دکتر محمدرضا قیطانچی

دکتر محمدرضا قیطانچی استاد، موسسه ‍ژئوفیزیک

دکتر محمدرضا قیطانچی

Dr. Mohammad Reza Gheitanchi

استاد، موسسه ‍ژئوفیزیک

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.