دکتر علیرضا کوشکی جهرمی

دکتر علیرضا کوشکی جهرمی استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر علیرضا کوشکی جهرمی

Dr. Alireza Koshki jahromi

استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگوی پیشرانهای عملکرد ویترینی در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 15، شماره: 1
2 ارزیابی اثرات عملکرد ویترینی در پایداری یادگیری دوبعدی با بکارگیری تحلیل فازی شهودی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 16، شماره: 60
3 ارزیابی کارکردهای رهبری سالتوژنیک در شرکت های نفتی: تمرکز بر پذیرش انرژی سبز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 24، شماره: 5
4 الگوی توسعه یادگیری دوجانبه برای سازمانها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 25، شماره: 80
5 الگوی هم راستایی گونه های بازاریابی داخلی و اشتباهات کارکنان بر اساس منطق نوع شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 32، شماره: 107
6 الگوی هم ردیفی سیستم های مدیریت منابع انسانی جهت توسعه یادگیری دوجانبه در سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 9، شماره: 1
7 الگوی یادگیری دوجانبه گرایانه و سازگاری آنبا اشکال مختلف دارایی های دانشی سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 10، شماره: 39
8 الگوی یکپارچه سازی سیستم های مدیریت منابع انسانی و تاکتیک های جامعه پذیری کارکنان تازه وارد و تاثیر آن بر عملکرد (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 11، شماره: 62
9 انگیزه های رقابتی و تجدید ارائه صورت های مالی: آزمون نظریه محرک-پاسخ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 15، شماره: 60
10 Designing a Healthy Leadership Model with an Ethics-Oriented Approach in Public Companies in the Field of Electricity Industry (دریافت مقاله) فصلنامه تاملات اخلاقی دوره: 4، شماره: 1
11 بانک ها و بازاریابی شبکه های اجتماعی: پژوهشی مبتنی بر تحلیل محتوا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 9، شماره: 35
12 بررسی تاثیر دوجانبه گرایی فردی بر عملکرد کارکنان حوزه بهداشت و درمان- موردمطالعه: دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 16، شماره: 3
13 بررسی تاثیر قلدری سازمانی با کیفیت خواب فردی با توجه به نقش میانجی نشخوار فکری در میان پرستاران زن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 16، شماره: 64
14 بررسی تاثیر لحن بدبینانه گزارشگری مالی بر گزارشگری مالی متهورانه: حفاظت از حقوق سهامداران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 16، شماره: 65
15 بررسی تاثیر مکانیسم های هماهنگی رسمی و غیر رسمی بر دوجانبه گرایی فردی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 30، شماره: 101
16 بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی قابلیت محور و جهت گیری کارافرینانه بر عملکرد سازمان با توجه به نقش تعدیل کنندگی نواوری دوجانبه گرا (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 17، شماره: 96
17 بررسی شدت میانگین تفکیک خود پنداره بر شناخت احساس هویت کارکنان با توجه به نقش تعدیل کننده وضوح خود پنداره در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در علوم رفتاری دوره: 2، شماره: 12
18 بهره گیری از سناریو نویسی هنجاری و مدیریت دانش راهبردی نوآور جهت ایجاد نوآوری (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 2، شماره: 25
19 تاثیر منابع شغلی و هوش فرهنگی بر عملکرد وظیفه ای کارکنان: متغیرهای میانجی تامین نیازهای بنیادین شغلی و درگیری کاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 31، شماره: 105
20 تحلیل رابطه توانمندسازی روانشناختی و تعهد سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 6، شماره: 24
21 تدوین عرصه زندگی بر مبنای الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 1، شماره: 1
22 توسعه سازوکار رهبری سالوتوژنیک بر اساس نظریه تلنگر سبز رفتارهای زیست محیطی منابع انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 5، شماره: 3
23 دیدگاه زنان شاغل درباره کیفیت زندگی کاری (مورد مطالعه: شرکت عمران، آب، خدمات جزیره کیش) (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 12، شماره: 46
24 شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر قلدری در محیط کار (مورد مطالعه: دستگاه های اجرایی شهر بندرعباس) (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 17، شماره: 3
25 شناسایی و تعیین راهبردهای رهبری سالم با دیدگاه بهزیستی شغلی مبتنی بر تئوری نقاط مرجع استراتژیک (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 15، شماره: 1
26 طراحی الگوی راهبردهای قابلیت محور با رویکرد موفقیت سازمانی در فرماندهی انتظامی استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 12، شماره: 3
27 طراحی چارچوب تصمیم گیری اشتغال پل با رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 13، شماره: 2
28 طراحی مدل اینرسی توانمندسازی منابع انسانی اداره راه و شهرسازی استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 11، شماره: 4
29 طراحی مدل اینرسی توانمندسازی منابع انسانی اداره راه و شهرسازی استان گلستان (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 11، شماره: 4
30 طراحی مدل سیستم های پویای تضاد دوگانه (مطالعه ی موردی: متخصصان پروژه های عمرانی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 23، شماره: 92
31 طراحی مدل قابلیت های فناوری اطلاعات در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 5، شماره: 20
32 طراحی و تبیین راهبردهای رهبری سلامت محور در شرکت های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 14، شماره: 4
33 مفهوم سازی تصمیم گیری خردمندانه حسابرسان بر اساس تحلیل داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 26، شماره: 2
34 مقاله پژوهشی:طراحی و تدوین الگوی شایستگی مدیران دولتی ‎ایران (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 3، شماره: 10
35 نقش سرمایه های فکری در ارتقای عملکرد سازمانی؛ مطالعه موردی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 1، شماره: 2
36 نقش مدیریت منابع انسانی در تسهیل نوآوری سازمانی از راه توسعه دانش کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 2، شماره: 5
37 ویژگی های سازمانی وتاثیر آنها بر کارآفرینی سازمان (مطالعه موردی:شرکت نفت و گاز پارس) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 2، شماره: 6
38 یادگیری و اعتماد سازمانی، حلقه های میانجی بین توانمندسازی روانشناختی و تعهد سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 24، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش و بهسازی سرمایه های انسانی در سازمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی
2 الگوی شایستگی روشی نوین در نیازسنجی آموزشی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی
3 اینترنت اشیا: تاثیر بر مدیریت منابع انسانی و دستورکاری برای پژوهش های آتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نظری و فناوری های نوین در علوم اداری
4 بررسی رابطه بین عوامل سازمانی مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
5 بررسی نقش توسعه منابع انسانی سازمان در برند سازی منابع انسانی وارتقای کیفیت خدمات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
6 بررسی نقش سرمایه اجتماعی و اهمیت دانش با اقدامات مدیریت منابع انسانی و تسهیم دانش (مطالعه موردی شرکت سریع سیستم جنوب) (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
7 بهره گیری از سناریو نویسی هنجاری و مدیریت دانش راهبردی نوآور در تجاری سازی ایده های خلاق در صنعت بیمه (دریافت مقاله) هجدهمین همایش ملی و چهارمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه
8 تاثیر یادگیری دوجانبه گرا بر نوآوری فناورانه با توجه به نقش تعدیل کنندگی تجربه همکاری مشترک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
9 تاثیرشایعات سازمانی بر تصمیم گیری کارکنان با نقش میانجی جوسازمانی (مورد مطالعه: سازمان زندان های استان البرز) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد سالم در بانک، بورس و بیمه
10 تحلیل ارتباط عوامل جمعیت شناختی کارکنان شهرداری تهران با دوره های آموزشی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش
11 تحلیل رابطه بین رهبری معنوی با کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) همایش چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی
12 توسعه استراتژی های کارآفرینی در پیدایش کسب و کارهای مخاطره آمیز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
13 چالشها و موانع تحول دیجیتال در سازمانها و نقش رهبری دیجیتال در رفع موانع (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
14 درآمدی بر مبانی انسان شناسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی علوم انسانی
15 رهبری دوجانبه گرایی نقش تعویض انعطاف پذیر بین رفتارهای رهبری باز و بسته جهت ارایه مشاوره به مدیریت جهت کسب نتایج نوآورانه برای تیم کاری (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
16 شناسایی وارزیابی عوامل موثر بر سکون زدگی شغلی و ارائه راهکارهای برون رفت از آن در دانشگاه های شهربندرعباس (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در مدیریت، حسابداری و اقتصاد در ایران
17 قلدری در محل کار (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت توسعه (چالش ها و راهکارها در سازمان های دولتی و خصوصی)
18 مدیریت منابع انسانی پایدار (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس فرصت ها،چالش ها و راهکارهای اشتغال و توسعه کسب و کار با تاکید بر ظرفیت های استان هرمزگان
19 مدیریت نوین تنوع محیط های کاری در راستای ارتقاء بهره وری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس فرصت ها،چالش ها و راهکارهای اشتغال و توسعه کسب و کار با تاکید بر ظرفیت های استان هرمزگان
20 مطالعه رهبری معنوی به عنوان عاملی اثرگذار بر کارافرینی در سازمان ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت
21 مفهوم پردازی آینده نگری و جایگاه آن در عرصه دین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی
22 نقش سرریز کار و خانواده بر شکل گیری ترومای سازمانی با توجه به نقش تعدیلگری ویژگی های شغلی (مورد مطالعه: شرکت خدمات مسافرتی ایوار) (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
23 همسوئی فرهنگ سازمانی و بلوغ دیجیتال در شرکت های حوزه ارتباطات (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت