دکتر حسین رحیم پور بناب

دکتر حسین رحیم پور بناب استاد، دانشگاه تهران، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی

دکتر حسین رحیم پور بناب

Dr. Hossein Rahimpour Bonab

استاد، دانشگاه تهران، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار توام فرایندهای رسوبی و دیاژنزی بر توزیع گونه های سنگی در سیستم طبقه بندی پتروفیزیکی لوسیا؛ مطالعه موردی: سازندهای دالان و کنگان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 37، شماره: 2
2 ارتباط بین فاکتور شوری، رخنمون تحت الجوی و کیفیت مخزنی: مثالی از پرموتریاس خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 29، شماره: 2
3 ارزیابی پتروفیزیکی سازندهای فهلیان و گدوان در یکی از چاه های میدان بینک (چاه-A) (دریافت مقاله) ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز دوره: 1397، شماره: 154
4 ارزیابی تراوایی توالی های پرمین- تریاس ناحیه مرکزی خلیج فارس، بر مبنای داده های پتروفیزیکی و رسوب شناختی (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 25، شماره: 1
5 ارزیابی ژئوشیمیایی وتوان هیدروکربن زایی سازندهای پابده و گورپی در میدان نفتی گچساران، با استفاده از روش های پیرولیز راک اول و پتروگرافی مواد آلی (دریافت مقاله) ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز دوره: 1398، شماره: 165
6 ارزیابی لاگ های چاه پیمایی در شناسایی سکانس های رسوبی: مثالی از توالی های پرمین- تریاس نواحی خلیج فارس و فارس ساحلی (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 27، شماره: 1
7 بازسازی محیط رسوبی، تاریخچه دیاژنزی و کیفیت مخزنی سازند ایلام در یکی از میادین نفتی ناحیه لرستان، غرب ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 19
8 بررسی اهمیت محاسبه ضرایب معادله وینلند در سازندهای مخزنی کربناته، مطالعه موردی سازندهای کنگان و دالان، بخش مرکزی خلیج فارس (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 28، شماره: 1
9 بررسی تاثیر رخساره های رسوبی و فرایندهای دیاژنزی بر واحدهای جریان هیدرولیکی سازند شوریجه (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 21
10 بررسی ترکیب سنگ منشا و دلیل لایه بندی در کانسار بوکسیت جاجرم (شمال خاور ایران) با استفاده از داده های زمین شیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 18، شماره: 70
11 بررسی تغییرات رخساره ای، محیط رسوبی و فرآیند های دیاژنزی موجود در مرزهای سکانسی سازند کنگان و تاثیر آن بر کیفیت مخزنی، براساس طبقه بندی لوسیا، درمیادین سلمان و لاوان (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 33، شماره: 1402
12 بررسی توزیع واحدهای جریانی سازند سروک در چارچوب چینه نگاری سکانسی، مطالعه موردی در یکی از میادین نفتی ناحیه دشت آبادان، جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 6، شماره: 12
13 بررسی خصوصیات ژیوشیمیایی سنگ های منشا احتمالی در میدان پارس جنوبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 1، شماره: 1
14 بررسی رخساره های میکروسکوپی، محیط رسوبی و فرایندهای دیاژنز مخزن داریان در میدان نفتی سلمان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 25، شماره: 97
15 بررسی روند رسوب گذاری و تغییرات اقلیم در توالی کواترنر پلایای میقان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 31، شماره: 1
16 بررسی کیفیت مخزنی سازند سروک بر مبنای گسترش ریز رخساره ها، تاثیر فرایندهای دیاژنزی و واحدهای جریانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 29، شماره: 116
17 بررسی نقش نوع و اندازه شعاع گلوگاه منافذ در تعیین واحد های جریانی با استفاده از نمودار انحراف سرعت و داده های مغزه در میدان نفتی دورود، سازند فهلیان (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 29، شماره: 2
18 بررسی واحدهای جریانی و رخساره های الکتریکی در سازند میشریف (بخش بالایی سازند سروک) و برآورد ستبرای زون مخزنی در میدان های نفتی سیری (خلیج فارس) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 5، شماره: 9
19 بررسی ویژگی های ژئوشیمیایی سازندهای سورمه، فهلیان و گدوان در میدان عظیم نفتی گچساران (دریافت مقاله) مجله زمین شناسی نفت ایران دوره: 11، شماره: 22
20 بررسی ویژگی های ماده آلی و مدل سازی حرارتی شیل سیاه قاعده ای گروه شمشک (تریاس بالایی- ژوراسیک میانی) در برش طزره، البرز خاوری، شمال ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 21، شماره: 83
21 تاثیر کانی زایی انیدریت بر کیفیت مخزنی دولومیت های سازند عرب؛ مطالعه موردی در یکی از میادین هیدروکربنی خلیج فارس (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 26، شماره: 4
22 تاثیر کانی شناسی اولیه اجزای کربناته و ناهمگنی های ناشی از فرایندهای دیاژنزی در توزیع سیستم منافذ و ویژگی های مخزنی، مطالعه موردی از توالی های پرمو - تریاس و ژوراسیک بالایی خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 33، شماره: 3
23 تاثیر کمان قطر بر بخش بالایی واحد مخزنی K۳ سازند دالان بالایی در بخش زیرین مرز پرمین–تریاس، مقایسه دو میدان در حوضه مرکزی خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 38، شماره: 3
24 تاثیرات محیط رسوبی و فرایندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان قلعه نار، فروافتادگی دزفول (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 6، شماره: 11
25 تاریخچه رسوب گذاری- دیاژنزی و چینه نگاری سکانسی بخش بالایی سازند سروک (کرتاسه) در میادین هیدروکربوری مرکز و جنوب فروافتادگی دزفول، جنوب باختر ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 18
26 تاریخچه رسوبگذاری – دیاژنزی توالی های پالئوسن – میوسن (سازندهای جهرم و آسماری) در بخش جنوبی فروافتادگی دزفول (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 20
27 تجزیه طیفی نمودارهای پتروفیزیکی جهت تعیین مرزهای چینه نگاری سکانسی سازند دالان وکنگان دریکی ازمیادین گازی جنوب ایران با استفاده ازآنالیز موجک و نگاره اینپفا (INPEFA) (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 33، شماره: 4
28 تحلیل و توزیع واحدهای جریان هیدرولیکی و رخساره الکتریکی در چارچوب سکانس های رسوبی سازند شوریجه در یکی از میادین گازی شمال شرق ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 32، شماره: 2
29 تخمین امتیاز دهی ژئوفیزیکی توده سنگ (GSR) از داده های لرزه ای در مخازن کربناته با استفاده از سیستم های هوشمند: با مثالی از میدان گازی پارس جنوبی (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 27، شماره: 1
30 تخمین تخلخل با استفاده از نشانگرهای لرزه ای در یکی از میادین هیدروکربنی جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 1، شماره: 1
31 تطابق نفت-سنگ منشا در میدان فوق عظیم نفتی گچساران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 30، شماره: 118
32 تعیین الگوی سکانسی مناسب برای جدایش واحدهای مخزنی در عضو دالان بالایی، بخش مرکزی خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 33، شماره: 2
33 تعیین خصوصیات مکانیکی و رسوب شناسی سنگ مخزن آسماری در یکی از میادین نفتی شمال غرب فروافتادگی دزفول (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 26، شماره: 5
34 تعیین رخساره های مخزنی در سنگ های کربناته بر اساس منحنی های تزریق جیوه و انواع تخلخل در سازندهای دالان و کنگان، میدان گازی پارس جنوبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 1، شماره: 2
35 تعیین عوامل اصلی کنترل کننده کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان نفت سفید، فروافتادگی دزفول شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 28، شماره: 111
36 تعیین لایه های مخزنی سازند ایلام براساس مطالعات رخساره ای و لرزه ای در جنوب شرقی خلیج فارس (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 25، شماره: 1
37 تفسیر تغییرات تراز آب دریای خزر با استفاده از داده های پذیرفتاری مغناطیسی رسوبات بستر (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 2، شماره: 1
38 تفکیک و معرفی الگوهای رخساره ای سازند کنگان در میدان گازی پارس جنوبی با استفاده از لاگ های FMI (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 1، شماره: 2
39 تلفیق مطالعات پتروگرافی و رخساره لاگ برای تفسیرکیفیت مخزنی بخش بالایی سازند سورمه در میدان بلال (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 29، شماره: 4
40 تلفیق مطالعات زمین شناسی و پتروفیزیکی به منظور ارزیابی ناهمگنی های مخزنی در توالی های رسوبی کربناته: مطالعه موردی یکی از مخازن پرمین – تریاس خلیج فارس (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 22
41 چینه نگاری زیستی، چینه نگاری سکانسی و محیط رسوبی سازند های دالان و کنگان در میدان گازی لاوان در خلیج فارس، با تاکید بر مرز پرموتریاس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 27، شماره: 108
42 دگرسانی کانی های سولفیدی درکانسار باریت-کالکوپیریت اردکان (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 12، شماره: 2
43 ریز‌رخساره‌ها، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند داریان در یکی از میادین خلیج فارس (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 8، شماره: 15
44 زون بندی و تعیین گونه های سنگی مخزن بنگستان براساس بررسی های رسوب شناختی و پتروفیزیکی در میدان سرکان (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 2، شماره: 4
45 شواهد چینه نگاری و رسوبی گسترش حوضه بین شلفی آپتین در زون ساختاری زاگرس، شمال منطقه فارس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 32، شماره: 4
46 عوامل کنترل کننده خصوصیات مخزنی رخساره های اوئیدی و مادستونی سازند کنگان در میدان پارس جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 27، شماره: 3
47 عوامل موثر بر کیفیت مخزنی سازند سورمه فوقانی (عرب) در میادین بلال و سلمان - خلیج فارس (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 25، شماره: 83
48 فاکتورهای کنترل­کننده گسترش بافت­های مختلف سیمان انیدریت و ارتباط آن با کیفیت مخزنی در مخازن کربناته دالان بالایی و کنگان- میدان پارس جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 27، شماره: 1
49 کاربرد ایزوتوپهای اکسیژن و کربن در تفکیک دولومیتهای دمای پایین و بالا در شمال شرق ایران (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 7، شماره: 1
50 کاربرد نمودار ریز تصویرگر سازند (FMI) در شناسایی ویژگی ها، رخساره های رسوبی و پدیده های دیاژنزی سازند دالان در یکی از مخازن هیدروکربوری جنوب ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 7، شماره: 2
51 کنترل رخساره ها و فرایندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند سروک در یکی از میدان های نفتی ناحیه دشت آبادان، جنوب باختر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 27، شماره: 105
52 کنترل محیط رسوبی و فرایندهای دیاژنزی بر ویژگیهای پتروفیزیکی سازند فهلیان (دریافت مقاله) ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز دوره: 1397، شماره: 155
53 محاسبه ضریب تصحیح کلینکنبرگ و تاثیرتعیین گونه های سنگی بر آن در سازندهای کنگان و دالان در بخش مرکزی خلیج فارس (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 31، شماره: 5
54 محیط رسوبی بخش بالایی سازند دالان بر روی کمان قطر- فارس و حاشیه شرقی آن: میادین پارس جنوبی و سلمان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 27، شماره: 1
55 محیط رسوبی و تاریخچه دیاژنز سازند فهلیان در تاقدیس لار، جنوب زون ایذه (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 3، شماره: 6
56 محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند کنگان در میدان پارس جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 22، شماره: 87
57 محیط رسوبی، دیاژنز و تکامل ویژگی های مخزنی سازند سروک در میدان نفتی سروستان، جنوب شرقی شیراز (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 2، شماره: 3
58 محیط رسوبی، دیاژنز و چینه نگاری سکانسی بخش دالان زیرین در میدان گازی گلشن، خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 29، شماره: 3
59 محیط رسوبی، دیاژنز و چینه نگاری سکانسی سازند فهلیان در چاه B میدان نفتی کیلورکریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 5، شماره: 10
60 محیط رسوبی، دیاژنز و کیفیت مخزنی سازند سروک (بخش بالایی) در میدان نفتی سیری اسفند (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 25، شماره: 84
61 مدل های دولومیتی شدن و تکامل سیالات دیاژنزی دولومیت ساز در پلاتفرم کربناته سازند آسماری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 15، شماره: 2
62 مطالعه ژئوشیمیایی عناصر خاکی کمیاب (REE) در کانسار بوکسیت جاجرم (شمال خاوری ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 16، شماره: 62
63 مطالعه محیط رسوبی، دیاژنز و چینه نگاری سکانسی سازند سروک در میدان نفتی آب تیمور در بخش غربی ناحیه فروافتادگی دزفول (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 28، شماره: 2
64 مقایسه انواع مدل های محاسبه تراوایی براساس قطر گلوگاه حفرات در سازندهای دالان و کنگان، بخش مرکزی خلیج فارس (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 31، شماره: 1
65 منشاء، هیدروژئوشیمی و نحوه تکامل شورابه در پلایای میقان اراک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 26، شماره: 1
66 میکرو بیو استراتیگرافی بخش بالائی سازند دالان و سازند کنگان بر اساس فرامینیفرا در چاه لاوان ­ ۳ ­ ، حوضه خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 27، شماره: 4
67 میکروفاسیس، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند فهلیان در میادین نفتی دشت آبادان (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 26، شماره: 3
68 نقش تغییرات سطح نسبی آب دریا در فرآیندهای دیاژنزی و الگوی انباشتگی رسوبات سازند کنگان در یکی از میادین خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 31، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز حوضه رسوبی سازند کنگان در ناحیه غرب کمان قطر فارس و زاگرس چین خورده (دریافت مقاله) چهل و دومین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین
2 ارزیابی بلوغ حرارتی سازندهای کژدمی و پابده در میدان نفتی گچساران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت
3 ارزیابی بلوغ حرارتی سنگهای منشا چاه سورو- ۱با مدلسازی حرارتی توسط نرم افزار Genex ,Pars Basin Modeler (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
4 ارزیابی پتروفیزیکی افق غار از سازند آسماری با استفاده از نگارهای چاه پیمایی در میدان نفتی دورود واقع در خلیج فارس (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
5 ارزیابی پتروفیزیکی و پیش بینی تراوایی بر اساس داده های لاگ برای بخش بالایی سازند سروک در میدان نفتی آب تیمور (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
6 ارزیابی سازند گورپی در میدان نفتی اهواز از دیدگاه مقدار کل کربن آلی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
7 ارزیابی کیفیت مخزنی و زون بندی مخازن نفتی با استفاده از پارامترهای ژئومکانیکی بدست آمده از داده های لاگها (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
8 بررسی ارتباط منحنی های تزریق جیوه و بافت سنگ در مخازن کربناته (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
9 بررسی ارتباط ناپیوستگی پرموتریاس با کیفیت مخزنی واحد های مجاورآن درمیدان گازی پارس جنوبی (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
10 بررسی تاثیر انیدریت بر کیفیت مخزنی در مخازن کربناته دالان و کنگان (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
11 بررسی تاثیر تغییرات دیاژنزی بر روی خصوصیات مخزنی سازند عرب در میدان رشادت (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
12 بررسی تاثیر فرآیند دولومیتی شدن بر کیفیت مخزنی، مطالعه موردی از مخازن دالان و کنگان در میادین گازی پارس جنوبی و گلشن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
13 بررسی تاثیر هندسه فضاهای خالی و تکامل تخلخل، بر تراوائی در سنگهای آهکی و دولومیتی، با مثالی از سازند کنگان در میدان گازی پارس جنوبی (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
14 بررسی تاریخچهء دیاژنزی سازند سروک در میدان نفتی سرکان و درک میزان تاثیر و تبعیت فرایندهای دیاژنزی از اقلیم و رخساره های رسوبی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
15 بررسی چگونگی تشکیل و توزیع شکستگی ها در مخازن گروه بنگستان و تاثیرات آنها بر کیفیت مخرنی در چاه های میدان سرکان، جنوب خاور لرستان (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
16 بررسی چگونگی تغییرات تخلخل و عوامل کنترل کننده آن در توالیهای رسوبی (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
17 بررسی چگونگی مرز پرموتریاس در میدان گازی پارس جنوبی (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
18 بررسی خصوصیات ژئوشیمیایی سازند سورمه به عنوان سنگ منشا احتمالی در میدان پارس جنوبی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
19 بررسی عوامل ژئوشیمیایی مؤثر بر نحوه توزیع عناصر AL/SI و FE در کانسار بوکسیت جاجروم (شمال شرق ایران) (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
20 بررسی فرآینذهای دیاشنسی و خصوصیات مخسنی سازنذ آسماری در یکی از میادین نفتی فروافتادگی دزفول (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت
21 بررسی کنترل اقلیم و تکتونیک بر خصوصیات رخساره ای و عوارض دیاژنزی بخش بالایی سازند سروک در میدان نفتی گچساران (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
22 بررسی کیفیت و تحولات شیمیایی شورابه های پلایای میقان اراک در ارتباط با آبهای ورودی منطقه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
23 بررسی گسترش رخساره ها و فرایندهای دیاژنز و تاثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند آسماری مطالعه موردی یکی از میدان های نفتی فروافتادگی دزفول (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
24 بررسی میکروفاسیس ها و محیط رسوبگذاری سازند دالان بالایی در یکی از چاه های میدان گازی کیش (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی فلات ایران
25 بررسی ناهمگنی تراوایی در چهارچوب واحدهای جریانی در سازندهای کنگان و دالان تالایی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
26 بررسی نحوه تشکیل و دیاژنز معدن بور قره گل زنجان (دریافت مقاله) پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
27 بررسی نقش دیاژنز درتوزیع واحدهای مخزنی و غیرمخزنی سازند سروک درمیدان نفتی آب تیمور (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
28 پهنه بندی پتانسیل تولید ریزگرد در حوضه کویر میقان اراک با استفاده از نرم افزار Arc GIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سنجش از دور زمین شناختی ایران
29 تاثیر اقلیم بر ویژگی های پتروگرافی و مخزنی رمپ های کربناته ،سازندهای دالان بالایی و داریان در بخش مرکزی خلیج فارس (دریافت مقاله) چهل و یکمین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین
30 تاثیر رخساره های رسوبی و فرایندهای دیاژنتیکی بر کیفیت مخزنی سازند سروک بالایی ( بخش میشریف) در میدان نفتی سیری-اسفند(E) در خلیج فارس (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
31 تاثیر فرایندهای رسوبی و دیاژنزی بر توزیع واحدهای مخزنی سازند سروک در میادین فروافتادگی دزفول، جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) بیست و چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
32 تاثیر متقابل نوع رخساره و مکانیزم دیاژنزی در فرایند تشکیل انواع دولومیت، با کنترل بر روی کیفیت مخزنی بخش بالایی سازند دالان در میدان گازی پارس جنوبی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
33 تخمین پارامترهای ژئومکانیکی ازنمودارهای پتروفیزیکی معمول با استفادها ز تکنیک منطق فازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
34 تخمین تخلخل از طریق نشانگرهای لرزه ای در بخش بالایی سازند سورمه در میدان بلال (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
35 تخمین تراوایی توسط تکنیک منطق فازی در میدان پارس جنوبی (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
36 تخمین مقاومت فشارشی تک محوره در مخازن نفت وگاز با استفاده از لاگهای پتروفیزیکی معمول (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
37 تشخیص انواع دولومیت های پالئوسن فوقانی در شمال شرق ایران بر اساس شواهد پتروگرافی و ایزوتوپهای کربن و اکسیژن (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
38 تعیین پارامترهای آرچی و واحد های جریان الکتریکی و مقایسه آن با واحد های جریان هیدرولیکی در مخازن ماسه سنگی (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
39 تعیین جدایشهای درون مخزنی درمخزن گازی پارس جنوبی با تلفیق مطالعات زمین شناختی پتروفیزیکی و ژئوشیمیایی (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
40 تعیین رخساره های مخزنی بر اساس هندسه ی گلوگاه ها و خصوصیات پتروگرافی در سنگ های کربناته (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
41 تعیین فاکتور درصد دولومیتی شدن در انواع رخساره ها و ارتباط آن با کیفیت مخزنی سازند دالان بالایی در میدان پارس جنوبی (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
42 تعیین گونه های سنگی، انطباق وگسترش آن با استفاده از رخساره لاگ دربخش بالایی سازند سورمه عرب زون در میدان بلال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
43 تعیین محیط رسوبی دیرینه سازندهای کژدمی و پابده در میدان نفتی گچساران با استفاده از نشانه های زیستی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت
44 تعیین مدل سکانسی مناسب جهت جدایش واحدهای مخزنی در سازند دالان بالایی، میدان پارس جنوبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت و گاز ایران
45 تعیین واحد های جریانی هیدرولیکی تفکیک و توزیع بهینه آنهادر مخزن با روش های نوین خوشه بندی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
46 تعیین واحدهای جریانی بااستفاده ازروش FZI و بررسی نقص این روش درمیدان سیری اسفند (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
47 تفکیک سدهای تراوایی مخزنی در سازندهای مخزنی کنگان و دالان بالایی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
48 چینه نگاری سکانسی سازندهای دالان بالایی و کنگان در میدان گازی پارسجنوبی و ارتباط آن با توزیع رخساره های مستعد مخزن (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
49 چینه نگاری سکانسی و فراِندهای دیاژنزی موثر بر سازند کنگان در میدان سلمان (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
50 دیاژنز و اثرآن برکیفیت مخزنی در بخش بالایی سورمه(عرب زون) در میدان بلال (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
51 زون بندی مخزن گروه بنگستان در میدان سرکان بر اساس خصوصیات رسوب شناختی و پتروفیزیکی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
52 زون بندی مخزنی سازند دالان بالایی در میدان آغار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت
53 ژئوشیمی نهشته های تبخیری معدن نمک ملحه، جنوب شرق سمنان (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
54 عوامل کنترل کننده کیفیت مخزنی سازند آسماری درمیدان نفتی قلعه نار (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
55 کارایی نگار ریز تصویرگر سازند (FMI) و آنالیز تصاویر در شناسایی ساخت و بافت انیدریت های سازند دالان و نقش آنها در کاهش کیفیت مخزنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ذخیره سازی زیرزمینی نفت و گاز
56 کنترل رخساره های رسوبی بر خصوصیات مخزنی سازندهای دالان بالایی و کنگان واقع در بخش مرکزی خلیج فارس (دریافت مقاله) بیست و چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
57 محیط رسوبی و ژئوشیمی تبخیری های شمال غرب زنجان (دریافت مقاله) پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
58 مدلسازی زمین آماری تخلخل و تراوائی در میدان گازی پارس جنوبی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
59 مطالعه تأثیراستیلولیتها بر روی کیفیت مخزنی سازند کنگان در یکی از مخازن جنوب غربی ایران با استفاده از نمودار تصویرگر (FMI) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ذخیره سازی زیرزمینی نفت و گاز
60 مطالعه رخساره های رسوبی و عوارض دیاژنزی سازند میشریف در چارچوب چینه نگاری سکانسی در میدان سیری اسفند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
61 مطالعه فرآیندهای دیاژنزی و تاثیر آنها بر کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی شادگان (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
62 مطالعه مشخصه های رسوب شناسی نهشته های بستر دریای مازندران (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
63 مطالعه میکروفاسیسها و محیط رسوبگذاری سازند آسماری درمیدان نفتی شادگان (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
64 مطالعه نحوه توزیع عناصر نادر خاکی REE در بخش بوکسیت سخت کانسار بوکسیت جاجرم (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
65 مقایسه ناهمگنی مخزنی بین واحدهای مخزنی سازندهای دالان و کنگان و بررسی عوامل کنترل کننده آن در میادین خلیج فارس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
66 مقایسه و بررسی پارامترهای ساختمانی در نرخ شکستگی سازندپابده در دو میدان نفتی(فروافتادگی دزفول) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
67 مقایسه ی روش های محاسبه ی درجه ی ناهمگنی در مخازن کربناته در سازندهای کنگان و دالان تالایی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
68 میکروفاسیس و محیط رسوبی سازندایلام درمیدان نفتی رگه سفید واقع درمنطقه جنوبی فروافتادگی دزفول (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
69 میکروفاسیس،محیط رسوبی و اثر آن بر کیفیت مخزنی در بخش بالایی سازند سورمه(زون عرب) در میدان بلال (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
70 نقش گسترش رخساره های رسوبی و فرایندهای دیاژنزی وابسته در توسعه واحدهای جریانی سازند سروک در میدان نفتی کوپال (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
71 نقش گسترش رخساره های رسوبی، فرایندهای دیاژنزی وابسته و توزیع واحدهای جریانی در تفکیک بخش های مخزنی سازند سروک در میدان نفتی کوپال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار
72 نقش گسل ایذه در تعیین مدل رسوبی سازند فهلیان در جنوب خاوری ایذه و فروافتادگی دزفول شمالی (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
73 نگرشی نوین بر تاثیر فرایند انیدریتی شدن روی شاخص کیفیت مخزنی و واحدهای جریانی (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
74 ویژگی های رسوب شناسی نهشته های کواترنری در پلایای میقان (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
75 هیدروژئولوژی و هیدروشیمی شورابه های پلایای میقان در ارتباط با سازندهای زمین شناسی منطقه (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران