دکتر حمید نظری

دکتر حمید نظری دانشیار، پژوهشکده علوم زمین

دکتر حمید نظری

Dr. Hamid Nazari

دانشیار، پژوهشکده علوم زمین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آشکارسازی گسل پنهان دورود (جنوب باختر ایران) در محدوده دشت سیلاخور با استفاده از مطالعات ژئوفیزیک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 29، شماره: 115
2 آهنگ لغزش راست بر گسل دهشیر در بازه زمانی پلیستوسن پایانی- هولوسن،فلات ایران مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 21، شماره: 82
3 ارائه یک راهبرد برای تکرار ترازیابی دقیق در مقیاس محلی با هدف تعیین زمین ساخت و ژئودینامیک ارتفاعی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 22، شماره: 86
4 ارزیابی دوره بازگشت زمین لرزه در سامانه گسلی آستارا بر پایه کاتالوگ های لرزه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 25، شماره: 98
5 افراز جنوب اشتهارد: سامانه گسلی یا افراز ریخت زمین ساختی (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 7، شماره: 2
6 اولین نشانه های زمین لرزه تاریخی ۱۳۸۴ AD شهرری، بر روی گسل پیشوا بر پایه پژوهش های پارینه لرزه شناختی، جنوب خاوری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 21، شماره: 81
7 بررسی تکتونیک فعال و شناسایی گسل های جنبا به وسیله روش های ژئوفیزیکی مطالعه موردی: گوهرتپه- بهشهر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 28، شماره: 111
8 بررسی گسل دورود (جنوب باختر ایران) بر پایه مطالعات ریخت زمین شناختی و ژئومورفولوژیک مخروط افکنه ها (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 16، شماره: 53
9 بررسی هندسه آبخوان دشت صحنه- بیستون برپایه پژوهش های ریخت زمین ساختی و گسلش جنبا، استان کرمانشاه، ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 26، شماره: 102
10 پژوهش های لرزه شناسی باستانی بر روی سامانه گسل خزر، با تکیه بر روش پارینه لرزه شناسی (سایت پیش از تاریخ گوهرتپه، بهشهر- مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 28، شماره: 110
11 پیشینه لرزه ای و برآورد آهنگ رسوبگذاری در آبرفت های جوان باختر تهران (چیتگر) با استفاده از داده های پارینه لرزه شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 21، شماره: 84
12 تحلیل جنبش شناختی امتدادلغز در یک پهنه برشی با نرخ لغزش ناهمسان:مطالعه موردی پهنه لوت، خاور ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 25، شماره: 97
13 تحلیل ناهمسانی جنبشی گسل دورود(جنوب باختر ایران)، با استفاده از فرکتال، کرنل و ریخت زمین ساختی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 28، شماره: 109
14 تحلیل هندسی،جنبشی و تعیین پارامترهای استرین براساس رگه های کششی سیگموئیدال در پهنه برشی بوشاد( افیولیت ملانژجنوب بیرجند،خاور ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 25، شماره: 100
15 تحلیل یافته های مقدماتی پارینه لرزه شناسی و لرزه زمین ساختی گسل قلعه سرخ، خاور ایران (دریافت مقاله) فصلنامه زمین ساخت دوره: 1، شماره: 3
16 داده های مقدماتی از حفاری های دیرینه لرزه شناسی بر روی گسل آستانه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 18، شماره: 70
17 ریخت زمین ساخت و نرخ لغزش گسله خزر در البرز مرکزی (شمال ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 31، شماره: 2
18 ریخت زمین ساخت، هندسه و سازوکار جوان پهنه گسلی صوفیان- شبستر، آذربایجان (ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 23، شماره: 92
19 ریززیست چینه نگاری و محیط رسوبی دیرینه نهشته های الیگو-میوسن در شمال ایران مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 31، شماره: 1
20 زمین ساخت پویا و شواهد تغییرآهنگ لغزش راست بر در امتداد گسل گیلاتو-سیه چشمه-خوی (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 4، شماره: 1
21 ساختارهای خطی جنوب تهران (سری گسل های ری- کهریزک): پرتگاه گسل یا پدیده ای زمین ریخت شناختی؟! (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 19، شماره: 73
22 شناسایی الگوی خوشه ای رخداد زمین لرزه های پارینه روی گسل گلباف، جنوب خاوری کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 22، شماره: 87
23 شناسایی یک دریاچه قدیمی برای نخستین بار در واحد های کواترنری اطراف شهر یزد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 28، شماره: 112
24 گاه نگاری جوان ترین جنبش لرزه ای گسل فیروزکوه با استفاده از روش کربن۱۴ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 19، شماره: 76
25 لرزه خیزی پارینه در پلیستوسن پایانی- هولوسن، خوشه بندی زمانی و احتمال رخداد زمین لرزه بزرگ (M>۷) روی گسل دهشیر، ایران مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 23، شماره: 90
26 مدل خطی المان محدود در انگیزش لغزش گسلی مجاور با سد ها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 25، شماره: 99
27 مدل سازی مخروط افکنه کواترنری با استفاده از داده های رسوب شناسی و ژئوفیزیک (ژئوالکتریک) در جنوب شرق شهر یزد، ایران مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 5، شماره: 2
28 مطالعه ریزساختاری و الگوی جایگیری نیمه جنوبی باتولیت الوند با استفاده از ناهمسانگردی پذیرفتاری مغناطیسی(AMS) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 24، شماره: 94
29 نقش ساختارهای تراکششی در جایگیری پهنه های سیلیسی طلادار در جنوب باختر سبلان، شمال باختر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 24، شماره: 96
30 نگاهی نو برجغرافیای دیرینه و فرگشت ساختاری البرز در تتیس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 16، شماره: 64
31 ویژگی های هندسی و سازو کار جوان گسل طالقان :بر پایه بررسی های ریخت زمین ساختی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 18، شماره: 71
32 هندسه و سازوکار گسل گرمسار از دوره نئوژن تا به امروز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 22، شماره: 88
33 یافته های نوین پارینه لرزه شناختی در پهنه همپوشانی قطعه های شمال باختری و جنوب خاوری گسل شمال تبریز (شمال باختر ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 22، شماره: 86
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Assessing Fault slip-rates in Central and Eastern iran (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
2 الگوسازی عددی رفتار گسل زلزله و ارزیابی تاثیر عملکرد گسلها بر آلودگی آبهای عمقی (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
3 Desert kites and prehistoric periods in Iranian plateau (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کواترنری با شعار( شناخت محیطی، آینده در امتداد گذشته)
4 بادبادک صحرا: کلید انتقال احتمالی از عصر شکار- گردآوری به دامداری! (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انجمن کواترنری ایران
5 بررسی تغییرات ناهمسانگردی پذیرفتاری مغناطیسی AMS دربخش جنوبی توده گرانیتوئیدی الوند (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
6 بررسی سازوکار جوان گسل الموت رود (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی بررسی دستاوردهای پژوهشگران علوم زمین ایران
7 تحلیل احتمالاتی از جابجایی دائم زمین در امتداد گسل کهریزک (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست
8 تخمین دوره بازگشت زمین لرزه های مخرب کواترنری گسل گیلاتو-سیه چشمه-خوی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انجمن کواترنری ایران
9 جایگاه داده های زمین شناختی دربراورد خطرزمین لرزه درخاور ایران (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
10 دگرریختی ثقلی ژرف شیب ، در حوضه کششی سیه چشمه : امتداد گسل گیلاتو-سیه چشمه -خوی (دریافت مقاله) چهل و یکمین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین
11 شواهد تغییرآهنگ لغزش راست گرد گسل گیلاتو-سیه چشمه -خوی (دریافت مقاله) چهل و یکمین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین
12 گستره گسل شمال قزوین از دیدگاه زمین ساخت جنبا (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی بررسی دستاوردهای پژوهشگران علوم زمین ایران
13 نرخ لغزش و باستان شناسی لرزهای گسله خزر، جنوب خاوری کاسپین، ایران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دوسالانه زمین شناسی کوهزاد البرز و دریای خزر
14 نشانه های ریخت زمین ساختی ازجنبایی راستالغز - راست برمحض برروی قطعه شمال باختری گسل شمال تبریز شمال باختری ایران (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
15 نقش تکتونیک تراکششی درجایگیری پهنه های سیلیسی طلادارشمال سراب (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
16 نگاهی نو بر جغرافیای دیرینه و فرگشت ساختاری البرز در تتیس (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین