دکتر ابراهیم پذیرا

دکتر ابراهیم پذیرا استاد گروه علوم خاک، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر ابراهیم پذیرا

Dr. Ebrahim Pazira

استاد گروه علوم خاک، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر شوری خاک و آب بر رشد و عملکرد چند ژنوتیپ گندم نان (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 6، شماره: 2
2 اثر مواد آلی خاک، هدایت الکتریکی و نسبت جذب سدیم بر مقاومت کششی خاک دانه ها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 6، شماره: 3
3 اثر مواد آلی خاک، هدایت الکتریکی و نسبت جذب سدیم بر مقاومت کششی خاک دانه ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 21
4 ارزیابی پایداری خاکدانه ها با استفاده از مدل های فرکتالی و روش های کلاسیک (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 4، شماره: 3
5 ارزیابی تاثیر بافت خاک و پارامترهای اقلیمی بر عملکرد زعفران(Crocus sativus L.) در دو منطقه قائن و وامنان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 10، شماره: 2
6 ارزیابی زراعی مدل WOFOST در برآورد عملکرد برنج در اراضی شالیزاری شهرستان شفت با استفاده از تحلیل های مکانی سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 31، شماره: 1
7 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد خیار گلخانه ای تحت روش و سطوح مختلف آبیاری (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 3
8 ارزیابی کارآیی مدل های فرکتالی در برآورد پارامترهای هیدرولیکی خاک و رابطه بین بعد فرکتالی منحنی رطوبتی با این پارامترها (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 7، شماره: 4
9 ارزیابی کارائی مصرف آب ذرت در دشت اوان (مطالعه موردی جنوب حوضه آبریز کرخه) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 6
10 استفاده از مدل های فرکتالی برای کمی سازی ساختمان خاک و مقایسه آن با روش های کلاسیک (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 7، شماره: 3
11 امکان بهسازی خاک های شور و سدیمی با استفاده از بهسازهای شیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 1، شماره: 4
12 ایزوترم جذب فلز سنگین سرب از محیط آبی توسط جاذب های زیستی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 13، شماره: 4
13 Changing Furrow Irrigation to Increase Efficiency and Feasibility Study of Reusing Surface Runoff (دریافت مقاله) ژورنال مهندسی عمران دوره: 3، شماره: 12
14 Investigating the Ability of Fractal Models to Estimate Retention Curve to Improve Water and Soil Resources Management (دریافت مقاله) مجله بهره وری مصرف آب دوره: 1، شماره: 1
15 بازتوزیع کاتیون های تبادلی در یک خاک شور - سدیمی بر اثر کاربرد مواد بهساز (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 27، شماره: 2
16 بررسی اثر شیرابه کمپوست زباله شهری بر غلظت برخی از کاتیون ها و آنیون های محلول خاک در مدیریت های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران دوره: 9، شماره: 3
17 بررسی برخی از ویژگی های فیزیکی و شیمیایی به همراه میکرومورفولوژی خاک های با منشا آهک و گچ بر روی واحدهای مختلف زمین نما (مطالعه موردی: استان لرستان، الشتر) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 11، شماره: 4
18 بررسی تاثیر مدیریت های زراعی و آبیاری در بهبود کارایی مصرف آب ذرت (مطالعه موردی شبکه آبیاری دز) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 12، شماره: 4
19 بررسی تاثیر مدیریت های زراعی و آبیاری در بهبود کارایی مصرف آب ذرت (مطالعه موردی شبکه آبیاری دز) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 12، شماره: 4
20 بررسی تغییرات شوری بخشی از اراضی ترکمن صحرا با بهره گیری از روش های میان یابی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 6، شماره: 3
21 بررسی کاربرد توامان عملیات کوددهی و استفاده از گیاهان مرتعی بومی و باکتری ها در حذف آلودگی های نفتی از خاک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 28، شماره: 2
22 بررسی وقوع خطر زمین لغزش با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (ANN) در محیط GIS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز الموت رود) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 10، شماره: 19
23 برنامه ریزی آبیاری به منظور ارتقاء بهره وری مصرف آب در زراعت گندم با استفاده از مدل AquaCrop (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 42، شماره: 4
24 بهینه سازی مدیریت کاربری اراضی به منظور حفاظت از منابع حوزه آبخیز ابوالعباس (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 4، شماره: 1
25 پایش تغییرات سی ساله پوشش اراضی با استفاده از سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS (مطالعه موردی: حوضه آبخیز قره سو، اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 12
26 تاثیر جاذب های طبیعی و مصنوعی رطوبت بر تاخیر در ضریب رطوبتی نقطه پژمردگی دائم (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 6، شماره: 2
27 تاثیر سودوموناسهای فلورسنت دارای فعالیت آنزیم ACC Deaminase در تعدیل اثرات مضر شوری بر کلزا در مرحله جوانه زنی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 23، شماره: 1
28 تاثیر کم آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد، و کارایی مصرف آب سیب زمینی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 9، شماره: 4
29 تاثیر کم آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد، و کارایی مصرف آب سیب زمینی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 9، شماره: 4
30 تاثیرآبشویی یک خاک شور- سدیمی تیمار شده با دو نوع ماده آلی بر شوری و سدیمی بودن خاک و غلظت نیتروژن، فسفر و پتاسیم درجو (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 31، شماره: 3
31 تأثیر گوگرد بر فرایند گیاه پالایی اسفناج از خاکهای آهکی آلوده به کادمیم (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 23، شماره: 82
32 تعیین ضریب راندمان آبشویی برای شوری زدایی خاکهای شور و سدیمی منطقه ویس – استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 5، شماره: 4
33 حساسیت منابع خاک به تخریب ناشی از فعالیت های انسانی در دشت ابهر- خرم دره بر مبنای تلفیق روش های ژئوپدولوژیک و گلاسود (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 25، شماره: 2
34 رابطه بعدهای فرکتالی آبراهه با خصوصیات مورفومتری حوضه (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 11، شماره: 3
35 رابطه سازندهای زمین شناسی و شکل اراضی با تشکیل و تحول خاک (مطالعه موردی بخش جنوبی دشت ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 9، شماره: 1
36 روشی نوین برای مکانیابی محل دفن زباله های جامد شهری بر پایه نقشه های طبقه بندی اراضی وGIS (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 11، شماره: 2
37 کاربرد مدل فیزیکی در شبیه سازی روش غرقاب دائم و متناوب خاک های شور و سدیمی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 45، شماره: 1
38 کاربرد منطق فازی در برآورد مقادیر غیردقیق شاخص فرسایندگی باران و تغییرات مکانی آن در حوزه آبخیز دریای خزر (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 27، شماره: 3
39 مدلسازی آب آبشویی مورد نیاز برای بهسازی خاک های شور (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 2، شماره: 2
40 مدلی کاربردی برای بهسازی خاک های شور و سدیمی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 3، شماره: 1
41 مدیریت زهاب های حاصل از آبیاری زراعت نیشکر در دشت خوزستان (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 9، شماره: 1
42 مطالعه تراوائی لوله های سفالی متخلخل تحت تاثیر کیفیت آب و بافت خاک در آبیاری زیرسطحی سفالی نقطه ای (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 4
43 نمک زدایی بیولوژیکی آب شور و دریا با استفاده از جلبک های دونالیلاسالینا و کلرلاولگاریس (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 9، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تنش کم آبی بر تولید محصول فلفل سبز قلمی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
2 اثر خشکسالی بر روی آلودگی ایستگاه لنج رودخانه زینده رود با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
3 اثر شیب و بارندگی حوضه زایندهرود بر آلودگی رودخانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
4 ارزیابی توان بیش اندوزی اسفناج و پیازچه به منظور استخراج گیاهی کادمیم از خاکهای آلوده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
5 ارزیابی توانایی مدل ORYZA2000 در شبیه سازی عملکرد دانه ارقام برنج در گیلان (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی
6 ارزیابی روشهای ماندگار و غیر ماندگار در زهکشی در اراضی شالیزاری استان مازندران (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
7 ارزیابی ضرایب مدل های نفوذ اب به خاک در برخی خاک های منطقه ی شیرین رود استان فارس (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
8 ارزیابی ضرایب مدلهای نفوذ آب به خاک، کاستیاکف، SCS ، فیلیپ و هولتان با استفاده از دادههای تجربی حاصل از اندازه گیری نفوذ به روش استوانههای مضاعف در دشت ساوه (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
9 ارزیابی عوامل موثر در پدیده زمین لغزش با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، مطاله موردی: حوزه آبخیز رودبار الموت (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
10 ارزیابی کارآیی مدل های فرکتالی در بیان کمی ساختمان خاک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
11 ارزیابی یک مدل فرآیندی فرسایش خاک برای یک نمونه از خاک های منطقه ائل گلی تبریز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
12 اشتقاق تابع تولید شوری عملکرد گیاه فلفل (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
13 اشتقاق تابع تولید نیتروژن- عملکرد برای گیاه فلفل (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
14 اشتقاق روابط نظری برای برآورد ویژگی های فیزیکی خاک های غیر اشباع (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران
15 الگوی پخش رطوبت در خاک رسی سیلتی تحت آبیاری زیرسطحی سفالی نقطه ای (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
16 امکان حذف آرسنیک از فاضلاب صنعتی با استفاده از گیاهان آبزی شمال خوزستان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
17 انتخاب دبی مناسب در سیستم آبیاری قطرهای به منظور کاهش تلفات آب و افزایش بهره برداری از سیستم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
18 انتقال پذیری کاتیونهای تک و دو ظرفیتی در اثر اعمال برخی روشهای اصلاح خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
19 Evaluation of erosion and sediment uncertainty estimation using semi-quantitative models (A Case Study in watershed of second urban phase, Mashhad, Khorasan Province) (دریافت مقاله) کنگره ملی سالانه ایده های نوین پژوهشی در علوم مهندسی و تکنولوژی، برق و کامپیوتر
20 Green pepper production functions under single water, salinity and nitrogen stresses (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی
21 Possibility of using land components for estimation of soil erosion (A case study, a watershed of second urban phase in Mashhad, Khorasan province, Iran) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین
22 برآورد بعد فرکتالی مدل جرم اندازه تیلر و ویتکرفت با استفاده از شاخص های تجربی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
23 برآورد حد نهایی شوری خاک با استفاده از مدل های تجربی آبشویی در سری خاکهای موران جلگه وسیع خوزستان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
24 برآورد غلظت زهاب‌های خروجی از سامانه‌های زهکشی زیرزمینی در اراضی شور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تاثیر پسروی دریاچه ارومیه بر منابع خاک و آب
25 برآورد میزان فرسایش آبی و تولید رسوب در حوضه آبخیز علی آباد چادگان از زیر حوضه های سد زاینده رود با بهره گیری از تکنیک G.I.S (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
26 برآورد نمایه فرسایندگی باران برای یازده منطقه در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
27 برآوردگر فورنیه برای الگوی بارشی استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
28 بررسی اثر سودوموناس های فلورسنت با فعالیت آنزیم ACC دآمیناز بر شاخص های فیزیولوژیکی کلزا در شرایط شور (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
29 بررسی امکان استفادة مجدد از آبهای اختلاط یافتة حاصل از آبشویی و زهکشی خاک های شور و سدیمی در امور زراعی و باغی در منطقة جنوب غربی استان خوزستان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
30 بررسی امکان برآورد سدیم تبادلی تعادلی با استفاده از مدل های تجربی شوری-سدیم زدایی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
31 بررسی امکان کاهش نیتروژن و فسفر از زهاب های کشاورزی با استفاده از سامانه نیزار مصنوعی و زهکشهای روباز (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
32 بررسی انواع مدل‌های آبشویی در اراضی جنوب شرق استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
33 بررسی تاثیر باکتریهای سودوموناس محرک رشد گیاه بر پالایش سرب از خاک توسط گیاهان کلزا و جو (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
34 بررسی تاثیر سودوموناسهای فلورسنت دارای فعالیت آنزیم ACC deaminase بر جوانه زنی ورشد دو رقم کلزا در شرایط شور (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
35 بررسی تاثیر کاربری اراضی و تراکم آبراهه در افزایش فرسایش در دو مقطع زمانی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
36 بررسی تاثیر مقادیر مختلف کربنات سدیم بر رفتار تورمی و انقباضی خاک رسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
37 بررسی تغییرات مکانی شاخص فرسایندگی باران در حوزه دریاچه نمک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
38 بررسی تغییرات مکانی شوری و سدیمی شدن خاک براثر پخش سیلاب با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
39 بررسی حساسیت منابع خاک نسبت به فرسایش ناشی از سوء مدیریت در بخشی از نواحی زراعی - زیستگاهی زیر حوزه رودخانه شور طبق روش گلاسود (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
40 بررسی روابط توپوگرافی، کاربری اراضی و برخی خصوصیات فیزیک و شیمیایی و تلفات خاک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت «پایش و ارزیابی منابع و مدیریت آنها در حوزه­‌های آبخیز»
41 بررسی شاخص فرسایندگی باران در حوزه دریاچه نمک (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
42 بررسی فرآیند آبشویی در خاک های شور و قلیا و تاثیرات آن در کشاورزی (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
43 بررسی نقش کاربری اراضی در تولید رسوب با استفاده از مدل MPSIAC و نرم افزار GIS (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
44 پایش تغییرات پوشش اراضی با استفاده از سنجش از دور و سامانه اطلاعات GIS جغرافیایی ( مطالعه موردی: حوضه آب خیز قره سو ) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی کشاورزی پایدار در محیط زیست، غذا، انرژی و صنعت
45 پیش بینی عملکرد دانه برنج در خاک های مختلف شالیزاری با استفاده از مدل ORYZA2000 (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی
46 تاثیر توپوگرافی و مدیریت خاک بر کربن آلی و تلفات خاک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت «پایش و ارزیابی منابع و مدیریت آنها در حوزه­‌های آبخیز»
47 تاثیر شوری بر نسبت عناصر در مراحل رویشی رشد گندم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
48 تاثیرکاربرد گوگرد در افزایش راندمان گیاه پالائی اسفناج ( Spinacea oleracea) در خاک های آهکی آلوده به کادمیم (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی زیست پالایی
49 تأثیر سازندهای زمین شناسی و توپوگرافی بر تکامل و تنوع خاك های دشت ارومیه (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
50 تحلیلی بر کاهش غلظت فلز سنگین سرب از پساب صنعتی با استفاده از شلتوک برنج (دریافت مقاله) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
51 تحلیلی بر کاهش غلظت فلز سنگین کادمیوم از پساب صنعتی با استفاده از شلتوک برنج (دریافت مقاله) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
52 تدوین برنامه تناوب زراعی به منظور اصلاح و بهبود ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک های شور و سدیمی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
53 تعیین پایداری ساختمان خاک با کمک بعد فرکتالی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
54 تعیین پایداری ساختمان خاک با مقایسه بعدهای فرکتالی مدل جرم اندازه توزیع اندازه خاکدانه ها (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
55 تعیین تغییرات کاربری اراضی در مقاطع زمانی مختلف و اثرات آن در فرسایش خاک ( مطالعه موردی: حوزه ی آبخیز قره سو، اردبیل ) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی کشاورزی پایدار در محیط زیست، غذا، انرژی و صنعت
56 تعیین توابع انتقالی در خاک های رسی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
57 تعیین فاصله زهکش های زیرزمینی، بر مبنای ترکیب چند کشتی (دریافت مقاله) سومین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست
58 تعیین کارآمدترین مدل های فرکتالی توزیع اندازه خاکدانه ها در کمی سازی ساختمان خاک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
59 تغییرات نفوذ پذیری براثر شرایط متغیر شوری و شوری - قلیائیت خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
60 تلفیق منطق فازی و روشهای زمین آماری در پهنهبندی عناصر مس و کبالت در تالاب انزلی (دریافت مقاله) اولین همایش حفاظت از تالاب ها واکوسیستم های آبی
61 توانایی سیستمهای پشتیبانی تصمیم گیری مکانی SDSS) در مکانیابی محل دفن پسماندههای صنعتی شهرستان ساوه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
62 رابطه بعد مدلهای فیزیکی با شاخص های تجربی پایداری خاکدانه ها (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
63 زهکشی زیرزمینی در اراضی شالیزاری (دریافت مقاله) پنجمین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست
64 زهکشی سطحی در اراضی شالیزاری (دریافت مقاله) پنجمین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست
65 شوری زدایی تدریجی خاک بوسیله نفوذ عمقی آب آبیاری (دریافت مقاله) چهارمین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست
66 کاربرد روشهای کریجینگ و وزن دهی عکس فاصله برای تحلیل تغییرات مکانی نفوذ آب به خاک (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
67 کاربرد فازی کریجینگ برای تهیه نقشه فرسایندگی باران در حوزه دریاچه نمک (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
68 کاربرد مدل ALES در تعیین الگوی کشت مطالعه موردی: میان آب شوشتر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
69 مدل سازی و مطالعه چهار مدل نفوذ آب به خاک در استان مرکزی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
70 مدلسازی اثرات متقابل شوری - نیترات آمونیم بر اساس مدل های خطی و غیرخطی رشد (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
71 مدلی کاربردی برای شوریزدایی خاک های شور و سدیمی بر اساس حجم تخلخل منفذی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
72 مدیریت آب آبیاری در اراضی شالیزاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
73 مدیریت آبیاری گندم جهت حفظ تعادل آب و نمک خاک در شرایط وجود آب زیرزمینی کم عمق (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
74 مدیریت آبیاری و زهکشی در شالیزارها با توجه به ویژگی های بیولوژیکی برنج Oryza sativa (دریافت مقاله) پنجمین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست
75 مدیریت فرسایش با استفاده از تراکم زهکشی مطالعه موردی: حوزه های آبخیز استان اردبیل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
76 مروری بر پهنه بندی و روشهای ارزیابی زمین لغزش درایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات
77 مطالعه موردی اثر تبدیل کویر سیاه کوه به اراضی پسته زار بر فرسایش پذیری بادی خاک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
78 معرفی مدل تجربی برای براورد غلظت واقعی زه آبهای خروجی از سامانه های زهکشی زیرزمینی در مزارع تحت آبیاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
79 مقایسه برخی از پتانسیلهای اقلیمی در استان های خراسان جنوبی و گلستان بر کشت زعفران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زعفران
80 مقایسه توابع انتقالی نقطه ای و پارامتریک در خاکهای رسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
81 مقایسه دو مدل فرکتالی تعداد اندازه و جرم اندازه در سنجش پایداری خاکدانه ها (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
82 مکان یابی محل دفن پس مانده های صنعتی شهرستان ساوه با استفاده از نرم افزار GIS (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
83 نمون های زهکشی (دریافت مقاله) دومین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست