی مجموعه دگرگونی دلبر، منطقه بیارجمند (جنوب شرق شاهرود) (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 6، شماره: 21
7 ترکیب شیمیایی الیوین به عنوان معیاری برای خاستگاه و شرایط تشکیل توده فرامافیک- مافیک سرگز-آبشور، جنوب شرقی بافت، کرمان (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 31، شماره: 1
8 زمین‏شیمی و زمین‏شناسی ایزوتوپی گنبدهای آداکیتی ‏منطقه چکنه در جنوب قوچان (شمال‏خاوری ایران)‏ (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 9، شماره: 4
9 سن سنجی U-Pb و تعیین ترکیب محل منشا گنبدهای آداکیتی پساافیولیتی سبزوار (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 6، شماره: 23
10 سنگ شناسی و زمین شیمی سنگ های آداکیتی پرسیلیس پسا افیولیتی سبزوار (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 5، شماره: 17
11 سنگشناسی و زمین شیمی داسیتهای آداکیتی کالدرای نئوژن قره چای، جنوب خاور قوچان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 29، شماره: 114
12 شیمی سنگ‎کل و شیمی کانی داسیتهای کرتاسه پسین جنوب غرب سبزوار: رهیافتی بر منشا و جایگاه زمینساختی آنها (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 9، شماره: 3
13 شیمی کانی کروم اسپینل در توده اولترامافیک- مافیک سرگز-آب شور (سیخوران)، جنوب خاور ایران: رهیافتی بر محیط زمین ساختی تشکیل توده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 32، شماره: 4
14 شیمی کانی کلینوپیروکسن در سنگ های بازالتی ائوسن گردنه آهوان، شمال شرق سمنان (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 26، شماره: 2
15 شیمی کانی و پتروژنز متابازیت های مجموعه دگرگونی – آذرین شترکوه (جنوب خاور شاهرود) شاهدی بر تکوین حوضه های کششی درون قاره ای نئوپروتروزوییک پایانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 27، شماره: 105
16 شیمی کانی و دماسنجی گدازه های اولترامافیک با منیزیم بالا (کماته ایت) شمال خاوری ایران: شواهدی از تعامل تنوره گوشته ای-کمان در پهنه فرورانش پالئوزوئیک بالایی مشهد- فریمان (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 10، شماره: 3
17 شیمی کانی و شیمی ایزوتوپی سنگ کل: روزنه ای به پتروژنز سنگ‎های بازالتی- آندزیتی ائوسن عباس‎آباد، شرق شاهرود (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 30، شماره: 118
18 شیمی کانی، دمافشارسنجی و پتروژنز فوج دایک بازیک بند هزار چاه (جنوب شرق شاهرود) (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 7، شماره: 25
19 ماگماتیسم اردوویسین-دونین در شمال شاهرود: شاهدی بر کافت زایی طولانی مدت پالئوتتیس در البرز شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 5، شماره: 18
20 موقعیت چینه­شناختی و تحلیل بافتی سنگ­های آتشفشانی نوار آتشفشانی- رسوبی عباس­آباد، شمال شرق شاهرود (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 29، شماره: 1
21 موقعیت سنگ چینه ای و تنوع رخدادهای سنگ های آذرین بازیک آلکالن در واحدهای سنگ چینه ای پرمین، پهنه البرز مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 34، شماره: 4
22 ویژگی های خاستگاه و جایگاه زمین ساختی ماگماتیسم بازیک در سازند قرمز زیرین، شمال گرمسار (سمنان، ایران مرکزی) (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 7، شماره: 27
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی پتانسیل کانه زایی آداکیت های سنوزوییک نوار ماگمایی سبزوار (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
2 پتروژنز مجموعه بازالتی سلطان میدان، شمال شرق شاهرود (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
3 پترولوژی و پتروژنز توده های نفوذی شما- شمال شرق سمنان (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
4 تشکیل و تکامل حوضه اقیانوسی مزوزوئیک سبزوار: کافتزایی حوضه نئوتتیس برروی پی- سنگ کادومین ایران مرکزی (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
5 تغییر شیمیایی کانی های سنگ ساز در توده الترامافیک-مافیک سیخوران، جنوب شرق ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
6 جایگاه چینه ای و سن نسبی بازالتهای بخش جنوبی حوضه سفیدابه (شمال زاهدان) (دریافت مقاله) چهلمین گردهمایی ملی علوم زمین
7 زمین شناسی و ژئوشیمی سنگهای بازیک قاعده سازند شمشک در مناطق طزره، کلاته رودبار و چشمهعلی (شمال و شمال غرب دامغان) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
8 زیر بافت های موجود در پلاژیوکلازهای آتشفشان قره چای، شمال شرق سبزوار: شواهدی از سیستم پویای تزریق ماگما (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
9 شواهدی از کلاست های ماهی شکل بیوتیت در توده گرانیتوئیدی گراغه (جنوب شرق ایران) (دریافت مقاله) چهلمین گردهمایی ملی علوم زمین
10 شیمی کانی دایکهای میکرو گابرویی افیولیت مسیح آباد، شمال خاور میامی (دریافت مقاله) بیست و نهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
11 شیمی کانی، دما- فشارسنجی و ژئوکرونولوژی دایک های تراکی آندزیتی قطع کننده مجموعه پی سنگی دوچاه (جنوب شرق شاهرود) (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
12 کانه زایی مس و آهن در بازالت های سلطان میدان (به سن سیلورین) در منطقه نگارمن - شمال شهرستان شاهرود (دریافت مقاله) نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
13 کانی شناسی، ساخت و بافت ماده معدنی در کانسار منگنز (طلا) دهنه بیجورد در توالی آتشفشانی - رسوبی کرتاسه بالایی، شمال بردسکن (دریافت مقاله) بیست و نهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
14 کانی شناسی، ساخت، بافت و کنترل کننده های کانه زایی در کانسار مس تنکاشکن، منطقه رمشک، جنوب شرق کرمان (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
15 لیتواستراتیگرافی سنگهای آتشفشانی پالئوژن البرز در منطقه جیرنده (شمال غرب قزوین) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
16 ماگماتیسم آلکالن بازی پرمین بلده، البرز مرکزی: شاهدی بر تداوم حوضه کششی کافتی پرمین در البرز (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
17 مقایسه ماگماتیسم شدید سیلورین ایران مرکزی و البرز در نواحی شیرگشت و سلطان میدان (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران