دکتر عطااله کاویان

دکتر عطااله کاویان استاد، گروه علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مازندران، ایران

دکتر عطااله کاویان

Dr. Ataollah Kavian

استاد، گروه علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مازندران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 مقایسه نقشه های حساسیت زمین لغزش با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک (LR) و مدل عمومی تجمیع یافته (GAM) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 9، شماره: 18
2 Assessment of effect of road or road construction on soil physical and chemical properties in northern forests of Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 1، شماره: 8
3 اثر الگوی بارش بر تغییرات زمان شروع و ضریب رواناب در مقیاس کرت (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 10، شماره: 4
4 اثر تغییر اندازه کرت در عملکرد کود آلی بر تغییر مولفه های رواناب و هدررفت خاک در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 12، شماره: 23
5 اثر دقت مکانی مدل های رقومی ارتفاعی بر شبیه سازی هیدرولوژیکی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 10، شماره: 19
6 اثر کاربرد چند افزودنی بر زمان شروع و ضریب رواناب در شرایط مختلف و شبیه سازی باران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 10، شماره: 2
7 ارزیابی اثر ارتفاع و درصد سطح پوشش نوارهای حائل گیاهی برکاهش انتقال رسوب (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 8، شماره: 16
8 ارزیابی صحت مکانی برنامه های اصلاح و احیاء پیشنهادی در طرح مرتع داری حوزه آبخیز میخوران کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 9، شماره: 2
9 ارزیابی عدم قطعیت مدل های منطقه ای تغییر اقلیم و روش های تصحیح خطا و پیش بینی تغییرات اقلیمی شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 12، شماره: 23
10 اندازهگیری و مقایسه نرخ پاشمان خاک تحت تاثیر اسیدیته و شدت باران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 1
11 اولویتبندی زیرحوزههای آبخیز هراز بهمنظور عملیات حفاظت آب و خاک بر مبنای پارامترهای مورفومتری و کاربری اراضی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 20، شماره: 77
12 برآورد غلظت رسوب معلق روزانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و خوشه بندی داده ها به روش نگاشت خود سازمان ده (مطالعه موردی: ایستگاه هیدرومتری سیرا - رودخانه کرج) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 5، شماره: 10
13 بررسی آزمایشگاهی نوارهای حائل گیاهی در حفاظت کیفی و کمی آب و خاک (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 11، شماره: 2
14 بررسی و تحلیل وقایع سیلاب اخیر کشور (مطالعه موردی: استان گلستان) (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 5، شماره: 1
15 بهره‌گیری از مدل SWMM در تعیین قابلیت جمع‌آوری و استحصال رواناب شهر بابلسر، استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 12، شماره: 4
16 پیش بینی مقادیر دبی روزانه رودخانه تالار با استفاده از مدل یادگیری کندرو (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 6
17 تاثیر استفاده تلفیقی از کمپوست زباله شهری و کود شیمیایی بر برخی خصوصیات خاک در اراضی کشاورزی شمال ایران (مطالعه موردی: شهرستان میاندرود) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 2
18 تاثیر برخی نوارهای حائل گیاهی بر رواناب و هدررفت نیترات و فسفات در اراضی دیم منطقه ساری (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
19 تاثیر خاکستر و زغال حاصل از آتش بر برخی خصوصیات خاک با تاکید بر نگهداشت آب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 1
20 تاثیر خرخاکی (Hemilepistus shirazi Schuttz) بر نفوذپذیری خاک در شبکههای پخش سیلاب گربایگان فسا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 11
21 تاثیر خصوصیات بارش بر تغییرات مکانی و زمانی حرکت توده لغزشی منطقه توان در استان قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 4، شماره: 16
22 تحلیل درون رگباری پاسخ هیدرو- رسوبی حوزه آبخیز معرف خامسان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 72
23 تخمین دبی بار معلق رسوب با استفاده از بهترین ساختار شبکه عصبی مصنوعی در حوزه آبخیز طالقان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 68
24 تعیین سهم رسوب واحدهای کاربری اراضی در حوضه آبخیز کند با استفاده از رویکرد منشایابی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 2
25 تغییرات مولفه های رواناب، هدر رفت خاک و غلظت رسوب با استفاده از سطوح مختلف بایوچار در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 10، شماره: 20
26 شبیه سازی اثر عملیات اصلاح و احیای مراتع بر هدررفت خاک با استفاده از مدل RUSLE (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 49، شماره: 1
27 شبیه سازی دبی و نیترات آب در حوزه آبخیز تالار با استفاده از مدل SWAT (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 8، شماره: 15
28 شبیهسازی اثرات عملیات اصلاحی و احیایی مراتع بر مولفههای رواناب با استفاده از مدل HEC-HMS (مطالعه موردی: حوضه آبخیز میخوران، استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 2
29 مدل سازی و برآورد حجم زمین لغزش ها بر پایه مساحت در حوزه آبخیزچهاردانگه (استان مازندران) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 8، شماره: 30
30 مدلسازی هیدرولوژیکی اثرات تغییر اقلیمی بر نوسانات دبی جریان در رودخانه هراز (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 6، شماره: 12
31 مطالعه آزمایشگاهی فرسایش پاشمانی و ارتباط آن با برخی خصوصیات خاک در سه کاربری اراضی مجاور هم (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کسیلیان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 15، شماره: 58
32 مطالعه حساسیت به وقوع سیل درحوضه آبخیز رازآور با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 8، شماره: 19
33 معرفی یک مدل جدید ترکیبی الگوریتم مبنا به منظور پیش بینی حساسیت زمین لغزش های سطحی اطراف شهر بیجار (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 15، شماره: 46
34 مقایسه روش های رگرسیون لجستیک، نسبت فراوانی و تحلیل سلسله مراتبی در تهیه ی نقشه ی حساسیت ریزش سنگ (مطالعه موردی: استان کردستان، گردنه صلوات آباد) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 6، شماره: 12
35 مقایسه و ارزیابی روش های برآورد نسبت تحویل رسوب در سه اقلیم متفاوت ایران (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 26، شماره: 3
36 نقش حفاظتی بایوچار در رطوبتهای مختلف خاک برای جلوگیری از هدررفت خاک در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 3
37 نقشه بندی فرسایندگی باران در استان کرمان با روش های زمین آماری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 48، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آتش سوزی بر برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: جنگل زرین آباد سوفلا) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
2 اثر بقایای گیاهی بر تغییرات زمان شروع رواناب و مقدار رواناب (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
3 اثر جاده سازی بر تغییرات بستر رودخانه و خطر سیلاب با استفاده از مدل هیدرولیکی (مطالعه موردی: بخشی از رودخانه هراز) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
4 اثر شدت باران بر نرخ فرسایش پاشمانی (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
5 اثر نانوزیولیت بر زمان شروع، خاتمه و ضریب رواناب در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
6 اثرات اکوهیدرولوژی آب بندانه ای مازندران (مطالعه موردی: آب بندان های حوضه رودخانه تجن) (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
7 ارزیابی اثربخشی پروژه های آبخیزداری (منطقه مورد مطالعه: دارابکلا) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
8 ارزیابی تغییرات زمانی و مکانی غلظت نیترات درجریانهای ورودی به سدکمال صالح (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زیست بوم پایدار و توسعه
9 ارزیابی خشکسالی هواشناسی حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص های هواشناسی و تکنیک سنجش از دور (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
10 ارزیابی خطر فرسایش آبی با استفاده از مدل ICONA (مطالعه موردی: حوزه آبخیز گرگانرود) (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه
11 ارزیابی رسوب دهی بخشی از حوزه آبخیز چهاردانگه با استفاده از مدل نمره-دهی فاکتوریل (FSM) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
12 ارزیابی زمان کاربرد پلی وینیل استات بر پاشمان خاک (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
13 ارزیابی عملکرد مدل ماشین بردار پشتیبان در پیش بینی تغییرات شوری آبخوان ساحلی دریای خزر (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
14 ارزیابی کارایی سدهای اصلاحی در ترسیب رسوبات ریزدانه (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
15 ارزیابی کارایی مدل FSMدر برآورد رسوبات پشت بندها ی اصلاحی در مراتع منطقه سوادکوه مازندران (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
16 استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در برآورد مشخصه توپوگرافی (LS) مدل برآورد فرسایش RUSLE (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
17 اندازه گیری رونآب و رسوب دامنه خاکبرداری جاده جنگلی (دریافت مقاله) سومین همایش ونمایشگاه بین المللی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
18 اولویتبندی زیرحوزههای آبخیز هراز بمنظور حفاظت آب و خاک برمبنای پارامترهای مورفومتری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
19 The Impact of Physiographic Conditions and its relationship with landslide around forest roads (case study: Pahnehkola district, Mazandaran Wood and Paper Industries) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
20 برآورد آب مجازی، ارزش گذاری اقتصادی مصرف آب و هدررفت خاک در شالیزارهای حوزه آبخیز تالار (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
21 بررسی اثر زئولیت و کمپوست بر آبگریزی خاک (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
22 بررسی اثر شیب بر میزان هدر رفت خاک با استفاده از شبیه ساز باران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
23 بررسی تاثیر پخش سیلاب بر نفوذپذیری و ویژگی های شیمیایی خاک مطالعه موردی: پخش سیلاب حجت آباد جاجرم، خراسان شمالی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
24 بررسی تغییرات دما و بارش با استفاده از ریز مقیاس نمایی آماری خروجی مدل HADCM3 در حوزه آبخیز هراز در دهه 2080-2099 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
25 بررسی تغییرات ضریب رواناب دوره بازگشت های مختلفدر حوزه آبخیز شهری بابلسر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
26 بررسی تغییرات فصلی ریزگردهای استان کرمانشاه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
27 بررسی تغییرات مکانی خصوصیات خاک و محصول با استفاده از نظریه زمین آمار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
28 بررسی عوامل محیطی بر فرسایش آبی در حوزه آبخیز گرگانرود (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
29 بررسی کاربرد GIS در تخمین فرسایش خاک با استفاده از مدل RUSLE (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
30 بررسی کیفیت آب رودخانه هراز و تأثیر کاربریهای اراضی بر آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
31 بررسی و تحلیل وقایع سیلاب اخیر کشور (مطالعه موردی: استان گلستان) (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
32 بررسی و مقایسه سه روش برآورد سرعت نفوذ نهایی خاک با استفاده از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
33 پایش و ارزیابی طرح توسعه کشاورزی و مدیریت آب و خاک حوزه آبریز هراز(ارایه یک نمونه موفق طرح جامع مدیریت منابع آب و خاک و توسعه پایدار ) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت، تقاضا و بهره وری مصرف آب
34 پهنه بندی خطر فرسایش خاک در حوزه آبخیز هراز با استفاده از مدلRUSLE (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
35 پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش با استفاده از تحلیل اماری نسبت فراوانی مطالعه موردی: حوزه ابخیز تجن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
36 پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش با استفاده از شاخص همپوشانی مطالعه موردی: حوزه ابخیز تجن (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
37 پهنه بندی سیلاب با استفاده از HEC-RAS (مطالعه موردی: رودخانه هراز) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
38 پیش بینی تغییرات اقلیمی حوزه آبخیز هراز در دوره 2046-2065 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
39 پیش بینی دبی های اوج ناشی از شکست سد توسط هوش مصنوعی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
40 پیش بینی سطح تراز آب زیرزمینی در ابخوان ساحلی دریای خزر با استفاده از ماشین بردار پشتیبان مطالعه موردی: حوزه تالار و بابلرود (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
41 تاثیر اصلاح کننده آلی خاک بر مولفه های زمان شروع، زمان خاتمه و ضریب رواناب (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
42 تاثیر تغییر کاربری اراضی بر برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری
43 تاثیر شدت-مدت بارندگی بر فرسایش پاشمانی-یک مقاله مروری (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
44 تاثیر موقعیت شیب دامنه بر ویژگی های خاک در اراضی کشاورزی اطراف شهرستان ساری (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
45 تاثیر وضعیت فیزیوگرافی و رابطه آن با پدیده زمین لغزش اطراف جاده های جنگلی (مطالعه موردی: سری پهنه کلا، جنگلهای حوزه شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی طراحی نوین مهندسی با رویکرد توسعه پایدار و حفظ محیط زیست
46 تاثیرپذیری رواناب و رسوب از انواع خاکپوش ها در کرت های آزمایشگاهی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
47 تحلیلی بر عملکرد آب بندان ها در کنترل سیلاب (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
48 تغییرات زمان شروع و ضریب رواناب با کاربرد کود مرغی در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
49 تغییرات زمان شروع و ضریب رواناب با کاربرد کود مرغی در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
50 تغییرات کاربری اراضی و نقش آن در هیدرولوژی مناطق بالادست حوزه آبخیز سیاه رود (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
51 شبکه عصبی مصنوعی و کاربرد آن درمدلسازی در ابخیزداری (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
52 قابلیت جمع آوری رواناب شهری با استفاده از مدل SWMM(مطالعه موردی: شهر بابلسر) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
53 کاربرد مدل LCM در آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی(مطالعه موردی:حوزه آبخیز هراز) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
54 مدل سازی رواناب با استفاده از مدل هیدرولوژیکیSWATو روش2 SUFI-در حوزه آبخیز تالار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
55 مرروی بر مطالعات اثرات باران اسیدی بر فرسایش و خصوصیات فیزیکی شیمیایی خاک (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
56 معرفی فلور و شکل زیستی و کوروتیپ گیاهان مراتع میرافضل کیاسر (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری
57 معرفی مدل نیمه فیزیکی SWATدر شبیه سازی فرایند های هیدرولوژیکی مروری بر مطالعات انجام شده) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
58 مقایسه مکان یابی بندهای اصلاحی پیشنهادی و اجرا شده درحوزه آبخیز لنگر (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
59 نقش آب بندان ها در پیشبرد اهداف آبخیزداری (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری