دکتر یداله زرگر

دکتر یداله زرگر Associate Professor, Psychology Department, Shahid Chamran University of Ahvaz

دکتر یداله زرگر

Dr. Yadola Zargar

Associate Professor, Psychology Department, Shahid Chamran University of Ahvaz

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.