دکتر سیدمجتبی موسوی نژاد

دکتر سیدمجتبی موسوی نژاد استادیار گروه دانشکده فنی فردوس دانشگاه بیرجند

دکتر سیدمجتبی موسوی نژاد

Dr. Mojtaba Mosavinejad

استادیار گروه دانشکده فنی فردوس دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.