دکتر غلامرضا نوروزی

دکتر غلامرضا نوروزی استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند

دکتر غلامرضا نوروزی

Dr. Gholamreza Nowrouzi

استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Crustal Velocity Structure in Iranian Kopeh-Dagh, from Analysis of P-Waveform Receiver Functions (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 8، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی جامع ریسک سد فرخی قائن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعال
2 ارزیابی هندسه آبخوان دشت شیرکاب خراسان جنوبی با استفاده از اندازه گیری های ژیوفیزیکی مقاومت ویژه (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
3 استفاده از نقشه های مغناطیس هوائی به منظور تعیین مکانیسم غالب گسلهای لرزه زا (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
4 افت سطح آب زیرزمینی و بررسی نشست زمین در دشت درمیان (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
5 اکتشاف طلای تیپ کوهزایی با استفاده ازتلفیق لایه های اطلاعاتی درمحیط GIS منطقه سقز - آلوت (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
6 اندیس معدنی همیچ RS و IP تحلیل آماری ومدلسازی داد ههای ژئوفیزیکی (دریافت مقاله) نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
7 CRUSTAL VELOCITY STRUCTURE IN NORTH-EAST OF IRAN, USING ITERATIVE TIME-DOMAIN DECONVOLUTION RECEIVER FUNCTIONS (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
8 THE CRUSTAL VALUE OF ATTENUATION IN THE NORTHEAST OF IRAN (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
9 بارزسازی اکسیدآهن مرتبط با کانی زایی با استفاده از لندست 8 در برگه یکصدهزارم کودکان (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
10 بارزسازی مناطق دگرسانی هیدروترمال مرتبط با کانی سازیهای مس در چهارگوش سرچاه شور (جنوب غرب بیرجند) با استفاده از تصاویر استر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مس
11 بررسی آنومال یهای آهن محدوده مروست در جنوب استان یزد با استفاده از مغناطیس زمینی به روش کاهش به قطب و رو شهای ادامه فراسو و فروسو (دریافت مقاله) نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
12 بررسی آنومالی مس تیغ نوآب با استفاده از مدلسازی معکوس دادههای مقاومت ویژه و پلاریزاسیون القایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مس
13 بررسی اکتشافی پتانسیل های معدنی مس و آهن ورقه 1:100000 ماهرود با استفاده از پردازش تصویر داده های سنجش از دور (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
14 بررسی اندیس معدنی درح با استفاده از مدلسازی وارون دادههای ژئوفیزیکی IP وRs ،M (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مس
15 بررسی انذیس معذنی علی بیگ بردسکن با استفاده از روش مغناطیس سنجی (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران
16 بررسی تغییرات کانی سازی مس و طلا در عمق در اکتشافات تفصیلی منطقه آه ندار حاج الیاس در جنوب بیرجند (دریافت مقاله) نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
17 بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی ساختگاه و مخزن سد زیرزمینی بشیران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
18 بررسی خصوصیات زیر سطحی مخزن و ساختگاه سد زیرزمینی بشیران با استفاده از روش مقاومت ویژه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
19 بررسی ساختار لرزه ای پوسته در فرونشست کش فرود با استفاده از روش تحلیل توابع گیرنده امواج تراکمی دور لرزه ها (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
20 بررسی شاخص های مورفوتکتونیک جهت ارزیابی فعالیت گسل فردوس(شرق ایران) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
21 بررسی ویژگیهای هندسی کانسار درح با اعمال فیلترهای مختلف مغناطیسی وتخمین عمق آن به روش زاویه تیلت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مس
22 بررسی هیدروژئولوژیکی و زمین شناسی ساختارهای زیرسطحی دشت فردوس با تاکید بر محدوده قنات بلده (دریافت مقاله) سمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس
23 پتانسیل یابی مس با استفاده از روش آنالیز ویژگی در اطراف قاپاخ تپه از توابع شهرستان هشترود (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
24 پی گیری آنومالی های مغناطیسی هوائی در جنوب بصیران با استفاده از تحلیل داد ههای مغناطیس زمینی به روش ادامه فراسو و فروسو و سیگنال تحلیلی (دریافت مقاله) نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
25 تجزیه و تحلیل زمین آماری داده ها به منظور استفاده از نتایج واریوگرافی در تهیه و تعبیر و تفسیر نقشه های ژئومغناطیس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معدن، فلزات و مواد
26 تحلیل آماری و مدلسازی دادههای ژئوالکتریک RS و IP اندیس معدنی مس شاه سلیمان علی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مس
27 تخمین مرز آنومالی های میدان پتانسیل با استفاده ازمشتقات قائم سیگنال تحلیلی (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
28 تعیین آنومالی مغناطیسی محلی درمحدوده درح با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
29 تعیین نواحی امید بخش معدنی مس منطقه ماهیرود با استفاده از روش FAHP در محیط GIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مس
30 تفسیر داده های ژئوفیسیک هوایی در منطقه آلوت (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران
31 زمین شناسی اقتصادی با نگرشی ویژه بر پتانسی لهای فلزی در محدود هی بیشه (دریافت مقاله) نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
32 سنگ های قیمتی افغانستان، پتانسیلی ارزشمند برای حضور موفق سرمایه گزاران و متخصصین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فرصت­ها و محدودیت­های سرمایه­ گذاری در حوزه صنعت خراسان جنوبی
33 شناسایی چشمه های لرزه ای و فعالیت لرزه زمین ساختی در گستره شهرستان بشرویه (خاور ایران) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
34 شناسایی زونهای دگرسانی با استفاده از داده های استر در منطقه قائن (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
35 شناسایی کانی های رسی و اکسیدهای آهن با استفاده ازروشهای دورسنجی درجنوب بیرجند (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن
36 شناسایی گسلهای پنهان با بررسی خطوارههای مغناطیسی در چهارگوش بیرجند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
37 شناسایی مناطق امید بخش معذنی با استفاده از روش آمار چنذ متغیره در منطقه گرازان- قاین (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران
38 کاربرد تحلیل مولفه های انتخابی در شناسایی دگرسانی های گرمابی مس-طلای پورفیری و اپی ترمال، برگه یکصدهزار کودکان، بیرجند، ایران (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
39 مطالعات دور سنجی جهت شناسایی نواحی آلتراسیون مرتبط با ذخایر معدنی بر روی نقشه 1:100000 شارقنج با استفاده از داده های سنجنده +ETM (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم معدنی
40 مطالعات مغناطیس زمینی در منطقه اکتشافی رباط پشت بادام، استان یزد (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
41 نقش ژئوفیزیک دراکتشاف اسکارن های مس (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین