دکتر حامد ابراهیمیان

دکتر حامد ابراهیمیان دانشیار، گروه آبیاری و آبادانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

دکتر حامد ابراهیمیان

Dr. Hamed Ebrahimian Taleshi

دانشیار، گروه آبیاری و آبادانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر استفاده از آب آلوده به فلز سرب با آبیاری سطحی و زیرزمینی بر عملکرد و جذب آن توسط گیاه ذرت علوفه ای (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 15، شماره: 1
2 اثر سطوح مختلف آبیاری و کود بر بهره وری آب و نیتروژن در کاهو (دریافت مقاله) پژوهش آب در کشاورزی دوره: 35، شماره: 1
3 اثر کمآبیاری بر تغییرات زمانی نفوذپذیری خاک در آبیاری جویچهای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 43، شماره: 3
4 اثربخشی سطوح مختلف کودی در کودآبیاری سطحی و قطره ای (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 8، شماره: 1
5 ارزش گذاری آب زیرزمینی به روش باقیمانده با در نظر گرفتن شوری آب آبیاری در شهرستان ورامین (دریافت مقاله) پژوهش آب در کشاورزی دوره: 34، شماره: 2
6 ارزیابی روش نیمه کمی مدل AquaCrop برای شبیه سازی پاسخ ذرت به کود نیتروژن (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 2
7 ارزیابی روش های تخمین پارامترهای نفوذ در آبیاری جویچه ای با حضور سوپرجاذب ها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 11، شماره: 3
8 ارزیابی سه مدل EVALUE، SIPAR_ID و INFILT برای تخمین ضرایب معادله نفوذ کوستیاکف در آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 35، شماره: 1
9 ارزیابی مدل های HYDRUS-2D و SEEP/W در برآورد پیاز رطوبتی آبیاری قطره ای ثقلی سطحی و زیرسطحی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 1
10 ارزیابی و مقایسه روش بهینه سازی چند سطحی و مدل IPARM در تخمین پارامترهای نفوذ در آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 5، شماره: 1
11 ارزیابی و مقایسه روشهای مختلف تخمین پارامترهای نفوذ در سیستمهای مختلف آبیاری جویچهای و رژیمهای مختلف جریان ورودی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 20، شماره: 76
12 افزایش کارآیی مصرف آب آبیاری در شرایط استفاده از آب شور در آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 3
13 اولویت بندی کشت محصولات عمده زراعی دشت قزوین با توجه به هزینه های انرژی و آب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 41، شماره: 1
14 برآورد تغذیه آب زیرزمینی با استفاده از مدل۱D HYDRUS- (مطالعه موردی: هشتگرد) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 4
15 بررسی اجزای عملکرد و بهره وری مصرف آب سه هیبرید ذرت با سطوح مختلف آبیاری در سامانه آبیاری قطره ای زیرسطحی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 10، شماره: 3
16 بررسی امکان تولید آب از هوای مرطوب در مدل گلخانه ای مجهز به مبدل حرارتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 10، شماره: 2
17 بررسی امکان کاربرد آب شور در آبیاری قطره ای در جهت پایداری اراضی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 5
18 بررسی بهره وری آب آبیاری در سیستم های آبیاری بارانی و سطحی (مطالعه موردی: دشت قزوین) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 3
19 بررسی بهره‌وری آب در آبیاری زیرسطحی گلدانی با سطوح مختلف شوری آب (مطالعه موردی گیاه ریحان) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 27، شماره: 5
20 بررسی تاثیر برنامه ریزی آبیاری بر کارآیی مصرف آب محصول ذرت با استفاده از مدل شبیه سازی فصلی آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 10، شماره: 3
21 بررسی شاخص‌های عملکرد آبیاری و تولید ذرت علوفه‌ای براساس کم آبیاری در انتهای جویچه (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
22 بهینه سازی برنامه ریزی آبیاری در واحد های زراعی شبکه آبیاری و زهکشی شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 10، شماره: 3
23 پیش بینی شوری زهاب و خاک در اراضی دیم شبکه زهکشی زیرزمینی ران بهشهر با استفاده از مدل سازی سری زمانی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 15، شماره: 2
24 تاثیر بار آبی و دور آبیاری بر نفوذ تجمعی و نفوذ جانبی در آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 42، شماره: 4
25 تاثیر بهای واقعی آب بر گسترش سطح روش های آبیاری تحت فشار و بهبود بهره وری اقتصادی آب آبیاری (مطالعه موردی: شبکه آبیاری دشت قزوین) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 2
26 تاثیر دبی و رطوبت اولیه بر ضریب زبری مانینگ در فازهای پیشروی و ذخیره در آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 11، شماره: 2
27 تحلیل حساسیت معادلات نفوذ آب به خاک و ضرایب آنها نسبت به رطوبت اولیه و بار آبی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 5
28 تخمین شاخص تغذیه نیتروژن با استفاده از مدل های شبیه سازی AquaCrop و HYDRUS در طول دوره رشد ذرت دانه ای (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 32، شماره: 3
29 تخمین معکوس ضریب زبری مانینگ با استفاده از مدل WinSRFR و بررسی تغییرات آن در رخدادهای مختلف آبیاری (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 15، شماره: 3
30 تخمین معکوس هدایت هیدرولیکی خاک با استفاده از مدل DRAINMOD (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 16، شماره: 62
31 تخمین هدایت هیدرولیکی غیراشباع خاک با استفاده از روش معکوس در شرایط شوری خاک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 41، شماره: 3
32 شبیه سازی شاخص های عملکرد آبیاری جویچه ای با استفاده از مدل سازی فصلی در شرایط مختلف مدیریت آب در مزرعه (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 5، شماره: 2
33 فراتحلیل اثربخشی کودآبیاری سطحی و قطره ای بر شاخص های عملکرد محصول و بهره وری آب و کود (دریافت مقاله) پژوهش آب در کشاورزی دوره: 35، شماره: 2
34 کاربرد مدل سازی سری زمانی در پیش بینی شدت تخلیه زهکشی زیرزمینی و نوسانات سطح ایستابی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 5، شماره: 1
35 کاربرد مدل سازی سری زمانی در پیش بینی نفوذ در بافت های مختلف خاک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 1
36 مقایسه دو نرم‌افزار SIRMOD و WinSRFR با روش‌های مختلف تخمین نفوذپذیری به منظور طراحی و مدیریت آبیاری جویچه‌ای (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه روشی جهت تخمین هدایت هیدرولیکی بر پایه شبیه سازی شدت تخلیه زهکشها در منطقه بهشهر (دریافت مقاله) همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار
2 ارزیابی صحرایی پوشش پوسته برنج در سیستم زهکشی زیرزمینی مطالعه موردی: بهشهر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی
3 ارزیابی مدل DRAINMOD-Sدر تخمین هدایت هیدرولیکی بر پایه شبیه سازی اعماق سطح ایستابی و شدت تخلیه زهکشها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
4 ارزیابی مزرعه ای مدل SIRMOD برای آبیاری حوضجه ای یک در میان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
5 برآورد ضرایب معادلات نفوذ در شرایط اولیه و مرزی مختلف (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
6 برآورد میزان تبخیر - تعرق وبرنامه ریزی آبیاری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
7 بررسی کمی و کیفی زهاب های شبکه زهکشی شرکت ران بهشهر (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
8 بررسی وضعیت بهره وری آب آبیاری در سه استان البرز، تهران، قزوین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
9 پیش بینی سطح ایستایی و شدت تخلیه سیستم زهکشی زیرزمینی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
10 تعمیم مدل تولر اُر برای منحنی مشخصه رطوبتی خاک به تابع توزیع گاما با ضرایب شکل اختیاری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی
11 صحت سنجی یک معادله نیتروژن بحرانی به منظور بهبود مدیریت کود نیتروژن در مزارع ذرت منطقه پاکدشت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
12 طراحی لرزه ای احتمالاتی بر مبنای سطح عملکرد قاب های مهاربندی شده با مهاربندهای مقاوم در برابر کمانش (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
13 معادله نیتروژن بحرانی و نقش آن در مدیریت مصرف آب و نیتروژن در مناطق گرم و خشک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)