دکتر جهانبخش دانشیان

دکتر جهانبخش دانشیان دانشیار، دانشگاه خوارزمی

دکتر جهانبخش دانشیان

Dr. Jahanbakhsh Daneshian

دانشیار، دانشگاه خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز رخساره ای، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند قم در ناحیه نراق (دریافت مقاله) مجله زمین شناسی نفت ایران دوره: 10، شماره: 19
2 The importance of palynology in the taxonomy of genus Silene, based on pollen morphology (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 15، شماره: 2
3 بررسی توزیع انیدریت و تاثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند قم واقع در تاقدیس یورتشاه (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 29، شماره: 4
4 بررسی ریزرخساره ای سازند سروک در تنگ چنارباشی، حوضه لرستان: تلاش در جهت ارائه مدل رسوبی برای توالی های عمیق (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 4، شماره: 1
5 بررسی فرآیند دولومیتی شدن در بخش های C۴ تا F سازند قم در برش یورتشاه و تاثیر آن بر کیفیت مخزنی (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 24، شماره: 80
6 بررسی ویژگی‬های رسوبی- دیاژنزی و ژئوشیمیایی سازند ایلام در شمال‬غرب آبدانان، کبیرکوه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 35، شماره: 4
7 تعیین سن نسبی نهشته های سازند میشان براساس فرامینیفرا و ایزوتوپ استرانسیم در شمال غرب و غرب بندرعباس، جنوب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 32، شماره: 2
8 تعیین هندسه ساختاری سازند آسماری و بررسی روند تغییرات آن در حوضه رسوبی زاگرس با استفاده از روش مدل سازی چینه ای رو به جلو (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 7، شماره: 14
9 تغییرات سطح آب دریا برپایه روزن بران پلانکتون و ارتباط سیستم نافی آنها با ژرفای آب در سازند سروک، کبیرکوه، جنوب خاور ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 22، شماره: 88
10 چینه نگاری سکانسی نهشته های آلبین میانی تا سنومانین (سازند سروک) در برش تنگ چنارباشی (جنوب شرق ایلام) و نقش فونای فسیلی در شناسایی و تفسیر سکانس ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 34، شماره: 4
11 چینه نگاری سنگی، ریز رخساره ها و محیط رسوبی سازند جهرم غرب و شمال غرب بندرعباس در جنوب ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 25، شماره: 82
12 چینه نگاری شیمیایی نهشته‌های سازند قم با تأکید بر نقش آن در تعیین درجه حرارت دیرینه در برش دوبرادر، جنوب شرق قم (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 11، شماره: 1
13 ریزرخساره‌ها، محیط‌ رسوبى و فرآیندهاى دیاژنزی سازند قم در برش چینه شناسی خانی‌آباد، جنوب خاوری کاشان (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 12، شماره: 1
14 زیست چینه نگاری نهشته های الیگوسن و میوسن زیرین (سازند های پابده، آسماری، گچساران و میشان) بر اساس روزن‎بران در جنوب باختر جهرم ، در فارس داخلی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 21، شماره: 83
15 زیست چینه نگاری روزن بران رسوبات سازندهای گورپی و تاربور در شمال شرق جهرم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 26، شماره: 1
16 زیست چینه نگاری روزن بران نهشته های سازند گورپی و سازند ایلام در خاور بندر کنگان و چاه ایوان در خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 19، شماره: 74
17 زیست چینه نگاری نهشته های الیگوسن سازند پابده برمبنای روزن داران شناور در ناحیه بندرعباس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 36، شماره: 4
18 زیست چینه نگاری و محیط دیرینه نهشته های سازند قم در شمال خاور ماه نشان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 19، شماره: 76
19 سنگ چینه نگاری، زیست چینه نگاری و معرفی چند جنس و گونه ی جدید از سازند قم در برش خفر، شمال شرق نطنز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 4، شماره: 4
20 شواهد جدید از زیست چینه نگاری مرز آلبین – سنومانین برای نخستین بار از ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 28، شماره: 2
21 فرامینیفرای آگلوتینه فاقد پیچش میوسن زیرین برش دوبرادر، جنوب شرق قم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 31، شماره: 4
22 فرامینیفرای بنتیک هیالین فاقد پیچش سازند قم در ناحیه الگو، شمال ایران مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 7، شماره: 3
23 کاربرد داده‎های عنصری در بازسازی شرایط اکسیداسیون - احیای دیرینه سازند قم در برش خانی‎آباد، جنوب خاوری کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 34، شماره: 1
24 گزارش گونه ی Bozorgniella qumiensis از سازند آسماری در برش علمدار، شمال شرق بهبهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک دوره: 6، شماره: 2
25 مدل سازی سازند آسماری به منظور تعیین میزان تولید کربنات و تامین رسوب و پارامترهای موثر بر آن در میادین نفتی انتخابی دشت آبادان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 37، شماره: 2
26 مطالعه محیط دیرینه الیگوستژینیدهای سازند سروک در برش تنگ چنارباشی، جنوب شرق ایلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 4، شماره: 2
27 معرفی جنس ها و گونه های جدید فرامینیفرا بنتیک از سازند قم در برش کلتکه ، جنوب شرق ماه نشان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 26، شماره: 2
28 نقش فسیل‎‍ها در مطالعات ریز‎‍رخساره‍ ها و تشخیص مرزهای سکانسی سازند قم: یک مطالعه موردی در برش قصر ‎‍بهرام، شمال غرب سیاه‎‍کوه، جنوب گرمسار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 38، شماره: 4
29 نقش گسل قم-زفره و بیدهند در رسوبگذاری سازند قم در گستره کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه یافته های نوین مهندسی معدن و زمین شناسی دوره: 2، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی زمین ساخت فعال در سامانه گسل قم زفره (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
2 استراکدهای میوسن بخش قاعده ی عضو e سازند قم در برش چشمه برون، غرب قم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
3 بازسازی محیط دیرینه، چینه نگاری سنگی و سکانسی سازند آسماری در منطقه بندر عباس و شرق فارس ساحلی جنوب ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
4 بیواستراتیگرافی فرامینیفرهای بنتیک سازند قم در شمال غرب ساوه (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
5 بیواستراتیگرافی نهشته های سازند قم بر اساس فرامینیفرا در برش کاروانسراسنگی در شمای غرب قم (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی فلات ایران
6 بیواستراتیگرافی نهشته های سازند قم در شمال غرب افتر، شمال غرب سمنان (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
7 بیواستراتیگرافی نهشته های میوسن در برش ویدر، شمال غرب ساوه بر اساس فرامینیفرا (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
8 بیوزوناسیون سازند پابده بر اساس فرامینیفرای پلانکتونیک بمنظور تعیین سن افق های فسقاته تاقدیس لار (شمال شرق بهبهان) (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی فلات ایران
9 پالئواکولوژی فرامینیفرهای سازند گچساران در تاقدیس بستانه، شمال غرب بندر لنگه (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
10 تغییرات ریزرخساره های سازند ایلام در یکی از چاههای میادین نفتی در پهنه دشتآبادان (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران
11 تفسیر پتروفیزیکی و تعیین مشخصات مخزنی سازند ایلا م در یکی از میادین ناحیه دشت آبادان (دریافت مقاله) چهل و دومین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین
12 چینه نگاری زیستی و محیط دیرینه سازند قم براساس فرامینیفرها در برش حاجی آباد، شمال غربی دلیجان (دریافت مقاله) بیست و چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
13 چینه نگاری سنگی سازند گچساران در تاقدیس بستانه، شمال غرب بندرلنگه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
14 درجه شوری دیرینه عضو های C-1 تا C-4 سازند قم در برش کوه بیچاره در جنوب شرق قم (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
15 ریز رخساره ها و محیط رسوبی سازند جهرم درمنطقه بندرعباس و فارس ساحلی، جنوب ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
16 ریز رخساره های رمپ سازند ایلام در یکی ازچاه های نفتی دشت آبادان (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران
17 زیست چینه نگاری سازند سروک در برش تنگ چنارباشی بر مبنای روزن بران پلانکتونیک (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
18 زیست چینه نگاری سازند لار در نئوتتیس مرکزی: یک مطالعه ی موردی از البرز مرکزی، ایران (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
19 زیست چینه نگاری نهشته های ائوسن فوقانی تا میوسن زیرین درچاه شماره 1 سعادت آباد جنوب خاورشیراز (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
20 گزارش گونه Nummulites fabbianii در نهشته های ائوسن میانی سازند جهرم در حوضه زاگرس، هینترلند بندرعباس، ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
21 گسترش چینه شناسی فرامینیفرای بنتونیک سازند قم در جزیره قویون داغی دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
22 محیط دیرینه سازند قم بر مبنای فرامینیفرا در برش قصر بهرام ، دامنه های شمال غربی سیاه کوه، واقع در جنوب گرمسار (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
23 محیط دیرینه سازند میشان بر اساس شکل هندسی فرامینیفرا و تغییرات ایزوتوپی کربن δ۱۳C و اکسیژن δ۱۸O در حوضه رسوبی شمال غرب و غرب بندرعباس (دریافت مقاله) بیست و چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
24 مطالعات میکروفاسیس و ژئوشیمیایی سازند قم در برش علاء (جنوب شرق سمنان) (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
25 مطالعه استراکدهای میوسن شمال ده نمک، شمال شرق گرمسار (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
26 مطالعه بیواستراتیگرافی رادیولرهای سازند کرج (توف بالایی) در برش الگو، شمال شرق کرج (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
27 مطالعه بیواستراتیگرافی فرامینیفرهای بنتونیک نهشته های سازند قم در شمال شرق آب گرم، قزوین (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
28 مطالعه فرامینیفرهای نهشته های سازند قم در برش چینه شناسی کهک، جنوب قم (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
29 مطالعه گسترش چینه شناسی فرامینیفرهای بنتونیک سازند قم در برش کهلو پایین ، غرب ساوه (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
30 مطالعه گسترش چینه شناسی فرامینیفرهای بنتیک سازند قم در جنوب شرق نیاسر (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
31 میکروفاسیس نهشته ها سازند قم در جنوب شرق کاشان (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
32 نالیز رخساره ای و سکانس های رسوبی نهشته های ائوسن- میوسن در چاه شماره ١ سعادت آباد، جنوب خاور شیراز (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
33 نرخ تولید کربنات سازند آسماری در میادین نفتی انتخابی حوضه زاگرس با استفاده از مدل سازی چینه ای رو به جلو (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی انجمن رسوب شناسی ایران
34 نقش گسل قم زفره و بیدهند در رسوبگذاری سازند قم در گستره کاشان (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع