دکتر سعید آریاپوران

دکتر سعید آریاپوران دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه ملایر

دکتر سعید آریاپوران

Dr. Saeed Ariapooran

دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه ملایر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Attention deficit/hyperactivity disorder and oppositional defiant disorder symptoms in children of mothers with high and low negative perfectionism (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات در آسیب شناسی روانی دوره: 3، شماره: 10
2 اثربخشی بازی درمانی گروهی بر علایم نافرمانی مقابله ای و اختلال رفتار در کودکان ۶ تا ۹ ساله ی دارای علائم بیش فعالی-کاستی توجه (دریافت مقاله) نشریه پرستاری کودکان دوره: 2، شماره: 4
3 اثربخشی آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر اضطراب رقابتی و استحکام روانی نوجوانان کشتی گیر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 10، شماره: 35
4 اثربخشی آموزش مبتنی بر مداخلات شناختی رفتاری بر خودافشاگری زناشویی زوجین (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 15، شماره: 2
5 اثربخشی بازی درمانی فیلیالی بر سواد هیجانی کودکان دارای اختلال یادگیری خاص (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 9، شماره: 1
6 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سطوح خودانتقادی و افکار خودکشی در نوجوانان دارای خودزنی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 19، شماره: 2
7 اثربخشی درمان های تنظیم هیجان و چشم انداز زمان بر اضطراب و اختلال در تنظیم هیجان نوجوانان در دوره کووید-۱۹ (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 18، شماره: 3
8 اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری و افکار خودکشی مراقبین خانگی سالمندان (دریافت مقاله) مجله سالمندشناسی دوره: 8، شماره: 1
9 اضطراب بیماری کرونا در مادران دارای فرزند خردسال: نقش بهزیستی معنوی و دل بستگی به خداوند (دریافت مقاله) مجله دین و سلامت دوره: 9، شماره: 2
10 اضطراب بیماری کرونا در ورزشکاران رشته بدنسازی: نقش ذهن آگاهی ورزشی و استحکام روانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 11، شماره: 39
11 افکار خودکشی در دانشجویان در دوره کووید-۱۹: نقش دلبستگی به خدا، بهزیستی معنوی و تاب آوری روان شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 11، شماره: 40
12 Effectiveness of Time Perspective Therapy on Adolescent Suicidal Ideation in the Outbreak of Covid-۱۹ (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره پیشگیرانه دوره: 3، شماره: 4
13 Prevalence of sedentary behaviors in children with specific learning disorders: The role of child-parent relationship and parenting style (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات در آسیب شناسی روانی دوره: 2، شماره: 6
14 Secondary Traumatic Stress in Nurses: The Role of Problem and Emotion-Focused Coping Styles (دریافت مقاله) مجله تحقیقات توسعه پرستاری و مامایی دوره: 11، شماره: 2
15 The prevalence of depression in non-hospital employees in the outbreak of Covid-۱۹: The role of mobbing, workplace incivility, and ostracism (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات در آسیب شناسی روانی دوره: 5، شماره: 15
16 بررسی رابطه استرس ادراک شده با سبک های مقابله ای و نقش این متغیرها در پیش بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 4، شماره: 12
17 بررسی رابطه ویژگی های جمعیت شناختی و روان شناختی با رفتار خموده درکودکان مبتلا به بیش فعالی-کاستی توجه (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 29، شماره: 2
18 بررسی رابطه هویت قومی و تجانس فرهنگی با از خود بیگانگی دانشجویان* (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 5، شماره: 17
19 بررسی مقایسه ای فراشناخت و تحمل ابهام زندانیان با سابقه و بی سابقه با غیر زندانیان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 14، شماره: 56
20 پیش بینی سبک زندگی و پنج رگه اصلی شخصیتی بر اساس ترتیب تولد و حجم خانواده در دانشجویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 3، شماره: 1
21 تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب اجتماعی و تصور بدنی در زنان مبتلا به چاقی (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 26، شماره: 2
22 رابطه هویت قومی و سنخیت فرهنگی با ارزش های سیاسی و اجتماعی دانشجویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش جوانان ، فرهنگ و جامعه دوره: 5، شماره: 5
23 رابطه ی ابعاد خودپنداره با انگیزش تحصیلی (خواندن، نوشتن و ریاضی) دانش آموزان ابتدایی دارای ناتوانی های یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 4، شماره: 1
24 رابطه ی بین تعامل والد_کودک و معلم_کودک با تفکر انتقادی دانش آموزان پایه ی ششم (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 18، شماره: 3
25 رابطهی سبک مدیریت کلاس معلمان با انگیزش و پیشرفت ریاضی دانشآموزان پنجم ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 2، شماره: 1
26 ساخت و بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه خستگی از دلسوزی در مادران دارای کودکان با نیازهای ویژه (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 13، شماره: 49
27 سازگاری و مشاجرات زناشویی زوجین در دوران شیوع کووید ۱۹ (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 17، شماره: 4
28 شیوع اعتیاد به اینترنت و رابطه ی آن با تعلل ورزی و پرخاشگری در دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 4، شماره: 3
29 شیوع اعتیاد به کار در بین کارکنان بیمارستان: نقش دلبستگی به خدا و معنویت در کار (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 11، شماره: 40
30 شیوع افسردگی در کودکان دارای اختلال یادگیری خاص: نقش ارتباط کودک-والد و کودک-معلم (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 10، شماره: 3
31 شیوع علایم افسردگی در زنان مطلقه: نقش پیش بینی کننده ی گذشت، حمایت اجتماعی و تاب آوری (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 3، شماره: 3
32 شیوع نشانه های اختلال نقص توجه/بیش فعالی در دانش آموزان کم توان ذهنی و ارتباط آن با خستگی از دلسوزی مادر (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 13، شماره: 51
33 کوید-۱۹ و اضطراب مادران مراقب کودکان مبتلا به کم توانی عقلانی شدید و عمیق: اثربخشی آموزش تنظیم هیجان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 13، شماره: 2
34 مقایسه اثر بخشی آموزش های ذهن آگاهی و تنظیم هیجان بر سلامت عمومی جانبازان شیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 1، شماره: 2
35 مقایسه اثربخشی آموزش های ذهن آگاهی و تنظیم هیجان بر سلامت روان جانبازان شیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 2، شماره: 4
36 مقایسه خودپایی و سلامت عمومی در ورزشکاران گروهی و انفرادی و افراد غیر ورزشکار (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 6، شماره: 3
37 مقایسه علایم اختلالات اضطرابی، ابراز هیجان و پذیرش اجتماعی در کودکان دارای تجربه ی طلاق و مرگ والدین با کودکان عادی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 16، شماره: 2
38 مقایسه علایم اختلالات برونی سازی شده (بیش فعالی-کاستی توجه، بی اعتنایی/ نافرمانی مقابله ای و سلوک) در کودکان بی سرپرست و دو والد (دریافت مقاله) نشریه دستاوردهای روانشناسی بالینی دوره: 2، شماره: 1
39 مقایسه کمال گرایی و تحمل ابهام در دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 11، شماره: 1
40 مقایسه ی ابراز هیجان، سواد هیجانی و خودکارآمدی اجتماعی در کودکان با و بدون ناتوانی های یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 5، شماره: 2
41 نقش بهزیستی معنوی، گذشت و خودافشاگری زناشویی در خیانت برخط همسران: یک پژوهش زمینه یابی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 11، شماره: 1
42 نقش تعالی معنوی در پیش بینی خلق و رضایت از زندگی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 5، شماره: 17
43 نقش سبک های مقابله ای و حمایت اجتماعی در تمیز دانشجویان دارای اضطراب امتحان بالا و پایین (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 6، شماره: 19
44 نقش میانجی خستگی از دلسوزی در رابطه بین مشکلات هیجانی مادر و مشکلات هیجانی رفتاری کودکان با نیازهای ویژه (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 21، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آیا بازاریابی آموزشی می تواند اهمال کاری تحصیلی را کاهش دهد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
2 اثر بخشی آموزش تنظیم هیجان بر کاهش افکار خودکشی در مادران دارای فرزند کم توان ذهنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
3 بررسی رابطه ابهام نقش با رضایت ورزشی بازیکنان فوتبال (دریافت مقاله) همایش سلامت روانشناختی
4 بررسی رابطه استرس ادراک شده با سبکهای مقابله ای دانشجویان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین
5 بررسی رابطه تعالی معنوی با اضطراب رقابتی در ورزشکاران مرد (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
6 بررسی شیوع علایم جسمانی و مقایسه افسردگی و اضطراب در خانواده های دارای افراد سیگاری و خانواده های بدون افراد سیگاری (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین
7 بررسی مقایسه افسردگی و استرس دانشجویان دارای رفتارهای مذهبی و بدون رفتارهای مذهبی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین
8 تاثیر بازاریابی آموزشی بررضایت ازتحصیل هنرجویان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
9 رابطه سبک های تدریس معلمان با انگیزش ریاضی دانش آموزان پایه اول دبیرستان (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت و آموزش
10 رابطه مهارتهای ذهن آگاهی با رضایت شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان یزد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
11 رابطه ی جوسازمانی و خلاقیت سازمانی با رضایت شغلی معلمان ابتدایی شهرستان ملایر (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت و آموزش
12 شیوع خستگی از دلسوزی در پرستاران در دوره شیوع کووید- ۱۹ : نقش بی مدنی محیط کار و همکارآزاری (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
13 نقش اختلالات شخصیت در پیش بینی تاب آوری دانشجویان دارای عملکرد تحصیلی پایین (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین
14 نقش تعلل ورزی تحصیلی در پیش بینی خود کارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ی پنجم ابتدایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی