دکتر جهانگیر پرهمت

دکتر جهانگیر پرهمت استاد
عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری ، تهران، ایران

دکتر جهانگیر پرهمت

Dr. Jahangir Porhemmat

استاد عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری ، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تاثیر خشکسالی بر زراعت آبی استان لرستان (دریافت مقاله) مجله علمی سامانه های سطوح آبگیر باران دوره: 10، شماره: 1
2 ارزیابی و مقایسه دو مدل یکپارچه AWBM و نیمه توزیعی SWAT در شبیه سازی رواناب ماهانه رودخانه قره سو در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 5، شماره: 1
3 افزایش دقت تحلیل های زمین آماری با کاربرد روش های برون یابی و همگن بندی در بارش روزانه ی حوضه کارون (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 3
4 الگوریتم عددی ضمنی بر روی شبکه منحنی الخط برای شبیه سازی جریان های سطح آزاد (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 3، شماره: 1
5 Comparison of the impact of drought on surface and sub-surface water in the Kaka-Reza basin (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات سطوح استحصال آب دوره: 4، شماره: 2
6 Investigation and comparison of runoff threshold in different climates of Iran (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات سطوح استحصال آب دوره: 4، شماره: 2
7 برآورد ضریب رواناب در منطقه کارستی (مطالعه موردی: حوضه دلی بجک سپیدار، استان کهگیلویه و بویراحمد) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 9، شماره: 1
8 بررسی بهره‌وری فیزیکی و اقتصادی آب در محصولات عمده زراعی در حوضه تلوار استان کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 12، شماره: 2
9 بررسی پاسخ هیدرولوژیک حوضه به خشک سالی هواشناسی در زیرحوضه های کارستی کشکان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 8، شماره: 3
10 بررسی پتانسیل تولید رواناب در حوضه های آبخیز کوچک (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سنگانه کلات) (دریافت مقاله) مجله علمی سامانه های سطوح آبگیر باران دوره: 2، شماره: 3
11 بررسی تاثیر تغییرکاربری بر رواناب رودخانه ی مارون در ایستگاه ایدنک با استفاده ازدادههای سنجش از دور و مدل SWAT (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 7، شماره: 3
12 بررسی تاثیر خشک سالی بر جریان پایه با شاخص جریان پایه استاندارد شده، مطالعه موردی: حوضه کاکارضا (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 14، شماره: 2
13 بررسی تاثیر خشکسالی بر کاهش دبی چشمه‌های غرب ایران، مطالعه موردی: سراب نیلوفر (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 12، شماره: 4
14 بررسی تاثیر روش های خوشه بندی سلسله مراتبی در دقت مدل سازی ضریب جریان در حوضه کرخه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 10، شماره: 1
15 بررسی تاثیر گام زمانی داده ها در تفکیک جریان پایه در حوضه کرخه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 8، شماره: 4
16 بررسی توزیع زمانی و مکانی خشکسالی هواشناسی در جنوب غرب کشور؛ مطالعه موردی حوضه کرخه (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 5، شماره: 3
17 بررسی ‌رابطه شاخص جریان پایه با شاخص‌های منحنی تداوم جریان در مقیاس ملی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 27، شماره: 4
18 بررسی رابطه ضریب رواناب و شدت بارش در اراضی مرتعی (مطالعه موردی: سنگانه کلات) (دریافت مقاله) مجله علمی سامانه های سطوح آبگیر باران دوره: 2، شماره: 1
19 بررسی روند تغییرات بارش و دمای شمال غرب کشور در نیم قرن اخیر (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 10، شماره: 6
20 بررسی شدت سیل خیزی زیرحوضه های کارون و عوامل موثر بر آن در شبیه سازی مدیریت یکپارچه و نیمه توزیعی سیلاب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 3، شماره: 2
21 بررسی کاربرد مدل SRM در شبیه سازی رواناب حاصل از ذوب برف با استفاده از داده های ماهواره ای در حوزه های بدون آمار برف (مطالعه موردی حوزه خرسان در کارون) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 1، شماره: 1
22 بررسی مدل های نفوذ در پوشش خاک اراضی مرتعی، مطاله موردی: حوضه گنبد در استان همدان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 7، شماره: 4
23 بررسی میزان و تغییرات زمانی انباشت و عمق آب معادل برف درحوزه کارون شمالی؛ مطالعه موردی گردنه چری (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 4، شماره: 1
24 بررسی و ارائه روابط منطقه‌ای شاخص‌های منحنی تداوم جریان، در مناطق نیمه‌خشک (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 11، شماره: 3
25 بررسی و تعیین عوامل موثر بر شکل منحنی تداوم جریان در اقلیم های مختلف ایران (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 1
26 پیش بینی تغییرات اقلیمی با استفاده از مدل های گردش عمومی جو و مقیاس کاهی مدل های SDSM و LARS-WG تحت سناریوهای واداشت تابشی در حوضه آبریز دز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 15، شماره: 55
27 تحلیل منطقه ای آبدهی رودخانه های حوضه مرکزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 6، شماره: 1
28 تخمین آبدهی و همگن بندی حوضه های آبخیز فاقد آمار شمال غرب کشور با استفاده از منحنی رشد منطقه ای (استان های آذربایجان شرقی، آذریایجان غربی، اردبیل، ایلام وکردستان) (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 1، شماره: 1
29 تعیین پارامترهای اساسی در فرآیند ذوب برف در تخمین آب نگار سیل در حوضه آبریز کارون (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 10، شماره: 2
30 تعیین فاکتور درجه-روز و ذوب برف برای بخشی از زاگرس میانی، مطالعه موردی: گردنه چری (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 6، شماره: 2
31 شبیه سازی تعادل بخشی آبخوان در معرض افت شدید با اعمال سناریوهای مختلف مدیریتی- مطالعه موردی حوضه روانسر-سنجابی کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 14، شماره: 5
32 شبیه سازی رواناب در مقیاس زمانی ماهانه با استفاده از مدل هیدرولوژیکی SWAT و بررسی و ارزیابی مدل در دوره های واسنجی و اعتبار سنجی، مطالعه موردی: حوضه روانسر سنجابی استان کرمانشاه در کشور ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 10، شماره: 3
33 عوامل موثر در آستانه شروع رواناب در حوضه های آبخیز کوچک (دریافت مقاله) مجله علمی سامانه های سطوح آبگیر باران دوره: 4، شماره: 2
34 گزارش فنی: بررسی روابط منطقه ای آبدهی محتمل سالانه در واحدهای هیدرولوژیک، مطالعه موردی: حوضه های کرخه، دز و کارون (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 8، شماره: 3
35 مدل سازی منطقه ای و ارزیابی ضریب جریان در حوزه کرخه (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 8، شماره: 15
36 مطالعه طرح تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی تحت شرایط تغییراقلیم (مطالعه موردی: محدوده مطالعاتی هشتگرد) (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 16، شماره: 2
37 مقایسه عملکرد مدل های AWBM و MIKE NAM در شبیه سازی دبی روزانه در حوضه مرتفع گنبد همدان (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 10، شماره: 3
38 واسنجی فیلترهای رقومی برگشتی بهمنظور تفکیک جریان پایه، مطالعه موردی: حوضه کرخه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 12، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Application of geostatistical methods for determining daily precipetation in karoon basin, shaloo outlet (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سیلابهای شهری
2 ارائه روش مناسب استخراج پهنه سیل از تصاویر ماهواره ای +ETM و مدل رقومی ارتفاع (DEM) (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
3 ارزیابی توانایی مدل LARS-WG در 4 ایستگاه هواشناسی حوضه آبریز کارون (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
4 ارزیابی قدرت تفکیک پذیری اطلاعات ماهواره ای در تعیین سطح تحت پوشش برف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت منابع آب
5 ارزیابی کارایی مدل سری CMIP5 در شبیه سازی و پیش بینی پارامترهای اقلیمی بارندگی، دمای حداقل و دمای حداکثر (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک آبعلی) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
6 ارزیابی مدل ذوب برف (SRM) در حوزه آبخیز طالقان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
7 ارزیابی مدل های درون یابی و برون یابی در تعیین توزیع مکانی بارش روزانه و سالانه در حوزه های کوهستانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
8 ارزیابی و مقایسه دو مدل هیدرولوژیکی AWBM و SWAT در شبیه سازی رواناب ماهانه رودخانه قره سو (دریافت مقاله) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
9 افت تراز آب زیر زمینی و ارزیابی خسارات ناشی از آن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
10 امکان سنجی آب قابل استحصال ناشی از بارش برای مصارف مختلف (مطالعه موردی: محوطه وزارت نیرو و توانیر) (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
11 برآورد توزیع مکانی بارش با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی چندجزئی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
12 برآورد حداکثر بارش محتمل حوضه آبریز به روش سینوپتیکی (مطالعه موردی:حوضه آبریز کارون در محل پل شالو) (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
13 بررسی اثر تغییر اقلیم بر مولفه برف حداکثر سیلاب محتمل حوضه دز (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران
14 بررسی اثر تغییراقلیم روی دمای کمینه ،دمای بیشینه و بارش اهواز در دوره 2030-2011 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
15 بررسی ارتباط شدت سیل خیزیبا کاربری اراضی در حوضه های استان کرمان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
16 بررسی بارش مازاد در زیر حوضه سپیدار با استفاده از دستگاه شبیهساز باران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
17 بررسی بهره وری آب در اراضی کشاورزی شرق استان کردستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
18 بررسی تاثیر تغییر کاربری بررواناب رودخانه مارون در ایستگاه ایدنک با استفاده از داده های سنجش از دور و مدل SWAT (دریافت مقاله) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
19 بررسی تاثیر عوامل منطقه ای هواشناسی و فیزیوگرافی حوضه ها در دقت برآورد آبدهی محتمل سالانه درسطح کشور ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت «پایش و ارزیابی منابع و مدیریت آنها در حوزه­‌های آبخیز»
20 بررسی تغییرات آب معادل برف با ارتفاع در مقیاس حوضه های کوچک (مطالعه موردی حوضه صمصامی از سرشاخه های کارون) (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
21 بررسی تغییرات زمانی سطح پوشش برفی نواحی مرتفع حوزه کارون شمالی بااستفاده از تصاویر سنجنده مودیس (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
22 بررسی تلفات بارشدر تشکیلات کارست (مطالعه موردی زیر حوزه سپیدار بویراحمد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
23 بررسی توزیع زمانی و مکانی آبدهی در سطح حوزه کارون و نقش آن در مدیریت منابع حوزه (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
24 بررسی خصوصیات هیدروژئولوژی چشمه کارستی هنام الشتر (دریافت مقاله) همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی
25 بررسی روابط برآورد آبدهی سالانه در حوضه قره قوم (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
26 بررسی روابط منطقه ای برآورد آبدهی سالانه با دوره بازگشت های مختلف (مطالعه موردی حوضه های کرخه، دز و کارون) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
27 بررسی رواناب با استفاده از دستگاه شبیه ساز باران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
28 بررسی روند تغییرات ماهیانه بارش و پارامترهای دما در حوضه آبریز کارون (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
29 بررسی روند کاهش جریان و خشک شدن رودخانه دائمی مرک با استفاده از مدل Salas (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
30 بررسی شاخص جذب اولیه در روش SCS با استفاده از باران ساز (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
31 بررسی عوامل موثر درآستانه شروع رواناب در حوزه های کوچک (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
32 بررسی قابلیت برنامه HEC-GeoHMS در براورد خصوصیات فیزیوگرافی حوضه ، مطالعه موردی: کارون، خروجی پل شالو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
33 بررسی قابلیت سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در برآورد خصوصیات فیزیوگرافی مطالعه موردی : حوزه کارون - خروجی پل شالو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سیلابهای شهری
34 بررسی کاهش دوره ریزش برف سالانه با استفاده از تصاویر ماهواره ای در حوزه دز (دریافت مقاله) همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی
35 بررسی نقش بارش با دوره بازگشت های مختلف در محاسبه آب قابل استحصال (مطالعه موردی: حوضه برکت) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
36 بررسی و مقایسه آستانه شروع رواناب در اقالیم مختلف ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت «پایش و ارزیابی منابع و مدیریت آنها در حوزه­‌های آبخیز»
37 بررسی و مقایسه تلفات اولیه بارش و آستانه رواناب بر اساس داده های بارش و رواناب مشاهده ای در سه حوضه نمونه (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
38 بررسی و مقایسه شبیه سازی رواناب روزانه خشکسالی ها و ترسالی های شدید با مدل SWAT (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
39 برسی اثر اقلیم بر توزیع زمانی جریان رواناب ناشی از ذوب برف در حوضه دز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
40 پاسخ حوضه به الگوی توزیع زمانی واقعی بارندگی و الگوی توزیع زمانی ساختگی آن(مطالعه موردی: حوضه آبریز رودزرد) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
41 پهنه بندی آستانه شروع رواناب با استفاده از شبیه سازی در حوضه های رده هفت استان کرمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت «پایش و ارزیابی منابع و مدیریت آنها در حوزه­‌های آبخیز»
42 پیش بینی برخی از پارامترهای جوی شهرکرد با استفاده از مدل LARS-WG (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
43 پیشبینی پارامترهای اقلیمی دوره 2030 -2011 تحت شرایط تغییراقلیم با استفاده از مدل اقلیمی HadCM3 و مدل ریزمقیاس نمایی WG- LARS (مطالعه موردی : ایستگاههای سینوپتیک اهواز و دزفول) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
44 تاثیر تغییراقلیم بر تغییرات زمانی و مکانی رواناب و ذوب برف در حوضه آبریز دز زاگرس ایران (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
45 تاثیر تغییراقلیم بر شدت خشکسالی های هواشناسی و هیدرولوژیکی در حوضه آبریز دز زاگرس ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
46 تاثیر عوامل ساختاری، سنگ شناسی و توپوگرافی بر ظهور چشمهها در محدوده شیراز تا یاسوج (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
47 تاثیر همگن بندی در برآوردنقشه های همباران با روشهای زمین آماردر حوضه کارون، خروجی پل شالو (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
48 تحلیل رابطه عمق برف با ارتفاع در سراب کارون( حوضه صمصامی) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
49 تحلیل روابط آورد رسوب در ایستگاه های هیدرومتری حوزه هندیجان - جراحی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
50 تحلیل سیلاب حوزه کارون (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
51 تحلیل منطقه‌ای آبدهی در حوزه‌های آبخیز البرز مرکزی دریای خزر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
52 تحلیل و بررسی منطقه ای دبی پایه حوضه های کارستی مطالعه موردی حوضه کرخه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
53 تعیین ضرایب و ارزیابی معادلات تجربی نفوذ آب در خاک ( ‏مطالعه موردی: اراضی مرتعی سنگانه کلات) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
54 تعیین مناطق همگن و تاثیر آن برتحلیل سیلاب حوزه کارون (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
55 تغییرات مؤلف ههای بیلان در خشکسال یها و ترسال یها در حوزه الشتر و کشکان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم
56 توسعه یک شاخص ترکیبی بر پایه مولفه مبنا برای ارزیابی و پایش خشکسالی کشاورزی (مطالعه موردی استان لرستان) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
57 تهیه و توسعه اطلس سیل در حوضه های رده هفت جهت کاهش خسارات سیل در حوضه های آبخیز- مطالعه موردی- استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت «پایش و ارزیابی منابع و مدیریت آنها در حوزه­‌های آبخیز»
58 تهیه و توسعه اطلس سیل در حوضه های رده هفت جهت کاهش خسارات سیل در حوضه های آبخیز- مطالعه موردی- استان چهار محال و بختیاری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت «پایش و ارزیابی منابع و مدیریت آنها در حوزه­‌های آبخیز»
59 شبیه سازی رواناب حاصل از بارش برف و باران با استفاده از برنامه HEC-HMS مطالعه موردی: حوضه کارون - خروجی پل شالو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سیلابهای شهری
60 شبیه سازی زمان جریان رواناب ناشی از ذوب برف تحت شرایط تغییر اقلیم در نیم قرن آینده (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست
61 شبیه سازی هیدروگراف سیل در حوضه های طبیعی و شهری مطالعه موردی رودخانه خشک شیراز (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
62 کاربرد ژئومرفولوژی در مکان یابی پخش سیلاب در مناطق فاقد امار (مطالعه موردی: دشت میمه) (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت اراضی - فرسایش خاک و توسعه پایدار
63 کالیبراسیون پارامترهای ذوب برف در برآورد هیدروگراف سیلاب - حوزه کارون، پل شالو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
64 مطالعات تطبیقی هیدرولوژیکی در جهت تخمین صحیح تر مقادیر معیار دبی طراحی سازه های هیدرولیکی سدهای بزرگ در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
65 مقایسه تاثیر خشکسالی بر آبهای سطحی و زیرسطحی در حوزه آبخیز کاکارضا (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
66 مقایسه رفتار حوضه درشبیه سازی یکپارچه وتوزیعی سیلاب،حوضه کارون، ایستگاه پل شالو (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
67 مقایسه و ارزیابی سه شاخص MCZI, CZI, ZSI با شاخص خشکسالی SPI (شاخص معمول خشکسالی) در مقیاس زمانی ماهانه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
68 واسنجی روابط تبخیر واقعی و نقش آن در مؤلفه های بیلان هیدروکلیماتولوژی حوزه های هندیجان و جراحی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت منابع آب
69 واسنجی و ارزیابی مدل HEC–HMS در حوضه آبریز رودزرد (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
70 همگن بندی و بررسی روابط منطقه ای براورد آبدهی سالانه در حوضه های آبریز فاقد امار با دوره بازگشتهای مختلف در منطقه مرکزی ایران استانهای اصفهان ، مرکزی، قم، تهران، همدان و قزوین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران