دکتر جهانگیر کرمی

دکتر جهانگیر کرمی استاد گروه روانشناسی، دانشگاه رازی

دکتر جهانگیر کرمی

Dr. Jahangir Karami

استاد گروه روانشناسی، دانشگاه رازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر بخشی درمان متمرکز بر شفقت بر تنظیم شناختی هیجان در دانش آموزان قلدر دختر دوره اول متوسطه (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 16، شماره: 1
2 اثربخشی آموزش تنظیم شناختی هیجان بر اجتناب تجربی زنان مبتلا به اختلال وسواس های فکری–عملی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 17، شماره: 1
3 اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر کاهش نابهنجاری های رفتاری و عاطفی دانش آموزان دبستانی پسر کم توان ذهنی شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) نشریه پرستاری کودکان دوره: 4، شماره: 3
4 اثربخشی توانبخشی شناختی کارکردهای اجرایی بر ارتقا عملکرد تحصیلی دانشجویان مشروطی دانشگاه رازی (دریافت مقاله) مجله عصب روان شناسی دوره: 7، شماره: 1
5 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر آمیختگی شناختی، استرس ادراک شده و حافظه سرگذشتی بیش کلی گرا در افراد دارای اختلال شخصیت مرزی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 10، شماره: 40
6 اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت، بر مشکلات برونی سازی شده (پرخاشگری و بزهکاری) دانش آموزان قلدر (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 23، شماره: 2
7 اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی بر یوگا بر کاهش اضطراب و ارتقاء تاب آوری در زنان میانسال شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 14، شماره: 2
8 اثربخشی رابطه درمانی کودک-والد برکاهش نشانگان اضطرابی کودکان پیش دبستانی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 2، شماره: 3
9 اثربخشی نقاشی درمانی درکاهش رفتارهای پرخاشگرانه ی دانش آموزان دختر دچار نارساخوانی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 1، شماره: 3
10 اثربخشی هنردرمانی با رویکرد نقاشی بر مهارتهای اجتماعی کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی (دریافت مقاله) نشریه پرستاری کودکان دوره: 2، شماره: 4
11 اثربخشی یوگا بر روی اضطراب مرگ زنان سالمند شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در علوم رفتاری دوره: 6، شماره: 54
12 الگویایی رابطه بین حوادث آسیب زا، تاب آوری و تیپ شخصیتی با نشانه های افسردگی و مشکلات شبه جسمانی با میانجی گری استرس شغلی ادراک شده و نشانه های اختلال استرس پس از سانحه (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 10، شماره: 2
13 Description of schizophrenia and related mechanisms: oxidative stress and role of ketamine against N-methyl-D-aspartate receptor (دریافت مقاله) مجله نوآوری علوم پزشکی و داروسازی آسیای مرکزی دوره: 2، شماره: 3
14 Description of schizophrenia and related mechanisms: oxidative stress and role of ketamine against N-methyl-D-aspartate receptor (دریافت مقاله) مجله نوآوری علوم پزشکی و داروسازی آسیای مرکزی دوره: 2، شماره: 3
15 Investigating the mediating role of attachment styles in explaining the relationship between temperament, character dimensions and somatization disorders among female teachers in Kermanshah (دریافت مقاله) فصلنامه زیست پزشکی جرجانی دوره: 5، شماره: 1
16 بررسی رابطه کیفیت خواب با راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و سیستم‌های مغزی ـ رفتاری در زنان باردار (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 26، شماره: 4
17 بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی موثر بر شادی و بهره وری نیروی کار (مطالعه موردی کارگاه های صنعتی شهرستان کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 10، شماره: 1
18 بررسی میزان عزت نفس کودکان نارساخوان مقطع ابتدایی کرمانشاه (دریافت مقاله) نشریه پرستاری کودکان دوره: 5، شماره: 4
19 پیش بینی اخلاق زیست محیطی براساس ارزش ها و هنجارهای زیست محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 14، شماره: 4
20 پیش بینی رفتارهای مرتبط با سلامت قلب براساس سبک های دلبستگی و خودکارآمدی (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 14، شماره: 2
21 پیش بینی کیفیت زندگی براساس ابعاد مثبت و منفی خودشفقت ورزی در زنان سرپرست خانوار: نقش میانجی گری توانمندسازی روانشناختی. (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 17، شماره: 66
22 تاثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر سبک های اسنادی دانشجویان دختر مبتلا به اختلال افسردگی اساسی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 18، شماره: 1
23 تاثیر قصه درمانی بر کاهش نشانه های اضطراب جدایی کودکان (دریافت مقاله) نشریه پرستاری کودکان دوره: 1، شماره: 3
24 تاثیر مداخله مبتنی بر ذهنآگاهی بر کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی مادران دانش-آموزان کمتوان ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 12، شماره: 45
25 رابطه باورهای فراشناخت با گرایش به مصرف مواد روانگردان در پرستاران بیمارستان های شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 12، شماره: 4
26 رابطه جهت گیری مذهبی با میزان تاب آوری و امیدواری در دانشجویان دانشگاه رازی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 2، شماره: 3
27 رابطه عملکرد خانواده با اختلالات شخصیت بر اساس الگوی مک مستر (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 2، شماره: 4
28 رابطه کنجکاوی اجتماعی و سلامت معنوی با اضطراب مرگ در پرستاران (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 10، شماره: 1
29 رابطه مهارت های زندگی و تعارضات زناشویی با بهداشت روانی در زوجین (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 2، شماره: 1
30 مداخله ای در سازگاری اجتماعی و کاهش رفتارهای تکانشی دانش آموزان پسر مبتلا به ناتوانی های یادگیری ریاضی: اثربخشی و کارآمدی آموزش والدین با رویکرد آدلری (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 5، شماره: 1
31 مفهوم پردازی مدل رفتار مصرف کننده در وضعیت بحران و ارائه استراتژی مناسب بازاریابی (مطالعه موردی: بحران کووید-۱۹) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 2
32 مقایسه اثربخشی نوروفیدبک و توانبخشی شناختی بر تکانشگری، بی ثباتی هیجانی و جرح خویشتن در افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 14، شماره: 2
33 مقایسه سبک دلبستگی، شادکامی و اضطراب در دانش آموزان مصروع و غیر مصروع (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 10، شماره: 4
34 نقش اجتناب تجربه ای و آلکسی تیمیا در پیش بینی اختلال روان تنی کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 30، شماره: 2
35 نقش اجتناب تجربی، دشواری تنظیم هیجان و نگرانی از تصویر بدنی در پیش بینی احتمال خودکشی دختران نوجوان (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 8، شماره: 2
36 نقش باورهای فراشناخت و خود کارآمدی در پیش بینی هراس اجتماعی دانش آموزان پسر سال سوم متوسطه شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 1، شماره: 1
37 نقش تعدیل کننده حمایت اجتماعی در پیش بینی گرایش به مصرف مواد روانگردان در ارتباط بامتغیرهای شناختی در بین پرستاران (دریافت مقاله) نشریه آموزش پرستاری دوره: 7، شماره: 1
38 همبستگی عزت نفس جنسی و اختلال در عملکرد جنسی با رضایت زناشویی در پرستاران بیمارستان های شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 11، شماره: 9
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بخشی سیستم ارتباطی مبادله تصویر (پکس) بر مهارت های کلامی و غیر کلامی در کودکان مبتلا به اتیسم شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
2 اثربخشی آموزش ابراز وجود بر اضطراب اجتماعی دانشجویان خوابگاهی دانشگاه رازی کرمانشاه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
3 اثربخشی سیستم ارتباطی مبادله تصویر(پکس) بر مهارت های ارتباطی و کاهش پر خاشگری در کودکان مبتلا به اتیسم شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
4 بررسی رابطه سبک های فرزند پروری با تیپ های شخصیتی در دانشجویان شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
5 تاثیر کمال گرایی والدین و سبک های فرزندپروری در اضطراب امتحان دانش آموزان (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
6 رابطه بین خودکارآمدی وسبک های اسناد علی با راهبرد های یادگیری در دانش آموزان (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
7 رابطه بین متقاعدسازی با رفتارهای سالم پیشگیرانه از ابتلا به کووید- ۱۹ در دانشجویان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی دانشگاه و کووید - ۱۹
8 رابطه خود ناتوان سازی تحصیلی با سبک فرزند پروری در دانشجویان شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی علوم روان و آموزش
9 رابطه مشکلات رفتاری کودکان دارای کم توانی ذهنی با کیفیت زندگی، بهزیستی روان شناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده مادران آن ها (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده و پنجمین جشنواره ملی خانواده پژوهی
10 نقش باورها (باورهای هیجانی، باورهای فراشناخت، باورهای ناکارآمد، باورهای خودکارآمدی، باورهای مرتبط با مواد) در پیش بینی سوء مصرف مواد آرام بخش در دانشجویان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی پیشگیری از سومصرف مواد مخدر در بین دانشجویان
11 نقش باورهای فراشناخت و باورهای خودکارآمدی در ضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت