دکتر حسین نعیمی پور یونسی

دکتر حسین نعیمی پور یونسی استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

دکتر حسین نعیمی پور یونسی

Dr. Hossein Naeimipour yonesi

استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی عملکرد رشد، شاخصهای خونی، پاسخ ایمنی، گوارشپذیری مواد مغذی و ریختشناسی ‏روده جوجه گوشتی تغذیهشده با دانه فرآوریشده کینوا (‏Chenopodium quinoa Willd‏)‏ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 51، شماره: 4
2 برآورد پارامترهای فنوتیپی و ژنتیکی صفات تولید و تولید مثل در نژاد گاو هلشتاین ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 1
3 برآورد پارامترهای فنوتیپی و ژنتیکی صفات تولید و تولید مثل در نژاد گاو هلشتاین ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 39
4 بررسی اثر سطوح پودر سیر و دارچین بر عملکرد، سیستم ضد اکسیدانی و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 7، شماره: 14
5 بررسی اثر گیاه خرفه (Portulaca oleracea) بر عملکرد رشد و خصوصیات لاشه بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 1، شماره: 2
6 بررسی اثرات سطوح مختلف انرژی قابل متابولیسم جیره بر عملکرد مرغان تخمگذار بومی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 1، شماره: 3
7 بررسی اثرات سطوح مختلف دانه زیره سبز بر صفات کیفی تخم و برخی فراسنجه های خونی بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 2، شماره: 1
8 بررسی ژنتیکی صفات رشد و تولید کرک بز کرکی استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 43
9 بررسی ژنتیکی صفات رشد و تولید کرک بز کرکی استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 43
10 بررسی ویژگی های اماری برخی توابع غیر خطی در توصیف منحنی تخمگذاری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 2، شماره: 3
11 تاثیر استفاده از ملاس و آب پنیر بر ارزش غذایی و برخی خصوصیات کیفی علوفه سورگوم سیلو شده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 26، شماره: 1
12 تاثیر تغذیه مرطوب بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه های بیوشیمیایی خون جوجه های گوشتی در جیره های بر پایه ذرت - کنجاله سویا در شرایط تنش گرمایی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 2، شماره: 3
13 تاثیر مقیاس ماتریس روابط خویشاوندی ژنگانی بر برآورد مولفه های واریانس و درستی پیش بینی ارزش های اصلاحی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 48، شماره: 2
14 تعیین ارزش غذایی گیاه سلمه تره عمل آوری شده با آهک در زمان های مختلف به روش کیسه های نایلونی (دریافت مقاله) مجله مرتعداری دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تغذیه روغن های بنه و زیتون بر وضعیت آنتی اکسیدانی خون بزهای شیرده سانن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افزودنی های خوراک دام و طیور با محوریت تنش های محیطی
2 اثر سطوح مختلف پوسته برنج و آرژنین بر پاسخ های ایمنی و جمعیت میکروبی روده کور جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی نوآوری کشاورزی،علوم دامی و دامپزشکی
3 اثرات استفاده از سطوح مختلف دانه زیره سبز بر عملکرد بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
4 اثرات سطوح مختلف آرژنین جیره بر غلظت کاروتنوئیدهای سرم در جوجه های چالش شده با آیمریا (دریافت مقاله) کنفرانس ملی نوآوری کشاورزی،علوم دامی و دامپزشکی
5 ارزیابی آنزیم های کبدی در گوسفندان تغذیه شده با ارزن دم روباهی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
6 استفاده از مدل مختلط چندکی خطی در بررسی صفت فاصله گوساله زایی گاوهای هلشتاین ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
7 برآورد روند فنوتیپی تولید شیر هنگام اوج شیردهی گاوهای هلشتاین خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
8 بررسی اثر تغذیه سطوح مختلف زیره سبز پودر شده بر کیفیت تخم بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
9 بررسی بیوانفورماتیکی تاثیر پلی ساکاریدهای گون در پیشگیری و درمان کبد چرب غیرالکلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افزودنی های خوراک دام و طیور با محوریت تنش های محیطی
10 پیشبینی وزن بلوغ مبتنی بر مدل گمپرتز در بره های نر گوسفند بلوچی تغذیه شده با جیره غذایی حاوی سطوح مختلف برگ زرشک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افزودنی های خوراک دام و طیور با محوریت تنش های محیطی
11 تاثیرسطوح مختلف دانه زیره سبزپودرشده بربرخی فراسنجه های خونی بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
12 تأثیر تغذیه مرطوب بر خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی در جیره های دارای گندم درشرایط تنش گرمایی (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
13 کاربرد تابع غیر گمپرتز در ارزیابی ژنتیکی عملکرد حداکثر سرعت رشد روزانه بره های بلوچی ایستگاه اصلاح نژاد عباس آباد مشهد (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران