دکتر طیبه آموزگار

دکتر طیبه آموزگار استادیار گروه ریاضی دانشگاه صنعتی قوچان

دکتر طیبه آموزگار

Dr. Tayebeh Amouzgar

استادیار گروه ریاضی دانشگاه صنعتی قوچان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.