دکتر محسن نیازی

دکتر محسن نیازی استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند

دکتر محسن نیازی

Dr. Mohsen Niyazi

استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.