دکتر امیراحمد دهقانی

دکتر امیراحمد دهقانی استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرکان

دکتر امیراحمد دهقانی

Dr. Amirahmad Dehghani

استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرکان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه روشی مبتنی بر هیدرولیک جریان و مدل یادگیری ماشین برای پیش بینی دبی سیلاب رودخانه ها (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 14، شماره: 28
2 ارزیابی آزمایشگاهی عوامل موثر بر شاخص سرعت برای محاسبه دبی جریان در آبراهه های روباز (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 17، شماره: 5
3 ارزیابی تاثیر سیگنال های مختلف ورودی بر میزان کارایی مدل های شبکه عصبی مصنوعی در شبیه سازی هوشمند هیدروگراف سیل (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 4، شماره: 11
4 ارزیابی دقت روش های مرسوم برآورد نرخ انتقال بار بستر با استفاده از داده های میدانی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 1
5 ارزیابی شبکه عصبی مصنوعی و مدل عددی MODFLOW در پیشبینی سطح ایستابی (مطالعه موردی: خراسان جنوبی - دشت بیرجند) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 1
6 ارزیابی عملکرد آبخوان تحت تاثیر سناریوهای مختلف اقلیمی (مطالعه موردی: حوضه آبریز قره سو) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 5
7 ارزیابی عملکرد مدل SWAT در برآورد رطوبت خاک (مطالعه موردی: حوضه آبریز نومل) (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 1، شماره: 1
8 استخراج ترکیبات فنلی از برگ های درخت اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehn.) به کمک مایکروویو و پیش گویی روند استخراج با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 7، شماره: 28
9 استفاده از الگوریتم خوشه بندی فازی در تعیین میزان رسوبات بارمعلق روزانه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کسیلیان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 68
10 استفاده از صفحات مستغرق و بازشدگی جانبی در رسوبشویی رسوبات بالادست سرریزهای نوک اردکی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 30، شماره: 3
11 امکان سنجی کاربرد مفهوم سرعت مشخصه در برآورد دبی جریان در مقاطع مرکب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 24، شماره: 91
12 Numerical simulation of groundwater level using MODFLOW software (A case study: Narmab watershed, Golestan province) (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 1، شماره: 8
13 Prediction of the Weight and Number of Eggs in Mazandaran Native Fowl Using Artificial Neural Network (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 5، شماره: 3
14 Prediction of the weight and number of eggs in Mazandaran native fowl using artificial neural network (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 1، شماره: 5
15 برآورد جریان ماهانه در حوضه های فاقد آمار با استفاده از پارامترهای اقلیمی و فیزیوگرافی حوضه (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 3
16 برآورد منحنی سنجه رسوب با استفاده از رگرسیون استوار (دریافت مقاله) مجله فناوری های پیشرفته در بهره وری آب دوره: 2، شماره: 1
17 بررسی آزمایشگاهی اثر شیب مثبت دیواره در نیم رخ طولی بر ضریب آبگذری سرریز مثلثی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 26، شماره: 1
18 بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان در خلیج میانی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 12، شماره: 3
19 بررسی آزمایشگاهی تاثیر ایجاد پرش مستغرق در کاهش آبشستگی پایین دست حوضچه آرامش (مطالعه موردی بند سنگی ملاتی زیارت) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 22، شماره: 84
20 بررسی آزمایشگاهی تاثیر بازشدگی تک دریچه مایتر بر حجم و عمق آبشستگی بستر رودخانه (مطالعه موردی؛ دریچه کشتیرانی بهمنشیر) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 28، شماره: 2
21 بررسی آزمایشگاهی تاثیر سازه های تثبیت کننده گابیونی بر روی تبادلات هایپریک (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 14، شماره: 2
22 بررسی آزمایشگاهی تعیین ضریب دبی در سرریزهای مرکب قوسی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 21، شماره: 80
23 بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی در سازه ترکیبی سرریز مرکب -روزنه (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 3
24 بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی در سرریزهای کنگره ای ذوزنقه ای شکل (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 5
25 بررسی آزمایشگاهی عوامل موثر بر کاهش آبشستگی در آبشکن باندال لایک T شکل (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 30، شماره: 1
26 بررسی آزمایشگاهی کارایی مواد نانوساختار بر کاهش عمق آبشستگی موضعی پایه پل در جریان غیرماندگار (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 26، شماره: 6
27 بررسی آزمایشگاهی مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش واگرای معکوس با بلوکهای میانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 3
28 بررسی آزمایشگاهی و عددی تاثیر طول تبدیل بر میزان تلفات انرژی در تبدیل های تدریجی کانال های روباز در جریان زیربحرانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 41، شماره: 2
29 بررسی اثر عمق نفوذ پلکان در محیط متخلخل بر تبادل جریان های سطحی و زیرسطحی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 7
30 بررسی پروفیل سطح آب و آبشستگی پایین دست سرریز گابیونی V شکل در پلان (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 27، شماره: 4
31 بررسی تاثیر تراز قرارگیری و شکل فونداسیون بر مقدار آب شستگی اطراف پایه پل (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 20، شماره: 4
32 بررسی تاثیر تنه های درخت افتاده در مسیر جریان رودخانه بر مشخصات ناحیه هایپریک با استفاده از نرم افزار کامسول(مطالعه موردی رودخانه گرمابدشت گرگان) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 18، شماره: 1
33 بررسی تغییرات بستر کانالهای آبرفتی در قوس ۱۸۰ درجه (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 2، شماره: 2
34 بررسی دینامیک حرکت دانه گرده و ارتباط آن با بارآوری درختان پسته (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 30، شماره: 4
35 بررسی رابطه تخلخل با حداکثر عمق آبشستگی آبشکن های L شکل نفوذپذیر با زبانه به سمت بالادست و پایین دست در شرایط آب زلال (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 2
36 بررسی ضریب اصطکاک دارسی ویسباخ درون محیط متخلخل پاره سنگی در جریان شامل رسوب (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 20، شماره: 4
37 بررسی عددی تاثیر عدد فرود ورودی بر الگوی جریان در تبدیل های عریض شونده تدریجی در کانال های روباز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 4
38 بررسی عملکرد آبپایه در کاهش آبشستگی اطراف تک پایه و پایه های دوتایی عمود بر مسیر جریان (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 21، شماره: 6
39 پیش بینی تغییرات مکانی شوری و رس خاک با استاده از روش های زمین آمار و شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 6، شماره: 1
40 پیش بینی مقدار آبدهی رودخانه در شرایط کم آبی و پرآبی با استفاده از یک مدل استوکستیک و هوش مصنوعی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 3
41 تحلیل فراوانی سیلاب با استفاده از توابع مفصل ارشمیدسی بر مبنای سری حداکثر سالانه (مطالعه موردی ایستگاه هیدرومتری ارازکوسه در استان گلستان) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 2
42 تحلیل مفهوم های برگشت پذیری، آسیب پذیری و نیرومندی بوم شناختی در مدیریت بوم نظام های مرتعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 1، شماره: 2
43 تحلیل هیدرولیکی چرخش سرریز- دریچه نیم استوانه ای با بازشدگی ثابت (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 3
44 تخمین حداکثر عمق آبشستگی در پایاب حوضچه آرامش (مطالعه موردی: بند سنگی- ملاتی حوزه آبخیز زیارت گرگان) (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 16، شماره: 1
45 تخمین ضریب آبگذری سازه ترکیبی سرریز- دریچه با استفاده از روش برنامه ریزی ژنتیکی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 2
46 تخمین ضریب یکنواختی توزیع آب در آبیاری بارانی با استفاده از روش های داده-کاوی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 8، شماره: 4
47 تخمین هوشمند دبی روزانه با بهره گیری از سامانه استنباط فازی - عصبی تطبیقی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 2، شماره: 1
48 تعیین ضریب آبگذری سرریز نوک اردکی با بکارگیری دریچه جانبی در شبکه های آبیاری (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 2
49 تعیین ضریب دبی سرریزهای جانبی لبه تیز مرکب مثلثی – مستطیلی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 3
50 تعیین عوامل موثر در تولید گندم دیم به کمک آنالیز حساسیت در زاگرس مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 2
51 تغییرات تنوع بتای گلسنگ ها در شدت های مختلف چرای دام در مراتع کوهسری سمیرم (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 26، شماره: 4
52 حل عددی توزیع دوبعدی سرعت جریان در مقاطع مرکب مستقیم (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 31، شماره: 3
53 روندیابی سیلاب رودخانه ها به روش ماسکینگام چندبازه ای (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 4، شماره: 1
54 شبیه سازی اثر شیب وجه پائین رونده تلماسه بر مشخصات ناحیه هایپریک (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 19، شماره: 2
55 شبیه سازی الگوی رسوب گذاری در بالادست سرریز نوک اردکی با به کارگیری صفحات مستغرق (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 32، شماره: 3
56 شبیه سازی هیدرولیک جریان در سازه ترکیبی سرریز - دریچه با استفاده از نرم افزار Flow3D (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 1
57 کاربرد روش احتمالاتی چیو در شبیه سازی میدان سرعت جریان در قوس رودخانه ها (مطالعه ی موردی: قوس رودخانه ی آق قلا) (دریافت مقاله) نشریه رویکردهای نوین در مهندسی آب و محیط زیست دوره: 1، شماره: 1
58 کاربرد روشهای رگرسیونی و شبکههای عصبی به منظور تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع خاک منطقه زاگرس مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 71
59 کالیبراسیون و ارزیابی مدل هیدرولیکی- هیدرولوژیکی SWMM به منظور شبیه سازی رواناب سطحی (مطالعه موردی: شهر گرگان) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 7، شماره: 14
60 کنترل آبشستگی موضعی پایه پل با استفاده از مواد نانو ساختار (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 27، شماره: 3
61 محاسبه ظرفیت انتقال رسوب در رودخانه ها به کمک مدل ریاضی شبه دوبعدی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 10، شماره: 19
62 مدل ریاضی دوبعدی برای شبیه سازی جریان و انتقال رسوب در مقاطع مرکب مستقیم (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 4
63 مدل سازی شبه دوبعدی هیدرولیک جریان و بار بستررودخانه زارم رود (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 7
64 مدل سازی عددی آبشستگی پایین دست سازه ترکیبی سرریز - دریچه با استفاده از نرم افزار Flow3D (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 21، شماره: 5
65 مدیریت آب شهری با استفاده از مدل برنامه ریزی منابع آب MODSIM (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 5
66 مدیریت سیلاب شهری ازطریق شبیه سازی رواناب سطحی با استفاده از مدل SWMM در شهر گرگان، استان گلستان (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 4
67 مطالعه آزمایشگاهی اثر تمایل بلوک ها بر مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش USBR III (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 4
68 مطالعه آزمایشگاهی ضریب دبی در سرریز کنگره ای ذوزنقه ای دندانه دار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 25، شماره: 3
69 مطالعه آزمایشگاهی ظرفیت آبگیری مخازن نگهداشت سیل در جریان غیرماندگار (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 10
70 مطالعه هیدرولیک جریان در تبدیل های تدریجی عریض شونده در کانال های روباز (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 49، شماره: 95
71 مطالعه هیدرولیک جریان در خلیج میانی با استفاده از مدل عددی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 4
72 مقایسه اثرات فیتواستروژن های جنیستین و اکوال بر سطوح هورمون های استروئید جنسی در فیل ماهی ماده (Huso huso) پرورشی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 5، شماره: 2
73 مقایسه روش های برآورد توزیع تنش برشی در عرض مجاری روباز (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 21، شماره: 5
74 مقایسه روشهای مختلف تخمین بار بستر در رودخانه بابل رود با توسعه نرم افزار STE (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 27، شماره: 1
75 مقایسه روند تغییرات دبی کل، دبی پایه و پارامترهای کیفی آب در ایستگاه ارازکوسه (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 7، شماره: 13
76 مقایسه عملکرد دو روش برنامه ریزی بیان ژن و شبکه عصبی مصنوعی به منظور تخمین ضریب یکنواختی توزیع آب در آبیاری بارانی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 21، شماره: 6
77 مقایسه مدل های رگرسیون چند متغیره خطی و شبکه های عصبی مصنوعی برای برآورد عملکرد گندم دیم در مناطقی از زاگرس مرکزی (دریافت مقاله) نشریه زراعت دیم ایران دوره: 5، شماره: 2
