دکتر مریم مرتضوی مهریزی

دکتر مریم مرتضوی مهریزی استادیار گروه علوم دانشگاه بیرجند

دکتر مریم مرتضوی مهریزی

Dr. Maryam Mortazavi mehrizi

استادیار گروه علوم دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی رخساره های رسوبی و الگوی برانبارش رسوبات در رودخانه مولید (جنوب شرق قاین) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 33، شماره: 1
2 پتروگرافی و ژئوشیمی ماسه سنگ های پالئوسن شمال بیرجند، خراسان جنوبی: کاربرد آن در تعیین ناحیه منشا، موقعیت تکتونیکی و شرایط آب وهوای دیرینه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 34، شماره: 2
3 مطالعه ژئوشیمی رسوبات رودخانه مولید، جنوب شرق قائن به منظور تعیین نرخ هوازدگی، میزان آلودگی رسوبات و ارزیابی خطر زیست محیطی عناصر فلزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 7، شماره: 14
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تجزیه و تحلیل سفالهای تپه بروه سردشت با استفاده روشهای آزمایشگاهی،میکروسکوپی و طیف سنجی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی باستان شناسی ایران
2 رخساره های رسوبی، عناصر ساختاری در مدل رسوبی نهشته های کواترنری (نیوژن)شهر بیرجند (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کواترنری با شعار( شناخت محیطی، آینده در امتداد گذشته)
3 رخساره های سنگی و مدل رسوبی رودخانه افین درجنوب شرق قائن (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
4 ساختار شناسی بافت و تعیین نوع رنگدانه سفالهای دوره مس و سنگ تپه قشلاق با استفاده از روش های پتروگرافی و اسپکتروسکوپی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی باستان شناسی ایران