دکتر حسنعلی موذن زادگان

دکتر حسنعلی موذن زادگان دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی و عضو هیئت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر حسنعلی موذن زادگان

Dr. Hasanali Moazenzadegan

دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی و عضو هیئت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرگذاری رسانه در ارتکاب و پیشگیری از جرم در پرتو جرم شناسی فرهنگی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره: 6، شماره: 2
2 ارزیابی قرار بازداشت موقت در پرتو اصول برائت و تساوی سلاح ها در نظام حقوقی ایران و آمریکا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 9، شماره: 34
3 اصل قضایی کردن اجرای آرای کیفری و چالش های آن در حقوق کیفری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 25، شماره: 99
4 بررسی اجمالی مقررات کیفری ماهوی و شکلی حاکم بر نشریات الکترونیکی در حقوق ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 10، شماره: 5
5 بررسی تطبیقی اخبار جنایی صفحه حوادث روزنامه های کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 13، شماره: 35
6 بررسی جامعه شناسی سیاسی جرم در ایران از دیدگاه آیین دادرسی کیفری اشخاص حقوقی حاکمیتی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 2، شماره: 3
7 بررسی جرم صدمات بدنی در اثنای منازعه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 1، شماره: 1
8 بررسی حقوقی - فقهی شهادت از راه دور با نگاهی به دیدگاه قضات کیفری یک استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 26، شماره: 94
9 بررسی سوء نیت در اقسام جنایت در فقه و حقوق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 12، شماره: 44
10 پاسخهای اجتماعی به بزهکاری اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و انگلستان (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 84، شماره: 110
11 تاملی در کیفر تکرار جرم فرزندکشی و اعتیاد به آن با تکیه بر ظرفیت های فقه امامیه (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 24، شماره: 90
12 تأثیرپذیری نظام دادرسی کیفری اتهامی از مقامات تعقیب (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 21، شماره: 52
13 تعقیب متهمان از دادرسی کیفری تا دادرسی ترمیمی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 13، شماره: 49
14 جایگاه حقوق بزه دیده در مرحله تحقیقات مقدماتی از منظر قانون آیین دادرسی کیفری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 7، شماره: 26
15 چالش های تقنینی - ساختاری نظام نیمه آزادی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 12
16 چالش های تقنینی اجرای خدمات عمومی رایگان از منظر قضات (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 85، شماره: 114
17 چالش های سیاست جنایی قضایی در کاربست مجازات خدمات عمومی رایگان (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 86، شماره: 118
18 چالش‌های قلمرو کیفری در رسیدگی به تخلفات کارکنان نیروهای مسلح با تأکید بر هیئت‌های انضباطی پلیس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 22، شماره: 1
19 حفظ صحت و استنادپذیری ادله الکترونیک با استفاده از بیومتریک و رمزنگاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 4، شماره: 12
20 خصومت های مسلحانه و خشونت علیه زنان و کودکان از منظر مقررات بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه زن و فرهنگ دوره: 5، شماره: 17
21 دادرسی الکترونیکی در رویارویی با جرایم رایانه ای: چالش ها و بایسته ها (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 81، شماره: 100
22 دفاع دام گستری، از مفهوم شناسی تا آثار (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 78، شماره: 85
23 رویکرد فعالانه در فرایند تحقیقات مقدماتی؛ مبانی و جلوه ها با نگرشی تطبیقی در حقوق ایران، فرانسه و آمریکا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 18، شماره: 4
24 زن در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 2، شماره: 6
25 ضرورت تاسیس زندان بین المللی در راستای اجرای احکام دیوان کیفری بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 27، شماره: 97
26 ضمانت های اجرایی نقض حقوق شهروندی در فرآیند تحقیقات پلیسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 6، شماره: 11
27 ضمانت های اجرایی نقض حقوق شهروندی در فرایند تحقیقات پلیسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 13، شماره: 11
28 علل و عوامل ارتکاب جرم منازعه و راه های پیشگیری از آن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 10، شماره: 35
29 علم قاضی در حقوق جزای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 2، شماره: 3
30 عوامل برون سازمانی موثر بر بروز خشونت پلیس در فرآیند دادرسی و راهکارهایپ یشگیری از آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 6، شماره: 20
31 عوامل د رون سازمانی موثر بر احتمال بروز خشونت پلیس د ر فرایند د اد رسی و راهکارهای پیشگیری از آن (مطالعه مورد ی کارکنان پلیس آگاهی، پلیس مبارزه با مواد مخد ر و سرکلانتری های پنجم و نهم فرماند هی انتظامی تهران بزرگ) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 10، شماره: 4
32 قضازدایی پلیسی در قبال اطفال و نوجوانان بزهکار مطالعه تطبیقی نیوزیلند کانادا و ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 18، شماره: 3
33 کاربست آیین دادرسی کیفری افتراقی نسبت به اشخاص حقوقی در مرحله تحقیقات مقدماتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 8، شماره: 29
34 ماهیت و آثار طرح دعوای مدنی در محاکم کیفری. (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 6، شماره: 22
35 مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و آمریکا در برابر مواد مخدر (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 15، شماره: 16
36 مطالعه تطبیقی موقعیت دادستان و بیطرفی او نسبت به دلایل له و علیه متهم در حقوق ایران و آمریکا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 14، شماره: 37
37 مطالعه ی تطبیقی حقوق خانواده ی متهم در فرایند تحقیقات مقدماتی در ایران و فرانسه (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 20، شماره: 69
38 نقد و بررسی قرار بازداشت موقت در قانون دادرسی مصوب سال 78 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 3، شماره: 4
39 نقش پلیس در پیشگیری از جرائم کودکان و نوجوانان با تاکید بر تعامل و مشارکت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 20، شماره: 3
40 نقش رسانه در پیشگیری از جرم در سیاست جنایی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 18، شماره: 64
41 نقض حقوق دفاعی متهم در فقد تجدیدنظرخواهی پژوهشی از آراء دادگاه کیفری یک (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 25، شماره: 89
42 واکاوی تحولات قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص قرارهای تامین کیفری اطفال و نوجوانان (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده دوره: 24، شماره: 70
43 وضعیت دفاع دام گستری در حقوق کیفری آمریکا، فرانسه و ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 9، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی میزان حمایت از کودک آزاری در اسناد بین المللی و حقوق کیفری داخلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی
2 مسئولیت کیفری نقصان یافته اطفال و نوجوانان در جرایم تعزیری مصوب قانون مجازات اسلامی 92 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی سیاست کیفری ایران در قبال بزهکاری و بزه دیدگی کودکان و نوجوانان