دکتر هادی رمضانی اعتدالی

دکتر هادی رمضانی اعتدالی دانشیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بین المللی قزوین، قزوین، ایران

دکتر هادی رمضانی اعتدالی

Dr. Hadi Ramezani Etedali

دانشیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بین المللی قزوین، قزوین، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز حساسیت موضعی مدل AquaCrop برای دو محصول گندم و ذرت در دو منطقه دشت قزوین و پارس آباد مغان. (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 6
2 ارزیابی ردپای آب مجازی محصولات زراعی، دامی و نهاده های مصرفی کشاورزی (مطالعه موردی: استان قم) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 35، شماره: 2
3 ارزیابی سامانه های نوین آبیاری استان قم (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 5
4 ارزیابی سامانه های نوین آبیاری با مفاهیم بهره‎وری اقتصادی آب و راندمان آبیاری در استان قزوین (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 3
5 ارزیابی سه مدل EVALUE، SIPAR_ID و INFILT برای تخمین ضرایب معادله نفوذ کوستیاکف در آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 35، شماره: 1
6 ارزیابی مدل AquaCrop در برآورد روند تغییرات رطوبت خاک، تبخیر-تعرق و عملکرد ذرت، تحت تنش های شوری و حاصلخیزی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 14، شماره: 1
7 استفاده از مفهوم ردپای آب مجازی در تولیدات دامی برای حفاظت منابع آب (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 8، شماره: 3
8 برآورد اجزاء ردپای آب در تولید محصول گندم در سطح کشور (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 6
9 برآورد تبخیرتعرق و نیاز آبی محصولات زراعی در مناطق با تنوع اقلیمی و ارتفاعی (مطالعه موردی: استان قم) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 6
10 برآورد ضرایب نفوذ و ضریب زبری مانینگ در دو رژیم جریان پیوسته و کاهشی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 9، شماره: 2
11 بررسی توزیع شوری در پروفیل خاک زراعی کشت شده تحت آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 10، شماره: 2
12 بررسی ردپای آب در تولید طیور (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 5
13 بررسی کارایی مدل AquaCrop در شبیه سازی تبخیر-تعرق ذرت واجزای آن در سامانه-های آبیاری میکرو تحت شرایط مالچ (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 5
14 بهره گیری از مفهوم ردپای آب مجازی در تولید محصولات اصلی برای عبور از بحران آب منطقه قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 2
15 تاثیر کاربرد بیوچار و کاه و کلش گندم بر غلظت آبشویی نیتروژن (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 2
16 تعیین الگوی کشت بهینه باهدف سازگاری با کم آبی و افزایش درآمد کشاورزان در شرایط تحویل حجمی (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 5، شماره: 1
17 تعیین زمان مناسب کاشت و آبیاری تکمیلی عدس دیم در دشت قزوین با استفاده از مدل AquaCrop (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 10، شماره: 5
18 تعیین مقادیر مناسب پارامتر های طراحی سیستم آبیاری با دو رژیم جریان پیوسته و کاهش جریان (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 15، شماره: 1
19 تغییرات زمانی و مکانی ردپای اکولوژیکی آب و تجارت آب مجازی در محصول بادام فاریاب و دیم در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 24، شماره: 2
20 توسعه توابع تولید غلات مهم دشت قزوین در شرایط کم آبی و تنش شوری با استفاده از مدل AquaCrop و شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 35، شماره: 2
21 عملکرد مدل SaltMod در شبیه سازی سطح ایستابی، حجم و شوری زهاب در زهکشی آزاد و کنترل شده (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 8، شماره: 1
22 مطالعه آزمایشگاهی اثر مالچ بر توزیع رطوبت و املاح در خاک خارج از فصل کشت (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 2
23 میزانا ثربخشی هوشمندسازی سامانه های آبیاری فضای سبز در کاهش مصرف مطالعه موردی: پارک رازی تهران( (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 6، شماره: 1
24 واسنجی و اعتبارسنجی مدل AquaCrop در مدیریت آبیاری غلات مهم (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 10، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تعداد روزهای مرطوب مجاور بر توزیع مقادیر بارش (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
2 ارزیابی پنج روش محاسباتی تبخیر و تعرق مرجع با روش FAO-56 در برخی مناطق ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
3 ارزیابی دو روش دمایی برآورد تبخیروتعرق مرجع در برخی از شهرهای ایران (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
4 ارزیابی روش های مختلف برآورد تبخیروتعرق مرجع گیاه در برخی از شهرهای ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
5 ارزیابی عملکرد مدلهای زنجیره مارکوف در شبیهسازی وقوع بارش در سطح شبکه آبیاری و زهکشی قزوین (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
6 ارزیابی مدل Aqua Crop در مدیریت کم آبیاری گندم در منطقه کرج (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
7 ارزیابی مدل CropWat در مدیریت کم آبیاری گندم و جو در منطقه کرج (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
8 ارزیابی مدل Cropwat در مدیریت کم آبیاری گندم و جو در منطقه کرج (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
9 ارزیابی مدل DRAINMD-s در بررسی نوسانات سطح ایستابی و شوری خاک در شرایط نیمه خشک خوزستان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
10 استفاده از آب های شور و قلیا در کشاورزی (دریافت مقاله) همایش علمی چالش آب در استان قم
11 استفاده از مدل های سری زمانی در برآورد مقادیر مفقود و پیش بینی مقادیر آتی سری زمانی تبخیر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
12 Comparing Different Weather Generator Algorithms for Daily Temperature as an Influential Factor on Crop Irrigation Requirement (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
13 برآورد ردپای آب خاکستری در تولید غلات مهم کشور در مقیاس استانی و ملی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
14 برآورد ردپای آب خاکستری در تولید محصولات مهم کشاورزی استان قزوین به عنوان یکی از شاخص های بهره وری منابع آب از منظر پدافند غیر عامل (دریافت مقاله) کنفرانس پدافند غیرعامل و توسعه پایدار
15 بررسی اثر آب آبیاری و کمیت و کیفیت سطح ایستایی بر عملکرد مزارع نیشکر (مطالعه موردی: واحد میرزا کوچک خان خوزستان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
16 بررسی اثر مدیریتهای مختلف آبیاری بر سهم مجزا تبخیر و تعرق با استفاده از مدل AquaCrop (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
17 بررسی اثر مدیریتهای مختلف آبیاری جو بر سهم تبخیر و تعرق با استفاده مدل AquaCrop (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
18 بررسی افزایش دی اکسید کربن اتمسفری بر عملکرد، تعرق و بهره وری مصرف آب گندم با استفاده از مدل AquaCrop (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
19 بررسی بهرهوریهای مختلف برای برخی از محصولات کشاورزی مهم در استان قزوین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
20 بررسی تاثیر استفاده از بیوچار و کاه و کلش گندم بر کاهش حجم آب آبیاری (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
21 بررسی تاثیر تنش حاصل خیزی بر روی نیاز آبی واقعی غلات مهم در قزوین (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
22 بررسی تاثیرات تغییر اقلیم بر عملکرد محصولات گندم و ذرت در حوضه آبریز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
23 بررسی توزیع نمک در آبیاری قطره ای نواری تیپ با استفاده از آب شور (دریافت مقاله) همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
24 بررسی کارآیی مصرف آب در مزارع نیشکر ( مطالعه موردی: واحد میرزاکوچکخان خوزستان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
25 بررسی کارایی مصرف آب و ازت تحت تنش های محیطی، در کشت ذرت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
26 بررسی وضعیت خشکسالی کشاورزی بر اساس رطوبت خاک در استان قزوین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
27 پیش بینی عملکرد و مراحل مختلف رشد گیاه گندم با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
28 تاثیر آبیاری موضعی (تیپ) بر بهره برداری پایدار از منابع خاک (مطالعه موردی: دشت قزوین) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
29 تحلیل مکانی شاخص های خشکسالی SPI وSIAP دراستان کرمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
30 تخمین عملکرد مزارع نیشکر در خوزستان با استفاده از رگرسیون پارامتری وناپارامتری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
31 تعیین دبی بهینه در سیستمهای آبیاری نواری و جوی پشته ای (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی در ایران
32 تعیین قیمت اقتصادی آب براساس الگوی کشت بهینه در مزارع قزوین (دریافت مقاله) همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
33 تعیین نیاز آبی واقعی محصولات مهم کشاورزی استان قزوین (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
34 تهیه یک مدل جهت اصلاح الگوی مصرف آب در مزارع آبی و تخصیص آن به مزارع دیم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
35 رشد جمعیت و نیاز آب شرب تحت سناریوهای تغیر اقلیم (مطالعه موردی سد مخزنی طالقان) (دریافت مقاله) همایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار
36 روند تغییر اقلیم در سطح جهان و واکنش گیاهان به آن (دریافت مقاله) همایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار
37 روند توسعه و تکمیل مدل DRAINMOD (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
38 روند توسعه و تکمیل مدل DRAINMOD (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
39 شبیه سازی عملکرد، برآورد تبخیر و تعرق واقعی و بهره وری یونجه در چین ها و سال های مختلف با استفاده از مدل AquaCrop (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
40 کم آبیاری تنظیم شده، اهمیت و ضرورت آن درشرایط قم (دریافت مقاله) همایش علمی چالش آب در استان قم
41 محور مقاله: فیزیک خاک و رشد گیاه- برآورد ضرایب نفوذ در رژیم جریان کاهشی با استفاده از مدل SIPAR_ID (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران