دکتر مهدی یزدانی

دکتر مهدی یزدانی استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

دکتر مهدی یزدانی

Dr. Mahdi Yazdani

استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزادسازی تجاری و تغییرات ساختار بودجه در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 6، شماره: 21
2 اثر تغییر نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادکلان از طریق سیستم بانکی: رویکرد الکوی اقتصادسنجی کلان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 11، شماره: 43
3 اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر توسعه تجارت درون صنعتی دوجانبه ایران و ترکیه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 49، شماره: 4
4 اثر یکپارچگی تجاری بر کارایی جریان تجارت گاز ایران، با استفاده از الگوی جاذبه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 53، شماره: 4
5 اثرات مرزی در تجارت دوجانبه ایران و شرکای برتر تجاری: رویکرد الگوی جاذبه غیرخطی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 52، شماره: 1
6 اثرات مرزی در جریان تجاری گروه های کالایی ایران: کاربردی از تصریح غیرخطی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 16، شماره: 62
7 ارزیابی اثر نااطمینانی نرخ ارز بر تامین مالی بنگاه ها و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 17، شماره: 67
8 ارزیابی اثر نظام ارزی بر پدیده عبور نرخ ارز: کاربرد رهیافت جورسازی امتیاز تمایل (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 56، شماره: 2
9 ارزیابی اثر نوسان های قیمت نفت و شکاف تولید بر تراز تجاری اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 9، شماره: 31
10 ارزیابی تاثیر شفافیت بانک مرکزی بر ثبات اقتصاد کلان در کشورهای نوظهور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 22، شماره: 84
11 ارزیابی زیان های تولیدی ناشی از بحران های پولی و نقش دخالت بانک مرکزی در اقتصادهای نوظهور (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 8، شماره: 29
12 ارزیابی قضیه هکچر-اوهلین-ونک در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 56، شماره: 2
13 ارزیابی میزان عبور نرخ ارز بر زنجیرههای تولیدی در اقتصاد ایران (با استفاده از تحلیل داده-ستانده) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 11، شماره: 42
14 برآورد کشش های جانشینی واردات صنایع کارخانه ای با استفاده از داده های خرد (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 25، شماره: 99
15 برآورد کشش های جانشینی واردات صنایع کارخانه ای با استفاده از داده های خرد و مقایسه کشش های بلندمدت و کوتاه مدت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های برنامه و توسعه دوره: 1، شماره: 4
16 بررسی تاثیر مزیت گاز طبیعی بر مزیت نسبی صنایع منتخب صادراتی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 6، شماره: 23
17 بررسی سطح رفاه خانوارهای استان خراسان شمالی با استفاده از منحنی های انگل (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 10، شماره: 2
18 بررسی سطح رفاه خانوارهای استان خراسان شمالی با استفاده از منحنی های انگل (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 10، شماره: 2
19 بررسی و شناسایی متغیرهای مؤثر بر تحقق اقتصاد دانش‌بنیان در ایران و کشورهای منتخب در افق2050 (دریافت مقاله) دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران دوره: 6، شماره: 1
20 پویایی های تراز تجاری ایران و ده شریک تجاری آن نسبت به تغییرات نرخ ارز با توجه به شاخص بحران مالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 14، شماره: 53
21 تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه تجارت صنعتی (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 20، شماره: 79
22 تحلیل اثر آزادسازی تجاری و ورود سرمایه خارجی بر اقتصاد ایران: رویکرد تعادل عمومی محاسبه پذیر (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 5، شماره: 19
23 تحلیل اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و واردات کالاهای سرمایه ای بر شدت انرژی در بخش های اقتصادی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 11، شماره: 1
24 تحلیل اثر عبور از نرخ ارز بر تورم در ایران 1370-1391 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 20، شماره: 63
25 تعامل جریان های تجاری و نشر بحران های مالی در کشورهای نوظهور: رویکرد معادلات هم زمان با متغیر وابسته گسسته در داده های تابلویی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 22، شماره: 70
26 تعیین کننده های تجارت درون صنعت در بخش انرژی بین ایران و شرکاء برتر تجاری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 8، شماره: 30
27 تعیین کننده های جریان های بین المللی سرمایه در کشورهای نوظهور با تاکید بر جهانی شدن مالی (دریافت مقاله) مجله مطالعات اقتصاد بخش عمومی دوره: 1، شماره: 1
28 توسعه مالی در سیستم بانکی غیرربوی و اثر آن بر رشد بخش های اقتصادی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه مدیریت پولی و بانکی دوره: 3، شماره: 9
29 چگونه استقلال بانک مرکزی بر ثبات مالی اقتصاد درکشورهای بازارهای نوظهور اثرگذار است (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 22، شماره: 9
30 خلق تجارت دوجانبه ناشی از تشکیل D8 در کشورهای عضو آن: رویکرد تفاضل در تفاضل‌ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 19، شماره: 75
31 شناسایی مهم ترین سازوکارهای انتقال سیاست پولی بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایران با رویکرد الگو های میانگین پویا (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 9، شماره: 2
32 شناسایی مهمترین متغیرهای موثر بر ساز و کار انتقال سیاست پولی در اقتصاد ایران با رویکرد الگو های میانگین بیزین (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 9، شماره: 35
33 کاربرد رویکردهای احتیاطی و مرکانتیلیستی در شناسایی تعیین کننده های تغییرات ذخایر بین المللی در کشورهای اوپک (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 8، شماره: 31
34 مزیت نسبی آشکار شده؛ آزمون های سازگاری و ثبات (شواهدی از رقابت پذیری بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات در اقتصاد ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 26، شماره: 89
35 نحوه اثرگذاری مهم ترین متغیرهای موثر بر ساز و کار انتقال سیاست پولی در اقتصاد ایران با رویکرد الگو های خودرگرسیون برداری تعمیم یافته پارامتر متغیر زمان (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کاربردی دوره: 11، شماره: 38
36 نرخ ارز حقیقی و سازوکار منحنی J و S بین ایران و شرکای برتر تجاری (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 7، شماره: 28
37 نقش نظام بانکی در تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه مدیریت پولی و بانکی دوره: 3، شماره: 9
38 هدف گذاری تورم با تاکید بر نرخ ارز حقیقی در اقتصاد کلان ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 22، شماره: 72
39 هدف گذاری تورم با توجه به قاعده تیلور و مک کالوم متغیر با زمان در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 24، شماره: 14
40 هدفگذاری تورم با توجه به قاعده تیلور و مک کالوم متغیر با زمان در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 24، شماره: 13
41 همزمانی چرخه های تجاری و یکپارچگی تجاری: مقایسه کشورهای D۸، اتحادیه اروپا و جنوب شرق آسیا (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 9، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استقلال بانک مرکزی ثبات مالی اقتصاد: تجربه کشورهای نوظهور (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی
2 استقلال بانک مرکزی و ثبات مالی اقتصاد: تجربه کشورهای نوظهور (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش بانکداری اسلامی
3 بانکداری اجتماعی و نقش آن در توسعه شهری (مطالعه موردی: شهر اصفهان) (دریافت مقاله) همایش بین المللی اقتصاد شهری
4 تابع مطلوبیت و مقیاس معادل، ضرورت یک رویکرد جدید در بیمه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بیمه سلامت، پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی
5 تاثیر سیاست های پولی برای خروج از رکود تورمی (مطالعه موردی:اقتصاد ایران) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی در ایران امروز ؛ ضرورتها ومولفه ها از دیدگاه مقام معظم رهبری
6 تحلیل بروز پدیده ی فرار بانکی به عنوان چالش پیش روی نظام بانکداری کشور (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
7 تعیین عوامل موثر بر بهره وری انرژیSMEها در ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی انرژی
8 تعیین کننده های بحران پولی اخیر در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی
9 لزوم بازنگری در ساختار منابع مالی بازار بیمه مراقبت سلامت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بیمه سلامت، پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی
10 نقش منطقه آزاد چابهار در توسعه تجارت بین ایران و شرکای تجاری (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی توسعه سواحل مکران (با محوریت حکمرانی و تاکید بر دیپلماسی و اقتصاد دریامحور)
11 نقش نظام بانکی در تامین مالی بنگاهههای کوچک و متوسط (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
12 نقش و جایگاه محیط اقتصاد کلان در تامین مالی پروژه های توسعه شهری تهران (دریافت مقاله) همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری شهر تهران
13 یکسان سازی نرخ ارز نقش هدف گذاری تورم: تجربه ای از سایر کشورها (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی