دکتر زهرا نورمحمدی

دکتر زهرا نورمحمدی گروه ژنتیک، دانشکده علوم و فناوری های همگرا، واحد علوم  و تحقیقات، تهران ، ایران

دکتر زهرا نورمحمدی

Dr. Zahra Noormohammadi

گروه ژنتیک، دانشکده علوم و فناوری های همگرا، واحد علوم و تحقیقات، تهران ، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.