78 مقایسه مدل های شبکه عصبی مصنوعی، درخت تصمیم و شبکه بیزی در تحلیل منطقه ای سیلاب با استفاده از روش های گشتاور خطی و حداکثر درستنمایی در حوزه های آبخیز کرخه و کارون (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
79 مقایسه نتایج مدل ریاضی رسوبگذاری در مخزن سد ستارخان با داده های حاصل از رسوب سنجی Gstars3.0 (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 21، شماره: 4
80 مکان یابی مناسب سدهای کوتاه خاکی با استفاده از معیارهای حذفی و تحلیل سلسله مراتبی(مطالعه موردی: حوزه آبخیز کال آجی, استان گلستان) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 1
81 واسنجی معادلات تجربی تبخیر و تعرق روزانه و مقایسه با نتایج شبکه های عصبی مصنوعی در شرایط مختلف کمبود داده های هواشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 1، شماره: 1
82 واسنجی هیدرولیک جریان و رسوب مدل ریاضی شبه دوبعدی شیونو و نایت در رودخانه زارم رود (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 13، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 3D Numerical Simulation of Scour Depth Evolution Around Bridge Piers (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
2 Ant Colony Optimization Model For Estimation Of Suspended Load (Gorgan River –Iran) (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
3 Application of discharge distribution equations in flood events (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
4 Applying Jacobian matrix for approach of Zagros rangeland Ecosystems dynamics (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
5 آبشستگی اطراف پایه استوانه ای شکل در یک قوس 180 درجه (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
6 اثر ارتفاع آستانه ورودی بر ضریب آبگذری آبگیر جانبی در کانالUشکل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
7 اثر پارامترهای دما و رطوبت بر میزان ضریب حداکثر مصرف ماهانه آب شرب مطالعه موردی شهر گرگان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
8 اثر تاریخ نشاکاری بر مجموع برداشت آب از رودخانه های محلی در اراضی شالیزاری بالادست شبکه در طول دوره رشد برنج مطالعه موردی: اراضی شالیزاری رودخانه ناورود (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
9 اثر تاریخ نشاکاری برزمان وقوع بیشترین کمبود آب در اراضی شالیزاری بالادست شبکه در طول دوره رشد برنج مطالعه موردی: اراضی شالیزاری رودخانه ناورود (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
10 اثر دانه بندی مصالح بستر بر عمق آبشستگی پایین دست حوضچه های آرامش (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران،معماری،مدیریت شهری و محیط زیست
11 اثر زاویه انحراف بر نسبت دبی انحرافی ابگیر جانبی واقع در قوس 180 درجه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
12 اثر زاویه مرکزی بر ضریب آبگذری دریچه قوسی در پلان (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
13 اثر شیب وجه پائین رونده تلماسه بر مشخصات هایپریک (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
14 اثر فاصله بین آبشکنها بر حداکثر عمق آبشستگی سری آبشکن های L – شکل (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
15 اثردانه بندی مصالح بر روی حداکثر عمق آبشستگی اطراف پایه پل با مقطع دایره شکل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
16 ارائه رابطه ضریب آبگذری المانی دریچه های کشویی جانبی در حالت جریان مستغرق (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
17 ارائه رابطه ضریب آبگذری المانی دریچه های کشویی جانبی در حالت جریان مستغرق (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
18 ارائه رابطه ضریب ابگذری المانی دریچه های کشویی جانبی با استفاده از روش جستجوی ژنتیکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
19 ارائه رابطه ضریب دیمارچی دریچه های کشویی جانبی با استفاده از روش جستجوی ژنتیکی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
20 ارزیابی اقتصادی شیرین سازی آب دریای خزر به روش اسمز معکوس، جهت مصرف شرب استان گلستان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا
21 ارزیابی پایداری سدها با استفاده از تحلیل داده های ابساردقیق مقایسه موردی سد گلستان (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
22 ارزیابی دقت روابط تخمین بیشینه عمق آبشستگی پایه پل در شرایط جریان ماندگار (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
23 ارزیابی دقت روابط تخمین توسعه زمانی عمق آبشستگی پایه پل در شرایط جریان ماندگار (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
24 ارزیابی دقت روابط عمق بیشینه آبشستگی پایه پل در شرایط جریان غیرماندگارتوسط دادههای آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
25 ارزیابی دقت روش های مختلف برآورد بار بستر در رودخانه زرینگل با استفاده از دانه بندی مواد کف و نرم افزار STE (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
26 ارزیابی دقت روشهای محاسبهی دبی جریان در کانالهای پیچانرود با مقطع مرکب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
27 ارزیابی دقت شبکه های عصبی مصنوع ی در برآورد قطر رسوبات بار بستر توسط نرم افزار STE (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران
28 ارزیابی دقت شبکه های عصبی مصنوعی با قابلیت ارائه توزیع عرضی بار رسوبی در برآورد دبی بار بستر توسط نرم افزار STE (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران
29 ارزیابی روش های هیدرولوژیکی برآورد بار معلق (مطالعه موردی:رودخانه اترک استان گلستان) (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
30 ارزیابی عملکرد ایستگاه های پمپاژ اراضی تحت پوشش مزرعه نمونه ارتش و شرکت تعاونی روستایی پیوند (دریافت مقاله) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
31 ارزیابی عملکرد روابط بی بعد در برآورد توزیع تنش برشی در کانال های با مقطع مرکب (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
32 ارزیابی عملکرد روشهای یک بعدی در برآورد دبی جریان کانال های با مقطع مرکب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
33 ارزیابی عملکرد شیرهای فشارشکن در راستای هوشمندسازی شبکه توزیع آب شهر بیرجند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدر رفت و بازیافت
34 ارزیابی عوامل کیفی آب در آبخوان ساحلی دشت نور- نوشهر (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
35 ارزیابی فنی شیرین سازی آب دریای خزر به منظور مصرف شرب استان گلستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
36 ارزیابی کیفیت آب رودخانه برای شرب (مطالعه موردی: رودخانه زیارت استان گلستان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط‌ زیست
37 ارزیابی کیفیت آب رودخانه برای مصارف کشاورزی (مطالعه موردی: رودخانه زیارت استان گلستان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انرژی،محیط زیست،کشاورزی و توسعه پایدار
38 ارزیابی میزان آبشستگی در تنگشدگی های طولانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
39 ارزیابی نتایج حاصل از بهکارگیری روشهای زمین آمار و شبکه عصبی مصنوعی در میانیابی سطح آب زیرزمینی دشت قزوین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
40 ارزیابی یکنواختی توزیع آب در آبیاری بارانی در مقادیر مختلف فشار کارکرد و فواصل آبپاش (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
41 استخراج خصوصیات حوضه های آبریز و شبکه های آبراهه با استفاده از GIS (مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه صوفی چای) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
42 استخراج رابطه بهینه تخمین عمق آبشستگی پایه پل ناشی از تجمع اجسام شناور (شاخه و برگ درختان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
43 استفاده از روش برنامه ریزی بیان ژن در برآورد ضریب آبگذری سرریز مثلثی در پلان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
44 استفاده از سیستم استنتاج فازی-عصبی در تخمین تبخیر روزانه از تشت تبخیر (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
45 استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در تخمین تبخیر روزانه از تشت تبخیر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
46 استفاده از کانی های رسی در منشأیابی رسوبات (مطالعه موردی : رودخانه لولم در استان گلستان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
47 استفاده از مدل فازی - عصبی تطبیقی در تخمین هیدروگراف سیل مطالعه موردی :رودخانه تجن (دریافت مقاله) همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
48 استفاده از میکرومدل برای بررسی آزمایشگاهی عمق آبشستگی اطراف آبشکن Lشکل (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
49 اصلاح هدایت هیدرولیکی در بستر رودخانه ها به منظور افزایش تبادلات هایپریک (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
50 الگوی رسوب گذاری بالادست سرریز نوک اردکی با حضور دریچه جانبی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
51 امکان سنجی استفاده از استات آمونیوم در پیش بینی عملکرد گندم در برخی مزارع دیم با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
52 peizometeric weakener system (دریافت مقاله) فستیوال سراسری بتن
53 برآورد توزیع عرضی زبری مانینگ در رودخانه های سیلابی با استفاده از مدل شبه دوبعدی توزیع عرضی سرعت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
54 برآورد حداکثر عمق آبشستگی اطراف آبشکن L- شکل با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و فازی عصبی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
55 برآورد دبی جریان با استفاده از روابط بدون بعد در رودخانه سیلابی (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
56 برآورد ضریب تخلیه ی سرریزهای جانبی لبه تیز ترکیبی با استفاده از هوش مصنوعی و نتایج حاصل از مدل آزمایشگاهی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
57 برآوردپتاسیم قابل استفاده با عصاره گیرتترافنیل بران سدیم برمبنای میزان سطح ویژه خاکهای استان گلستان به کمک شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
58 برآوردپتاسیم قابل استفاده با عصاره گیرتترافنیل بران سدیم بصورت تابعی ازوضعیت دانه بندی و رس با شبکه عصبی مصنوعی درخاک های استان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
59 برآوردرابطه ی پتاسیم قابل استفاده باعصاره گیرتترافنیل بران سدیم با میزان رسدموجوددرخاک به کمک شبکه عصبی مصنوعی درخاکهای استان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
60 براورد بارش موثر ونیاز آب مصرفی برای کشت گندم و برنج درشهرستان ساری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
61 بررسی آزمایشگاه تأثیر تغییر طول توده شاخ و برگ انباشته شده جلوی پایه پل بر حداکثر عمق آبشستگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
62 بررسی آزمایشگاهی آبشستگی اطراف پایه ی پل استوانه ای غیریکنواخت (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
63 بررسی آزمایشگاهی آبشستگی پیرامون آبشکنT شکل نامتقارن در شرایط مستغرق (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
64 بررسی آزمایشگاهی آبشستگی پیرامون آبشکنT شکل نامتقارنو مقایسه آن با آبشکن های L شکل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
65 بررسی آزمایشگاهی آبشستگی موضعی اطراف آبشکن باندا ل لایک T شکل (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران
66 بررسی آزمایشگاهی اثر انقباض جریان بر حفره آبشستگی پائین دست سازه ترکیبی سرریز-دریچه (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
67 بررسی آزمایشگاهی اثر طول آبشکن T شکل نامتقارن بر میزان آبشستگی در شرایط غیرمستغرق (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
68 بررسی آزمایشگاهی اثر طول بازشدگی دریچه جانبی بر میزان آبگذری سرریز نوک اردکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
69 بررسی آزمایشگاهی اثر طول بالادست آبشکنT شکل نامتقارن بر میزان آبشستگی در شرایط مستغرق (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
70 بررسی آزمایشگاهی اثر وجود دریچه بر هیدرولیک جریان در سرریز کنگرهای ذوزنقه ای (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
71 بررسی آزمایشگاهی بروی ضریب تخلیه جریان همزمان دریچه و سرریز جانبی در خم 180 درجه (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
72 بررسی آزمایشگاهی تاثیر طول گسترش توده شاخ و برگ انباشته شده جلوی پایه پل بر حداکثر عمق آبشستگی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
73 بررسی آزمایشگاهی تاثیر مشخصات هندسی پایه برعمق بیشینه آبشستگی موضعی پایه پل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
74 بررسی آزمایشگاهی تأثیر عمق آب بر حداکثر عمق آبشستگی پایه پل در شرایط حضور توده شاخ و برگ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
75 بررسی آزمایشگاهی تغییرات بستر در قوس 180درجه با ابگیر جانبی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
76 بررسی آزمایشگاهی جریان زیربحرانی در شیب شکن قائم با شیب معکوس کف در پایاب (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
77 بررسی آزمایشگاهی خصوصیات پرش هیدرولیکی در مقاطع مستطیلی واگرای تدریجی با بستر زبر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
78 بررسی آزمایشگاهی ضریب آبگذری سازه سرریز لبه تیز مثلثی در پلان (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
79 بررسی آزمایشگاهی ضریب آبگذری سازه سرریز- دریچه لبه تیز مثلثی در پلان به کمک برنامه ریزی بیان ژنی (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
80 بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی در سرریز لبه تیز قوسی در پلان با زوایای مختلف مرکزی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
81 بررسی آزمایشگاهی عمق بیشینه آبشستگی پایه پل در شرایط جریان غیردائمی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
82 بررسی اثر پوشش گیاهی دشتهای سیلابی بر هیدرولیک جریان در کانالهای مرکب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
83 بررسی اثر تجمع اجسام شناور (شاخه و برگ درختان) بر عمق آبشستگی پایه پلها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
84 بررسی اثر قوس در ضریب آبگذری سرریز های کلید پیانویی در جریان آزاد (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
85 بررسی اثرارتفاع آب روی سرریز برحفره آبشستگی پایین دست سازه ترکیبی سرریز - دریچه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
86 بررسی ارتباط بین مشخصههای بارش و سیلاب با استفاده از روشهای هوشمند مطالعه موردی ایستگاه لزوره در استان گلستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
87 بررسی امکان ارایه رابطه ای برای تخمین دقیق تر آبدهی رودخانه ها (مطالعه موردی رودخانه شاندیز خراسان رضوی) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
88 بررسی پارامترهای هندسی حفره آبشستگی گروه پایه دوتایی عمود بر راستای جریان (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
89 بررسی تاثیر ارتفاع پایه، آرایش و فواصل آبپاش بر ضریب یکنواختی توزیع آب در آبیاری بارانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
90 بررسی تاثیر اشکال هندسی در کانال های مرکب با مدل ریاضی SKM در جریان ثانویه (دریافت مقاله) همایش مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت کاهش خطرپذیری در بلایای طبیعی
91 بررسی تاثیر جریان ثانویه برروی هیدرولیکجریان در رودخانه های سیلابی (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
92 بررسی تاثیر روش های مختلف تعیین آستانه حرکت رسوبات در مدل های مختلف برآورد بار بستر با استفاده از نرم افزار STE (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
93 بررسی تاثیر زاویه راس سرریز مثلثی بر ضریب دبی در سرریز مرکب مثلثی مستطیلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی
94 بررسی تاثیر نسبت عرض کلید ورودی به خروجی در ضریب آبگذری سرریزهای کلید پیانویی قوسی شکل در جریان آزاد (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
95 بررسی تامین آب شرب شهری در دوره کوتاه مدت (مطالعه موردی: شهر گرگان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
96 بررسی تأثیر اشکال هندسی در بروز سیلاب بعنوان شریان‌های حیاتی در کانال‌های مرکب (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
97 بررسی تأثیر بهینهسازی ضرایب روش ماسکینگام در روندیابی سیل در کانال مرکب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
98 بررسی تأثیر پوشش گیاهی بر هیدرولیک جریان در دشت های سیلابی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
99 بررسی تراز سطح اب زیرزمینی در سه حالت ترسالی ، خشکسالی و نرمال مطالعه موردی: حوزه نرماب استان گلستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
100 بررسی تغییرات مکانی کیفیت آب زیر زمینی بوسیله تحلیلهای زمین آماری و سیستم اطلاعات جغرافیایی، مطالعه موردی-دشت قزوین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
101 بررسی دینامیک حرکت دانه گرده و ارتباط آن با بارآوری درختان پسته در ایستگاه تحقیقات دامغان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پسته ایران
102 بررسی روش مدیریتی بهره برداری بهینه از منابع آب در مقابله با کم آبی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
103 بررسی روش های الگوریتم ژنتیک و کلونی مورچگان دربهینه سازی بهره برداری از مخازن (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
104 بررسی روشهای کاهش تبخیر از سطح آب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
105 بررسی روند تغییر اقلیمبا استفاده از شاخصهای شدت خشکسالی وانحراف معیار رطوبت ماهانه (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
106 بررسی روند تغییرات دبی پایه ایستگاه هیدرومتری ارازکوسه (حوزه آبخیز گرگانرود استان گلستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
107 بررسی زمانی گسترش مخروط آبشستگی در رسوبشویی هیدرولیکی تحت فشار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
108 بررسی ضریب دبی سازه ترکیبی سرریز- دریچه قوسی در پلان (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
109 بررسی طول دوره قابل پیش بینی خشکسالی با استفاده سریهای زمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
110 بررسی عددی ظرفیت آبگذری سرریزهای اوجی و لبه پهن با استفاده از نرم افزار Flow-3D (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
111 بررسی عددی میزان آبشستگی دراثرتغییرات دبی پائین دست جت مستغرق مایل با استفاده از مدلSSIIM (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
112 بررسی عملکرد روابط توزیع دبی جریان در رودخانه های سیلابی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
113 بررسی عوامل فرسایش ورسوبگذاری رودخانه ها؛ مطالعه موردی رودخانه های استان گلستان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
114 بررسی مشخصات پرش هیدرولیکی در حالت جریان غیرماندگار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران،معماری،مدیریت شهری و محیط زیست
115 بررسی مشخصات هیدرولیکی جریان بر روی سرریز لبه تیز قوسی در پلان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
116 بررسی میزان همبستگی بین متغییر های اقلیمی پیوند از دور با شاخص خشکسالی SPI به روش رگرسیون درختی (M5) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
117 بررسی وضعیت پایداری شیروانی سدها مقایسه موردی سدگلستان (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
118 بکارگیری سیستم استنتاج فازی عصبی تطبیقی در تحلیل هیدرولیکی جریان در محیط متخلخل پاره سنگی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
119 بهره برداری بهینه از سیستم تک مخزنی سد بوستان (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
120 بهره برداری بهینه از سیستم سه مخزنی (مطالعه موردی: سدهای بوستان، گلستان و وشمگیر از استان گلستان) (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
121 بهینه سازی الگوی کشت با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: منطقه آق قلا) (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
122 بهینه سازی ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان دشت زرین گل با استفاده از مدل ریاضی (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
123 بهینه سازی هوشمند مقاطع سدهای وزنی بتنی روی پی های سنگی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی جامعه مورچگان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
124 بیلان اب زیرزمینی به عنوان ابزاری برای مدیریت منابع آب مطالعه موردی حوزه نرماب استان گلستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
125 پارامترهای اساسی در مدل سازی کمی وضع موجود شبکه های توزیع آب (مطالعه موردی زون Dشهر بیرجند) (دریافت مقاله) همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
126 پهنه بندی ضرایب منحنی سنجه رسوب در حوضه های آبریز گلستان به روش حد وسط دسته ها در مقایسه با روش سالانه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
127 پهنه بندی ضرایب منحنی سنجه رسوب در حوضه های آبریز گلستان به روش حد وسط دسته ها در مقایسه با روش فصلی (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
128 پیش بینی تغییرات کیفیت آب رودخانه شصت کلاته با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی آب
129 پیش بینی تلفات تبخیر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
130 پیش بینی جریان روزانه رودخانه با استفاده از سیستم استنتاج فازی - عصبی تطبیقی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
131 پیش بینی سطح ایستابی آب زیر زمینی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: دشت بیرجند) (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
132 پیش بینی سطح ایستابی در ابخوان با بکارگیری نرم افزار GMS مطالعه موردی: آبخوان بیرجند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
133 پیش بینی سیگنال بارش های ماهانه با استفاده از تئوری موجک ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
134 پیش بینی ضریب آبگذری دریچه قوسی در پلان با استفاده از برنامه ریزی ژنتیک (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
135 پیش بینی ضریب آبگذری سازه ترکیبی سرریز نوک اردکی با دماغه مرکب به همراه دریچه تخلیه رسوب (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
136 پیش بینی ضریب دبی سرریز دریچه قوسی در پلان با استفاده از برنامه ریزی ژنتیک (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
137 پیش بینی عملکرد گندم با استفاده از Aquacrop و داده های ایستگاه سینوبتیک (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
138 پیش بینی مکانی مقدار پروتئین دانه گندم با استفاده از مدل رقومی پستی و بلندی زمین در منطقه اردل استان چهارمحال و بختیاری (مقایسه روش های رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
139 پیشبینی جریان رودخانه با استفاده از سیستم استنتاج فازی(FIS) و سیستم استنتاج فازی- عصبی تطبیقی (ANFIS) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
140 تاثیر ابعاد دریچه تحتانی بر حجم و ابعاد مخروط آبشستگی در رسوبشویی تحت فشار (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
141 تاثیر پارامترهای هندسی بر ضریب آبگذری سازه ترکیبی سرریز نوک اردکی با دماغه مرکب به همراه دریچه تخلیه رسوب (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
142 تاثیر پره های مستغرق بر مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش واگرا (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
143 تاثیر درصدهای مختلف زئولیت بر مقاومت فشاری بتن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
144 تاثیر شیب جداره سازه سرریز لبه تیز مثلثی در نیمرخ بر ظرفیت آبگذری با استفاده از مطالعه آزمایشگاهی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
145 تاثیر طول مسیر رودخانه های پیچان رودی بر اختلاط آلودگی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
146 تاثیر فاصله بین پایه ها برتوسعه زمانی آبشستگی موضعی درگروه پایه های دوتایی عمود برمسیر جریان (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
147 تاثیر فاصله ی بین پایه ها بر توسعه ی زمانی آبشستگی موضعی در گروه پایه دوتایی در راستای جریان (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
148 تاثیر متغیرهای اقلیمی پیوند از دور بر خشکسالی هواشناسی با استفاده از رگرسیون چند متغییره و شبکه عصبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
149 تامین بهینه عنصر پتاسیم در گیاهان روغنی کشت شده در خاکهای رسی با سطح ویژه بالا (دریافت مقاله) همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
150 تحلیل حساسیت تراز آب زیرزمینی دشت زرینگل به ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان با استفاده از مدل ریاضی (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
151 تخمین آبدهی حوزههای آبخیز فاقد آمار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
152 تخمین بار رسوبی کف ( بستر) در کانال های شبکه آبیاری وزهکشی ساری بخش گنبد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
153 تخمین حداکثر عمق آبشستگی تکیه گاه پل با وجود طوق با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
154 تخمین حداکثر عمق آبشستگی در گروه پایه های دوتایی عمود بر مسیر جریان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
155 تخمین ضریب اصطکاک دارسی ویسباخ در جریانهای آشفته با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
156 تخمین هوشمند حجم حفره آبشستگی ناشی ازرسوبشویی در سدهای مخزنی بااستفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
157 تخمین هوشمند دبی جریان رودخانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
158 تخمین هوشمند دبی جریان زیربحرانی در شی بشکن قائم مستطیلی با استفاده از شبکة عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
159 تعیین الگوی بهینه کشت محصولات زراعی با هدف دستیابی به خودکفایی ( مطالعه موردی:شهرستان اردبیل) (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
160 تعیین الگوی کشت بهینه محصولات با استفاده از برنامه ریزی خطی (مطالعه موردی: شهرستان اردبیل) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
161 تعیین الگوی کشت بهینه محصولات با استفاده از برنامه ریزی غیرخطی (مطالعه موردی: منطقه آق قلا) (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
162 تعیین بهترین روش پیش بینی جریان رودخانه لیقوان مطالعه موردی حوضه لیقوان چای، از زیرحوضه های دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
163 تعیین حوضه آبریز با استفاده از GIS (مطالعه موردی حوضه آبریز صوفی چای) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
164 تعیین ضریب آبگذری دریچههای شعاعی در حالت جریان آزاد و مستغرق (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
165 تعیین ضریب دبی سرریز جانبی لبه تیز مرکب (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
166 تعیین مدل سری زمانی دبی پایه ایستگاه هیدرومتری ارازکوسه (حوزه آبخیز گرگانرود استان گلستان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
167 تعیین مکان های استحصال منابع آب زیرزمینی دشت قره شور با استفاده از داده های کمی و کیفی (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
168 تعیین مناسبترین روش برآورد دبی انتقال رسوبات بارمعلق روزانه در حوزه معرف کسیلیان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
169 تعیین مناسبترین روش زمین آمار در مطالعه کیفی آبهای زیرزمینی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
170 تعیین نسبت دبی انحرافی سرریز جانبی در کانال آبگیر واقع در قوس 180 د رجه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
171 تغییر توپوگرافی اطراف آبشکن T شکل نامتقارن در شرایط غیر مستغرق (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
172 توسعه زمانی آبشستگی اطراف پایه پل (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
173 تهیه مدل مفهومی آب زیرزمینی آبخوان دشت سروستان با استفاده از GMS (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
174 تهیه نقشه شوری خاک با استفاده از روشهای درونیابی (مطالعه موردی: منطقه نومل) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
175 تهیه نقشه شوری خاک با استفاده از روشهای درونیابی (مطالعه موردی: منطقه نومل) (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
176 حرکت دانه گرده و ارتباط آن با بارآوری درختان پسته در ایستگاه تحقیقات دامغان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
177 در نظر گرفتن ترکیبات مختلف ورودی جهت تخمین رسوبات بارمعلق روزانه با استفاده از الگوریتم خوشهبندی فازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
178 سیستم میراگر لاستیکی و هیدرولیکی دربادبندها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
179 شاخص های اکولوژیکی مؤثر در تعیین حقابه محیط زیستی تالاب ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
180 شبیه سازی 3 بعدی ابشستگی حول ابشکن سرکج در U/Uc متفاوت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
181 شبیه سازی آبشستگی اطراف آبشکن T شکل متقارن در شرایط غیر مستغرق (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
182 شبیه سازی آبشستگی اطراف آبشکن های T -شکل متقارن با طول جان مختلف (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
183 شبیه سازی آبشستگی اطراف آبشکن های T- شکل متقارن با طول جان مختلف (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
184 شبیه سازی توزیع عرضی سرعت در رودخانه ها با استفاده مدل ریاضی شبه دو بعدی شیونو و نایت - مطالعه موردی رودخانه قره سو (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
185 شبیه سازی توزیع عرضی سرعت در رودخانه ها با استفاده مدل ریاضی شبه دو بعدی شیونو و نایت (مطالعه موردی رودخانه قره سو) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
186 شبیه سازی جریان رودخانه زیارت با استفاده از مدل SWAT (دریافت مقاله) همایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
187 شبیه سازی دوبعدی توزیع سرعت جریان درکانالهای مستطیلی بااستفاده ازتئوری چیو (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
188 شبیه سازی رواناب رودخانه با مدل ذوب برف (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
189 شبیه سازی سه بعدی عددی آبشستگی حول آبشکن های سرکج با زوایای مختلف (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
190 شبیه سازی سه بعدی عددی آبشستگی حول سری آب شکن های L شکل با دبی های مختلف به وسیله نرم افزار SSIIM (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
191 شبیه سازی عددی آب شستگی موضعی در پایه پل های استوانه ایتحت جریان های غیر دائمی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
192 شبیه سازی عددی آبشستگی اطراف پایه پل با به کارگیری آب پایه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
193 شبیه سازی عددی آبشستگی حول آبشکن سرکج با زبانه به سمت بالادست (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
194 شبیه سازی عددی آشفتگی جریان در سازه راهماهی استخر و سرریز بااستفاده از نرمافزار Flow-3D (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
195 شبیه سازی عددی اثر تغییرات توپوگرافی بستر در یک سری ابشکن L شکل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
196 شبیه سازی عددی اثر تغییرات دبی و فاصله بر حداکثر عمق آبشستگی بستر حول سری آبشکن L شکل بوسیله نرم افزار SSIIM (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی عمران
197 شبیه سازی عددی اثر طول آبشکن T شکل نامتقارن بر میزان آبشستگی در شرایط غیر مستغرق (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
198 شبیه سازی عددی الگوی جریان اطراف آبشکن T شکل در کانال مستقیم با استفاده از مدل SSIIM (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
199 شبیه سازی عددی الگوی جریان اطراف سری آبشکن های مستقیم با استفاده از مدل SSIIM (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
200 شبیه سازی عددی تاثیر زاویه قرار گیری صفحات مستغرق در کاهش آبشستگی پای پل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
201 شبیه سازی عددی توزیع دوبعدی سرعت جریان در مقاطع مرکب مستقیم (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
202 شبیه سازی عددی جریان در سرریز قوسی با استفاده از نرم افزار FLOW3D (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
203 شبیه سازی عددی میزان آبشستگی اطراف پایه های پل با مقطع دایره ای (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
204 شبیه سازی و پیش بینی کیفیت آب سطحی با استفاده ازمدل شبکه عصبی مصنوعی مطالعه موردی رودخانه زیارت استان گلستان (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
205 شبیهسازی رواناب ناشی از باران و ذوب برف در حوضههای کوهستانی برفگیر به کمک مدل SRM (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
206 شبیهسازی عددی آبشستگی اطراف آبشکنهای سرکج (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
207 شبیهسازی یک بعدی توزیع عرضی سرعت در رودخانههای سیلابی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
208 شیرین سازی آب دریای خزر به منظور مصرف شرب استان گلستان با تأکید بر ملاحظات زیست محیطی (دریافت مقاله) همایش ملی آب با رویکرد آب پاک
209 ضریب آبگذری دریچه های کشویی جانبی در کانالهای انتقال آب (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
210 ضریب شدت جریان دریچه جانبی در قوس 180 درجه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
211 کاربرد الگوریتم ژنتیک در برآورد ضریب تخلیه سرریزهای جانبی لبه تیز ترکیبی و مقایسه آن با نتایج حاصل از مدل آزمایشگاهی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
212 کاربرد الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی ضرائب معادله ی سنجه ی رسوب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
213 کاربرد مدل برنامه ریزی بیان ژن و روش گشتاور خطی در آنالیز منطقه ای سیلاب(مطالعه موردی: حوزه های آبخیز کرخه و کارون) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
214 کنترل رسوب ورودی به آبگیر جانبی در قوس 180 درجه با استفاده از پره های مستغرق (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
215 محاسبه ضریب آبگذری سر ریز های کلید پیانویی در حالت جریان مستغرق (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
216 مدل سازی آبشستگی پایین دست سرریزهای با قوس محوری پایین دست با قراردادن بلوک بتنی با استفاده از نرم افزار FLOW3D (دریافت مقاله) اولین همایش مدیریت تقاضا و بهره وری مصرف آب
217 مدل سازی آبشستگی پایین دست سرزیرهای قوس محوری با استفاده از نرم افزار FLOW3D (دریافت مقاله) اولین همایش مدیریت تقاضا و بهره وری مصرف آب
218 مدل سازی سفره آب زیرزمینی دشت قره شور با استفاده از نرم افزار GMS (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
219 مدلسازی عددی آبشستگی اطراف پایه پلها با بکارگیری صفحات مستغرق (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
220 مدلسازی عددی تنش برشی مرزی در عرض مقاطع مرکب (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
221 مدلسازی عددی توزیع دو بعدی رسوب در مقاطع مرکب مستقیم (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
222 مدلسازی نظام بهره برداری بهینه از سیستم های چنذ مخزنی با روشهای فرا ابتکاری(مطالعه موردی: مخازن حوضه گرگانرود) (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
223 مدلهای ریاضی آبشستگی اطراف پایه پلها در تنگشدگی های طولانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
224 مدیریت سیلاب در واحدهای هیدرولوژیکی حوضه آبخیز (با تأکید بر ارائه ی روابط همبستگی برای تعیین مناسب دبی اوج، سیلاب) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلابهای شهری
225 مدیریت سیلاب در واحدهای هیدرولوژیکی حوضه آبخیز(با تاکید بر ارائه ی روابط همبستگی برای تعیین مناسب دبی اوج سیلاب) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
226 مروری بر روش مدیریتی بهره‌برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آب
227 مشاهدات آزمایشگاهی جریان عبوری از سرریز کلید پیانویی قوسی شکل (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
228 مشخصات حفره آبشستگی پائین دست سازه ترکیبی دریچه و سرریز (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
229 مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی اطراف پایه پل با پی مربعی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
230 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر استفاده از الکل های سنگین برکاهش تبخیر از مخازن آب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
231 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر زبری بستر بر خصوصیات پرش هیدرولیکی در مقاطع مستطیلی واگرای تدریجی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
232 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر زبری های مصنوعی بر آستانه استغراق پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش واگرا با شیب معکوس (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
233 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر زبری های مصنوعی بر مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش واگرا با شیب معکوس (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
234 مطالعه آزمایشگاهی مشخصات پارامترهای اختلاط در رودخانه های پیچان رودی با بستر متحرک (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس هیدرولیک ایران
235 مطالعه و مروری بر الگوریتم اتوماتای سلولی و کاربرد آن در مهندسی منابع آب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
236 مطالعه وضعیت بعدفرکتالی جرمی وشبیه سازی رابطه آن با پتاسیم قابل استفاده با عصاره گیرتترافنیل بران سدیم بوسیله شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
237 معرفی مدل عددی توزیع دو بعدی سرعت جریان در مجاری روباز (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
238 مقایسه آبشستگی آبشکن L - شکل و تیغه ای و انتخاب آبشکن مناسب (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
239 مقایسه آبشستگی اطراف آبشکن های T شکل با طول های متفاوت (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
240 مقایسه توسعه زمانی عمق آبشستگی اطراف پایه پل بین جریان ماندگار و غیر ماندگاربا استفاده از داده های آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
241 مقایسه دو روش منحنیسنجه رسوب و شبکه عصبی مصنوعی در تخمین رسوبات بارمعلق روزانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
242 مقایسه روابط موجود در تخمین عمق آبشستگی پایه پل (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
243 مقایسه روش های مختلف بازسازی داده های گمشده دبی ماهانه ایستگاه پایین دست براساس آمار خود ایستگاه و ایستگاه های بالادست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
244 مقایسه روشهای پردازش نشست سازه ای سدها با استفاده از آنالیز داده های ابزاردقیق و برنامه های نرم افزار ژئواستدیو (مقایسه موردی سد گلستان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران با رویکرد تکنولوژی های نوین
245 مقایسه روشهای جداسازی دبی پایه از هیدروگراف جریان؛ مطالعه موردی حوزه بالادست سد بوستان در استان گلستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
246 مقایسه عملکرد روش‌های شبکه عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی در تخمین حداکثر عمق آب‌شستگی پایه پل (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
247 مقایسه کاربرد شبکه عصبی مصنوعی (ANN) با سامانه استنتاج فازی-عصبی تطبیقی (ANFIS) در پیش بینی جریان رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه چالوس رود) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
248 مکان یابی سد زیرزمینی به کمک GIS در آبخیز بفره سبزوار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
249 منطقه بندی شهر و مدیریت آب شهری با استفاده از مدلMODSIM (مطالعه موردی: شهر گرگان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
250 نقش ارتفاع سازه های کنترل سیل در کاهش پیک سیلاب (مطالعه موردی رودخانه زیارت گرگان) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت سیلاب