دکتر محمدحسین لباسچی

دکتر محمدحسین لباسچی دانشیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

دکتر محمدحسین لباسچی

Dr. Mohammad Hossein Lebaschy

دانشیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی آویشن کرک آلود (Thymus pubescens Boiss. & Kotschy ex Celak.) در شرایط دیم سه استان کشور (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 35، شماره: 3
2 اثر تراکم گیاه بر شاخصهای رشد گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط دیم دماوند (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 24، شماره: 4
3 اثر تنش خشکی بر میزان پرولین، قندهای محلول، کلروفیل و آب نسبی (RWC) بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 23، شماره: 4
4 اثر مقایسه ای ژل آلوئه ورا و پروبیوتیک (بایومین ایمبو) بر عملکرد، پاسخ ایمنی و خصوصیات کیفی تخم مرغ مرغ های تخم گذار تجاری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 30، شماره: 5
5 ارزیابی صفات مورفولوژی و عملکرد گیاه دارویی مرزه بختیاری تحت تاثیر تراکم و کودهای آلی در شرایط دیم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 18، شماره: 3
6 بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) در شرایط دیم مناطق سرد (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 26، شماره: 1
7 بررسی اثر تراکم و کاه غنی شده بر پاسخ های فیتوشیمیایی اسانس گیاه Satureja bachtiarica Bunge. در شرایط دیم (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 8، شماره: 3
8 بررسی اثر کمبود آب بر کمیت و کیفیت گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 23، شماره: 2
9 بررسی اثر مقادیر مختلف گلیسین بتایین بر صفات مورفولوژیک و عملکرد ارقام بابونه آلمانی (Matricaria chamomila L.) تحت تنش خشکی در منطقه یزد (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 27، شماره: 2
10 بررسی تاثیر روش مصرف کود نیتروژن بر بازده و درصد ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس گیاه دارویی بادرنجبویهMelissa officinalis L. تحت شرایط مزرعه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 22، شماره: 3
11 بررسی تاثیر کمبود آب بر عملکرد و درصد اسانس گیاه دارویی بومادران (Achillea millefolium L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 7، شماره: 1
12 بررسی تاثیر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد رازیانه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 7، شماره: 1
13 بررسی تاثیر مصرف کودهای ارگانیک و شیمیایی بر اسانس بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 29، شماره: 2
14 بررسی تاثیر ورمیکمپوست و کودهای زیستی بر ترکیب های اسانس بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 32، شماره: 4
15 بررسی شاخصهای فیزیولوژیک رشد در گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare) تحت شرایط متفاوت حاصلخیزی خاک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 19، شماره: 2
16 بررسی عملکرد گیاه دارویی رازیانه Foeniculum vulgare Mill. در جهت های مختلف شیب در منطقه دماوند (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 22، شماره: 1
17 بررسی میزان هیپریسین در دو منطقه از رویشگاههای طبیعی علف چای (Hypericum perforatum L.) در استان گلستان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 24، شماره: 2
18 تاثیر آبیاری و کشت دیم بر شاخصهای فیزیولوژیک رشد بومادران (Achillea millefolium L.) در منطقه کرج (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 25، شماره: 3
19 تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 29، شماره: 3
20 تاثیر تراکم بوته بر صفات مورفولوژیک و عملکردهای کمی و کیفی چهار گونه آویشن (Thymus) در شرایط دیم دماوند (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 29، شماره: 3
21 تاثیر تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی سه گونه آویشن (Thymus) در شرایط دیم سه استان کشور (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 33، شماره: 6
22 تاثیر تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی آویشن باغی در شرایط دیم هفت استان ایران (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 20، شماره: 1
23 تاثیر تراکم کشت بر عملکرد واجزای عملکرد گلرنگ در شرایط دیم (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 22، شماره: 2
24 تاثیر روش های حاصلخیزی خاک بر عملکرد کمی و روغن گیاه دارویی سیاه دانه (Nigella sativa L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 36، شماره: 6
25 تاثیر قارچ Glomus hoi، سطوح مختلف فسفر و تنش خشکی بر تعدادی از صفات فیزیولوژیکی گشنیز (Coriandrum sativum L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 23، شماره: 3
26 تاثیر قارچ میکوریز آربوسکولار (AMF)، کود P۲O۵ و دور آبیاری بر شاخصهای فیزیولوژیک رشد گشنیز (Coriandrum sativum L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 25، شماره: 3
27 تاثیر کودهای آلی و شیمیایی و تراکم بر عملکرد و مواد موثر گل راعی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 10، شماره: 1
28 تاثیر مقادیر نیتروژن، فسفر و کود دامی بر عملکرد پیکر رویشی، بازده، عملکرد و کیفیت اسانس بابونه کبیر (L. Tanacetum parthenium) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 28، شماره: 3
29 تاثیر نحوه مصرف کود نیتروژنی بر کارآیی انرژی تولید در گیاه دارویی ملیس (Melissa officinalis) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 21، شماره: 1
30 تاثیرنحوه مصرف کود نیتروژنی بر عملکرد گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 20، شماره: 3
31 تجزیه علیت عملکرد گل محمدی (Rosa damascena Mill.) در شرایط مختلف کشت (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 27، شماره: 4
32 تعیین نیاز آبی گل محمدی (Rosa damascena Mill.) با استفاده از لایسیمتر (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 30، شماره: 6
33 تعیین نیاز آبی گیاه دارویی بومادران (Achillea millefolium L.) با استفاده از لایسیمتر (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 28، شماره: 3
34 تغییرات هیپریسین در رویشگاههای مختلف گل راعی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 11، شماره: 1
35 تولید هیپریسین در ازای مصرف بهینه نیتروژن (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 20، شماره: 4
36 شاخص های رشد برخی گونه های گیاهان دارویی در شرایط مختلف تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 20، شماره: 3
37 مطالعه کمیت و کیفیت عملکرد اکسشن های مختلف دو گونه مرزه (Satureja spicigera (C. Koch) Boiss., S. sahendica Bornm.) در شرایط دیم منطقه دماوند (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 34، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد بادرنجبویه (Melissa officinalis) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
2 اثر تراکم و سال بر میزان تولید ماده خشک و اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa Officinalis) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 اثرات تنش خشکی بر تغییرات ماده موثر گل راعی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
4 ارزیابی جوانه زنی و رشد گیاهچه پنج گونه آویشن (Thymus) تحت تنش خشکی و شوری (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 ارزیابی عملکرد ماده خشک و اسانس آویشن باغی در شرایط دیم و تراکم های مختلف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
6 بررسی اثر تراکم کاشت بر عملکرد گیاه دارویی رازیانه در شرایط دیم مناطق سرد (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
7 بررسی اثر تنش خشکی بر میزان فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در گلرنگ بهاره (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 بررسی اثر گلایسین بتایین بر درصد اسانس و درصد کامازولن ارقام بابونه آلمانی تحت تنش خشکی در منطقه یزد (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
9 بررسی اثرات مالچ های پلاستیکی بر عملکرد گیاه دارویی آویشن (Thymus daenensis) در شرایط دیم (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
10 بررسی اثرگلیسین پتائین برصفات مورفولوژیک عملکرد و اسانس ارقام بابونه آلمانی تحت تنش خشکی درمنطقه یزد (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 بررسی تاثیر روش مصرف کود نیتروژنی و کشت مخلوط دو گونه گیاه داروئی بر کارایی انرژی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 بررسی شاخصهای رشد دو واریته تاج خروس دارویی برای اولین باردرایران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
13 بررسی صفات کمی گونه های آویشن Thymus vulgaris, T. danensis, T. Kotschyanus تحت اثرتراکم های مختلف درشرایط دیم کرمانشاه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
14 بررسی فیزیولوژیکی اثر تنش آبی بر میزان فعالیت آنزیم کاتالاز در ارقام گلرنگ بهاره (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
15 بررسی همبستگی صفات در گل محمدی 10 استان کشور تحت شرایط خشکی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
16 بهره وری بارش در گیاهان دارویی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های فراروی تکمیل زنجیره‌ی ارزش گیاهان دارویی و معطر
17 پاسخ کمی گیاه دارویی آویشن به مدیریت تراکم بوته در شرایط دیم سه استان کشور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
18 تاثیر سطوح مختلف نیتروژن ، فسفر و کود دامی بر عملکرد کمی و کیفی اسانس بابونه کبیر ( Tanacetum parthenium L.) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
19 تاثیر کودهای نیتروژنه و فسفره برعملکرد کمی و کیفی آویشن دنایی Thymus deanensis) درشرایط دیم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
20 تاثیر مقادیر نیتروژن، فسفر و کود دامی بر بازده، عملکرد و کیفیت اسانس بابونه کبیر (Tanacetum partheniumL) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
21 تاثیرکودهای شیمیایی دامی و تلفیقی برعملکرد کمی و کیفی سه اکوتیپ بابونه آلمانی (Matricaria chamomile (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
22 تأثیر قارچ میکوریز آربوسکولار(Glomus hoi)، سطوح فسفر و تنش خشکی بر تعدادی از صفات ریشة گشنیز(Coriandrum sativum L.) در شرایط مزرعه و آزمایشگاه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
23 تأثیر کاربرد قارچ میکوریز آربوسکولار(Glomus hoi)، سطوح مختلف فسفر و تنش خشکی بر تعدادی از صفات گشنیز(Coriandrum sativum L.) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
24 دیمکاری گیاهان دارویی در ایران (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
25 عکس العمل اکوتیپ های مختلف کافوری به دما و غلظتهای مختلف پلی اتیلن گلایکول (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
26 مروری بر دیم کاری گیاهان زراعی و دارویی در جهان و ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
27 معرفیگیاهان دارویی مناسب کشت دیم و ا یستگاه های تیپ دیم در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
28 مقایسه عملکرد و عملکرد اسانس گونه های داخلی و خارجی آویشن در تراکمهای مختلف در دیمزارها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
29 نقش قارچ میکوریز آربوسکولار و فسفر بر صفات کمی و کیفی گشنیز (Coriandrum sativum L.) در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران