دکتر نجمه هادی بیداخویدی

دکتر نجمه هادی بیداخویدی استادیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

دکتر نجمه هادی بیداخویدی

Dr. Najmeh Hadi Bidakhavidi

استادیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.