دکتر ابراهیم امیری

دکتر ابراهیم امیری استاد، گروه مهندسی آب،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، گیلان، ایران

دکتر ابراهیم امیری

Dr. Ebrahim Amiri

استاد، گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، گیلان، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر مدیریت آبیاری و تاریخ کاشت بر عملکرد و بهره وری آب در برنج (Oryza sativa L.) (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 12، شماره: 4
2 ارزیابی بیلان و بهره وری آب برنج تحت مدیریت های آبیاری و تراکم کاشت با استفاده از مدل-های Ceres-Rice و ORYZA۲۰۰۰ (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 1
3 ارزیابی تاثیر کم آبیاری بر ویژگی های ریخت شناختی، عملکرد و اجزای عملکرد رقم های متفاوت گوجه فرنگی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 49، شماره: 1
4 ارزیابی عملکرد و بهره وری مصرف آب در لوبیا معمولی و چشم بلبلی در شرایط مدیریت آبیاری و کود نیتروژن (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 4
5 ارزیابی فنی سامانه های آبیاری بارانی کلاسیک اجرا شدهدر باغ های چای استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 2
6 ارزیابی کارآیی مدل DSSAT برای تخمین عملکرد بالقوه سیب زمینی در نظام زراعی کشت پاییزه (مطالعه موردی: منطقه جیرفت) (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 19، شماره: 4
7 ارزیابی مدل CERES-Wheat در شبیه سازی عملکرد ارقام گندم تحت تیمارهای مختلف آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 5، شماره: 3
8 ارزیابی مدل ORYZA2000 در شبیه سازی عملکرد و بهره وری تولید برنج تحت مدیریت های زراعی. (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 27، شماره: 1
9 ارزیابی مدل‌های گیاهی AquaCrop و ORYZA2000 در شبیه‌سازی عملکرد برنج تحت مدیریت‌های زراعی در شهر رشت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 18، شماره: 4
10 استفاده از تصاویر ماهواره لندست در برآورد شاخص سطح برگ برنج در سطوح وسیع (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 3، شماره: 2
11 برآورد تأثیر مقدار آب مصرفی بر بهره‌وری آب و شکاف عملکرد برنج با استفاده از تصاویر ماهواره لندست و مدل رشد گیاهی (مطالعه موردی: شبکه سفیدرود) (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 5، شماره: 2
12 بررسی تغییرات کاربری اراضی در حوزه آبخیز توتکابن با استفاده از فن آوریهای GIS و RS (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 16، شماره: 53
13 پیش بینی ماده خشک و عملکرد کلزا تحت مدیریت های مختلف آبیاری و کود با استفاده از مدل AquaCrop (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 41، شماره: 1
14 تاثیر تاریخ کاشت و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza sativa L.) در شهرستان رشت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 33، شماره: 2
15 تاثیر تاریخ کاشت و رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد و راندمان مصرف آب در ذرت دانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 13، شماره: 2
16 تاثیر سطوح مختلف شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام اصلاح شده برنج (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 1، شماره: 3
17 تاثیر مدیریت آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد، کارایی مصرف آب و تخمین تابع تولید در لوبیا Common Bean (مطالعه موردی: شهرستان آستانه اشرفیه) (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 2، شماره: 2
18 تاثیر میزان و زمان مصرف کود نیتروژن بر زیستتوده، عملکرد و خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی برگ پرچم برنج (رقم شیرودی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 51، شماره: 1
19 تحلیل بهره وری اقتصادی آب و کود نیتروژن درتولید چای با روش آبیاری بارانی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 3، شماره: 3
20 تخمین تابع تولید ارقام بادام زمینی در سطوح مختلف آب آبیاری و شوری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 7، شماره: 1
21 تخمین تابع تولید و کارآیی مصرف آب در گیاه بادمجان تحت شرایط آبیاری قطره ای و کود نیتروژن (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 5، شماره: 1
22 تعیین تابع تولید و بهره وری مصرف آب لوبیا در شرایط کاربرد کود نیتروژن در منطقه آستانه اشرفیه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 33، شماره: 1
23 شبیه سازی بهره وری آب در برنج تحت مدیریت کم آبیاری و نیتروژن با استفاده از مدل گیاهی CropSyst (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 14، شماره: 4
24 شبیه سازی رشد چغندرقند تحت تنش آبی با استفاده از مدل AquaCrop (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 7، شماره: 3
25 شبیه سازی عملکرد و بهره وری برنج تحت شرایط مدیریت آبیاری و تاریخ کاشت با مدل Aquacrop (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 9، شماره: 2
26 عملکرد مدل Aquacrop در شرایط مدیریت تنش شوری و خشکی برنج (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
27 کاربرد تصاویر ماهوارهای و فنآوری سنجش از دور برای تخمین عملکرد برنج (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 7، شماره: 3
28 مدل سازی واکنش گیاه برنج رقم هاشمی به تغییرات شوری آب آبیاری در طول دوره رشد (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 10، شماره: 2
29 مدلسازی برآورد میزان رسوب معلق رودخانه پسیخان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی درخت تصمیم (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 10، شماره: 2
30 واکنش سویا به مصرف سطوح مختلف نانوکود پتاسیم تحت شرایط قطع آبیاری در دشت مغان (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 20، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Assessment of the Stability in the Foundation of Canal Structures in Permeable Soils (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست
2 اثر سوپر جاذب، زئولیت و تلفیق مقادیر مختلف کود آلی و معدنی در سنجش غیر تخریبی عوامل روزنه ای وغیرروزنه ای بادام زمینی در شرایط مدیریت آبیاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
3 اثرپیش تیمارتوسط آبسیزیک اسیدتحت شرایط تنش شوری برجوانه زنی و خصوصیات گیاهچه های کنجد(Sesamum indicum (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
4 اثرکمپوست آزولا و میزان مصرف آب بررشد وعملکرد برنج (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 اثرکودهای آلی شیمیایی و تلفیقی برروی برخی خصوصیات کمی و کیفی ارزن مرواریدی Pennisetum americanum)درمنطقه سیستان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 اثرمدیریت های آبیاری و کود نیتروژن برعملکرد و برخی صفات زراعی گیاه سویا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
7 ارائه متود آنالیز ریسک جهت بررسی زیست محیطی سد کرج در وضعیت بهره برداری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری و بازآفرینی شهری
8 ارزیابی آب نسبی برگ و برخی ازصفات زراعی گیاه بادام زمینی درمدیریت دورآبیاری و مقادیر مختلف آب مصرفی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
9 ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر تغییرات بارش و دما در حوضه آبخیز هندیجان با استفاده از آزمونهای آماری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
10 ارزیابی پتانسیل منابع آب زیرزمینی شهرستان رودبار با مدل FUZZY در GIS (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی راهکارهای نوین در مهندسی، علوم اطلاعات و فناوری در قرن پیش رو
11 ارزیابی تحمل به تنش خشکی بر ارقام برنج در استان گیلان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی
12 ارزیابی تحمل به خشکی آخر فصل در ده رقم جو توسط شاخص های تنش (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
13 ارزیابی تحمل به خشکی آخر فصل ده ژنوتیپ جو براساس شاخص های تحمل به خشکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست
14 ارزیابی تغییرات ضریب زبری بر پارامتر های هیدرولیکی رودخانه (مطالعه موردی:بخشی از شلمان رود) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه شهری
15 ارزیابی توانایی مدل ORYZA2000 در شبیه سازی عملکرد دانه ارقام برنج در گیلان (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی
16 ارزیابی توانمندی مدل CERES-riceدر شرایط مدیریت کودنیتروژن در گیلان (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
17 ارزیابی روشهای درونیابی جهت تعیین تغییرات مکانی و زمانی شوری آب زیرزمینی استان گیلان (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران , معماری و شهرسازی معاصر
18 ارزیابی فنی هیدرولیکی شبکه های توزیع و انتقال آب با استفاده از روش بهینه یابی الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
19 ارزیابی کاربرد مدل SWAP جهت پیش بینی عملکرد برنج در شرایط خشکسالی (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
20 ارزیابی مدل آکوکراپ در شبیه سازی عملکرد ذرت تحت مدیریت های آبیاری نوبتی و نیتروژن (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی
21 ارزیابی مدل آکوکراپ در شبیه سازی عملکرد ذرت تحت مدیریتهای آبیاری نوبتی و نیتروژن (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
22 ارزیابی مدل HEC-HMS به منظور برآورد هیدروگراف سیلاب در حوزه آبریز توتکابن گیلان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی
23 ارزیابی مدل ORYZA2000 درشرایط آبیاری نوبتی برنج رقم بهار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
24 ارزیابی مدل SWAP در شرایط مدیریت آبیاری گندم (مطالعه موردی: شبکه آبیاری و زهکشی سد درودزن) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
25 ارزیابی مدل WOFOST برای گیاه ذرت تحت سطوح مختلف آبیاری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
26 ارزیابی مدل رشد گیاهی برنج ORYZA2000 در شرایط خشکی و فاصله کشت برنج در گیلان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
27 ارزیابی مدلORYZA2000در شرایط تقسیط کود نیتروژن بر روی گیاه برنج (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
28 افزایش تولید لوبیا چشم بلبلی در مدیریت آبیاری سطحی و کود نیتروژن در جهت توسعه کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
29 افزایش تولید لوبیا در شرایط توامان آهن و نیتروژن در شرایط کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
30 افزایش عملکرد بادام زمینی در شرایط بهینه مصرف کود آهن و نیتروژن (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
31 امکان بکارگیری آب شور در شرایط کم آبی و بررسی اثرات آن بر عملکرد برنج ارقام اصلاح شده (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
32 اندازه گیری میدانهای الکترومغناطیسی در مجاورت خطوط انتقال قدرت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بررسی آثار میدانهای الکترومغناطیسی بر بافت های زنده و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی
33 Investigation of the Stability of Major Structures Located in Clay Foundation (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
34 SIMULATION OF RICE PHYSOLOGICAL TRAITS IN DIFFERENT NITROGEN FERTILIZATION AMOUNT AND SPLITTING BY ORYZA 2000 MODEL (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
35 The effect of use of K-Nanofertilizer (as an environment friendly) in reducing drought stress of soybean (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نانو از سنتز تا صنعت
36 برآورد بهره وری آب گندم با استفاده از مدل SWAP مطالعه موردی :شبکه آبیاری وزهکشی درودزن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
37 برآورد تاثیر مقدار آب مصرفی بر بهره وری آب و شکاف عملکرد برنج با استفاده از تصاویر ماهواره لندست و مدل رشد گیاهی (مطالعه موردی : شبکه سفیدرود) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
38 برآورد عملکرد محصول گیاه ذرت با استفاده از واسنجی و ارزیابی مدل CERES-Mazie (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
39 بررسی آبیاری تکمیلی در دوره کم آبی و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه چای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
40 بررسی آزمایشگاهی آب شستگی موضعی ناشی ازجتهای ریزشی آزاد (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
41 بررسی آنالیز رشد ارقام برنج در شرایط کود نیتروژن (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
42 بررسی اثر رخداد تغییر اقلیم بر دبی متوسط حوضه آبخیز هندیجان با استفاده از مدل مفهومی شبکه عصبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
43 بررسی اثر زئولیت و تلفیق مقادیر مختلف کود آلی و معدنی نیتروژن‌دار بر محتوای نسبی آب برگ بادام زمینی در شرایط مدیریت آبیاری (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت
44 بررسی اثر مقادیر نیتروژن و آرایش کاشت بر خصوصیات کیفی برنج لاین امید بخش 3 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
45 بررسی اثرآبیاری تناوبی ومقادیر مختلف کودازته برعملکردبرنج رقم هاشمی در گیلان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
46 بررسی اثرات متقابل مدیریت آبیاری و تراکم کشت در سال های مختلف بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم هاشمی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
47 بررسی اثرمقادیر مختلف کود نیتروژن وفواصل کاشت برعملکرد و اجزای عملکرد لاین امیدبخش شماره 3 برنج (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
48 بررسی اثرمقادیر نیتروژن و ارایش کاشت برخصوصیات کیفی برنج لاین امیدبخش 3 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
49 بررسی ارزیابی کیفیت شیمیایی آب رودخانه سفیدرود در فصول مختلف سال (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
50 بررسی بیلان آب در شالیزار در شرایط محدودیت آب و کود نیتروژن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
51 بررسی پاسخ گذرای مبدلهای حرارتی پوسته و لوله در اثرتغییرات دما (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
52 بررسی پاسخ مدل های رشدی جو به قطع آبیاری با استفاده از مدل CERES-Barley (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
53 بررسی تاثیر آبیاری بر عملکرد و صفات مرفولوژیک ارقام لوبیا (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
54 بررسی تاثیر آبیاری نوبتی و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
55 بررسی تاثیر آبیاری نوبتی و مقادیر کود نیتروژن بر برخی از شاخص های رشد و عمکلرد ذرت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
56 بررسی تاثیر کاربرد پلیمر سوپرجاذب بر برخی از صفات بادام زمینی در شرایط مدیریت آبیاری و کود نیتروژن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
57 بررسی تاثیر کود نیتروژن و کلات مولیبدن بر روی عملکرد بادام زمینی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
58 بررسی تاثیر مدیریت آبیاری نوبتی در مراحل رشد بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
59 بررسی تاثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن برعملکرد وآنالیز رشدبرنج (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
60 بررسی تأثیر آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد بادام زمینی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
61 بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر عملکرد گندم در منطقه مشهد (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
62 بررسی تأثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن برعملکرد و خصوصیات کیفی ارقام مختلف برنج در گیلان (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
63 بررسی تخمین میزان رسوب معلق در رودخانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج فازی- عصبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی عمران، رهاوردهای جدید، توسعه اقتصادی، فرهنگی و مدیریت جهادی
64 بررسی تغییرات بهره‌وری آب در شالیزارهای گیلان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
65 بررسی تغییرات پارامتر وای آب رودخانه سفید رود جهت مصارف کشاورزی (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
66 بررسی تغییرات دبی وکیفیت آب قلعه رودخان (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
67 بررسی تغییرات کیفیت فیزیکی و شیمیایی اب رودخانه پلرود برگرفته ازپایان نامه ارشد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
68 بررسی تغییرات مکانی میزان نیترات آب زیرزمینی استان گیلان با استفاده از زمین امار ونرم افزار GS+ (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
69 بررسی جایگزینی کودهای آلی درکشاورزی پایداربرنج (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
70 بررسی راهکارهای افزایش کارایی مصرف نیتروژن و آب در شالیزارهای شمال ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
71 بررسی روش های مختلف آبیاری بر عملکرد و کارایی مصرف آب در گیاه بادام زمینی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
72 بررسی روند تغییرات شیمیایی پارامترهای کیفی آب در شلمانرود استان گیلان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
73 بررسی روند تغییرات کیفی آب رودخانه شفارود و گوهررود از رودخانه های استان گیلان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
74 بررسی عکس العمل ارقام مختلف ذرت تحت مدیریت آبیاری تکمیلی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
75 بررسی عملکرد بادام زمینی تحت شرایط آبیاری و گوگرد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
76 بررسی عملکرد گیاه بادام زمینی درمدیریت دورآبیاری و مقادیر مختلف آب مصرفی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
77 بررسی کارایی مصرف آب و عملکرد لوبیا م مولی در شرایط آبیاری و مالچ کاه (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
78 بررسی کیفی آبهای زیرزمینی دشت فومن ازنظر شرب با استفاده از زمین آمار ونرم افزار GS+ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
79 بررسی کیفیت آب رودخانه شاهرودازسرشاخه های رودخانه سفید رود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
80 بررسی کیفیت آب رودخانه قزل اوزن از سرشاخه های رودخانه سفیدرود (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
81 بررسی کیفیت آبهای زیرزمینی منطقه غرب استان گیلان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست
82 بررسی مدیریت آبیاری قطره ای و کود نیتروژن بر عملکرد و کارایی مصرف آب در بادامزمینی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
83 بررسی مقدار نیترات در منابع آب زیر زمینی منطقه شرق گیلان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست
84 بررسی نقش مشارکت حوزه های آبریز در شدت سیل خیزی با استفاده از مدل HEC_HMS مطالعه موردی حوزه توتکابن گیلان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری
85 بررسی و ارزیابی سیستم های آبیاری بارانی کلاسیک اجرا شده در اراضی چای کاری استان گیلان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
86 بررسی و برآورد رسوبگذاری رودخانه قزل اوزن در مخزن سد سفیدرود با استفاده از مدل HEC-RAS (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
87 بررسی ویژگی های بلال در ذرت تحت تیمار ورمی واش و سطوح مختلف نیتروژن در شرایط آب و هوایی استان گیلان (دریافت مقاله) همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار
88 برهمکنش کود نیتروژن و آبیاری بر عملکرد و مقدار نیتروژن برگ سبز چای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
89 بهرهوری آب ذرت دانه ای در شرایط مدیریت آبیاری (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
90 بهینه سازی شبکه های آبرسانی با استفاده از الگوریتم ژنتیک مطالعه موردی :پروژه امام رضا شهرستان اقلید (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
91 بهینه سازی مصرف کود نیتروژن و پتاسیم در تولید لوبیا چشم بلبلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
92 پهنه بندی خطر سیلاب در رودخانه با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC-RAS در محیط GIS (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
93 پیش بینی اجزای بیلان آب با استفاده ازمدل Swap درمحدوده کانال اردیبهشت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
94 پیش بینی پارامترهای کیفی رودخانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
95 پیش بینی تغییرات فصلی و ماهانه پارامترهای اقلیمی در دو افق آتی مطالعه موردی:ایستگاه سینوپتیک رشت (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
96 پیش بینی دبی رودخانه ی شلمانرود گیلان باشبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
97 پیش بینی دبی ماهانه رودخانه پلرود توسط مدل سری زمانی arima (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
98 پیش بینی رسوب معلق رودخانه شاندرمن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی چند لایه پرسپترون (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، محیط زیست و کشاورزی
99 پیش بینی سطح آب زیرزمینی باشبکه عصبی مصنوعی مطالعه موردی: شهرستان لاهیجان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
100 پیش بینی سطح آب زیرزمینی بانرم افزار Neurosolution مطالعه موردی دشت آستانه - کوچصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
101 پیش بینی سطح آب زیرزمینی بانرم افزارNeuroSolution مطالعه موردی منطقه رشت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
102 پیش بینی سطح آب زیرزمینی بخش مرکزی گیلان با استفاده ازآنالیز موجک (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
103 پیش بینی عملکرد دانه برنج در خاک های مختلف شالیزاری با استفاده از مدل ORYZA2000 (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی
104 پیش بینی کیفیت آب رودخانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
105 پیش بینی میزان رسوب معلق رودخانه شفارود بااستفاده از سری زمانی، ARIMA (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
106 تاثیر آبیاری و کود سبز بر کارایی مصرف آب در لوبیا معمولی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
107 تاثیر تنش آبی آخرفصل بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپهای برنج (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
108 تاثیر تنش خشکی بر ارقام برنج در استان گیلان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
109 تاثیر توسعه شهرنشینی بر روی سیلاب مطالعه موردی: حوضه پلرود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
110 تاثیر دور آبیاری و مقادیر مختلف کود سبز بر عملکرد گیاه لوبیا معمولی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
111 تاثیر کمپوست آزولا و کود بازیافت زباله شهری درسیستم نوین مدیریت کشت برعملکرد و اجزای عملکرد برنج (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
112 تاثیر کمپوست آزولا، کود گاوی و کود شیمیایی روی گیاه برنج (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
113 تاثیر کود نیتروژن و آبیاری متناوب برگیاه بادام زمینی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
114 تاثیر مدیریت آب و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلی به روش ابیاری سطحی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
115 تاثیر مدیریت آبیاری قطره ای نواری و کود نیتروژن بر عملکرد اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب در گیاه بادمجان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
116 تاثیر مدیریت آبیاری نوبتی و تنش در مراحل رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی
117 تاثیر مدیریت آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و بهره وری آب ذرت علوفه ای ودانه ای سینگل - کراس 704 در مازندران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
118 تاثیر مدیریت کود نیتروژن و آزوسپیریلوم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام برنج (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
119 تاثیر مدیریتهای مختلف آبیاری در سیستم نوین مدیریت کشت برنج SRI بر بهره وری آب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
120 تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم هاشمی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
121 تاثیرلایه ای شدن زمین برنحوه توزیع پتانسیل برسطح زمین پست و نیروگاه ها درشرایط بروز اتصال کوتاه با استفاده ازروش تصاویراستاتیکی وبکارگیری روش ممان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
122 تاثیرمدیریت های آبیاری وکود نیتروژن برعملکرد واجزای عملکرد گیاه سویا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
123 تأثیر برگزنی و تنش انتهای فصل رشد بر عملکرد، اجزای عملکرد و نحوه توزیع ماده خشک درای در منطقه کرمانشاهذرت دانه (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
124 تأثیر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza sativa L.) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
125 تأثیر دور آبیاری و محدودیت منبع بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم هاشمی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
126 تأثیر کودهای شیمیایی و کودهای آلی بر عملکرد و خصوصیات کیفی برنج (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
127 تحلیل ریسک زیست محیطی سد کرج در مرحله ساخت با استفاده از نرم افزار PHA_Pro6 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران , معماری و شهرسازی معاصر
128 تخمین تابع تولید و کارایی مصرف آب در گیاه بادام زمینی تحت شرایط مدیریت آبیاری و کود نیتروژن (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت
129 تخمین رسوب معلق با استفاده از مقایسه مدل شبکه عصبی مصنوعی و منحنی سنجی رسوب(مطالعه موردی رودخانه پسیخان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
130 تعیین پتانسیل و شکاف عملکرد تولید برنج در شهرستان شفت با استفاده از مدل WOFOST (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
131 تعیین شاخص های مناسب برای انتخاب ارقام مقاوم به تنش خشکی در برنج (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
132 تعیین گستره سیل رودخانه با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC-RAS (مطالعه موردی:بخشی از شلمان رود) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه شهری
133 تعیین منحنی های شدت - مدت - فراوانی IDF درغرب مرکزوشرق استان گیلان مطالعه موردی: ایستگاه های آستارا، رشت ورامسر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
134 حرکت آب و رسوب و تاثیر بر مورفولوژی رودخانه توسط مدل سه بعدی MIKE مطالعه موردی رودخانه سیوند (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشی های نوین در علوم مهندسی
135 شبیه سازی جذب نیتروژن درگیاه برنج توسط مدلORYZA 2000 تحت مدیریت کود نیتروژن در استان گیلان (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
136 شبیه سازی رشد و عملکرد برنج تحت شرایط تاریخ کاشت و تراکم کشت با استفاده از مدل ORYZA2000 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
137 شبیه سازی رشد و عملکرد برنج تحت شرایط مدیریت کود نیتروژن با استفاده از مدلORYZA2000 (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
138 شبیه سازی رشد و عملکرد ذرت تحت رژیم های مختلف آبیاری و کاربرد کود نیتروژن (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
139 شبیه سازی رشد و عملکرد سویا(رقم L17) تحت مدیریت آبیاری توسط مدل CROPGRO-Soybean (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
140 شبیه سازی رشد و عملکرد سویا(رقم M9) تحت شرایط آبیاری نرمال و تنش خشکی توسط نرم افزار DSSAT (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
141 شبیه سازی رطوبت خاک در شرایط مدیریت آبیاری و نیتروژن گندم با استفاده از مدل CERES-Wheat (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
142 شبیه سازی رطوبت خاک در شرایط مدیریت آبیاری و نیتروژن گندم با استفاده از مدل CERES-Wheat (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
143 شبیه سازی رطوبت خاک در شرایط مدیریت آبیاری و نیتروژن گندم با استفاده از مدل CERES-Wheat (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی
144 شبیه سازی عکس العمل سویا به کم آبیاری با استفاده از مدل WOFOST (دریافت مقاله) اولین همایش مدیریت تقاضا و بهره وری مصرف آب
145 شبیه سازی عملکرد برنج تحت مدیریت آبیاری و نیتروژن با استفاده از مدلORYZA2000 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، محیط زیست و کشاورزی
146 شبیه سازی عملکرد دانه برنج رقم بهار با استفاده از مدل AquaCrop (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
147 شبیه سازی عملکرد دو رقم سویا(ویلیامز و زان)Glycine max L.در دو تاریخ کاشت مختلف با استفاده از مدل CROPGRO-Soybean (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
148 شبیه سازی مدل های رشدی ارقام مختلف جو تحت شرایط کم آبیاری توسط مدل CERES-BARLEY در منطقه کرج (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
149 شبیه سازی واکنش ارقام مختلف برنج به آبیاری کامل و قطع آبیاری پس از گلدهی با استفاده از مدل ORYZA 2000 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
150 شبیهسازی حرکت رسوبات طبیعی در رودخانه سیوند توسط مدل سه بعدی MIKE (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشی های نوین در علوم مهندسی
151 شناسایی ژنوتیپهای مقاوم به خشکی در برنج (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
152 عکس العمل گیاه لوبیا تحت مقادیر مختلف مدیریت آبیاری و کود نیتروژن (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
153 عکس العمل محتوای نسبی آب برگ بادام زمینی به پلیمر سوپر جاذب، زئولیت و تلفیق مقادیرمختلف کود آلی و معدنی نیتروژن دار (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
154 کارآیی استفاده از کشت مخلوط ارزن پروسو-لوبیا قرمز با استفاده از حداقل مصرف نهادههای کشاورزی درمنطقه شیروان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
155 کارآیی استفاده از کشت مخلوط ارزن مرواریدی-لوبیا قرمز همراه با مصرف کودهای آلی، شیمیایی و تلفیقی به منظور بررسی برخی خصوصیات کمی این محصولات در منطقه سیستان (اصلاح الگوی مصرف کود در کشت مخلوط (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
156 کاربرد مدل HEC-RAS برای شبیه سازی تاثیر آبشستگی پایه های پل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
157 کاربرد مدل WOFOST جهت پیش‌بینی رشد و نمو برنج در شرایط خشکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
158 محاسبه تابع عملکرد و تغییرات راندمان کاربرد آب با اعمال آبیاری صرفه جویانه در شالیزارهای استان گیلان (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
159 محاسبه کارآیی مصرف آب در سیستمهای تک کشتی و کشت مخلوط ارزن مرواریدی و لوبیا قرمز در منطقه سیستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
160 مدل سازی بارش- رواناب حوضه آبریز ناورود، استان گیلان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، محیط زیست و کشاورزی
161 مدل سازی رشد و عملکرد برنج تحت شرایط مدیریت آبیاری و کود نیتروژن با استفاده ازمدل ORYZA2000 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
162 مدلسازی رشد و عملکرد برنج تحت شرایط مدیریت کود نیتروژن با استفاده از مدل 2000ORYZA (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
163 مدیریت آبیاری در شالیزار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
164 مدیریت آبیاری در شالیزار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
165 مدیریت کود نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا در شرایط کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
166 مطالعه بهترین شیوه مدیریت آبیاری و ارقام برنج مناسب شرایط خشکسالی در شبکه آبیاری گیلان (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
167 مطالعه تاثیرمنابع کود آلی و شیمیایی بر شاخص های فیزیولوژیکی رقم هاشمی برنج (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
168 مطالعه توزیع مکانی و زمانی شوری در آبهای زیر زمینی در استان گیلان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست
169 مطالعه جایگزینی کودهای آلی درکشاورزی پایدار برنج (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
170 مطالعه کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از نرم افزار سورفر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
171 مطالعه و تبیین پیامدها و آثار انتقال آب دریای خزر به استان سمنان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران
172 مقایسه تخمین رسوب معلق رودخانه به دو روش شبکه عصبی مصنوعی و منحنی سنجه رسوب (مطالعه موردی رودخانه سیاهرود) (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
173 مقایسه روشهای تجربی جهت انتخاب بهترین روش برآورد رواناب سالانه حوضه آبریز حویق (دریافت مقاله) اولین همایش هنر و صنعت در ساختمان عمران،معماری و شهرسازی
174 مقایسه شاخص کارآیی مصرف آب در باغ های دیم و آبیاری شده چای (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
175 مقایسه مدلHEC-HMS و شبکه عصبی مصنوعی در شبیه سازی جریان رودخانه مطالعه موردی: حوضه ماسوله رودخان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهش در مهندسی عمران،معماری و علوم زمین
176 مقایسه مدیریتهای مختلف آبیاری با سیستم نوین مدیریت کشت برنج ( SRI ) بر بهره وری آب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
177 مقایسه معادلات تعیین سرعت ته نشینی رسوبات (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
178 مقایسه میزان دقت روشهای میان یابی متداول جهت تهیه نقشه هم باران مطالعه موردی: حوضه استان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
179 واکنش ارقام مختلف برنج به آبیاری در استان گیلان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده